UCHWAŁA NR XXI/ 90 /2008

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE
Z DNIA 15 KWIETNIA 2008 ROKU


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości


Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami)  oraz  art.  13  ust. 1  ustawy  z  dnia  
21  sierpnia 1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z  2004 r.  Nr  261,  poz.  2603  
z  późn. zm.),  Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:


§ 1


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Sochaczewskiego,  położonej  przy  ul.  Botanicznej  w  Sochaczewie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  obręb  Sochaczew  Wschód  Nr  działki  2005/7,  o  powierzchni  150 m2,  dotychczasowemu  dzierżawcy,  na  kolejny  okres  nie  przekraczający  3  lat.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 UZASADNIENIE


Pan  Witold  Misiak  dzierżawi  część  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Sochaczewskiego,  położoną  przy  ul.  Botanicznej  w  Sochaczewie,  oznaczoną  
Nr  ewidencyjnym  2005/7  o  powierzchni  150 m2,  na  podstawie  umowy  dzierżawy  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat.
Dzierżawca  prowadzi  hurtownie  materiałów  biurowych,  a  przedmiotową  nieruchomość  wykorzystuje  na  wjazd  na  posesję  oraz  zadaszenie  wejścia  do  budynku.  Wydzierżawienie  tej  części  nieruchomości  ułatwia  prowadzenie  działalności  gospodarczej  przedsiębiorcy.
    Zgodnie  ze  znowelizowanym  przepisem  art.  12  pkt.  8  lit. „a”  ustawy  z  dnia  
5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  -  uchwała  Rady Powiatu jest  wymagana  również  w  przypadku,  gdy  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat,  strony  zawierają  kolejne  umowy,  których  przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość.
    W  związku  z  powyższym  wydzierżawienie  opisanej  wyżej  nieruchomości  Panu  Witoldowi  Misiakowi  na  kolejny  okres  do  3  lat  wymaga  zgody  Rady  Powiatu.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 13:50:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 13:50:50
  • Liczba odsłon: 1313
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441759]

przewiń do góry