Protokół Nr XXXIX/ 2009

 

 

z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 10 lipca 2009  r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)     zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,

b)     nieodpłatnego przeniesienia prawa własności do nieruchomości nr ewid. 1909/17 i 1909/19 położonych w Sochaczewie.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXIX / 2009

z obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 10.07.2009r. o godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

              W posiedzeniu XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 10.07.2009r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny J. Łopata.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny R. Ambroziak, Radny W. Domagalski  i Radny W. Kowala.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:   

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                    Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska                                                                    Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                   Bogusław Marcinkowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                             w/z M. Skibińska

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXIX Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 17 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny J. Łopata.

 

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny Ryszard Ambroziak, Radny Wiesław Kowala i Radny Wiesław Domagalski.

Usprawiedliwienie Radnego Ryszarda Ambroziaka w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Wiesława Domagalskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnego Wiesława Kowali w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu, a zatem obrady XXXIX sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXIX Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu Staroście T. Korysiowi.

 

Starosta T.  Koryś w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 4b) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności do nieruchomości nr ewid. 1909/17 i 1909/19 położonych w Sochaczewie.

Starosta poinformował, że po wysłaniu materiałów do Radnych pojawiły się nowe okoliczności, które dla bezpieczeństwa chcą jeszcze raz dokładnie sprawdzić pod względem geodezyjnym, aby nie popełnić błędu podczas przyjmowania tych działek od Firmy ProLogis.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne uwagi.

 

Innych uwag nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wniosek o zmianę porządku obrad polegający na zdjęciu pkt 4b), a wówczas byłby tylko pkt 4 w brzmieniu podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok poddał pod głosowanie.

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Rada Powiatu 17 głosami „Za” przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się” przyjęła poprawkę do porządku obrad polegającą na wykreśleniu pkt 4b).

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXIX sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że projekt protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Na sesję przybył Radny J. Łopata. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             1 Radny

 

Protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

 

 

Ad. pkt 4        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały i jednocześnie przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany w projekcie uchwały budżetowej polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 36.000zł. Środki te są zapisane jako wkład własny do składanego wniosku na zakup samochodów i wyposażania dla KP PSP. W ramach RPO pojawiła się możliwość złożenia takiego wniosku i stąd ta uchwała, bo warunkiem złożenia wniosku muszą być odpowiednie zapisy w uchwale  budżetowej jako zabezpieczenie wkładu własnego.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 3 autopoprawki.

 

Autopoprawka Nr 1

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej korekty poprzedniej decyzji, w związku z pozostałymi oszczędnościami w ramach postępowań przetargowych nastąpiła korekta w planie dotacji.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje zapisać zmniejszenie środków po stronie dochodów i wydatków o kwotę 183.737zł.

Po zmianie wartości dofinansowanego projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew na odcinku Mistrzewice-Żuków” wynosi 396.263zł.

 

Autopoprawka Nr 2

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego powiat otrzymał dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki-Gągolina-Baranów-Jaktorów w miejscowości Seroki”  w kwocie 185.803zł.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje środki te odpowiednio zapisać po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

 

Autopoprawka Nr 3

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dochodów i wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 15.192zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zarząd Powiatu proponuje środki te zapisać po stronie dochodów i wydatków w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały i autopoprawek.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok wraz z autopoprawkami w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z 3 autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. J. Gołębiowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego J. Gołębiowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji w części dotyczącej inwestycji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w części inwestycyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok wraz z autopoprawkami poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 5.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załączeniu Nr 7.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

Starosta uzupełnił informację o jedno posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd Powiatu:

-          Zatwierdził wniosek Szpitala Powiatowego o ogłoszeniu przetargu na wynajęcie pomieszczeń w szpitalu na prowadzenie stacji dializ i laboratorium, poprzedzony pozytywną uchwałą Rady Społecznej ZOZ.

-          Zarząd odwiedził 3 inwestycje prowadzone przez powiat.

Most na ul. Młynarskiej. Obecnie prace są wstrzymane ze względu na to, że poziom wody się podniósł. Na pewno pociągnie to za sobą niewielkie wydłużenie w czasie.

Natomiast na inwestycjach w Młodzieszynie i Erminowie prace idą pełną parą. Nadganiane są drobne opóźnienia w Młodzieszynie, w Erminowie są pewne wyprzedzenia harmonogramu. Na dzień dzisiejszy nie widać jakichkolwiek zagrożeń w realizacji tych inwestycji.

 

Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących spotkaniach, imprezach i uroczystościach:

-       Uroczystości 80-lecia „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie,

-       Uroczystości 80-lecia Klubu Sportowego Bzura Chodaków w Sochaczewie,

-       Festynie Rodzinnym Jackalia 2009 w Młodzieszynie.

W uroczystościach też uczestniczyli Radni.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na tej sesji nie zostało zaplanowane rozpatrzenie dwóch skarg o których była mowa na poprzedniej sesji. Zostały one skierowane do Komisji Rewizyjnej, która ma czas do 15 sierpnia br. na ich analizę. Odbyło się już jedno posiedzenie Komisji, obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektów uzasadnień tak by można zgodnie z planem te skargi rozpatrzyć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

-       Dwa pisma Pana Władysława Panka. Jedno dotyczy tego samego o czym była mowa w skardze i nie będziemy się tym zajmować ponieważ jest w trakcie rozpatrywania. Natomiast drugie pismo dotyczy nowej sprawy, o której Pan Panek pisze od kilku lat. Następnie Przewodniczący odczytał Pismo Pana Panka.

Pismo Pana W. Panka w załączeniu –Załącznik Nr 8.

Przewodniczący Rady A. Grabarek poinformował, że po analizie tego problemu będzie proponował Radzie aby podjęła decyzję o przekazaniu tej sprawy zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Rybno.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. B. Marcinkowskiemu celem wyjaśnienia na czym polega problem Pana W. Panka.

 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. B. Marcinkowski poinformował, że sprawa nie jest nowa, zaczęła się w 2002 roku. Była rozpatrywana pod koniec I kadencji, w czasie II kadencji i teraz w III kadencji również. W czasie II kadencji sprawa była dosyć dokładnie analizowana. Ówczesny Przewodniczący Komisji Rolnictwa bardzo dokładnie to analizował, Pan dyrektor również. Doszli do wniosku, że sprawa powinna być rozpatrywana w trybie rozgraniczenia przez Wójta Gminy Rybno, ale do tego nie doszło.

Następnie Pan dyrektor przybliżył historię całej sprawy. Otóż Państwo Panek mieli gospodarstwo rolne 7,5 ha w miejscowości Matyldów. W 1988r. gospodarstwo za rentę inwalidzką przekazali na rzecz siostrzenicy i siostrzeńca, wymawiając sobie służebność osobistą. To znaczy mieszkanie w dwóch izbach i użytkowanie 30 arów gruntu. W 2002 roku było ustalanie granicy tej nieruchomości od strony drogi gminnej. Siostrzeniec Pana Panka o nazwisku Palasik podpisał protokół graniczny w którym było napisane, że granice są mi znane, są bezsporne i podpis tego Pana. Natomiast w tym 2002 roku rozpoczęło się działanie Pana Panka, wyjaśnialiśmy to. Teraz coś zainspirowało Pana Panka że zaczął pisać skargi jest ich 5 lub 6. Pan dyrektor odpisywał, Pan Starosta odpisał. W końcu skarga jest na Pana Starostę do Przewodniczącego, że Pan Starosta skłamał czy nieprawidłowo się zachowuje w tej kwestii. Przede wszystkim w tych skargach chodzi o to, że pracownicy Starostwa byli na gruncie i jakieś czynności geodezyjne wykonywali. W związku z tymi czynnościami padają w pismach sława „afera”, „samowola”, „złodziejstwo” itd. Ostatnio sprawdzono który z geodetów mógł tam być. Otóż Wójt Gminy Rybno zlecił firmie geodezyjnej naszej lokalnej wznowienie granicy tej, która była ustalana w 2002 roku. Ta firma odkopała punkty graniczne. Pana Panka wtedy nie było. Jak wrócił i zobaczył te punkty to zaczęły się skargi. Teraz od woli Rady zależy jak ta sprawa ma być rozstrzygnięta. Na pewno powinno być to załatwiane przez Wójta Gminy Rybno. Dyrektor nadmienił, iż myśli, że ta granica jest tylko inspiracją pana Panka do jakiejś innej sprawy którą należałoby podjąć i spróbować mu ją załatwić.

 

Następnie Przewodniczący Rady A. Grabarek przekazanie sprawy Pana W. Panka do rozpatrzenia przez Wójta Gminy Rybno poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                             ---------------

"Wstrzymało się"                                ---------------

 

Rada Powiatu 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się” przekazała sprawę do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Rybno.

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym do Rady Powiatu wpłynęło pismo Rady Miejskiej w Sochaczewie, które następnie odczytał.

Pismo Rady Miejskiej w Sochaczewie z załączeniu –Załącznik Nr 9.

Przewodniczący nadmienił, że jeśli radni z okręgu Miasta Sochaczew chcieliby otrzymać to pismo to po sesji Pani z Biura Rady zrobi kopie i przekaże zainteresowanym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że na ubiegłej sesji dziękował za salę konferencyjną i pominął istotną osobę Pana M. Fergińskiego Dyrektora PZE, którego wkład był bardzo duży. Przewodniczący przeprosił za gafę i podziękował w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący podziękował również Radnym, że mimo ogłoszonych wakacji wzięli udział w dzisiejszej sesji. Dla tak istotnego przedsięwzięcia jakim byłoby pozyskanie 2 samochodów dla KP PSP warto było sobie pozwolić na tą sesję stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

Ad. pkt 8.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 10.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 12 30.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:55:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:55:43
  • Liczba odsłon: 1326
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460566]

przewiń do góry