UCHWAŁA NR XV/63/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 26 października 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123; poz. 776 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

W § 1 uchwały Nr IX/34/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w zdaniu pierwszym § 1 uchwały wyrazy “w wysokości 1.516.981,00 zł” zastępuje się wyrazami “ w wysokości 1.733.664,00 zł
 2. § 1 pkt. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
 3. “§ 1 pkt. 5. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

  w turnusach rehabilitacyjnych - 348.664,00 zł

 4. § 1 pkt. 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
 5. “§ 1 pkt. 6. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 259.300,00 zł

 6. § 1 pkt. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:“§ 1 pkt. 8. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów– 400.000,00 zł

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków (216.683,00 zł) na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych istnieje konieczność rozdysponowania tych środków na poszczególne zadania:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Zwiększenie środków na te zadania pozwoli w pełni zabezpieczyć potrzeby wnioskodawców.

Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 12:52:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 12:52:56
 • Liczba odsłon: 1369
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459481]

przewiń do góry