Uchwała Nr  XX/111/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ art. 263 ust.2 i 3, pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 8.364 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 30 marca        2013 roku.

 

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy            i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/111/2012

      Rady Powiatu w Sochaczewie

              z dnia 28 grudnia 2012roku

 

 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2012 roku:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł ogółem

Termin realizacji

1

Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim

 

8.364

 

30.03.2013r.

 

Razem

8.364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Załącznik Nr 2 do

                                                                                                      Uchwały Nr XX/111/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

                                                                                              z dnia 28 grudnia 2012r.

 

 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2012roku:

 

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa rozdziału

 

Kwota w zł

z tego:

 

Termin realizacji

 

bieżące

 

majątkowe

 

1.

 

600

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

8.364

 

 

 

8.364

 

30.03.2013r.

 

Razem

 

8.364

 

 

 

8.364

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 2 i 3 pkt. 1, 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków oraz określić ostateczny termin ich wykonania w następnym roku budżetowym.

 

W przedstawionym projekcie Uchwały, Zarząd Powiatu proponuje ująć wykaz wydatków nie wygasających – wydatki związane z:

1)      Przebudowa mostu w Kozłowie Szlacheckim

 

Jednocześnie informujemy iż na w/w zadanie został wyłoniony wykonawca zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz podpisana umowa.

 

Wydatki te zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 30.03.2013 roku zgodnie z podpisaną umową.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-09 08:55:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-09 08:55:00
  • Liczba odsłon: 1247
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441750]

przewiń do góry