UCHWAŁA Nr X/44/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. “i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a oraz art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2007 roku przekształca się Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez likwidację Internatu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przekształcenia

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

Podstawa prawną przekształcenia szkoły poprzez likwidację internatu jest Art. 59, ust. 6 ustawy o systemie oświaty, który zobowiązuje do stosowania trybu postępowania przewidzianego również w przypadku likwidacji szkoły.

Na 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego została podjęta uchwała o zamiarze przekształcenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez likwidację internatu i przekazana do zaopiniowania kuratorowi oświaty. Mazowiecki Kurator Oświaty postanowieniem nr KO.KPU.II.432-7/07 z dnia 13 marca 2007 r. wydał pozytywną opinie w powyższej sprawie. Również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaopiniował pozytywnie zamiar “likwidacji internatu”, postanowienie nr DON or-761-1-10/07 z 3 kwietnia 2007 r.

W ustawowym terminie zostali zawiadomieni o zamiarze przekształcenia ZSRCKU rodzice wychowanków internatu. Doszło również do spotkania przedstawicieli powiatu sochaczewskiego z ww. rodzicami, którzy ze zrozumieniem przyjęli intencje Rady Powiatu w Sochaczewie. Dotychczasowi wychowankowie internatu oczekują na wsparcie finansowe związane z dojazdem do szkoły po likwidacji internatu, co wynika z deklaracji zawartej w uchwale zamiarowej samorządu powiatowego. Wsparcie zostanie przekazane w formie stypendium wypłacane do zakończenia nauki w szkole.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 12:49:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 12:49:37
  • Liczba odsłon: 1497
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460044]

przewiń do góry