UCHWAŁA NR  XXXVIII/140/2009

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA  22  czerwca  2009  roku

 

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Teresin, Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§1

 

Ustala się nowy przebieg istniejącej drogi powiatowej  Topołowa-Teresin (Aleja XX-lecia): od skrzyżowania z drogą krajową Nr 2 Poznań-Warszawa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3837W Teresin-Szymanów-Aleksandrów,  od km 0+000 do km 3+687,
o łącznej długości 3,687 km.

§2

 

Przebieg drogi, o której mowa w §1 przedstawia załącznik graficzny do  uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W związku z przejęciem przez Gminę Teresin w roku 2004 odcinka drogi nr 3830 W zmienił się układ komunikacyjny dróg powiatowych. Koniec odcinka drogi o numerze 3830W
jest początkiem drogi o numerze 3831W.  Ponadto Aleja XX-Lecia, przebiega
na całym odcinku drogą powiatową o nr 3831W oraz w części drogą o nr 3830W.  W  wyniku  tych  procesów utworzony  został  nowy  przebieg istniejącej drogi  powiatowej  Topołowa-Teresin (Aleja XX-lecia)  składający  się  z dwóch  odcinków  dróg:  drogi nr 3830 W Topołowa-Teresin Gaj oraz drogi nr 3831W Teresin-do drogi (Paprotnia-Szymanów).

Zgodnie  z  art.  6 a  ust.  3 ustawy  z  dnia  21  marca  1985 r.  o  drogach  publicznych  ustalenie  przebiegu  istniejących  dróg  powiatowych  następuje  w  drodze  uchwały rady  powiatu,  po  zasięgnięciu  opinii  wójtów  gmin,  na  obszarze  których  przebiega  droga.  Wójt  Gminy  Teresin  pozytywnie  zaopiniował  przebieg  drogi  powiatowej  określonej  uchwałą.

Przyjęcie  powyższej  uchwały  spowoduje  uporządkowanie  istniejącego już  połączenia  komunikacyjnego. 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:55:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:55:00
  • Liczba odsłon: 1366
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459502]

przewiń do góry