Protokół Nr VI / 2007

z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 02 lutego 2007 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu.
 4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
 5. Odczytanie opinii komisji przez ich przewodniczących lub zastępców w tym Komisji Budżetowej.
 6. Odczytanie stanowiska Zarządu do opinii.
 7. Odczytanie poprawek zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.
 8. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi poprawkami.
 9. Głosowanie każdego nie uzgodnionego stanowiska osobno.
 10. Głosowanie uchwały budżetowej.
 11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr VI/2007

z obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

02. 02. 2007 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 W posiedzeniu VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 02. 02. 2007 r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 20 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybył Radny T. Połeć.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski Piotr Osiecki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin Lech Kaźmierczak

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew Jerzy Żelichowski

Wójt Gminy Rybno Grzegorz Kropiak

Sekretarz Starostwa Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa Teresa Pawelak

Radca Prawny Grażyna Błaszczyk

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Sochaczewie Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Kazimierz Najdzik

Dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Andrzej Skupiński

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Adam Lemiesz

Dyrektor Wydziału Zdrowia Sylwester Szymański

Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami i inspekcjami Tadeusz Wachowski

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie w/z Helena Bajurska

Przewodniczący Powiatowego Koła Pszczelarskiego w Sochaczewie Zdzisław Pandel

Redakcja Echo Powiatu Anna Syperek

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad

 

Otwarcia obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek stwierdzając "Otwieram obrady VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Teresin p. Lecha Kaźmierczaka, Wójta Gminy Rybno p. Grzegorza Kropiaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli przedsiębiorców i związków zawodowych a także media i tych, których być może przez nieuwagę pominąłem.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji Budżetowej w chwili obecnej udział bierze 20 Radnych. Poinformował, iż Radny T. Połeć spóźni się na obrady sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad VI Sesji Budżetowej został doręczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o uwagi na porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał proponowany porządek obrad.

Porządek obrad VI sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu.
 4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
 5. Odczytanie opinii komisji przez ich przewodniczących lub zastępców w tym Komisji Budżetowej.
 6. Odczytanie stanowiska Zarządu do opinii.
 7. Odczytanie poprawek zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.
 8. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi poprawkami.
 9. Głosowanie każdego nie uzgodnionego stanowiska osobno.
 10. Głosowanie uchwały budżetowej.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Pędziejewską o liczenie głosów w przeprowadzanych głosowaniach na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie proponowanego porządku obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

"Za" przyjęciem głosowało 20 Radnych

"Przeciw" ----------------

"Wstrzymało się" ----------------

Porządek obrad VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu został przyjęty przez Radę 20 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek poinformował, iż prace nad projektem budżetu były prowadzone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwał budżetowych.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali 3 autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2007. Następnie udzielił głosu p. Skarbnik T. Pawelak w celu przedstawienia autopoprawek i uzasadnienia powyższego projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 3 autopoprawki do projektu budżetu na 2007 rok.

 1. Na podstawie Aneksu Nr 1/ZP.IN./D/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku do Umowy Nr 455/ZP.IN./D/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania pod nazwą "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup kartki przewozowej" dla Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego w Sochaczewie". Zarząd Powiatu proponuje ująć w budżecie powiatu na 2007 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 145.180zł jako dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do zakupu karetki przewozowej dla potrzeb Szpitala Powiatowego, w roku budżetowym 2007.
 2. Na podstawie Umowy Poręczenia zawartej w Warszawie dnia 30 grudnia 2002 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Sochaczewskim zwanym dalej Poręczycielem, Zarząd Powiatu proponuje:

 • ująć w budżecie powiatu po stronie wydatków budżetowych kwotę 62.804zł. przypadającą jako kwota poręczenia na rok 2007.

 1. Na podstawie Decyzji Nr IN/2006 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2006 roku dotyczącej współfinansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą "Wdrożenie nowoczesnej diagnostyki gastroenterologicznej" w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje:

 • ująć kwotę dofinansowania na to zadanie w wysokości 50.713zł. w budżecie powiatu na 2007 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 851 rozdz. 85111.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła wyjaśnienia do w/w autopoprawek.

 1. W roku 2006 realizowane przez Powiat zadanie pn. budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup kartki przewozowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie przy dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego zostało zrealizowane w części a mianowicie nie zakupiono karetki ratunkowej. Urząd Wojewódzki wyraził zgodę aby niewykorzystane w 2006 roku środki na ten cel przesunąć jako wydatki niewygasające na rok 2007. W związku z powyższym w budżecie roku 2007 należy ująć po stronie dochodowej i wydatkowej kwotę 145.180zł. Jest to wysokość dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego do zakupu karetki przewozowej dla potrzeb Szpitala Powiatowego.
 2. Zarząd Powiatu w Sochaczewie poręczył spłatę pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie umowy zawartej w dniu 30 grudnia 2002 roku przez Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Sochaczewie w kwocie 283.804zł na wymianę okien w obiektach Szpitala Powiatowego. Zgodnie z umową okres spłaty rat pożyczki upływa z dniem 30 listopada 2007 r. W związku z powyższym w budżecie po stronie wydatków należy ująć kwotę 62.804zł przypadającą jako kwota poręczenia na rok 2007, która to została pominięta w projekcie budżetu na 2007 rok. Pani Skarbnik dodała, że pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW podlega częściowemu umorzeniu i taki wniosek złożony został do Funduszu.
 3. W związku z decyzją Nr IN/2006 Wojewody Mazowieckiego dotyczącą współfinansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą "Wdrożenie nowoczesnej diagnostyki gastroenterologicznej" w Szpitalu Powiatowym oraz otrzymanej informacji iż przyznane w 2006 roku środki na ten cel przekazane będą do realizacji w roku 2007. W związku z powyższym zadanie to należy ująć w budżecie Powiatu roku 2007 po stronie dochodów i wydatków w wysokości 50.713zł.

Następnie Pani Skarbnik odniosła się do projektu budżetu powiatu na 2007 rok. Poinformowała, iż na wszystkich Komisjach starała się przybliżyć zapisy liczbowe ujęte w projekcie budżetu na 2007 r. W skrócie przypomniała główne składniki po stronie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zawartych w budżecie.

Otóż po stronie dochodów zapisana została kwota 46.421.573zł, którą tworzą następujące składniki:

 • 2.150.000zł - są to dochody własne, w tym dochody z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.800.000zł. Plan niższy niż w roku ubiegłym, ponieważ od maja 2006 roku zniesione zostały opłaty za kartę pojazdu. Kwota 350.000zł są to wpływy z różnych dochodów oraz odsetek.
 • Około 21,4% dochodu stanowią dochody od osób prawnych oraz osób fizycznych tzw. dochody z tytułu udziału podatku CIT i PIT. Dochody te zostały zaplanowane w budżecie na 2007 rok w wysokości 9.907.703zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów. Realizacja tej kwoty uzależniona jest od wzrostu gospodarczego naszego powiatu a co za tym idzie od wzrostu dochodów mieszkańców naszego powiatu i procentowego udziału tychże podatków w budżecie państwa.

Kwota ta może być zrealizowana w 100% tak jak w poprzednim roku lub też nie, jak to miało miejsce w roku 2005 - kiedy to do realizacji planu brakło około 900.000zł.

 • 51,7% dochodów stanowi subwencja oświatowa tj. kwota 24.017.793zł, która w stosunku do roku 2006 wzrosła o 621.790zł. Wysokość subwencji potwierdzona będzie przez Ministerstwo Finansów do końca marca bieżącego roku.
 • 1.924.133zł - jest to suma subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz części subwencji równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, która wzrosła w stosunku do roku 2006 o ok. 20%.
 • Kwota 3.972.951zł jest to wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja ta w stosunku do roku ubiegłego niższa jest o 234.932zł.

Na podstawie zawartych umów i porozumień po stronie dochodów ujęte zostały również następujące pozycje:

 • pomoc materialna dla uczniów i studentów w wysokości 375.300zł,
 • odpłatność w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów - kwota 115.800zł,
 • odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na naszym terenie - 95.697zł.

Po stronie dochodów zaplanowana została również sprzedaż składników majątkowych na kwotę 2.847.222zł - w tym w celu zbilansowania strony dochodowej i wydatkowej do pokrycia tzw. dziury budżetowej ze sprzedaży majątku zapisana została kwota 1.647.222zł po uwzględnieniu niewykorzystanych środków budżetowych w 2006 r. w wysokości 1.845.000zł.

W projekcie budżetu 2007 r. wydatki zaplanowane zostały na sumę 45.558.978zł.

Na kwotę tę składają się:

 • Wydatki oświatowe - zaplanowane do pełnej wysokości subwencji oświatowej tj. do kwoty 24.017.793zł i stanowią one około 53% wydatków ogółem.
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel tj. do kwoty 3.972.951zł.

Suma ta przeznaczona jest na działalność:

 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 3. Zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
 4. Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby geodezji, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami oraz dotacja na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w kwocie 475.200zł. Dotacja ta w stosunku do roku ubiegłego jest niższa o 46.200zł i jest to tzw. dotacja wygasająca, tzn. przeznaczona na dofinansowanie pobytu w DPS pensjonariuszy przyjętych do placówki przed 01.01.2005r.

Wydatki finansowane z dochodów własnych oraz dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 38,5% ogółu wydatków powiatu.

Ze środków tych finansowane są następujące jednostki:

 • Starostwo Powiatowe,
 • Dom Dziecka w Giżycach,
 • Powiatowy Zarząd Dróg,
 • Dom Pomocy Społecznej w Gawłowie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki w tych jednostkach zaplanowane zostały na poziomie roku 2006 bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

Po stronie przychodów ujęta została kwota 1.845.000zł - są to niewykorzystane środki finansowe w roku 2006, które po stronie przychodowej przechodzą na rok 2007.

Na spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji po stronie rozchodów zapisana została kwota 2.707.595zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006 r. wynosi 19,92%, natomiast prognoza zadłużenia na dzień 31.12.2007r. to 18,3%. Stan zadłużenia liczony jest procentowym udziałem kwoty długu do dochodów na dany rok.

Na 2007 r. w dziale 758 - różne rozliczenia - zaplanowana została rezerwa budżetowa w wysokości 185.000zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że to właściwie wszystko co chciałaby uzupełnić do informacji zawartych w projekcie budżetu.

Na koniec przedstawiła jeszcze małą symulację. Gdyby Powiat nie miał żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji przy obecnej strukturze dochodów i wydatków budżet zamknąłby się faktyczną nadwyżką w wysokości 535.373zł, którą to można tylko przeznaczyć jako procentowy udział własny w pozyskiwaniu środków na inwestycje.

Na zakończenie Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli będą pytania to w miarę posiadanych wiadomości postara się na nie udzielić odpowiedzi.

 

 

 

Ad. pkt 4. Odczytanie opinii RIO o projekcie budżetu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na obrady przybył Radny T. Połeć. Od tej chwili Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

Przewodniczący przywitał również Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa Pana Jerzego Żelichowskiego.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A.Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę nr 387/2006/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekcie budżetu na 2007 rok. wraz z uzasadnieniem.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt budżetu na 2007 rok został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

Uchwała Składu Orzekającego RIO w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

 

 

Ad. pkt 5. Odczytanie opinii komisji przez ich przewodniczących lub zastępców w tym Komisji Budżetowej

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z ustalonym harmonogramem Komisje Rady Powiatu zaopiniowały projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2007 rok. Opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu budżetu wpłynęły poprzez Biuro Rady do Przewodniczącego Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa na swym posiedzeniu dokonała ich analizy i zaopiniowała projekt budżetu. Opinie i wnioski Komisji Budżetowej zostały przekazane do Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie swych opinii na temat projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2007 rok i autopoprawek.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Andrzejowi Chełpińskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 05.01.2007r. zajmowała się opiniowaniem projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2007 rok. Po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu pani T. Pawelak Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2007 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. Bogdanowi Dobrzyńskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja Statutowo-Regulaminowa na posiedzeniu w dniu 05.01.2007r. pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2007 rok. Oceniła, iż proponowany budżet został skonstruowany na miarę możliwości finansowych powiatu, jest realny do zrealizowania. Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu aby czynił wszelkie starania w celu pozyskania dodatkowych środków ze wszystkich możliwych źródeł.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. Tadeuszowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 08.01.2007 r. zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2007 r.

Komisja analizowała w szczególności:

 • dział 801 - oświata i wychowanie,
 • dział 803 - szkolnictwo wyższe,
 • dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,
 • dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 • dział 926 – kultura fizyczna i sport.

Następnie Przewodniczący Komisji powiedział kilka słów na temat dyskusji jaka odbyła się nad budżetem. Otóż budżet oświaty powiatowej stanowi połowę budżetu powiatu, ale ile by na oświatę nie przeznaczył pieniędzy to zawsze będzie za mało. Należy powiedzieć, iż chyba jesteśmy jednym z nielicznych samorządów gdzie do oświaty na 2007 rok nic się nie dokłada. Teoretycznie dokłada się kwotę ok. 300 tys. zł, natomiast praktycznie z subwencji oświatowej zabiera się kwotę ponad 200 tys. zł. Radny nadmienił, iż w ubiegłym roku Rada przeznaczyła na termomodernizację CKU 500 tys. zł. Miały być to pieniądze ze sprzedaży "pól czerwonkowskich". Natomiast w tej chwili te pieniądze są zabrane z subwencji oświatowej, tzn. jest to kwota powyżej 200 tys. zł. Nie chodzi o to, że Radny upomina się za tą szkołą bo dla szkoły nie ważne jest czy pieniądze dostaną ze sprzedaży "pól czerwonkowskich" czy z subwencji oświatowej. Natomiast Radny uważa, iż te środki mogłyby zostać przeznaczone na remonty innych szkół. W budżetach tych szkół na remonty zapisane jest 10-13 tys. zł, a za to można pomalować zaledwie kilka pomieszczeń szkolnych.

Komisja Oświaty również ubolewa nad faktem, że zmniejszone są środki na sport o 18% w stosunku do wydatkowanych w 2006 roku, natomiast 35% w stosunku do planowanych na tamten rok. Jeśli zaś chodzi o kulturę jest to kwota 27.000zł i zostaje na poziomie wydatkowanych środków w 2006 roku ale w stosunku do planowanych jest to o 20% mniej. Są to bardzo małe kwoty i praktycznie nie ma czym dzielić.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową powiatu Komisja po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2007 rok, zaopiniowała mimo wszystko pozytywnie wydatki na oświatę na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę iż na sesji nie ma żadnego dyrektora ze szkół. Nadmienił, iż chyba wszystko jest dobrze wbrew pozorom i wszystko dyrektorom pasuje.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż wszyscy dyrektorzy szkół byli zaproszeni na sesję. Następnie udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej p. Wojciechowi Zbytniewskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej W. Zbytniewski poinformował, iż Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 04.01.2007r. zajmowała się projektem budżetu powiatu sochaczewskiego na 2007r. Komisja po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu na 2007 rok, zaopiniowała go pozytywnie 4 głosami "za" przy braku głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Wiesławowi Domagalskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego W. Domagalski poinformował, iż Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 02. 01. 2007 r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2007 rok, zaopiniowała go pozytywnie 4 głosami "za" przy braku głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się".

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Mieczysławowi Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja w dniu 09.01.2007r. dokonała analizy przedstawionego projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2007r. i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że dyskusja nad budżetem była merytoryczna. Uzyskano informacje i wyjaśnienia od Pani Skarbnik, dyrektora Wydziału Gospodarki Mieniem oraz dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W trakcie dyskusji nad budżetem Komisja będzie proponowała aby był długoletni harmonogram działań poprawy dróg i chodników. Komisja będzie wspierać działania Zarządu Powiatu Sochaczewskiego mające na celu w jak najszybszym czasie wybudowanie chodnika przy ul. Gawłowskiej. Popiera działania Zarządu mające na celu wspólne działania samorządu miejskiego i samorządu gminy Sochaczew. Zadanie to jest olbrzymie finansowo i bez pozyskania środków z zewnątrz Zarząd Powiatu będzie miał problemy z wybudowaniem chodnika ze względu na skomplikowaną specyfikę tego terenu. Zresztą Komisja w przyszłym tygodniu jedzie na wizję lokalną.

Komisja widzi potrzebę wielu działań remontowych, inwestycyjnych w placówkach oświatowych. Ale jednocześnie bardzo mocno będzie zwracała uwagę na to aby rozwiązać problem Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza, który od dwóch kadencji nie jest rozwiązany. Młodzież uczy się w dwóch budynkach szkoły i to trzeba zmienić.

Komisja będzie również wspierała działania mające na celu rozwiązanie problemów komunikacyjnych przy ul. Ziemowita jeśli chodzi o miejsca parkingowe jak również podjazdy dla niepełnosprawnych w celu lepszej obsługi interesantów przez PCPR i Wydział Komunikacji.

W trakcie dyskusji Komisja zadała pytanie Pani Skarbnik odnośnie inwestycji i otrzymała odpowiedź iż na inwestycje w budżecie powiatu na 2007 rok jest przewidziane 2,84%. Musimy robić wszystko aby za rok wskaźnik ten był zdecydowanie większy. Na pewno będziemy wspierać wszystkie działania Zarządu w celu pozyskania środków z zewnątrz. Jednocześnie Komisja widzi dość duże koszty utrzymania samego Starostwa Powiatowego, które wynoszą ponad 14%.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż jest to sesja budżetowa i powinna być trochę więcej kierowników jednostek i placówek powiatowych.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż na następnej sesji planuje odbyć dyskusję merytoryczną na temat sieci dróg powiatowych. Jest to problem, który nurtuje wielu radnych i dyskusja w tej sprawie na pewno się odbędzie. Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu przedstawienia opinii Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2007r. zapoznała się z opiniami stałych Komisja Rady Powiatu. Żadna z Komisji nie zgłosiła merytorycznych wniosków a jedynie wyraziła swoją opinię. Wszystkie Komisje wyraziły opinię pozytywną na temat budżetu powiatu na rok 2007.

Komisja Budżetowa zapoznała się również z trzema autopoprawkami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2007 rok, które przedstawiła Skarbnik Powiatu. Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił treść w/w autopoprawek.

 1. Na podstawie Umowy Poręczenia zawartej w Warszawie dnia 30 grudnia 2002 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Sochaczewskim zwanym dalej Poręczycielem, Zarząd Powiatu proponuje:

 • ująć w budżecie powiatu po stronie wydatków budżetowych kwotę 62.809zł. przypadającą jako kwota poręczenia na rok 2007.

 1. Na podstawie Decyzji Nr IN/2006 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2006 roku dotyczącej współfinansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą “Wdrożenie nowoczesnej diagnostyki gastroenterologicznej“ w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje:

 • ująć kwotę dofinansowania na to zadanie w wysokości 50.713zł. w budżecie powiatu na 2007 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 851 rozdz. 85111.

 1. Na podstawie Aneksu Nr 1/ZP.IN./D/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku do Umowy Nr 455/ZP.IN./D/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania pod nazwą "Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i zakup kartki przewozowej" dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zarząd Powiatu proponuje ująć w budżecie powiatu na 2007 rok po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 145.180zł jako dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do zakupu karetki przewozowej dla potrzeb Szpitala Powiatowego, w roku budżetowym 2007.

Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z autopoprawkami w głosowaniu każdej z osobna pozytywnie, jednogłośnie je zaopiniowała.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, iż w trakcie posiedzenia Komisji wniosek do projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2007 rok złożył w imieniu Klubu Radnych “Wspólnota Samorządowa” radny Tadeusz Głuchowski. Treść wniosku dotyczyła zwiększenia środków na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000zł. z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę chodnika na odcinku Żuków – Gawłów - ul. Gawłowska. Radny wnioskował aby przesunąć środki z Działu 750, Rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe.

Po długiej dyskusji Komisja w głosowaniu przy 2 głosach "Za", a 3 głosach "Przeciwnych" ten wniosek odrzuciła.

Komisja Budżetowa po analizie wniosków, długiej dyskusji zaopiniowała budżet powiatu sochaczewskiego na 2007 rok jednogłośnie pozytywnie, mając na uwadze szczupłość środków i niewielkie kwoty na inwestycje. Ale rok 2007 jest rokiem w którym przypada dosyć wysoka spłata odsetek, kredytów, pożyczek. Dlatego też jest to rok jeśli chodzi o finanse bardzo trudny.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował wszystkim Komisjom za pracę nad projektem budżetu.

 

 

 

Ad. pkt 6. Odczytanie stanowiska Zarządu do opinii

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Sochaczewskiemu p. Tadeuszowi Korysiowi w celu odczytania stanowiska Zarządu do przedstawionych opinii.

Starosta T. Koryś poinformował, iż bardzo trudno przedstawić projekt budżetu powiatu, który jest znacznie mniejszy po stronie dochodów i wydatków, w porównaniu do roku poprzedniego.

Dochody ogółem mniejsze są o prawie 17,5% a wydatki o powyżej 15%.

Na tak wysokie zmniejszenie dochodów, a tym samym i wydatków największy wpływ ma zmniejszenie dochodów ze sprzedaży składników mienia.

Zmniejszenie dochodów występuje również:

 • w wydziale komunikacji,
 • z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych powiatu, inwestycyjnych i bieżących.

W tym przypadku można mieć nadzieję, że w ciągu roku takie dochody będą chociaż w części zrealizowane na inwestycje, we współpracy z Gminami naszego powiatu i Samorządem Województwa, na drodze zawieranych porozumień. Takie pozytywne doświadczenia już mamy z roku ubiegłego m.in. z Gminą Teresin, Gminą Sochaczew oraz z samorządem Województwa Mazowieckiego.

Można również liczyć na dotacje celowe:

 • w dziale oświata,
 • w dziale pomoc społeczna,
 • w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zmniejszenie dochodów nie zostanie niestety zrównoważone zwiększeniem dochodów:

 • dochody z PIT i CIT,
 • subwencja oświatowa.

Wobec powyższego, Zarząd Powiatu był zmuszony do zaplanowania wydatków, w ramach tak okrojonych dochodów. Przy czym, nie bez znaczenia jest fakt, że ponad 50% naszych dochodów stanowi subwencja oświatowa, która w całości wydatkowana jest w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Biorąc pod uwagę wysokość dochodów budżetu powiatu, Zarząd Powiatu określił zadania priorytetowe na 2007 rok:

 • konieczność wprowadzenia w Starostwie i jednostkach organizacyjnych planu oszczędnościowego w zakresie wydatków osobowych i wydatków rzeczowych,
 • konieczność przeprowadzenia analizy pod względem racjonalnego wykorzystania mienia powiatu (np. przeniesienie Wydziałów Starostwa z ul. Ziemowita na ul. Piłsudskiego),
 • zmiany w strukturze wydatków mające na celu wygospodarowanie środków finansowych na udział własny, niezbędny do pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę.

Najtrudniejsze jest podjęcie decyzji dotyczących zmniejszenia środków na inwestycje drogowe i oświatowe. Przy tak ogromnych potrzebach, w zakresie remontów dróg i mostów powiatowych, które znane są wszystkim radnym - bez wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych, powiat nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru ich realizacji.

W budżecie powiatu na 2007 rok zaplanowano niewiele inwestycji, ze względu na ograniczone środki własne.

Do najpilniejszych inwestycji zaliczamy:

 • Budowa DPS (termin ustawowy na dostosowanie tego obiektu - 31.12.2010 rok).
 • Inwestycje i infrastrukturę drogową, a w szczególności remonty mostów w Kozłowie Szlacheckim i przy ul. Młynarskiej.
 • Bardzo pilnym zadaniem ze względów bezpieczeństwa jest budowa chodnika przy ul. Gawłowskiej. Kwota 20.000zł już przeznaczona w projekcie budżetu zostanie zwiększona o środki będące w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg a zaoszczędzone z wydatków bieżących jednostki. Chociażby na akcji zima.

W tej kwestii trwają rozmowy z Miastem i Gminą Sochaczew o współfinansowanie w kosztach dokumentacji. Całość kosztów dokumentacji będzie wkładem własnym do złożenia wniosku o środki unijne na budowę chodnika.

Podobnie Zarząd planuje realizować inne zadania drogowe, również przebudowę i remonty mostów. Sam powiat z własnego budżetu bez udziału samorządów gminnych i samorządu wojewódzkiego nie jest w stanie ich zrealizować. Wśród sesji tematycznych jest sesja dotycząca analizy dróg powiatowych. Będzie więc okazja do szczegółowego zajęcia się tą tematyką.

 • Remonty w placówkach oświatowych, a w szczególności w budynkach ZS im. J. Iwaszkiewicza (budynek przy Chodakowskiej, budynek sali gimnastycznej) oraz remont sali gimnastycznej w ZS CKP. W tym roku planujemy rozpoczęcie dużego zadania - termomodernizacja budynków ZS RCKU. Zapisana w projekcie budżetu kwota 500.000zł umożliwi nam pozyskanie dodatkowych środków dla tej szkoły w wysokości 3 mln zł.

W ubiegłym roku przygotowane były wszystkie dokumenty celem ich złożenia wraz z wnioskiem o środki na to zadanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zabezpieczone były także środki w wysokości 500.000zł jako wkład własny. Niestety, okazało się, że zmieniono zasady i cele, które mogą być dofinansowane z tego funduszu. Obecnie czynione są starania aby pozyskać środki na w/w zadanie z regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013.

Starosta zasygnalizował jeszcze jedną ważną sprawę, a mianowicie: w budżecie zaplanowano m.in. dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.647.222zł na pokrycie tzw. dziury budżetowej. W związku z tym, że Zarząd Powiatu widzi zagrożenia w realizacji tego zadania wszystkie oszczędności w wydatkach jakie będą możliwe do zrealizowania, bez pogorszenia jakości pracy jednostek powiatowych i starostwa będą przeznaczane na zmniejszenie tego niedoboru. Starosta nadmienił, iż obsługa zadłużenia powiatu jest największa w latach 2007-2008. Na 2007 rok przypada kwota ponad 3,7 mln zł, a na rok 2008 prawie 4 mln zł.

Starosta poinformował, iż wprawdzie obecny Zarząd Powiatu nie był autorem tego budżetu, nie mniej był on przedmiotem wnikliwej analizy Zarządu i Komisji Rady Powiatu, które wyraziły pozytywne opinie o projekcie uchwały budżetowej.

Uznano, że zaproponowane zostaną Wysokiej Radzie jedynie 3 autopoprawki, a inne niezbędne zmiany budżetu wynikające z podjętych działań oszczędnościowych będą sukcesywnie przedstawiane Radzie Powiatu w trakcie roku budżetowego.

Starosta poprosił Radnych o przyjęcie budżetu wraz z autopoprawkami w przedstawionym kształcie.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 7. Odczytanie poprawek zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęła 1 poprawka, która nie została uwzględniona w projekcie budżetu ani w autopoprawkach do projektu budżetu. Jest to poprawka zgłoszona przez Przewodniczącego Klubu Radnych "Wspólnota Samorządowa" p. Tadeusza Głuchowskiego.

Następnie Przewodniczący odczytał w/w poprawkę:

Pan Andrzej Grabarek Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców Sochaczewa (osiedla Karwowo i ulicy Gawłowskiej), gminy Sochaczew i gminy Młodzieszyn, klub radnych "Wspólnota Samorządowa" wnioskuje o zwiększenie środków na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę chodnika na odcinku Żuków-Gawłów-ul. Gawłowska. Wnioskowane środki proponujemy przesunąć z Działu 750, Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe.

W uzasadnieniu wniosku informujemy, iż ulica Gawłowska jest w chwili obecnej najbardziej niebezpieczną pod względem ruchu pieszego i samochodowego ulicą Sochaczewa. Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat miały miejsce trzy wypadki śmiertelne. Ulica nie posiada pobocza i chodnika. Dlatego też poruszanie się pieszych i rowerzystów po tej ulicy jest bardzo niebezpieczne, szczególnie zimą. Temat budowy chodnika ciągnie się od dawna i jak do tej pory nic w tym kierunku nie zostało zrobione. Nadmieniamy, iż pomoc w realizacji tej inwestycji zadeklarowały władze gminy i miasta Sochaczewa (w budżecie miasta na ten cel jest zagwarantowane 50.000zł). W celu pozyskania środków zewnętrznych należy jak najszybciej wykonać potrzebną dokumentację.

Podpisał Pan Tadeusz Głuchowski

 

 

Ad. pkt 8. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi poprawkami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję na temat budżetu powiatu na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

Wicestarosta P. Osiecki odniósł się do wniosku klubu radnych "Wspólnota Samorządowa". Poinformował, iż nikt z obecnych na sali nie kwestionuje celowości budowy chodnika przy ul. Gawłowskiej. Propozycja Zarządu współfinansowania tego zadania różni się jednak od wniosku złożonego przez klub radnych. Zarząd zdaje sobie sprawę, iż nie jesteśmy w stanie sami sfinansować tego zadania. Cieszy się, iż podobnego zdania są władze samorządowe miasta Sochaczew i gminy Sochaczew. Zarząd proponuje tylko inne źródło finansowania jeśli chodzi o stronę samorządu powiatowego. Tym źródłem finansowania jest przesunięcie środków z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg, które zostaną zaoszczędzone chociażby z "Akcji zima". Natomiast propozycja klubu "Wspólnota Samorządowa" zmierzająca do zmian w budżecie w dziale administracja w rozdziale Starostwo jest propozycją, która również wybiega jeśli chodzi o oczekiwania jakie Rada stawia przed Zarządem. My się z tymi oczekiwaniami zgadzamy ale na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie oszacować i przewidzieć jakie korzyści finansowe przyniosą decyzje zmierzające do ograniczenia wydatków rzeczowych i kosztów osobowych. Dlatego też mając tak wielką niewiadomą proponujemy aby na dzień dzisiejszy te środki niezbędne do sfinansowania zadania - budowa chodnika przy ul. Gawłowskiej pozyskać z PZD. Natomiast tak jak Pan Starosta w swoim wystąpieniu powiedział, w trakcie roku budżetowego w momencie gdy będą możliwe do oszacowania korzyści finansowe jakie ten plan oszczędnościowy przyniósł to wtedy będziemy sukcesywne proponować Radzie Powiatu ewentualne zmiany w budżecie naszego samorządu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu T. Głuchowskiemu.

Radny T. Głuchowski poinformował, iż jednak będzie pozostawał przy swoim wniosku. Nie możemy gdybać że zaoszczędzimy, co będzie jeśli spadnie śnieg i będzie trzymała do maja. Przecież nie możemy zagwarantować, że zaoszczędzimy na odśnieżaniu. Trzeba poruszać się w tym co posiadamy. Jeżeli planuje się oszczędności w Starostwie to 100.000zł przy takiej kwocie nie będzie znaczne. Czy to znaczy, że wprowadzone oszczędności nie dadzą nawet tego. Radny uważa, iż w tym przypadku powinniśmy taką decyzję podjąć, a jeżeli będą jakieś oszczędności to przesuniemy je w inne miejsce. Nadmienił, że występując z kwotą 20.000zł to się tylko ośmieszamy, gdyż nie wystarczy to na żadną dokumentację. Miasto w swoim budżecie zabezpieczyło już pewne środki na ten cel, a my jako właściciel tego chodnika w końcu przekażemy najmniej. Radny Głuchowski nadmienił, iż był na posiedzeniu Rady Gminy Sochaczew i Wójt powiedział, że pokryje 30% wartości chodnika. Są to już konkretne pieniądze, a występując z 20.000zł tylko się ośmieszamy. 100.000zł w całym budżecie, który wynosi 45 mln zł stanowi niewiele. Nic by się nie stało jakbyśmy tę kwotę przeznaczyli na budowę chodnika. Tym bardziej, że są duże oczekiwania mieszkańców, były wystąpienia do poprzedniego Zarządu, są setki podpisów w tej sprawie. Rok temu wracając rowerem z pracy zginęła pracownica Szpitala Powiatowego. Nic się nie stanie jeśli te 100.000zł zdejmiemy i przekażemy na ten cel.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu.

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, że nie chciałby używać słów typu ośmieszamy się czy też nie. Zdajemy sobie sprawę, że kwota 20.000zł już zapisana w budżecie nie jest kwotą wystarczającą. Natomiast jak powiększymy tą kwoty o środki już istniejące w PZD to proszę nie stwarzać wrażenia że nadal będzie to kwota 20.000zł. My nie kwestionujmy celowości tej inwestycji, cieszymy się, że samorządy przyłączają się do tego zadania. Trudno na dzień dzisiejszy oszacować jakie będą skutki działań podjętych przez Zarząd w zakresie ograniczenia wydatków. Niepoważnym działaniem Zarządu byłoby gdyby z częstotliwością raz na kwartał pojawiały się projekty uchwał o przesunięciu kolejnych środków. Sądzę, że realizacja tego zadania nie będzie w żaden sposób zagrożona. Przygotowanie dokumentacji nie jest działaniem z dnia na dzień. W międzyczasie będziemy mogli sobie określić o jakich zaoszczędzonych kwotach mówimy i wtedy zadanie to będzie powiększone do kwoty, która jest niezbędna żeby je rozpocząć i ukończyć.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

Radny W. Domagalski poinformował, że Przewodniczący Rady wspomniał, iż na następnej Sesji, a rozumiem że w ciągu miesiąca, będzie debata na temat stanu dróg powiatowych. Myślę, że to będzie właściwy czas i miejsce do tej dyskusji. Czy przegłosujemy dzisiaj 20.000zł czy 50.000zł to nie zmieni faktu, że widzimy problem chodnika na ul. Gawłowskiej. Ale ul. Gawłowska jest to wycinek problemu dróg powiatowych. Dzisiaj przy okazji budżetu nie chciałbym abyśmy wszyscy nagle zaczęli zgłaszać poprawki. Radny nadmienił, iż za chwilę też może zgłosić poprawkę, że chce kontynuować w Teresinie budowę chodnika wzdłuż lasu, bo są zrobione 2 km, a brakuje jeszcze 3 km. Także można się wstrzymać i za miesiąc powrócić do tej dyskusji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

Więcej głosów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Radnego T. Głuchowskiego czy podtrzymuje zgłoszony wniosek.

Radny T. Głuchowski podtrzymał zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

Ad. pkt 9. Głosowanie każdego nie uzgodnionego stanowiska osobno

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprawkę zgłoszoną przez Radnego T. Głuchowskiego polegającą na przesunięciu z Działu 750, Rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe 100.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na budowę chodnika na odcinku Żuków-Gawłów-ul.Gawłowska poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za" głosowało 4 Radnych

"Przeciw" 13 Radnych

"Wstrzymało się" 4 Radnych

Poprawka 4 głosami “za”, przy 13 głosach “przeciwnych” i 4 głosach “wstrzymujących się” nie uzyskała większości.

 

 

Ad. pkt 10. Głosowanie uchwały budżetowej

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt budżetu powiatu na 2007 rok wraz z przedstawionymi trzema autopoprawkami Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

"Za" głosowało 20 Radnych

"Przeciw" 1 Radny

"Wstrzymało się" ---------------

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2007 rok została przyjęta 20 głosami “za”, przy 1 głosie “przeciwnym” i braku głosów “wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek pogratulował Zarządowi przyjęcia budżetu na 2007 rok przez Radę. Jednocześnie w imieniu całej Rady wyraził nadzieję, iż Zarząd nie poprzestanie na tym przyjętym budżecie a poczyni starania w celu pozyskiwania dodatkowych środków i spełni oczekiwania społeczeństwa. Życzył wytrwałości i dobrych pomysłów w pozyskiwaniu środków finansowych.

Starosta Tadeusz Koryś w imieniu Zarządu podziękował Radnym za takie podejście do projektu uchwały budżetowej i zagłosowanie za jej przyjęciem. Nadmienił, iż jest Radnym już trzecią kadencję i nie przypomina sobie aby kiedykolwiek wcześniej był taki wynik głosowania uchwały budżetowej. Nadmienił, iż obecny Zarząd nie był autorem tego budżetu ale został on przez niego dokładnie przeanalizowany. Patrząc na sytuację finansową powiatu niejednokrotnie nie wynikającą z naszych poczynań będziemy starali wszelkie oszczędności przeznaczać na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.

 

 

 

Ad. pkt 11. Zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad VI Sesji Budżetowej został wyczerpany i podziękował wszystkim za pracę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając “Zamykam obrady VI Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie”.

Jednocześnie poinformował, że za pół godziny, czyli o godz. 1350 rozpocznie się VII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie, na którą wszystkich Radnych i zaproszonych gości serdecznie zaprosił.

 

 

Obrady zakończono o godz. 1320.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 12:11:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 12:11:16
 • Liczba odsłon: 1324
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459883]

przewiń do góry