Protokół Nr XVIII/ 2007

 

 

z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,

c)        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

4.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2008 rok.

5.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2008 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie.

6.       Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2008 rok.

7.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.   Wnioski i oświadczenia radnych.

11.   Sprawy różne.

12.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XVIII / 2007

 

 

z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 28. 12. 2007 r. o godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

W posiedzeniu XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 28. 12. 2007 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 21 Radnych.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu                                         Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                         Marcin Podsędek

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych                                             Zbigniew Madej

           

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XVIII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 21 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XVIII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XVIII Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XVIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie jego przyjęcie poddał  pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  21  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu:

 

1.         Otwarcie  obrad.

2.         Przyjęcie  porządku  obrad.

3.         Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)      udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego       w Sochaczewie,

c)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy       dzierżawy.

4.         Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2008 rok.

5.         Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2008 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie.

6.         Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2008 rok.

7.         Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

8.         Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

9.         Interpelacje i zapytania radnych.

10.     Wnioski i oświadczenia radnych.

11.     Sprawy różne.

12.     Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad. pkt 3a)                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż zawarte zmiany budżetowe w projekcie uchwały dotyczą urealnienia planu po stronie dochodowej i wydatkowej, w kwocie ogółem 1.894.011zł.

Ze względu na brak sprzedaży składników majątkowych urealniony został plan dochodów jak również plan wydatków, które miały być sfinansowane tymi dochodami m.in.:

-          rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

-          budowa mostu w ciągu ul. Młynarskiej,

-          wykup obligacji, który został sfinansowany nową emisją obligacji,

-          jak również oszczędności w wydatkach bieżących we wszystkich jednostkach budżetowych.

Niezrealizowane wydatki inwestycyjne z roku 2007 zostały zaplanowane w budżecie 2008 roku.

W tym projekcie uchwały zostały także urealnione plany dochodów i wydatków:

-          Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

-          Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

-          Rachunku dochodów własnych.

Plany te polegają przede wszystkim na urealnieniu tychże planów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     21 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

 

Ad. pkt. 3 b)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu celem bliższego uzasadnienia projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż podstawowe argumenty przemawiające za udzieleniem poręczenia zawarte są w uzasadnieniu do uchwały.

Poręczenie kredytu pozwoli zamknąć pewien cykl restrukturyzacji szpitala. Dla przypomnienia drogi jaką szpital przeszedł podam kilka liczb.

Poziom zobowiązań na 31.12.2005r. wynosił 14.000.000zł.

Po roku, na dzień 31.12.2006r. wynosił ponad 20.000.000zł, czyli szpital był na takim etapie, iż generował średnio rocznie na zobowiązaniach w kwocie 6.000.000zł.

Sytuacja na dzień 31.10.2007r., czyli po 10 miesiącach tego roku wyglądała tak, że zobowiązania wynosiły 15.980.000zł, czyli po 10 miesiącach poziom zobowiązań został obniżony o 4.000.000zł.

Jeśli Rada Powiatu przyjmie proponowany projekt uchwały i udzieli poręczenia kredytu  to szpital po spłacie pożyczki restrukturyzacyjnej będzie mógł ubiegać się o umorzenie 70% tej pożyczki i otrzyma bez mała darowiznę w kwocie 4.616.000zł. Po zakończeniu tej operacji poziom zadłużenia szpitala będzie wynosił 11.366.000zł. Zatem mówimy tu o obniżeniu zobowiązań szpitala na kwotę ponad 8.000.000zł.

Należy tu wyrazić słowa uznania dla dyrektora szpitala p. Pasiaka jak i dla załogi szpitala. Pamiętajmy, że rok 2007 nie był najszczęśliwszy dla służby zdrowia w całej Polsce. Był to b. trudny rok i nie wiemy co będzie dalej. Nie należy się jednak zamartwiać, gdyż nasz szpital funkcjonuje i to na całkiem niezłym poziomie. Szpital jest w stanie spłacać swoje zobowiązanie. Jest to również zasługa naszego samorządu, podeszliśmy b. poważnie do sytuacji szpitala, wyraziliśmy to poprzez poręczanie kredytów czy też przeznaczaliśmy pewne kwoty gotówki na umożliwienie zakupu sprzętu medycznego. Za pozyskane środki dokonano zakupów na kwotę 2.300.000zł.

Pan dyrektor szpitala sam, jednoosobowo nie rozwiąże problemów ogólnopolskich ale my możemy być dumni, że dla szpitala nie zmarnowaliśmy tego roku.

Jako przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Sochaczewie jestem zaszczycony, że mogę pracować z p. dyrektorem Pasiakiem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. Arturowi Papierowskiemu.

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajmowała się powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       21 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 3 c)                Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefanowi Grefkowiczowi celem uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że generalnie w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia przetargu. Niemniej jeden z punktów przewiduje i określa możliwość zastosowania trybu bezprzetargowego na wydzierżawienie nieruchomości. Konkretnie dotyczy to takich przypadków, gdzie nieruchomość dzierżawiona jest osobom fizycznym, prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą czy kulturalną, organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

W tym konkretnym przypadku zaistniała taka sytuacja, iż nowo wybrany Prezes Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” wystąpił o rozwiązanie umowy dzierżawy na tę nieruchomość ale na tę prośbę zareagowała Pani Prezes Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” w Sochaczewie, która chce prowadzić nadal tę działalność, w dotychczasowych obiektach. Pani Prezes zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o wydzierżawienie nieruchomości począwszy od dnia 01.01.2008 roku. Potrzeba prowadzenia tej działalności jest jak najbardziej uzasadniona i zatem proszę Radę o przyjęcie powyższej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajmowała się powyższym projektem uchwały i z zadowoleniem przyjęła, iż osoby niepełnosprawne nie pozostaną bez dalszej opieki. Komisja wyraziła zadowolenie, iż Pani Prezes jako organizacja pożytku publicznego podjęła się prowadzenia świadczenia usług na rzecz osób niepełnosprawnych.

Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za"                              głosowało       21 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Ad. pkt 4.       Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2008 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania proponowanego Harmonogramu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał propozycje Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2008 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym powyższy Harmonogram pracy Rady Powiatu na 2008 rok zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie. Komisja stwierdza, iż został on przygotowany zgodnie z obowiązującymi procedurami i proponuje go do zatwierdzenia przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski nadmienił, iż Przewodniczący Rady informował, iż proponowany Harmonogram w ciągu roku może być aktualizowany i jest to ważne, gdyż  w przedstawionym Harmonogramie nie proponuje się tematyki związanej z rolnictwem, ochroną środowiska czy mieniem powiatu. Nasza Komisja w roku 2007 zajmowała się tematyką gospodarki odpadami i proponujemy aby Prezydium Rady uwzględniło naszą uwagę i w roku 2008 jedną z sesji czy jej część przeznaczyło na wspomnianą tematykę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał czy Przewodniczący Komisji M. Głuchowski proponuje konkretny wniosek czy uznaje, iż  propozycja będzie w trakcie roku omawiana.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż część tych propozycji będzie omawiana przy zajmowaniu się Planem Rozwoju Lokalnego.

Główne dwie problematyki zaplanowane do omówienia na przyszły rok to:

-          polityka społeczna prowadzona przez nasz powiat,

-          oświata, która stanowi duże zadanie oraz ocena po roku funkcjonowania PZE.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2008 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       21 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Harmonogram został zatwierdzony przez Radę Powiatu 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Harmonogramu pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na 2008 rok w załączeniu - Załącznik Nr 6.

 

 

Ad. pkt 5.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2008 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu odczytania proponowanego rocznego planu kontroli na 2008 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Andrzej Chełpiński odczytał przyjęty przez Komisję roczny plan kontroli na 2008 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu dzisiejszym powyższy roczny plan kontroli na 2008 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie. Komisja stwierdza, iż został on przygotowany zgodnie z obowiązującymi procedurami i proponuje go do zatwierdzenia przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie rocznego planu kontroli na 2008 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       21 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Roczny plan kontroli na 2008 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie został zatwierdzony przez Radę Powiatu 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Roczny plan kontroli na 2008 rok prowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt 6.       Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2008 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż radni otrzymali plany wszystkich stałych komisji Rady Powiatu na 2008 rok w materiałach na sesję i zaproponował Radzie, aby nie czytać planów pracy, chyba, że Rada zadecyduje inaczej i będą głosy sprzeciwu.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej Panu Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji  Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się planami pracy stałych Komisji Rady Powiatu.

Plany te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję i proponuje się ich zatwierdzenie przez Radę Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaproponował Radzie, aby zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2008 zostało dokonane w czasie jednego głosowania.

 

Głosów sprzeciwu nie stwierdzono.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2008 rok następujących Komisji:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       21 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2008 rok zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2008 rok w załączeniu – Załączniki od Nr 8 – do Nr 14.

 

Ad. pkt 7.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego ich uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Od ostatniej sesji minął tydzień, w którym kilka dni było świątecznych toteż w tym czasie nie odbyły się żadne posiedzenia Zarządu. Kolejne posiedzenie planowane jest na dzień 31.12.2007r.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 15.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski odnośnie sprawy mostu w ciągu ul. Młynarskiej zapytał czy Starosta Sochaczewski wystąpił do Burmistrza Miasta Sochaczewa o wydanie opinii środowiskowej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście T. Korysiowi celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Starosta T. Koryś w odpowiedzi poinformował, iż w związku z wątpliwościami w tej sprawie zarówno dotyczącymi „specustawy” jak i ustawy o ochronie środowiska, poleciliśmy naszej Radcy Prawnej aby ta skontaktowała się w tej sprawie z Radcą Prawnym Miasta, by nie popełnić kolejnego błędu.

Starostwo wystąpiło do Ministerstwa Ochrony Środowiska o uzyskanie właściwej interpretacji.

Oprócz tego Starostwo składa wniosek do Burmistrza z zaznaczeniem o korzystaniu ze „specustawy” i nastąpi to w dniu 31.12.2007r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad pkt  8.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach i spotkaniach:

-       uroczystości Wigilijnej z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

-       uroczystości Wigilijnej ze strażakami Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Do Rady Powiatu wpłynęło pismo Pana Jacka Ryszarda Łabińskiego z Warszawy z prośbą o przesłanie uchwały Rady Powiatu zawierającej powiatowy program nad zabytkami celem opracowania historycznego.

W najbliższym czasie poinformuję Pana, iż nasza Rada takiego programu nie uchwaliła z wyjaśnieniem, że taki obowiązek na nas nie ciąży.

Do Rady Powiatu wpłynęły życzenia świąteczno-noworoczne od:

-       Biskupa Łowickiego Andrzeja Dziuby – Przewodniczący odczytał treść życzeń.

-       Przewodniczącego Rady Gminy Iłów p. R. Zientary i Wójta Gminy Iłów p. R. Kujawy.

-       Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie.

-       Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów ZS RCKU w Sochaczewie.

-       Dyrekcji, pracowników i wychowanek MOW w Załuskowie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w związku z planowaną sesją w dniu 25.01.2008r. zwraca się do wszystkich Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu o odbycie posiedzeń i przygotowanie sprawozdań z działalności Komisji w roku 2007 – do dnia 16.01.2008r.

Na sesji tej planuje się uchwalenie Programu Rozwoju Lokalnego i w związku z tym Państwu Radnym projekty Programu mają być dostarczone do dnia 11.01.2008r.

Przewodniczący zaproponował odbycie posiedzeń Komisji z uwzględnieniem powyższych zagadnień w dniach od 14 do 16.01.2008r.

Zaproponował również, aby Programem zajęło się 5 Komisji:

-          Komisja Budżetowa,

-          Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisje: Rewizyjna i Statutowo-Regulaminowa również może się zająć Programem ale na pewno te 5 Komisji powinno popracować nad nim.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 9.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głos zabrała Radna H. Pędziejewska, która zapytała dyrektora szpitala czy nasz szpital podpisał już kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski wyraził uznanie dla dyrektora szpitala i całej załogi gratulując wszystkim za uzyskane wyniki finansowe w szpitalu. Radny uznał, iż zmniejszenie długu jest b. dużym sukcesem, który wynika z kierowania szpitalem ale również ze współpracy z Zarządem Powiatu, Radą Społeczną jak i Radą Powiatu.

Radny nadmienił, iż od stycznia przed szpitalem sochaczewskim jak i przed wszystkimi szpitalami w Polsce staje kolejny b. trudny problem dotyczący zarówno lekarzy jak i pacjentów. W związku z tym Radny zapytał czy nasz szpital jest przygotowany na ewentualną sytuację, gdy nie będzie można zabezpieczyć dyżuru i jak w takim przypadku będzie wyglądała sytuacja pacjenta.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze pytania.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu dyrektorowi szpitala p. Franciszkowi Pasiakowi celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Dyrektor szpitala F. Pasiak podziękował Radzie Powiatu za podjęcie na dzisiejszej sesji uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Nadmienił, iż kredyt ten przyniesie na pewno wymierne efekty dla szpitala i dla powiatu.

Następnie odniósł się do wypowiedzi Wicestarosty, który wyraził wiele ciepłych słów o jego pracy ale stwierdził, iż jego zasługa nie jest taka wielka a podziękowania należą się Starostwu, które podejmuje zdecydowane i trafne działania. To dzięki tym działaniom obniżył się dług i jeszcze zmaleje, kiedy skorzystamy z dzisiaj podjętej uchwały.

Sytuacja szpitala na początku roku była trudna ale dotyczyła ona tylko finansów, obecnie pojawił się nowy problem dotyczący finansów, organizacji i pracowników.

Jeśli chodzi o finanse to pracownicy szpitala oczekują podwyżek, sprawa ta ciągnie się już od maja 2007 roku. Były obietnice poprzedniego rządu, że znajdą się pieniądze na podwyżki, ale jest koniec roku i żadnej decyzji nie podjęto. Pracowników odesłano do pracodawców, dyrektorów szpitali.  Pracodawcy tych pieniędzy nie mają, kontrakt w naszym przypadku mamy obiecany na 4 miesiące, ze wzrostem 10-15%. Niestety podpisany on jeszcze nie jest, liczę, że będzie podpisany.

Jeśli chodzi o wzrost to analiza tego roku wykazała, że nasz plan wydatków wzrósł i przekroczył 10% w wielu wydatkach. Zatem wzrost wynikający z kontraktu zostanie skonsumowany na samą działalność szpitala.

Załogę poinformowałem, że na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy i kontrakt nie jest podpisany. Czekamy na decyzje, które zapadną na szczeblu wyższym i jeśli będą pieniądze to będziemy je dzielić.

Od 1 stycznia wchodzi nowy, unijny czas pracy lekarzy, ograniczający zatrudnienie lekarza powyżej etatu i daje możliwość, że można zatrudnić go do 48h tygodniowo. Ta kwestia nie rozwiązuje dyżurów szpitalnych. Dla zapewnienia obsługi dyżurów oprócz 160h potrzebuję jeszcze ok. 200h dla każdego pracownika. Wówczas będzie zabezpieczona ciągłość pracy w szpitalu. Ten wariant nie wchodzi w grę.

Jest jeszcze tzw. wariant opt-out, gdzie pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem pracujący na odpowiedzialnych stanowiskach takimi są oddziały szpitalne mogą wydłużyć czas pracy do 78h tygodniowo, który pozwala na dodatkowe 2 dyżury tygodniowo a o 8 w miesiącu i byłoby to, co dotychczas ale pracownik musi wyrazić na to zgodę na piśmie. Pracownik zgodzi się jeśli będzie podwyżka a jeśli jej nie ma to pozostanie na etacie 37h 55min. Ja mogę tu jeszcze tylko wymusić od pracownika 10h i 05 min tygodniowo.

Inna forma to forma na pograniczu prawa czyli tzw. kontrakt. Pracownik, który zawrze kontrakt może pracować dowolną ilość godzin tylko taki kontrakt dla pracownika nie jest opłacalny, gdyż traci on urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie z tytułu choroby, dodatek socjalny i składki na rzecz przyszłych świadczeń emerytalnych. Oprócz tego pracownik sam musi się ubezpieczyć. 

Pracownik zgodzi się na to jeśli otrzyma odpowiednią zapłatę, dotychczas takich chętnych nie ma.

Sytuacja szpitali i zatrudnionej w nich kadry na szczeblu krajowym słyszymy jaka jest. Minister w trudnej sytuacji kadrowej proponuje nam korzystanie z rezydentów. W Sochaczewie i w innych powiatach takich rezydentów nie ma. Proponują nam również korzystanie z kadry, która jest tańsza w kosztach, są to ludzie o niepełnej kwalifikacji, którzy np. są w toku specjalizacji. U nas w tym roku nie ma ani jednego stażysty. Zatem propozycje te dla powiatów są błędne i nielogiczne a wręcz nieludzkie.

W tej sytuacji w naszym szpitalu napłynęły do mnie pisma od lekarzy z prośbą o wzrost wynagrodzenia do 3,5 średniej krajowej. Ja rozumiem, że są to propozycje do negocjacji ale do tego potrzebny jest najpierw jakiś punkt wyjścia, którego dotychczas nie mam. Ja nawet nie mam podpisanego kontraktu i skoro nie mam konkretnych decyzji, to nic nie dam. Nie chcę zrobić krzywdy swoim pracownikom ani nie chcę zadłużać szpitala.

Na pytanie co zrobić?  Obecnie wiadome jest, że ja oczywiście odpowiadam za wszystko i na pewno stanę na dyżurze jeśli będzie taka potrzeba ale na każdym Oddziale odpowiada Ordynator. To on musi wspomóc własną osobą dyrektora szpitala i musi stanąć przy chorym. Ordynatorzy mają swoich podległych, którzy powinni słuchać przełożonego, gdyż mogą ponieść konsekwencje za odmówienia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Jest to działanie na granicy prawa i strachu.

Śledząc sytuację naszą i w całym kraju to sądzę, iż nasza nie jest gorsza od pozostałych.

Będąc na konwencie dyrektorów szpitali woj. mazowieckiego wymienialiśmy poglądy i stwierdzam, iż sytuacja we wszystkich szpitalach jest podobna. Nie zapadły na konwencie żadne ustalenia, polecono nam czynić takie działania aby były one jak najlepsze dla chorego. Załoga ma prawo protestować i nie będę nikogo ograniczał ale musimy to tak organizować aby nie ucierpiał na tym chory. Co prawda będziemy ograniczać przyjęcia planowe i te, które nie muszą być hospitalizowane.

Dyrektor raz jeszcze podziękował Starostwu za pomoc, wsparcie i rozwiązanie problemów finansowych oraz za pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków m.in. na zakup sprzętu medycznego. Jak będzie dalej zobaczymy.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż obrady opuścił Radny T. Głuchowski i Radny T. Połeć.

 

Ad. pkt 10.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 11.                Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnej H. Pędziejewskiej.

 

Radna H. Pędziejewska w imieniu własnym jak również Burmistrza Miasta Sochaczewa zaprosiła wszystkich na koncert kolędowo-noworoczny w wykonaniu Sochaczewskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata Mazovia”, który odbędzie się w dniu 29.12.2007r. o godz. 1900 w Miejskim Ośrodku Kultury Filia Boryszew.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne pytania i głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 12.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 13 10.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:42:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:42:23
  • Liczba odsłon: 1326
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3443289]

przewiń do góry