2015
IV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 23 stycznia 2015 roku
Uchwała Nr IV/19/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących i zastępców
Uchwała Nr IV/21/2015  zmieniająca uchwałę Nr XXII/ 113 /2000 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu
Uchwała Nr IV/22/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, WPF
Uchwała Nr IV/24/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 /
V Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 26 lutego 2015 roku
Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu
Uchwała Nr V/26/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 /
Uchwała Nr V/27/2015 w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących z skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
Uchwała Nr V/28/2015 w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących z skład Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
Uchwała Nr V/29/2015 w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych wchodzących z skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie, dla  których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym   
Uchwała Nr V/30/2015 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
Uchwała Nr V/31/2015 w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
VI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 30 marca 2015 roku
Uchwała Nr VI/32/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”
Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku
Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie uznania skargi za bezzasadną
VII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 kwietnia 2015 roku
Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej i nadania jej statutu
Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr VII/39/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 /
Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2014 r.
Uchwała Nr VII/41/2015 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2014, Sprawozdanie 
Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Sochaczewie
VIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 26 maja 2015 roku
Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr VIII/46/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
IX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 25 czerwca 2015 roku
Uchwała Nr IX/47/2015  zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej
Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
Uchwała Nr IX/51/2015 w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
Uchwała Nr IX/ 52/2015 w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
Uchwała Nr IX/53/2015 w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie
Uchwała Nr IX/54/2015 w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
Uchwała Nr IX/55/2015 w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
Uchwała Nr IX/56/2015 w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
Uchwała Nr IX/57/2015 w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
Uchwała Nr IX/58/2015 w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
Uchwała Nr IX/59/2015 w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
Uchwała Nr IX/60/2015 w sprawie zamiaru przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do realizacji projektu „Mazowiecka Dolina Bzury”
X Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 17 września 2015 roku
Uchwała Nr X/61/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF
Uchwała Nr X/62/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /
Uchwała Nr X/63/2015 w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim na lata 2015-2017
Uchwała Nr X/64/2015 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Uchwała Nr X/65/2015 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
Uchwała Nr X/66/2015 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr X/67/2015 w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu
Uchwała Nr X/68/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację w partnerstwie z Gminą Miasto Sochaczew przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze
XI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 27 października 2015 roku
Uchwała Nr XI/69/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /
Uchwała Nr XI/70/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
XII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 17 listopada 2015 roku 
Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr XII/72/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4
Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku publicznego  i  wolontariacie  na  rok  2016
Uchwała Nr XII/75/2015 w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2015
XIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 grudnia 2015 roku
Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu SochaczewskiegoObjaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr XIII/77/2015 Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
Uchwała Nr XIII/78/2015 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /
Uchwała Nr XIII/79/2015 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 /
Uchwała Nr XIII/80/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Uchwała Nr XIII/81/2015 w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne
Uchwała Nr XIII/82/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-07 14:56:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-15 12:58:01
  • Liczba odsłon: 839
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459965]

przewiń do góry