Protokół Nr XLIV/ 2009

 

 

z obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 18 grudnia 2009 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie  obrad.

2.       Przyjęcie  porządku  obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

4.       Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2010 rok:

a)     odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)     odczytanie opinii komisji stałych,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

d)     odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLIV/2009

z obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

18. 12. 2009 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

W posiedzeniu XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 18. 12. 2009 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 19 Radnych.

Nieobecność na sesji usprawiedliwił Radny T. Głuchowski i Radny J. Gołębiowski.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                                 w/z Marek Wójcik

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                               w/z Jan Piecka

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie               Maria Olędzka

Dyrektor MOW "Dom na Szlaku" w Załuskowie                                  Joanna Kamińska

Dyrektor PUP                                                                                             Krzysztof Wasilewski

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                                   Adam Radożycki

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacyjnego                                       Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska       Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                               Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki          Marcin Podsędek

Główny specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                             Waldemar Orliński

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                         Helena Bajurska

 

Lista obecności gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.     Otwarcie obrad  

                            

 

Otwarcia  obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie  dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Grabarek  stwierdzając  "Otwieram obrady XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media i tych, których być może przez nieuwagę pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji Budżetowej w chwili obecnej udział bierze 18 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny Józef Gołębiowski i Radny Tadeusz Głuchowski.

Usprawiedliwienie Radnego Józefa Gołębiowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Tadeusza Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady  XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

Przewodniczący Rady podziękował Dyrekcji, wychowawcom i wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie za przygotowanie świątecznej dekoracji na sesję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady przybył Radny W. Domagalski. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 2.          Przyjęcie porządku obrad     

     

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż proponowany porządek obrad  XLIV Sesji Budżetowej został doręczony Radnym  w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o uwagi  do porządku obrad.

 

Uwag nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał proponowany porządek obrad.

 

Porządek obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie:

 

 1. Otwarcie  obrad.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 4. Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2010 rok:

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii komisji stałych,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

d)     odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,

e)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)       podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010.

 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Pędziejewską o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                     przyjęciem głosowało          19  Radnych

"Przeciw"                                                          ----------------

"Wstrzymało się"                                              ----------------

 

Porządek obrad XLIV  Sesji Budżetowej  Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad pkt 3                    Przyjęcie protokołu z XLIII sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4a)                Odczytanie projektu uchwały budżetowej

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż prace nad projektem budżetu na 2010 rok były prowadzone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sochaczewskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Nadmienił, iż projekt uchwały budżetowej został doręczony Radnym w ustawowym terminie.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały budżetowej.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p. Skarbnik T. Pawelak w celu przedstawienia uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak poinformowała, że na wszystkich Komisjach starała się przybliżyć Państwu zapisy liczbowe ujęte w projekcie budżetu na 2010 rok.

W skrócie przypomnę główne składniki po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów zawartych w budżecie.

 

 

 

Po stronie dochodów zapisana została kwota 65.980.846zł, którą tworzą następujące składniki:

 

 • 15.126.515 zł – są to dochody własne, w tym:

- dochody z opłaty komunikacyjnej – 1.917.885zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych 11.562.910zł (mniej niż w ubiegłym roku     o 441.000zł).

- podatek od osób prawnych 280.000zł.

- wpływy z usług DPS – 700.000zł.

- za zajęcie pasa drogowego – 300.000zł.

- pozostałe dochody – 365.720zł.

Dochody te stanowią 22,9% ogółem dochodów budżetu.

 • 52,2%  dochodów stanowi subwencja oświatowa tj. kwota 34.492.833 zł w całości przeznaczona jest na funkcjonowanie placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych.
 • 2.248.551 zł – jest to suma subwencji wyrównawczej i równoważącej.
 • kwota 6.159.661 zł jest to wysokość dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 • Na podstawie zawartych umów i porozumień po stronie dochodów zapisana została kwota 576.811 zł – są to dotacje na utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka i w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.
 • Po stronie dochodów zaplanowana została sprzedaż składników majątkowych na kwotę 6.305.665 zł, która w całości przeznaczona została na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W projekcie budżetu na 2010 rok wydatki zaplanowane zostały na sumę 67.210.273 zł – zawierają one 1% wzrost wydatków bieżących oraz 5% wzrost wynagrodzeń.

Wydatki inwestycyjne wynoszą: 5.928.423zł w tym:

- drogowe – 3.069.894zł.

- oświatowe – 1.224.150zł.

- DPS – 1.634.379zł.

Wydatki remontowe – około 1.400.000zł.

Razem wydatki inwestycyjne i remontowe stanowią około 11% wydatków ogółem i ustalona została rezerwa na kwotę 150.000zł.

Po stronie przychodów ujęta została kwota 2.800.000zł w tym 800.000 zł z emisji obligacji i 2.000.000 zł – inne źródła.

Na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji po stronie rozchodów zapisana została kwota 1.570.573zł.

Stan zadłużenia liczony procentowym udziałem kwoty długu do dochodów na rok 2010 wynosi 18,06% i jest niższy od stanu zadłużenia w roku 2009. Zadłużenie jest bezpieczne dla Powiatu.

 

Pani Skarbnik poinformowała również, iż w projekcie budżetu na 2010 rok w załączniku inwestycyjnym pod pozycją 6,7 i 8 uległy zmianie nazwy zadań. Do każdego z wymienionych zadań będzie dopisana następująca treść „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin F.Chopina – Szlak Chopinowski”. Takiej zmiany dokonuje się w związku z pozyskiwaniem środków na te zadania, (składanie wniosków).

           

 

Ad. pkt 4 b)               Odczytanie opinii komisji stałych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z ustalonym harmonogramem wszystkie Komisje Rady Powiatu zaopiniowały projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2010 rok. Opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu budżetu wpłynęły poprzez Biuro Rady do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Opinie w/w Komisji zostały przekazane do Zarządu Powiatu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Przewodniczących Komisji Rady  o przedstawienie swych opinii na temat projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2010 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 26.11.2009r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2010 rok, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja w dniu 27.11.2009r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2010 rok, zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  p. Jolancie Popiołek w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki  J. Popiołek poinformowała, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 30.11.2009r.  zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2010 r. Komisja analizowała w szczególności:

§  dział 801 - oświata i wychowanie,

§  dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,

§  dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

§  dział 926 – kultura fizyczna i sport.

Komisja po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2010 rok zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie w w/w działach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. Arturowi Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 24.11.2009r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2010 rok w działach:

§  851 - ochrona zdrowia

§  852 - pomoc społeczna

§  853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Wiesławowi Domagalskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Domagalski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 30. 11. 2009 r.  po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2010 rok, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Mieczysławowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu analizowała projekt budżetu powiatu na 2010 rok w szczególności część dotyczącą inwestycji. Komisja zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2010 rok jednogłośnie, pozytywnie.

Komisja z zadowoleniem przyjęła fakt, iż w projekcie budżetu na 2010 rok przeznacza się środki finansowe na inwestycje, na które w ciągu roku również wnioskowała Komisja. Osobiście z zadowoleniem przyjmuję fakt, że znalazły się środki na dokumentację inwestycji, której realizacja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ZSO w Sochaczewie. Jest to b. dobra decyzja.

Do Komisji wpływały  różne pisma z prośbami i dlatego z zadowoleniem Komisja przyjęła plany modernizacji drogi w miejscowości Jeżówka.

Komisja uznaje proponowany budżet jako prorozwojowy z kilku powodów:

- na inwestycje planuje się przeznaczyć 11% ogółu budżetu,

- środki pochodzące ze sprzedaży majątku powiatowego planuje przeznaczyć się na inwestycje,

- planuje się modernizację wielu dróg powiatowych,

- planowane jest oddanie inwestycji w ZSS w Erminowie i DPS w Młodzieszynie.

W projekcie planowane są duże pieniądze do pozyskania z zewnątrz dlatego budżet możemy uznać za prorozwojowy.

Planowane zadłużenie wielkości 18,06% jest dla Powiatu bezpieczne. 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 03.12.2009 r. zapoznała się z projektem budżetu na 2010 rok oraz z wnioskami Komisji Rady dotyczącymi projektu budżetu powiatu na 2010 rok. Po bardzo szczegółowej analizie, uzyskaniu wyjaśnień od Pani Skarbnik i Pana Wicestarosty, Komisja Budżetowa jednogłośnie, pozytywnie opiniuje projekt budżetu powiatu na 2010 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował wszystkim Komisjom za pracę nad projektem budżetu na rok 2010, a ich Przewodniczącym za dotrzymanie terminów i sprawne zaopiniowanie projektu budżetu.

 

 

Ad. pkt 4 c)               Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr 307/P/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt budżetu na 2010 rok został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Uchwały RIO załączone jest uzasadnienie i zapytał Radnych czy życzą sobie jego odczytania i zaproponował, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu, to proponuje odstąpienie od jego czytania.

 

Rada przez aklamację wyraziła zgodę na odstąpienie od czytania uzasadnienia do Uchwały RIO.

 


Ad. pkt 4 d)               Odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Sochaczewskiemu p. Tadeuszowi Korysiowi w celu odczytania stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji Rady Powiatu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż projekt budżetu powiatu na 2010 rok został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie Komisje Rady. Radni nie wnieśli uwag i nie zgłosili wniosków do projektu budżetu.

Zarząd został poinformowany przez Przewodniczącego Rady o wynikach prac Komisji i nie procedował już nad projektem budżetu, przyjmując informację jako, że Komisje podzieliły koncepcję przedstawioną przez Zarządu Powiatu w swych propozycjach a szczególnie w propozycjach inwestycyjnych. Jest to dowód na to, że wsłuchujemy się w potrzeby jakie pojawiają się w trakcie roku i ujmujemy je w inwestycjach na 2010 rok.

Zarząd Powiatu obradował w tej sprawie w dniu 04.12.2009r.

 

 

 

Ad. pkt 4 e)               Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

Ad. pkt  4 f)               Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt budżetu powiatu na 2010 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                             ---------------

 

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2010 rok została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 6.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek w imieniu Prezydium Rady pogratulował Zarządowi przyjęcia przez Radę jednogłośnie budżetu na 2010 rok. Życzył dalszych pomysłów, wytrwałości w pozyskiwaniu środków budżetowych, aby nasz powiat w 2010 roku bez zagrożeń, jak dotychczas mógł realizować swoje zamierzenia i wypełniać powinności na niego nałożone, a także rozwijać się służąc mieszkańcom naszego powiatu sochaczewskiego.

 

 

Ad. pkt 5.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

                                            

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu XLV sesji, która odbędzie się w dniu dzisiejszym, po zakończeniu obecnej XLIV sesji.

Niemniej Przewodniczący zaproponował, aby Informacja ta została przekazana na obecnej sesji.

 

Przewodniczący poinformował, iż jeśli nie usłyszy głosów sprzeciwu to propozycję uzna za przyjętą.

 

Głosów sprzeciwu nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji z prac Zarządu.

 

Starosta T. Koryś podziękował Radnym za jednogłośnie przyjęcie budżetu powiatu na 2010 rok.

Starosta uznał, iż budżet na 2010 rok jest ambitny i mamy sporo zadań, na które trzeba będzie pozyskiwać środki z zewnątrz. Życzymy sobie, abyśmy nie natknęli się na kryzys, bo wówczas mogą być problemy. Należy podchodzić optymistycznie i mamy nadzieję, że przyjęte założenia będą realizowane w 2010 roku.

 

Następnie Starosta poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie i jest to pełna informacja. Nowych informacji na ten czas nie posiadam. Jeśli są pytania do przedstawionej Informacji to bardzo proszę.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 7.

 

 

Ad pkt  6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w uroczystości 75-lecia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie.

 

Wiceprzewodnicząca H. Pędziejewska reprezentowała Radę w:

- świątecznej Gali Patrolu Świętego Mikołaja w Sochaczewie,

- uroczystości oddania do użytkowania zmodernizowanej  ul. Traugutta w Sochaczewie,

- koncercie kolęd w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie,

- uroczystym zakończeniu II edycji projektu „Czas na Samodzielność”  organizowanego przez     PCPR w Sochaczewie,

- wigilii Bożego Narodzenia w DPS w Sochaczewie,

- spotkaniu integracyjnym „Kolędujmy wszyscy wraz” w ŚDS w Sochaczewie.

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli również Państwo Radni.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w ramach prac Przewodniczącego Rady Powiatu koordynował prace nad projektem budżetu na 2010 rok.

Opracowałem projekt Harmonogramu pracy Rady Powiatu na 2010 rok w uzgodnieniu z Prezydium Rady.

Podpisałem z Panem Starostą życzenia świąteczne z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla władz państwowych, samorządowych, jednostek organizacyjnych powiatu, instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych z powiatem sochaczewskim.

 

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

- pismo Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie w sprawie zawiadomienia Rady o złożonej skardze przez Panią Martę Zakościelną. Przewodniczący odczytał treść odpowiedzi. Pismo – odpowiedź w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

- pismo Burmistrza Miasta Sochaczewa o rozważenie podjęcia uchwały przez Radę Powiatu dotyczącą opłat komunikacyjnych. Pismo to wpłynęło zarówno do Przewodniczącego Rady Powiatu jak i do Starosty Sochaczewskiego. Przewodniczący odczytał treść pisma. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 9.

Pismo to jest analizowane i my jako Rada oczekujemy stanowiska Zarządu.

 

- pismo z Urzędu Gminy Radgoszcz. Pismo to wpłynęło zarówno do Przewodniczącego Rady Powiatu jak i do Starosty Sochaczewskiego. Przewodniczący odczytał treść pisma. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 10.

Zarząd Powiatu rozpatrzył powyższą prośbę i podjął decyzję negatywną ze względu na brak środków finansowych.

 

Przewodniczący poinformował również, że na dzisiejszej sesji nie będzie odpowiedzi w dwóch sprawach, które były przedmiotem obrad na poprzedniej sesji w dniu 27.11.2009r. Odpowiedź ta zostanie przedstawiona Państwu na kolejnych sesjach a są to sprawy:

 

- skarga zakładu pogrzebowego ARKA – sprawę rozpatruje Zarząd Powiatu a obecnie oczekuje on na odpowiedź szpitala.

- pismo Wójta Gm. Nowa Sucha w kwestii mostu w Kozłowie Szlacheckim. W tej chwili sprawa ta jest rozpatrywana, trwają uzgodnienia, co do ekspertyzy technicznej mostu i co dałoby się zrobić a następnie zostanie udzielona przez Starostę odpowiedź.

 

Planowana jest w tym roku jeszcze jedna sesja w dniu 30grudnia o godz. 1400. Głównym punktem tej sesji będzie podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

 

Do Rady Powiatu napłynęły życzenia świąteczne od:

 

-     Parlamentarzystów: prof. Bogusława Liberadzkiego – eurodeputowanego i  dr Janiny Fetlińskiej       Senatora RP,

-          Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej Mirosława Jelonka i Wójta Gminy Nowa Sucha Czesława Chodakowskiego,

-          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie Marii Olędzkiej,

-          Dyrektora ZSS w Sochaczewie Hanny Milcarz,

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów ZS RCKU w Sochaczewie,

-          Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Franciszka Pasiaka,

-          Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzaty Dębowskiej z pracownikami,

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów ZS CKP w Sochaczewie,

-          Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, pracowników oraz młodzieży Zespołu Szkół w Teresinie,

-          Kierownika POIK w Sochaczewie p. Moniki Radwańskiej-Komosa,

-     Dyrektora Gimnazjum im. J. Pawła II w Iłowie,

-          Dyrekcji i pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,

-     Dyrekcji i  pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie,

-          Dyrekcji i pracowników Sochaczewskiej Szkoły Umiejętności,

-          Sióstr Niepokalanek z Szymanowa,

-          Dyrektora i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,

-          Pana Jana Buczka Prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych  w Polsce,

-          Załogi i Zarządu Pana Wojciecha Zadury Prezesa Zakładu Energetycznego Płock Dystrybucja Zachód.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt  10.          Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XLIVSesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za pracę i uwagę na Sesji.

Jednocześnie Przewodniczący zaprosił wszystkich Radnych i gości na XLV Sesję Rady Powiatu w dniu dzisiejszym o godz. 1315.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLIV Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1355.

 

Protokołowała: A. Szymańska.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:06:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:06:38
 • Liczba odsłon: 1352
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449124]

przewiń do góry