UCHWAŁA NR IX/49/2011

 

RADY POWIATU W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2011

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem

 i przechowywaniem pojazdów

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142,poz. 1592  z  późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.,  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z  późn. zm.) w następującej wysokości:

 

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 100 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł,

2) motocykl:

a) za usunięcie - 200 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 440 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 33 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 550 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 45 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 780 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 65 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1 150 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 120 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 400 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł.

 

§ 2

 

 

Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

 

1) rower lub motorower - 50 zł;

2) motocykl - 100 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

 

§ 4

 

 

Traci moc uchwała Nr XLVIII/308/2002 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 15 lipca 2002 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie powiatu sochaczewskiego  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  Nr  216,  poz.  5412).

 

§ 5

 

 

Uchwała wchodzi w życie po  upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wprowadzone uchwałą zmiany w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jak również ustalenie wysokości kosztów                        w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, wynikają ze zmiany w art. 130a ustawy- Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2011r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz.1018).

 

Zgodnie z przepisami pojazd jest przemieszczany bądź usuwany z drogi na koszt właściciela                       w przypadku:

l)       pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

2)      nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

3)      przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych                 w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliska drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,

4)      pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych wart. 8 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym;

5)      pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,                           że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

6)      kierowała nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu a nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,

7)      kierowała nim osoba nie posiadająca przy sobie dokumentów uprawniających
do kierowania lub używania pojazdu a nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,

8)      jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska a nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,

Decyzję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi w zależności od sytuacji wydaje policjant lub strażnik miejski. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach,                   o których mowa wyżej spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych                   w przypadkach, o których mowa wyżej należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadania ustala corocznie,            w drodze uchwały, wysokość opłat i wysokość kosztów za usuniecie i przechowywanie pojazdu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-24 10:44:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-24 10:44:39
  • Liczba odsłon: 1396
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441727]

przewiń do góry