Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014

Nr XXV/142/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                   (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.595) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 238, art. 242, art. 247 art. 235, art. 236, art. 237,  art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.885            z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

 

 

1.Dochody w łącznej kwocie 68.926.604 zł,  w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie: 67.436.104 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie: 1.490.500 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 

2. Wydatki w łącznej kwocie 69.991.934 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w kwocie 67.211.696 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 2.780.238 zł,

­   zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

 

1.      Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie   1.065.330 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych pożyczek – 1.065.330 zł,

2.   Przychody budżetu w wysokości 3.215.330 zł , rozchody w wysokości 2.150.000 zł

-     zgodnie z załącznikiem nr 3.


 

§ 4

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  pożyczek zaciąganych na :

1)   sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie  - 1.065.330 zł

2)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych           w kwocie 100.000 zł.

 

 

§ 5

 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  152.046 zł.         

2. Rezerwy celowe  w wysokości  110.000 zł, 

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 110.000 zł,

 

 

 

§ 6

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów                     lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem              nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

 

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

  

§ 8

 

 

1.      Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.§ 9

 

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 10

 

 

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie                z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 234.000zł.

 

§ 11

 

 

Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł zł oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań              z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

§ 12

 

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

2)        dokonywanie zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3)        dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych                       bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

 

 

§ 13

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

 

 

 

                                                              Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

                                                                                                          Halina Pędziejewskauzasadnienie_do_budzetu_2014_xxv_142_2013.doc

zalaczniki_do_budzetu_na_2014_xxv_142_2013.xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-09 11:52:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 11:52:31
  • Liczba odsłon: 1285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460545]

przewiń do góry