Protokół Nr XI/ 2011

 

 

z obrad XI Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 07 grudnia 2011 r. o godz. 1500

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

Tematyka Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z X sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)    zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)     wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

d)    uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012;

e)     wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2011;

f)      przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015;

g)    połączenia powiatowych jednostek budżetowych.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XI/ 2011

 

z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

07. 12. 2011 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              

W posiedzeniu XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 07. 12. 2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                         Janusz Ciura

Sekretarz Starostwa                        Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa                         Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie              Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Kierownik POIK                              Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji            Bogusław Bęzel

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony

Środowiska                                        Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu               Paweł Masłowski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                            Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki ·Marcin Podsędek

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                            Jolanta Sosnowska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                  Jerzy Szostak

                                               Elżbieta Świderska

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdzając „Otwieram obrady XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również sochaczewskie media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 20 Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XI sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

Poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane i podpisane przez Radcę Prawnego.


Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad XI Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu:

1.      Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z X sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011;

c)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

d)     uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012;

e)      wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2011;

f)       przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015;

g)      połączenia powiatowych jednostek budżetowych.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

"Za” głosowało         20  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 3        Przyjęcie protokołu z X sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad X Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad X Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             1 Radny

 

Protokół z obrad X Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Ad. pkt 4a)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.157.802zł. Zmiany te są wynikiem urealnienia planów finansowych po stronie dochodowej jak również po stronie wydatkowej ze względu na zbliżający się koniec roku budżetowego tak, aby doprowadzić budżet do stanu, w którym będzie wykonany.

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zmian:

- przesunięcia realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Iłów-Budy Iłowskie – Młodzieszyn na lata 2013-2015”.

- przesunięcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących” na lata 2013-2014”.

- przesunięcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Sochaczew – Dębówka – Zielonka” na lata 2014-2015”.

- przesunięcia realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Strugi – Gradów na lata 2014-2015”.

- przesunięcia realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego na lata 2012-2013”.

- urealnienia limitów wydatków w roku 2012 na zakup koparko-ładowarki o kwotę 24.918zł.

 

Zostały dokonane urealnienia planów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w następujących programach operacyjnych:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 27.630zł.

- „Profesjonalna kadra – wyższa, jakość usług” – zmiany w tym przedsięwzięciu polegają na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 75.572zł.

- strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego – zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 296.788zł.

 

Powyższe zmiany dotyczą urealnienia wartości zadań o wkład własny do realizacji projektów zgodnie z umową. Zmiany te nie mają odbicia, jako zmiany w wydatkach budżetowych danego roku, ponieważ one są już zapisane.

 

Na podstawie pism z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego urealniony został wkład własny Powiatu poprzez zmniejszenie dotacji na realizację programów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego” o kwotę 63.953zł oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego” o kwotę 6.333zł.

Dokonano urealnienia planu dochodów bieżących zwiększając o kwotę 651.739zł i zmniejszając o kwotę 1.051.605zł.

Zwiększenie planu dokonano w rozdziałach:

·         podatek dochodowy od osób prawnych – dużo wyższe wpłaty w ostatnim okresie.

·         Dotacje celowe:

- na pokrycie wydatków w KP PSP.

- na zapłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych w PUP.

- za zajęcie pasa drogowego.

- zwiększone wpływy z tytułu odsetek za lokowanie wolnych środków.

- wyższa wpłata środków z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Zmniejszenia planu dokonano w rozdziałach:

- wpływy z różnych dochodów - przewidywane niższe wykonanie niż zakładano.

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – również niższe wykonanie.

- wpłaty z usług – odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – założenia od 01.01.br. miała być pełna obsada.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1.382.363zł w tym: urealniono zapisy z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania drogowe (korekta po rozstrzygniętych przetargach na przebudowę dróg związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku powodzi 2010 roku).

- urealniono częściowo zapisy niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (przetarg ogłoszony pod koniec grudnia).

- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 86.831zł są to otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące tj. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych – PUP, opłacenie dodatku po 250zł dla pracownika socjalnego.

- urealnione zostały plany finansowe wydatków majątkowych – doprowadzono do stanu wykonania na koniec roku. Przypomnę, iż realizacja niektórych wydatków majątkowych uzależniona była od pozyskania środków na te zadania.

     Zbliża się koniec roku w związku z powyższym urealnia się plany finansowe poprzez przesunięcie środków pomiędzy paragrafami. Największe zmiany dotyczą placówek oświatowych i przesunięcia środków na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w związku z podwyżką 7% od 1 września br. Środki na te wydatki zabezpieczone były w dziale 80195 – pozostała działalność.

 

Na sesję przybył Radny T. Przywoźny. Od tej chwili Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p.Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień p.Skarbnik oraz dyskusji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       15 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 6 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 15 głosami „za”, 6 głosami „ wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.


Ad. pkt 4b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały. Wiceprzewodniczący poinformował, że do proponowanych zmian jest autopoprawka Zarządu Powiatu i odczytał ją.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że obecnie nie będzie powtarzała proponowanych zmian, które przedstawiła podczas omawiania poprzedniego projektu uchwały dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej a mówiła o nich, dlatego, że zawarte są one w tej Prognozie. Chciałam, aby Państwo radni wiedzieli, jakie zmiany dokonane są w WPF.

Pani Skarbnik nadmieniła, że ustawodawca tak to określił, że najpierw głosuje się nad WPF, a następnie nad zmianami w budżecie a właściwie wszystkie zmiany zawarte w WPF są następstwem zmian zawartych w uchwale zmian budżetowych.

Następnie Pani Skarbnik uszczegółowiła zmiany zawarte w bieżącym załączniku inwestycyjnym. Nadmieniła, iż tego załącznika nie omawiała przy WPF, gdyż tych zmian w nim nie ma. Zmiany przedstawione w WPF to te inwestycje, które są rozłożone w czasie. Natomiast załącznik bieżący inwestycji jest zawarty przy zmianach budżetowych, jakie Państwo otrzymaliście.

I tak:

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe – zmniejszenia wynoszą w łącznej kwocie 236.495zł (są to wydatki majątkowe) polegają na:

- urealnieniu wartości zadania „Odbudowa drogi powiatowej Suchodół-Władysławów” do wartości rozstrzygniętego przetargu, zmniejszając o 105.000zł – zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Wojewódzkim.

- urealnieniu wartości zadania dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa drogi powiatowej Iłów-Budy Iłowskie-Młodzieszyn”. Zaplanowana była w budżecie kwota 100.000zł na opracowanie dokumentacji. Starosta przedstawiał, że zadanie to będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków na realizację tego zadania. Środków nie pozyskano, zbliża się koniec roku i to zadanie należy zdjąć z planu.

- Wprowadzono także zmniejszenie w paragrafie Wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup recyklera do przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych dla potrzeb PZD w Sochaczewie”. To zadanie na kwotę 36.700zł przesuwa się na rok następny a zdejmuje się go z tegorocznego planu finansowego.

- W związku z rozstrzygniętym przetargiem na „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Budki Piaseckie-Skotniki” zwiększa się plan o kwotę 5.205zł ze względu na wyższe rozstrzygnięcie przetargu niż to, które zostało zapisane w budżecie na to zadanie. Wiadome jest, że ze względu na tak niską kwotę nikt nie odstąpi od wykonania przetargu. Zadanie zostało wykonane, są faktury i należy wartość tego zadania urealnić. 

Plan po zmianie wynosi 256.428zł.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień p. Skarbnik oraz dyskusji pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz autopoprawką.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 wraz z autopoprawkami poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       16 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 5 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 16 głosami „za”, 5 głosami „ wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Ad. pkt 4c)         Podjęcie  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefanowi Grefkowiczowi w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz poinformował, iż projekt uchwały dotyczy części nieruchomości, która jest położona przy ul. Chodakowskiej 10 w Sochaczewie. W pomieszczeniach tej nieruchomości (w jej części) zajęcia prowadzi Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Jutrzenka”. Prowadzone są tam zajęcia z zakresu fizykoterapii, masażu, rehabilitacji i grupy warsztatowe oraz organizowane są spotkania integracyjne i inne. Są to zajęcia z osobami niepełnosprawnymi o bardzo różnym stopniu niepełnosprawności. Prowadzone tam zajęcia są b. potrzebne dla uczestników i dlatego Zarząd Powiatu 

proponuje podjęcie tej uchwały. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu regulującą dzierżawy, która mówi, że jeżeli nieruchomość jest dzierżawiona temu samemu dzierżawcy na następny okres po umowie dzierżawy na okres 3 lat na wydzierżawienie jest potrzebna zgoda Rady Powiatu. W związku z tym Zarząd prosi o przyjęcie proponowanej uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień p. dyrektora jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchw

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       21Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt 4d)         Podjęcie uchwały w  sprawie ustalenia uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madejowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Główny  Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madej poinformował, że zgodnie z wymogami ustawy z 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiam Państwu Radnym projekt Programu na 2012 rok, który określa m.in. zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań sfery publicznej, należących do zadań powiatu, które to zadania będą realizowane w ramach przyjętego budżetu powiatu. Program ten poddany został wszystkim procedurom zawartym w w/w ustawie, czyli konsultacjom społecznym oraz poprzez umieszczenie w BIP i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Wyniki konsultacji społecznych również zostały umieszczone w BIP i na stronie internetowej Starostwa. Jest to procedura, która zgodnie z dyspozycją ustawy będzie powtarzana każdego roku a sprawozdanie z wykonania Programu będzie przedstawiane Radzie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocianowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocian poinformował, iż Komisja w dniu 5.12.br. na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska B. Jakubowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p., J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, że Komisja obradowała nad tym projektem w dniu dzisiejszym i zaopiniowała go pozytywnie. W końcowej sentencji projektu Programu jest wymieniona kwota planowanych na ten cel środków. Członkowie Komisji jednoznacznie wypowiadali się, że byłyby tu mile widziane tendencje zwyżkujące tę kwotę. Kwota ta jest b. skromna.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       21 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                ----------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 21  głosami „za”, przy braku głosów  „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.


Ad. pkt 4e)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2011

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu p. Z. Romanowskiej w celu przybliżenia projektu uchwały.

Pani Sekretarz Z. Romanowska poinformowała, iż corocznie zgodnie z ustawą o rachunkowości Rada Powiatu dokonuje wyboru biegłego rewidenta, który będzie badał sprawozdanie finansowe w naszej powiatowej jednostce ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. Zatwierdzenia wyboru dokonuje Rada Powiatu natomiast procedurę wszczyna „Szpital Powiatowy”, który zgodnie z procedurami zapytania ofertowego o cenę dał zapytanie o naborze ofert. Takich ofert firm, które zajmują się badaniem sprawozdań finansowych wpłynęło 10, my mówimy, jako biegli rewidenci. Jeśli chodzi o cenę tych ofert to najwyższa wynosiła 8.800zł netto a najniższa 5.100zł. Zgodnie z założeniem Komisja zaproponowała Radzie wybór najtańszej oferty i jest to firma „Rewident-Consulting”, jest to firma, która dokonywała badania bilansu sprawozdania finansowego szpitala w ubiegłym roku. Firma ta, tak jak i pozostałe firmy złożyła odpowiednie dokumenty, że spełnia wszystkie wymogi, do których są zobowiązani biegli rewidenci. W związku z powyższym jest prośba o podjęcie uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż przedstawione przez p. Sekretarz informacje są tak oczywiste i jednoznaczne, że Komisja nie miała najmniejszych wątpliwości i zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2011poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       21 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 21  głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt 4f)          Podjęcie  uchwały  w  sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego samorządy powiatów i gmin zobowiązane są do opracowania i realizacji lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madejowi w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madej poinformował, że rozporządzenie, o którym wspomniała Przewodnicząca Rady weszło w życie w tym roku. Nakłada ono obowiązek m.in. na nasz samorząd opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Celem tego Programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej dostępności do opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy m.in. edukacja młodzieży, aktywizacja zawodowa tych osób czy zapobieganie przemocy. Jednym z głównych celów tego Programu jest to, by w każdym powiecie, mieście liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców powstało takie Centrum lub oddział psychiatryczny przy szpitalu. Aby wypełnić dyspozycje zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego powinno składać się z:

 1. oddziału całodobowego.

 2. poradni zdrowia psychicznego.

 3. poradni leczenia uzależnień.

 4. form opieki pośredniej – oddziału dziennego i zespołu leczenia środowiskowego.

 

My obecnie spełniamy wymagania w pierwszych trzech punktach. Brakuje nam form opieki pośredniej, która powinna funkcjonować, jako oddział dzienny wraz z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego.

Proponowany Program uwzględnia w przyszłości pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, o które będziemy starać się szpital z samorządem może na rozbudowę czy doposażenie obecnego stanu, jaki mamy przy szpitalu. Chciałbym jeszcze dodać, że rząd chce przeznaczyć do 2015 roku 1.300.000.000zł na to zadanie, z czego na realizację przez samorządy (kwota szacunkowa) ok. 234.000.000zł mają dołożyć samorządy.

Nad tym Programem pracował zespół składający się z 8-iu osób, przedstawicieli Starostwa i jednostek organizacyjnych, spotykaliśmy się kilka razy i są to: Elżbieta Świderska – lekarz psychiatra Szpitala Psychiatrycznego w Sochaczewie, Elżbieta Bolimowska z-ca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie, Sylwia Kowalczyk psycholog POIK w Sochaczewie, Magdalena Osińska prezes Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie, Marcin Podsędek dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie, Krzysztof Wasilewski dyrektor PUP w Sochaczewie, Bogusław Deperas konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych reprezentujący PCPR w Sochaczewie a ja miałem zaszczyt być przewodniczącym tego zespołu. Bardzo proszę o przyjęcie powyższej uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja zajmowała się w dniu dzisiejszym powyższym projektem uchwały. Zwróciliśmy uwagę na b. istotną kwestię, że oto powiat sochaczewski ma b. dobre warunki, o których była mowa i jest jednym z prekursorów. Inne samorządy w tej chwili korzystają z doświadczeń powiatu sochaczewskiego przy konstruowaniu takich programów. Komisja przyjęła te informacje i zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka nadmieniła, iż przy przedstawionych priorytetach wykazane są wskaźniki monitorujące przygotowany program i zapytała „czy te programy są już przygotowane czy będą przygotowywane i co to są za programy?”

Następnie odniosła się do diagnozy dotyczącej osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie sochaczewskim i zapytała „czy ta diagnoza jest gdzieś ukryta, bo ona dowiedziała się z tej informacji, gdzie leży powiat sochaczewski”.

Radna zapytała odnośnie pkt 9 Harmonogramu działań - mówiącego o przygotowaniu przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i stwierdziła, iż to chyba mamy już zrobione, gdyż jest to zawarte w tym projekcie uchwały. 

 

Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Główny  Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej p. Z. Madej.

Poinformował, że przedstawiony program jest ogólnym programem.

 • Jeśli chodzi o mierniki wyjaśnił, iż wg zaleceń, niektóre jednostki organizacyjne PCPR-y czy POIK i PUP powinny mieć pod ten Program swoje odrębne programy.

 • Odnośnie przewodnika informatora poinformował, iż taki informator powinien być aktualizowany raz w roku. Rozporządzenie nie reguluje formy przekazywania tych informacji czy to ma być w formie papierowej, elektronicznej czy wywiadu z dyrektorem szpitala. Chodzi o to, aby społeczeństwo miało świadomość, z jakich form pomocy odnośnie zdrowia psychicznego będzie mogło skorzystać na danym terenie.

 •  Odnośnie diagnozy – odpowiedział, iż chodziło tu o przedstawienie instytucji i jednostek na danym terenie, które z racji ustaw wykonują te zadania. Tu dla przykładu poinformował, że w PUP zarejestrowana jest pewna liczba osób bezrobotnych, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach przedstawiony jest kod choroby i jeśli jest to kod PS mamy wiedzę, że jest to osoba chora psychicznie. Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności w PZOoSN jest wypełniana na druku orzeczenia taka rubryka (od roku 2007 do 2011) i ta informacja daje nam możliwość oceny ile osób w naszym powiecie uzyskało stopień niepełnosprawności z takim kodem.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       16 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 5 Radnych

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 16 głosami „za”, 5 głosami „ wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.


Ad. pkt 5g)         Podjęcie  uchwały  w  sprawie połączenia powiatowych jednostek budżetowych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. B. Bogiel w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Pani Dyrektor B. Bogiel poinformowała, iż „od stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta nakłada na powiaty, gminy dodatkowe zadania. Za tą ustawą nie idą żadne pieniądze, przynajmniej na razie nic o tym nie wiemy. Nieoficjalnie wiem, że na konwencie Związku Powiatów Polskich była mowa, iż na tę ustawę będzie przeznaczona z rezerwy budżetowej kwota 62 mln.zł. Natomiast jednostki budżetowe określiły tę kwotę na 711 mln.zł, jeśli miałaby ta ustawa wejść i być stosowana. Ustawa nakłada na powiat dodatkowe zadanie.

Do tej pory na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze były comiesięczne świadczenia wspomagające rodziny zastępcze. Były to kwoty: 998zł na dziecko do 7 roku życia i 658zł dla dziecka po ukończeniu 7 roku życia. Była również jednorazowa pomoc dla dziecka wchodzącego do rodziny zastępczej a wielkość jej była określana w zależności od potrzeb danego dziecka. Były to kwoty 1.800zł lub 2.400zł w zależności od potrzeby wyposażenia dziecka w nowo utworzonej rodzinie zastępczej.

Od nowego roku do tych kwot comiesięcznych i kwoty jednorazowej, o której mówiłam Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie stosując się do nowej ustawy muszą zabezpieczyć kolonie letnie dla wszystkich dzieci z rodzin zastępczych, które są w wieku od 6 do 18 roku życia. Zabezpieczone muszą być również środki na remonty w domach szczególnie, jeśli chodzi o rodziny zastępcze zawodowe (na wniosek tej rodziny raz w roku taki remont może być pokryty). Jeśli rodzina zastępcza ma troje lub więcej dzieci w rodzinie, rodzina ta może zatrudnić pomoc domową. Mamy również obowiązek zatrudnienia rodziny pomocowej, jeśli ta rodzina zastępcza ma taką potrzebę np. zdarzą się w rodzinie trudne sytuacje losowe. Rodzina zastępcza ma prawo do urlopu i w takim przypadku również musimy zatrudnić rodzinę pomocową.

Są to dodatkowe zadania i na nie powinniśmy mieć zabezpieczone dodatkowe środki.

PCPR, jako organizator pieczy zastępczej ma również za zadanie zatrudnienie wychowawcy podwórkowego, który będzie organizował zajęcia dla dzieci, jeśli zajdzie taka potrzeba w danej społeczności np. na podwórku osiedlowym. W obowiązku PCPR jest również organizowanie i finansowanie grup pomocowych. Jest to zadanie, które wynika z potrzeby rodzin zastępczych, które zechcą się spotykać przy PCPR w celu wymiany doświadczeń czy też spotkania z psychologiem.  Nowe zadanie to znalezienie mieszkania dla dziecka opuszczającego rodzinę zastępczą czy dom dziecka. Osoby usamodzielniające się mogą również oczekiwać pomocy w znalezieniu zatrudnienia np. poprzez pokrycie kosztów szkoleń, które przyczynią się do uzyskania zatrudnienia.

Nowa ustawa nakłada również na PCPR tworzenie stanowisk koordynatorów dla wszystkich rodzin zastępczych mających staż do 3 lat. W gminie jest asystent, który będzie miał pod sobą 20 rodzin a w powiecie koordynator, który pod pieczą będzie miał 15 takich rodzin. U nas od nowego roku musimy mieć 2 koordynatorów. Chcemy w powiecie przekształcić pracowników socjalnych na koordynatorów lub przeorganizujemy PCPR. Oddzielne zatrudnienie to pracownicy, którzy będą naliczali świadczenie dzieciom będących w rodzinie zastępczej oraz pracownicy socjalni, którzy będą zabezpieczali te rodziny zastępcze, które mają stażu powyżej 3 lat.

W naszym powiecie na dzień dzisiejszy jest 86 rodzin zastępczych, 30 rodzin to rodziny mające 3 lata stażu.  Jeśli po nowym roku utworzone zostaną nowe rodziny ustawa zobowiązuje do utworzenia kolejnego stanowiska koordynatora. Będzie to 3 koordynator.

Zgodnie z nową ustawą do zadania pieczy zastępczej będą potrzebni specjaliści: psycholog, pedagog i prawnik. Specjaliści ci będą realizować terapie, porady, prowadzić grup wsparcia dla dzieci i rodziców. Mamy również obowiązek szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, pozyskiwania nowych kandydatów oraz prowadzenia diagnostyki i konsultacji dla ich pozyskiwania, jak również dla tych, którzy już są w naszym rejestrze, jako chętni do podjęcia się funkcji rodziny zastępczej. Musimy szkolić kandydatów, jak również wspierać obecne rodziny zastępcze pod kątem psychologiczno-pedagogicznym oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Zadaniem naszym będzie również zapewnienie rodzinom zastępczym poradnictwa wzmacniającego i ich kompetencji oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowym. Szkolenia i diagnostyka to zadanie przerzucone z ośrodków adopcyjnych.  Jest reorganizacja w tych ośrodkach pozostaną tylko te, które w ostatnich 2-3 latach przeprowadziły najwięcej procedur adopcyjnych. Pozostałe ośrodki będą zlikwidowane a specjaliści z nich przejdą do PCPR–ów bądź podobnych placówek.

Uchwalona ustawa w czerwcu br., a wchodząca w życie od 1 stycznia 2012r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na Powiat i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie dodatkowe zadania związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz obowiązek zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dodatkowych specjalistów, co wiąże się ze zwiększonymi kosztami działalności.

Z uwagi na to, że specjaliści (psycholog, pedagog, prawnik) są już zatrudnieni w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, zasadnym jest połączenie dwóch jednostek, aby nie powielać takich samych stanowisk w różnych jednostkach organizacyjnych Powiatu. Będą oni wykonywać dotychczasowe zadania oraz część nowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotychczasowe zadania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej nadal będą realizowane w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako jeden z działów.

Szczegółowa organizacja i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po połączeniu z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej będzie określona w Regulaminie Organizacyjnym PCPR uchwalonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, organem posiadającym kompetencję do łączenia jednostek budżetowych jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tj. Rada Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocianowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocian poinformował, iż Komisja w dniu 5.12.br. na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały w głosowaniu: „Za” 3 Radnych, „Przeciw” 1 Radny i 1 Radny „Wstrzymał się” od głosu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja zajmowała się w dniu dzisiejszym powyższym projektem uchwały.

Zanim wypracowała stanowisko odwiedziła obydwie placówki, zaznajomiła się z pracą i zadaniami tych placówek. Wysłuchaliśmy argumentów „za” jak i „przeciw”. Komisja zaopiniowała negatywnie ten projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie połączenia powiatowych jednostek budżetowych poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       10 Radnych

" Przeciw"                                                                                          11 Radnych

" Wstrzymało się”                                ---------------

 

Uchwała nie została przyjęta.

 

Ad. pkt 5        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta nadmienił, iż jeśli są jakieś pytania do informacji z prac Zarządu, to bardzo proszę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski poprosił o przedstawienie sytuacji z Al. XX-lecia w Teresinie. Nadmienił, że 22.11.br. rozpoczął się odbiór, czas na odbiór wynosił dwa tygodnie, które już minęły. Pytam, zatem, na jakim jest to etapie i czy odbiór został zakończony.

 

Na postawione pytania odpowiedziała dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Dębowska.

Pani dyrektor poinformowała, że odbiór Al. XX-lecia rozpoczął się 22.11.br. i został wstrzymany z uwagi na stwierdzone przez Komisje wady w wykonanych robotach. Wykonawca został o tym poinformowany i z chwilą naprawienia wad odbiór zostanie ponownie przez Komisję rozpoczęty. Termin wykonania zostanie określony przez wykonawcę w dniu jutrzejszym tj. 8.12.2011r.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 6.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie od ostatniej sesji Prezydium uczestniczyło w następujących spotkaniach:

 

-  04.11.20011r w odsłonięciu popiersia Fryderyka Chopina w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie;

- w koncercie „w hołdzie Chopinowi”;

- w dniach 10 i 11 listopada uczestniczyliśmy w uroczystościach z okazji 11 listopada w tym we Mszy św. jak również koncercie niepodległości;

- 24.11.br. w Koncercie dla Przyjaciół zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Sochaczewie;

- w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie pn. „ II Sochaczewski Turniej Jednego Wiersza”;

- 21-22.11.br. uczestniczyliśmy w obchodach „ Dnia Pracownika Socjalnego” organizowanych przez samorząd miejski i powiatowy;

-  01.12.br. uczestniczyliśmy w podsumowaniu i wręczeniu nagród IV konkursu plastyczno-literackiego „ Moje spotkanie z wolontariatem” organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej;

 

Wiceprzewodnicząca RP p. Jolanta Popiołek uczestniczyła w podsumowaniu projektu pn. „Czas na samodzielność” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

- 05.12.br. uczestniczyliśmy w spotkaniu z udziałem posłów z Województwa Mazowieckiego dotyczącym realizacji ustawy o pieczy zastępczej;

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, że na ostatniej sesji w punkcie Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych informowała, że dotychczas nie wpłynęło jeszcze żadne pismo z Urzędu Skarbowego.

W dniu 04.11.br wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie dotyczące informacji o wynikach przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych za 2010 rok przekazanych w 2011 roku do Urzędu.

Przewodnicząca odczytała treść pisma bez wymieniania poszczególnych osób i skierowanych do nich zastrzeżeń. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 10.

Po odczytaniu pisma Przewodnicząca powiedziała, że nie będzie odczytywała i wymieniała osób, do których są zastrzeżenia, ale pani z Biura Rady rozda radnym te uwagi na kartkach (uwagi zostały rozdane zainteresowanym Radnym, każdemu z osobna). Przekazane zastrzeżenia do konkretnych Radnych można sprawdzić z pismem, które otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego.  

 

Kolejne pismo, które wpłynęło do Biura Rady to pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące raportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodnicząca poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady J. Łopatę o odczytanie pisma.

 

Wiceprzewodniczący odczytał treść pisma – pismo w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Przewodnicząca poinformowała, że do Przewodniczącej Rady wpłynęła skarga pani Zofii Bernackiej. Przewodnicząca odczytała treść skargi i poinformowała, że do powyższej skargi załączone zostały pisma skierowane do Pana Starosty w dniu 22 sierpnia br. i 6.09.br. Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Przewodnicząca poinformowała, że „po przeanalizowaniu z Prezydium Rady powyższej skargi, stwierdzam, że jedyną Komisją kontrolującą w Radzie jest Komisja Rewizyjna i proponuję wniosek formalny o skierowanie tej skargi na działania Pana Starosty do rozpatrzenia i analizy przez tę Komisję.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie wniosku o skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     21 Radnych

"Przeciw"                                            ------------

"Wstrzymało się"                                ------------

 

Rada Powiatu przyjęła wniosek o skierowanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie 21 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i   „wstrzymujących się”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytał o pytania.


Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 7        Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej wpłynęła pisemna interpelacja Radnego Szymona Ziółkowskiego. Na interpelację tę zgodnie z prośbą Radnego Sz. Ziółkowskiego została przygotowana odpowiedź.  Przewodnicząca przekazała Radnemu odpowiedź na piśmie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała treść interpelacji Radnego Sz. Ziółkowskiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 8.       Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny Ziółkowski nadmienił, iż kierując się swoim rocznym osobistym doświadczeniem i obserwacjami w Starostwie Powiatowym chciałby złożyć wniosek, który dotyczy przestrzegania prawa w Starostwie.

Radny odniósł się do zapisów ustawy o ochronie zdrowia dotyczącym zwalczania nałogu palenia nikotyny.  Powiedział, że „czarę goryczy przelała” w tej sprawie ubiegłotygodniowa wizyta w pokoju p. Sekretarz, gdzie w „kłębach” dymu zastałem p. Sekretarz i p. Radcę Prawnego. I było to już nie pierwszy raz. Na drugim piętrze Starostwa funkcjonują trzy palarnie, jedna jest u p. Sekretarz, druga w pokoju dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska a trzecia na klatce schodowej. Wszystko to jest w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Ustawa mówi, jakie są obowiązki w tym zakresie dla zarządzającego danym zakładem pracy. W Starostwie brak jest wywieszenia stosownej informacji o zakazie palenia czy wyznaczenia miejsca w celu realizacji tej konieczności dla osób, które nie mogą się bez papierosów obyć.

Radny złożył wniosek, aby zarządzający Starostwem Powiatowym niezwłocznie doprowadzili do wypełnienia wymogów tej ustawy i nie stali na przeszkodzie do przestrzegania prawa w Starostwie Powiatowym.  Radny poprosił, aby nie musiał o tym mówić trzy razy tak jak w przypadku naprawy drzwi. Uznał, iż jest to do wykonania z dnia na dzień. Zadanie jest nieco trudniejsze niż poprzednie, ale o tym mówi ustawa, którą należy wypełniać”. 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o kolejne wnioski bądź zapytania.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.       Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poinformowała, iż tuż przed sesją wpłynął list otwarty, skierowany do Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie. List ten został złożony przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie. Pismo to zostało złożone również do Pana Starosty.

Wszyscy Radni Rady Powiatu otrzymali list otwarty na piśmie.

Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała czy odczytywać powyższy list.

Radni uznali, że sami zapoznają się z doręczonym im listem.

List otwarty w załączeniu – Załącznik Nr 13.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Głos zabrała Kierownik POIK p. Monika Radwańska-Komosa odniosła się do projektu uchwały, która nie została przyjęta przez Radnych na dzisiejszej sesji. Nadmieniła, iż o całej sprawie domyśliła się z porządku obrad sesji, który najpierw zobaczyła na stronie internetowej a w dniu następnym dotarł do niej, jako zaproszenie na sesję. „Domyśliłam się, gdyż pkt 4g) brzmi: połączenie powiatowych jednostek budżetowych. Nic tam nie było o Ośrodku. Niemniej była okazja, gdzie po rozstrzygnięciu konkursu, po którym zapytałam Wicestarostę Janusza Ciurę, o jakie jednostki powiatowe chodzi i wówczas dowiedziałam się, że chodzi o PCPR i POIK oraz o tym, że POIK ma być Wydziałem PCPR. Było to tydzień temu, już po posiedzeniu Zarządu, wszystko już było zaplanowane. Ja nie miałam okazji poznać szczegółowo przyczyn i uzasadnienia, nikt też nie pytał mnie o zdanie. Niemniej jednak dziękuję wszystkim tym Radnym, którzy zachowali trzeźwość umysłu i nie kierowali się tylko dobrem jednej jednostki PCPR ale też dobrem drugiej jednostki POIK-u a w szczególności jakością usług, które Ośrodek świadczy. Serdecznie dziękuję Państwu Radnym za mądrą decyzję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski poinformował, iż „na prośbę pracowników zwolnionych ze Starostwa uczestniczy w postępowaniach przed sądem, w których te osoby złożyły pozew o przywrócenie do pracy oraz o ewentualny mobbing, który był wobec nich stosowany. Ja już stawiałem ten problem na poprzedniej sesji prosząc o przekazywanie tych informacji jednak one nie są przekazywane, widocznie jest to dla Zarządu czy też Starosty sprawa wstydliwa.

Skoro jestem tu na prośbę mieszkańców i byłych pracowników chciałem w kilku słowach powiedzieć, że taka sprawa wciąż się odbywa, są wyznaczane kolejne terminy spraw, przesłuchiwani są świadkowie. Będąc na postępowaniach mogę zapoznać się w trochę szerszym wymiarze z sytuacją, jaka wydaje się może panować (na podstawie sprawy nierozstrzygniętej) w Starostwie Powiatowym. Chciałbym przytoczyć tu tylko jedno stwierdzenie z tego postępowania Pana Wicestarosty, który zeznając powiedział, że „ w naszym Starostwie są wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni”. Na dzień dzisiejszy poprzestanę na tym sformułowaniu.  Jak sprawa będzie nabierała bardziej konkretnych wymiarów, to myślę, że wszyscy będą się nią bardziej interesowali”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że mówiła już Radnemu, iż do rozstrzygnięcia tych spraw jest Sąd Pracy, sprawy są dalej prowadzone a Rada Powiatu nie jest organem do rozstrzygania spraw pracowniczych. Nie rozumiem, że Pan Radny chce informować o tym Radę.

 

Głos zabrał Wicestarosta J. Ciura powiedział, że Zarząd Powiatu łącząc jednostki powiatowe kierował się dobrem finansów powiatu i dobrem finansów publicznych a nie polityką. Zarząd rzetelnie spojrzał na koszty, na zadania, jakie nas czekają w roku 2012 i w kolejnych latach. Na dowód tego chciałbym Państwu zacytować artykuł z gazety Rzeczpospolita z dnia 30.11.br cyt. ”samorządy zbankrutują przez pieczę zastępczą”. Pytam się - polityką się kierowaliśmy? Czy dobrem tego Starostwa i tego powiatu? Nie tak dawno 3-4 lata temu jednostki Starostwa były łączone i to z dobrym skutkiem, bo zaoszczędziliśmy dużą kwotę. Chcieliśmy również w ten sposób uniknąć ewentualnych trudności z wprowadzeniem ustawy o pieczy zastępczej, gdyż wiemy, co nas czeka. Na dowód tego, że dbamy o środki publiczne i o interes pracowników i rzeczywiście pracownicy są uśmiechnięci Panie Radny Szymonie, bo jest Pan cały czas w tym sądzie nie wiem, dlaczego? Chciałem na dowód tego powiedzieć, że Powiat Sochaczewski w rankingu z ok. 170 miejsca jest na pudle. Jest na trzecim miejscu w rankingu województwa mazowieckiego. Uważam, że podwyżki 10% dla wszystkich pracowników i to, co robiliśmy w tym okresie zostało sprawiedliwie ocenione. Proszę sprawdzić ranking Powiatu Sochaczewskiego.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski powiedział, że „jest w stanie zrozumieć stan Pani Kierownik, w jakim wypowiadała słowa pod adresem Rady Powiatu dzieląc Radnych na „tych” i „tych”.  Myślę, że wszyscy Radni kierują się przede wszystkim troską o zadania powiatowe, które są priorytetowo traktowane a do których realizacji powołane są i funkcjonują placówki. Dzisiaj Komisja będąc w placówce Pani Kierownik uzyskała taką kluczową informację, mamy świadomość dobrej pracy Ośrodka, to nie to jest powodem działań, które nie są odbierane przez Państwa w ten sposób jak proponuje Zarząd. Natomiast padło pytanie w obecności Komisji i pracowników POIK-u czy są jakiekolwiek zagrożenie dla realizacji zadań i dla pracowników pracujących w POIK-u w związku z tym, co jest w perspektywie najbliższej bądź późniejszej. Padło zapewnienie ze strony Pana Starosty i Pani dyrektor, że absolutnie takich intencji nie ma. Jedynym powodem, o którym tu była mowa są przesłanki ekonomiczne. Myślę, że Ci Radni, którzy nie mieli podstaw wierzyć w te deklaracje absolutnie nie głosowali przeciwko placówce tylko głosowali w pewnym sensie za utrzymywaniem tej placówki w strukturze instytucji, która ( ja zadałem sobie taki trud i chciałem nie tak powierzchownie tylko do personaliów się odnosząc rozpoznać obszar realizacji tych zadań przez powiaty w naszym kraju) i generalnie dominuje taka struktura organizacyjna, że PCPR-y mają w swojej strukturze POIK-i lub ośrodki interwencji kryzysowej i to w niczym absolutnie nie przeszkadza, jeśli chodzi o realizację zadań. Ponieważ te deklaracje padały dzisiaj stąd jakby nie było obaw, że ta decyzja i czy w ślad za nią idzie zamysł redukcji personelu czy też i zadań. Zadań jak słyszymy nie ubywa a przybywa. Trzeba wychodzić na przeciw tym oczekiwaniom wobec powiatów a tym bardziej, że za nimi nie idą środki finansowe. Proszę nie odbierać tej dzisiejszej deklaracji Radnych, jako próby oceny, bo nikt tutaj dzisiaj tak nie głosował natomiast były pewne przesłanki, które pozwalały części Radnym podejść do tego trochę inaczej niż podeszła większość.  

 

Głos zabrała Kierownik POIK p. Monika Radwańska-Komosa powiedziała, że ”nie wie czy jej wypowiedź do końca została dobrze zrozumiana. Podkreśliła, iż dowiedziała się z programu obrad sesji o tym projekcie uchwały i o tych zamiarach. Poprosiła na przyszłość, jeśli będą jakiekolwiek decyzje związane z jednostką, której jestem kierownikiem by były również konsultowane ze mną a przynajmniej, żebym była o tym informowana a nie dowiadywała się o likwidacji jednostki z porządku obrad sesji”.

 

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10.        Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1710.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 

 

Po zakończeniu obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska powiedziała, że zbliżają się święta, jest to sesja, która jest ostatnia sesją przed Świętami Bożego Narodzenia. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególnie bliski, w te magiczne chwile przystajemy i wracamy myślą do najcenniejszych ludzkich wartości, miłości, przyjaźni, wyrozumiałości i dobroci. Stajemy się bardziej wrażliwi i wyrozumiali. Święta Bożego Narodzenia dają nam wyjątkową wartość, bo są symbolem czegoś tajemniczego, co tkwi głęboko w naszych sercach od pokoleń. Dlatego życzę Państwu w imieniu Prezydium Rady wspaniałych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych wzajemną życzliwością, radością i szczęściem.

W nadchodzącym Nowym Roku, choć jeszcze będziemy się widzieć życzę Wam zdrowia i pogody ducha a także optymizmu i energii. Niechaj wszystko się Państwu darzy a podejmowane działania niech zwieńczą sukces jak również satysfakcję. Życzę Wam wszystkiego najlepszego.   

Jeśli Państwo zechcą podzielić się z nami opłatkiem to bardzo proszę i raz jeszcze życzę Wam wszystkiego najlepszego.

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-09 12:00:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 12:00:58
 • Liczba odsłon: 1330
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459469]

przewiń do góry