LV Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie     09 listopada 2010r.

 

 

 

Protokół Nr LV/ 2010

 

 

z obrad LV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 09 listopada 2010 r. o godz. 1400

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu.

3.      Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego.

4.      Wręczenie podziękowań.

5.      Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr LV/ 2010

 

z obrad LV Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu 09. 11. 2010 r. o godz. 14 00

 

W posiedzeniu LV Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 09. 11. 2010r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Obrady są prawomocne.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin                                             Lech Kaźmierczak

Wójt Gminy Nowa Sucha                                                                          Czesław Chodakowski

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Radca Prawny                                                                                            Włodzimierz Błaszczyński

Komendant Powiatowej Policji                                                                 Dariusz Sipak

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           Paweł Kubiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg                                                     Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej                                                         Justyna Nowak-Sobotta

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                                         Maria Olędzka

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                                  Joanna Kamińska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                      Krzysztof Wasilewski

Dyrektor POIK                                                                                           Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                                   Adam Radożycki

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                            Julia Jakubowska

Dyrektor ZS w Sochaczewie                                                                      Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS w Erminowie                                                                      Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska       Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta     

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                               Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki          Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                                          Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Tadeusz Wachowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                        Zbigniew Madej

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                                       Krystyna Łapczyńska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                                         Ireneusz Góralczyk                         

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad LV Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady LV Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Wójta Gminy Nowa Sucha Czesława Chodakowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Teresin Lecha Kaźmierczaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, media, pozostałych zaproszonych gości oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 21 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum, a zatem obrady LV sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w czasie uroczystej sesji Rady Powiatu zaplanował następujący porządek:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu.

3.      Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego.

4.      Wręczenie podziękowań.

5.      Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Rada Powiatu zebrała się dzisiaj na uroczystej sesji po raz 55-ty. Sesja ta kończy pracę III kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie. Rada Powiatu pracowała w oparciu o przyjęte przez Radę „Główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Rady Powiatu w Sochaczewie w okresie III kadencji”.

Rada Powiatu podjęła 202 uchwały. Żadna z nich nie była uchylona przez nadzór wojewody mazowieckiego. W jednej z nich nadzór wojewody uchylił tylko niektóre zapisy.

3 uchwały Rady Powiatu były zaskarżone do WSA. Wszystkie te skargi zostały oddalone.

Rada Powiatu rozpatrzyła 9 skarg uznając je za bezzasadne.

Rada Powiatu podjęła ponadto 5 Stanowisk i 1 apel.

Rada Powiatu obradowała:

-          od 1 do 21 sesji (tj. do 15.IV.2008r.) w starej sali konferencyjnej, gdzie warunki pracy były bardzo trudne,

-          22 sesję odbyła w sali gimnastycznej ZS RCKU,

-          23 sesję odbyła w przyszłej siedzibie DPS w Młodzieszynie,

-          od 24 do 27 sesji obradowała nadal w sali gimnastycznej ZS RCKU,

-          28 sesja uroczystą z okazji X lecia samorządu powiatowego w dniu 11.11.2008r. odbyła się w Szkole Muzycznej w Sochaczewie,

-          od 29 do 37 sesji (20.11.2008r. – 24.04.2009r.) obradowała w sali gimnastycznej ZS RCKU,

-          od 38 sesji do chwili obecnej (tj. od 22.06.2009r.) obradowała w obecnej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

 

Frekwencja na sesjach wyniosła 92,03%.

Rada Powiatu pracowała w pełnym składzie od II sesji, gdy wszyscy radni złożyli ślubowanie. W czasie tej kadencji nie było zmian w składzie Rady.

 

Radni pracowali w 7 komisjach:

1)      Komisji Rewizyjnej, która odbyła 32 posiedzenia;

2)      Komisji Statutowo-Regulaminowej, która odbyła 33 posiedzenia;

3)      Komisji Budżetowej, która odbyła 55 posiedzeń;

4)      Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która odbyła 49 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń wyjazdowych;

5)      Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, która odbyła 33 posiedzenia;

6)      Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która odbyła 19 posiedzeń;

7)      Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która odbyła 51 posiedzeń, w tym 6 posiedzeń wyjazdowych.

 

W czasie III kadencji samorząd powiatowy może poszczycić się wieloma sukcesami, mimo trudności i to głównie finansowych. Rada Powiatu swoimi decyzjami na wniosek Zarządu przyczyniła się do:

-          wybudowania mostu w Chodakowie;

-          wybudowania ZSS w Erminowie;

-          budowy DPS w Młodzieszynie;

-          dalszej modernizacji budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego;

-          budowy i modernizacji dróg z udziałem samorządów gminnych;

-          stabilizacji organizacyjnej i finansowej szpitala;

-          pozyskiwania środków zewnętrznych;

-          modernizacji obiektów oświatowych;

-          realizacji innych przedsięwzięć wpływających w sposób istotny na wizerunek powiatu, m.in. powołanie PZE i POIK.

O szczegółach na pewno powie Pan Starosta Tadeusz Koryś w swoim wystąpieniu.

 

Za nami III kadencja Rady Powiatu. W mojej ocenie była to Rada kompetentna, odpowiedzialna, życzliwie nastawiona do odważnych, prorozwojowych decyzji, a kiedy trzeba potrafiąca zauważyć niedociągnięcia czy błędy, szukająca rozwiązań i kompromisów. Rada pracowała merytorycznie dla dobra powiatu i jego mieszkańców. Najczęściej mówiła jednym głosem, bez podziałów i kłótni, by rozwiązać problem samorządowy, a nie polityczny. I za to dziękuję.

Dziękuję Zarządowi Powiatu za pracę w tej kadencji. Wasz wysiłek wpisał się na trwałe w historię naszego powiatu poprzez zrealizowane inwestycje czy rozwiązania organizacyjne.

 

Na koniec pragnę serdecznie jeszcze raz podziękować jako Przewodniczący Rady Powiatu III kadencji:

-          Dziękuję Wysokiej Radzie za zaufanie jakim mnie obdarzyliście w ciągu całej kadencji. Za wszelkie potknięcia przepraszam.

-          Dziękuję moim zastępcom za wszelką pomoc jakiej doświadczyłem w pracy Rady.

-          Dziękuję Zarządowi Powiatu za współpracę, a w szczególności Staroście Tadeuszowi Korysiowi i Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu, która zawsze była merytoryczna.

-          Dziękuję Przewodniczącym Komisji i ich Zastępcom za sprawne organizowanie prac Komisji, gdyż tam w dyskusji wypracowywano opinie, kierunki i wskazówki dla samorządu powiatowego.

-          Dziękuję wszystkim Radnym za pracę, za dbałość o dobre imię Rady.

-          Dziękuję p. Sekretarz Zofii Romanowskiej i p. Skarbnik Teresie Pawelak za współpracę codzienną, za pomoc.

-          Dziękuję radcom prawnym p. Grażynie Błaszczyk i p. Włodzimierzowi Błaszczyńskiemu za pomoc i wsparcie w trudniejszych sprawach.

-          Dziękuję szczególnie Paniom z Biura Rady p. Annie Szymańskiej i p. Małgorzacie Semerowicz-Skóra za pracę, za wszelką życzliwość i pomoc.

-          Dziękuję Dyrektorom Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu za współpracę.

-          Dziękuję gospodarzom obiektów, gdzie miały miejsce sesje Rady Powiatu.

-          Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali sale na obrady sesji, w tym Pani Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie za świąteczne dekoracje.

-          Dziękuję Przewodniczącym Rady i gospodarzom gmin za gościnność. Wielokrotnie osobiście ja, ale też Radni mogliśmy tej gościnności doświadczyć na całej ziemi sochaczewskiej.

-          Dziękuję wszystkim, a szczególnie tym, których przez nieuwagę pominąłem, a wnieśli istotny wkład w pomoc pracy Rady.

-          Dziękuję wszystkim przedstawicielom samorządu miejskiego i samorządów gminnych, kierownikom służb, inspekcji, komendantom, przedstawicielom związków zawodowych, MIR i wszystkim gościom naszych sesji za Waszą obecność i wsparcie.

-          Dziękuję za obecność mediom.

 

Wszystkim Radnym startującym w wyborach samorządowych życzę powodzenia.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 3.                  Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu Staroście T. Korysiowi.

 

Starosta Tadeusz Koryś poinformował, że cztery lata temu wybrani w wyborach samorządowych radni Rady Powiatu złożyli ślubowanie. Dziś, chciałoby się rzec, ale to już koniec... To ostatnia sesja Rady Powiatu III kadencji – kadencji nader pracowitej, efektywnej i konstruktywnej.

Dobiega końca nasza służba i praca, ale to czego wspólnie dokonaliśmy pozostaje  i służyć będzie dalej mieszkańcom powiatu sochaczewskiego.

Cztery lata pracy na stanowisku Starosty Sochaczewskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatu skłania do refleksji i podsumowania dorobku minionych miesięcy i lat. Nic jednak tak nie weryfikuje dokonań jak upływ czasu.

 

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że był to pomyślny czas dla naszego samorządu. Zmierzyliśmy się z trudnymi wyzwaniami, inwestycjami o znaczeniu dla całego powiatu.

Jest kilkanaście miejsc na mapie powiatu, w które zainwestowaliśmy bardzo duże pieniądze. Myślę, że mieszkańcy już to doceniają. Z całą pewnością należało do nich rozwiązanie problemu przeprawy przez mosty na ul. Młynarskiej w Sochaczewie. Inwestycja powiatowa, więc obecny Zarząd Powiatu postawił sobie za priorytet rozwiązanie ciągnącego się latami problemu komunikacyjnego. Wyczekiwana inwestycja, ważna społecznie, stanowiąca zarazem istotny szlak komunikacyjny miasta za tej kadencji została zrealizowana. Sprawa odbudowy przeprawy była trudna do rozwiązania, ale słowa danego mieszkańcom Chodakowa władze powiatu III kadencji dotrzymały. Determinacja, konsekwencja działania i skuteczność doprowadziły do szczęśliwego końca.

 

Dwie kubaturowe inwestycje powiatu, z którymi musiał zmierzyć się samorząd powiatowy w obecnej kadencji to rozbudowa i adaptacja obiektów Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie i Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Jedna inwestycja została zrealizowana i służy uczniom oraz nauczycielom, druga dobiega końca. Inwestycje te pochłoną prawie 15 mln zł.

Trudno wymienić wszystkie inwestycje, ale wymienię jeszcze termomodernizację ZS RCKU, czy remont warsztatów przy ZS CKP, wykonanie w bieżącym roku prac remontowych w ZS im. J. Iwaszkiewicza oraz prac remontowych w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa.

 

Oddzielnym tematem, jeśli chodzi o inwestycje są drogi powiatowe. 273 kilometry dróg jest pod nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg na terenie całego powiatu. Tylko w tym roku wyremontowano i przebudowano prawie 20 km dróg, 9 km ciągów pieszych i prawie 4 km ścieżek rowerowych, a w całej kadencji przeszło 60 km dróg, ścieżek rowerowych, chodników, powstały przy tym nowe zatoki postojowe, wyremontowano też plac przy kościele w Brochowie a także mosty i przepusty mostowe. Wracając jeszcze do inwestycji remontowych chciałbym powiedzieć, że łącznie na remonty w III kadencji zostało wydatkowane prawie 7,5 mln zł. O tym, jak wiele zrobiliśmy niech świadczą następujące liczby: w 2007 roku na inwestycje drogowe przeznaczyliśmy niespełna 2 mln zł, w roku 2009 prawie 10 mln zł. W mijającej kadencji na powiatowe inwestycje drogowe, w tym mosty wydano rekordową kwotę jak na powiat sochaczewski, bo ok. 26 mln zł. Tylko w 2010 roku podpisano umowy na kwotę prawie 12,5 mln zł. To był dobry czas dla powiatu na składanie wniosków, wykorzystywaliśmy wszelkie możliwości i źródła finansowania, by nawet na najmniejsze inwestycje pozyskać środki z zewnątrz.

Dzięki obchodom Roku Chopinowskiego udało się zrealizować inwestycje drogowe tzw. „Szlaku Chopinowskiego”. Nie zapomnieliśmy o mieszkańcach miasta, przebudowując jezdnię i wykonując chodnik na ul. Gawłowskiej w Sochaczewie oraz w dalszej jej części drogę w stronę Żukowa. Dołożyliśmy kwotę 72 tys. zł do zmodernizowanej i oddanej niedawno do użytku ul. Warszawskiej w Sochaczewie w ramach partnerstwa pomiędzy samorządami.

Na terenie gmin przebudowano m.in. drogi powiatowe na odcinkach: Sochaczew – Dębówka – Zielonka, Plecewice, Kozłów Biskupi – Zakrzew, Chrzczany – Nowa Piasecznica, Sochaczew – Wypalenisko – Zosin, Paprotnia – Teresin, Szymanów – Aleksandrów, Wszeliwy – Bargowie, Leonów, Seroki, Czerwonka – Czyste - Kaźmierów, Budki Piaseckie – Skotniki, Suchodół – Władysławów, Szymanów, Brochów – Konary, Żelazowa Wola - Mokas, Żelazowa Wola – Kożuszki, Paprotnia – Elżbietów, Mistrzewice – Żuków, Budki Piaseckie – Mikołajew, czy Rybno - Lubiejew.

 

Nie sposób nie wspomnieć o rozwiązaniu kłopotliwych problemów związanych ze Szpitalem powiatowym, który na początku III kadencji delikatnie mówiąc był w trudnej sytuacji. Po zmianie kierownictwa i po rozwiązaniu wielu problemów finansowych i organizacyjnych Szpital nie generuje długu na działalności bieżącej corocznie uzyskując dodatki wynik finansowy. W Szpitalu wykonano wiele prac remontowych oraz zakupiono nowy sprzęt na kwotę ponad 3 mln zł. Aktualnie Szpital pozyskał  środki finansowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 5,5 mln zł, na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakup nowego sprzętu medycznego za ponad 4 mln zł. Powyższe zadanie jest w realizacji pod względem budowlanym jak i zakupu nowego sprzętu medycznego.

 

By obniżyć koszty w Starostwie przeprowadziliśmy też znaczącą restrukturyzację urzędu. Nie oparliśmy się tylko o zmiany w urzędzie, polegające na rekonstrukcji regulaminu organizacyjnego Starostwa. Nowa organizacja pracy, likwidacja stanowisk zastępców dyrektorów stworzyły nową jakość, obniżyły koszty utrzymania administracji, nie pogarszając standardów obsługi mieszkańców, a wręcz odwrotnie. W wyniku wprowadzonych zmian powstała oddzielna jednostka Powiatowy Zespół Edukacji, połączono wydziały Starostwa. Przystąpiono do remontu budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego. Powstał Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Oddaliśmy do użytku nowoczesny i przestronny Wydział Komunikacji i Transportu oraz duży parking wokół urzędu.

 

Skutecznie też pozyskiwaliśmy środki z zewnątrz m.in. na wspomniane już inwestycje drogowe czy poprzez dofinansowanie do projektów realizowanych przez nasze jednostki. Wspomnę tu o projekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które realizowało w latach 2008-2010 projekt „Czas na samodzielność”. Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego uczestnikami były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym pochodzące z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i osoby niepełnosprawne. Łącznie na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln 800 tys. zł.

Bardzo skutecznie pozyskiwano środki z Unii Europejskiej, zapewniając tym samym szkołom i uczniom uczestnictwo w wielu programach otwierających nowe możliwości efektywniejszego nauczania. Mam tu na myśli projekty oświatowe realizowane przez Powiatowy Zespół Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego opiewające na łączną kwotę ponad 2,8 mln zł, oraz 3 projekty realizowane przez nasze powiatowe zespoły szkół na kwotę 1,6 mln zł. Obecnie PZE realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podnoszący atrakcyjność i jakość szkolnictwa zawodowego. Projekt przewidziany na lata 2010-2013 opiewa na łączną kwotę 2,6 mln zł.

 

Chciałbym też nadmienić, że w ciągu czterech lat władze powiatu sochaczewskiego podejmowały współpracę z wieloma instytucjami, urzędami czy stowarzyszeniami. Pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, m.in. inwestycji, imprez kulturalno-rekreacyjnych i sportowych, konferencji czy realizację projektów w ramach partnerstwa. Przy wielu z nich współpracowaliśmy m.in. z Radą Powiatową Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Powiatową Izbą Gospodarczą czy Powiatowym Kołem Pszczelarzy, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Teresińskim Ośrodkiem Kultury czy Państwową Szkołą Muzyczną.

Również współpraca z departamentami, wydziałami i jednostkami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego czy Samorządu Województwa Mazowieckiego na przestrzeni ostatnich lat układała się pozytywnie.

 

Obecny rok to ogromna promocja powiatu pod względem turystycznym i kulturalnym. Obchody Roku Chopinowskiego i realizacja projektu „Powiat Sochaczewski Stolicą Kulturalną Mazowsza 2010” to ponad 20 wydarzeń kulturalnych. Na ten ostatni projekt otrzymaliśmy 200 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Ale nie zabrakło też wydarzeń cyklicznych, jak Targi Rolne i Przedsiębiorczości, Wielkanoc na Mazowszu, rodzinny rajd rowerowy, czy sztafetowe biegi przełajowe z okazji święta Niepodległości. Corocznie uczestniczymy w Dożynkach Województwa Mazowieckiego. Wprowadziliśmy do kalendarza imprez nowe przedsięwzięcia jak choćby Powiatowe Spotkania z Kulturą czy Festiwal Miodu Ziemi Sochaczewskiej. A do tego należy wymienić konkursy organizowane dla uczniów sochaczewskich szkół: fotograficzny, dziennikarski, plastyczny czy recytatorski.

To przykład, że oprócz spraw gospodarczych, samorząd powiatowy potrafi zadbać o rozwój równie ważnych wartości duchowych i intelektualnych.

 

Jak widać idea prawdziwej samorządności przyświecała Zarządowi Powiatu przez ostatnie cztery lata. Widać ją w odważnych decyzjach podejmowanych przez władze samorządowe stawiające na stabilny i zrównoważony rozwój całego powiatu. Widać ją w ilości pieniędzy przeznaczanych corocznie w budżecie powiatu na inwestycje. Widać ją w kolejnych kilometrach przebudowanych dróg i ułożonych nowych chodników na terenie całego powiatu. Widać ją w rozbudowie i remontach obiektów szkolnych, budowie Domu Pomocy Społecznej. Widać ją w ilości pieniędzy przeznaczonych, w ciągu minionych 4 lat na oświatę, bezpieczeństwo, sport i kulturę regionalną.

Dzisiejsze oblicze powiatu sochaczewskiego to efekt dobrze wykonanej pracy wszystkich wójtów i radnych wszystkich gmin, miasta i powiatu. To efekt pozytywnej współpracy wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny.

Ludzi współpracujących z lokalnym samorządem, otwartych na inicjatywy, wspierających różne formy przedsiębiorczości. Ludzi, którzy swą codzienną i sumienną pracą dają głębokie świadectwo swojej samorządności.

 

W tym miejscu chciałbym podziękować Radnym obecnej kadencji za waszą mądrość i trafność w podejmowaniu strategicznych decyzji, stanowiących o głównych kierunkach rozwoju Ziemi Sochaczewskiej. Wzorcowa współpraca Zarządu z Radą była bez wątpienia wielką Państwa zasługą. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w prace Komisji Rady Powiatu, sesje przebiegały sprawnie i bez zakłóceń a podejmowane uchwały były przemyślane i korzystne dla przyszłości powiatu.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do wójtów, burmistrza i przewodniczących rad gmin i miasta oraz wszystkich radnych i samorządowców, dzięki których zaangażowaniu i wsparciu przy realizacji wspólnych inwestycji, przedsięwzięć udało się wykonać wiele dla poprawy życia mieszkańców naszego powiatu. Bez Waszego poparcia i przychylności sami byśmy tyle nie dokonali.

Słowa podziękowania należą się również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, a także pracownikom służb, inspekcji i straży, którzy swą codzienną pracą i profesjonalizmem wnieśli znaczący wkład w zaspokajanie potrzeb obywateli i umacnianie dobrego wizerunku, rangi i sensu istnienia naszego powiatu.

Nie bez znaczenia jest także duże zaangażowanie obywateli, organizacji społecznych, instytucji i podmiotów gospodarczych, aktywnie włączających się w załatwianie spraw publicznych, zarówno w fazie podejmowania decyzji, jak i na etapie skutków wywołanych podjętymi działaniami.

 

Gorąco dziękuję za wsparcie, przychylność dla naszych działań i planów. Oczywiście, katalog prac do wykonania przez powiat jest jeszcze długi, ale uważam, że ostatnie lata pracy nie zostały zmarnowane.

Dziękuję wszystkim tym, którzy współpracowali przez minione cztery lata z władzami samorządu powiatowego.

 

Kończąc, życzę wszystkim, abyśmy nie ustawali w budowaniu demokratycznej, zasobnej i nowoczesnej Ziemi Sochaczewskiej – naszej małej Ojczyzny, dumnej ze swej tradycji i historii. Proszę przyjąć w tym szczególnym dniu najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Wszystkim Radnym startującym w wyborach samorządowych życzę powodzenia.

 

 

 

Ad. pkt 4.                  Wręczenie podziękowań

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaprosił Pana Starostę Tadeusza Korysia do wspólnego wręczania podziękowań, a pracowników Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego p. Annę Syperek i p. Ryszarda Kłonowskiego poprosił o pomoc.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał treść podziękowania, a następnie wraz ze Starostą T. Korysiem przystąpili do wręczenia Radnym pamiątkowych albumów „Wielki Atlas Polski” wraz z podziękowaniem za pracę w samorządzie w III kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Następnie Prezydium Rady Powiatu w Sochaczewie w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Łopata oraz Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś wręczyli list z podziękowaniem wszystkim  zaproszonym gościom.

 

 

 

Ad. pkt 5.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że porządek obrad LV Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady LV Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie kończącą III kadencję”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 15 00.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:25:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:25:39
 • Liczba odsłon: 1335
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459928]

przewiń do góry