UCHWAŁA  NR XIII/67/2011

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKUw  sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną


Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2001 roku  Nr  142,  poz.  1592 z  późn. zmianami)  w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.   z 2000 r.  Nr 98 poz. 1071  z  późń.  zmianami),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala  co  następuje:


§  1


Po  rozpatrzeniu  skargi Pani   Zofii  Bernackiej  z  dnia  16  listopada  2011  roku 
na  działalność Starosty  Sochaczewskiego  -  uznaje się tę skargę za bezzasadną.


§  2


Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie, 
do  poinformowania    skarżącej  o  sposobie  załatwienia  skargi, o której mowa w §1.


§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Uzasadnienie


W  dniu 21  listopada  2011  roku  wpłynęła do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie    skarga  Pani  Zofii  Bernackiej  na  działalność  Starosty  Sochaczewskiego  polegającą 
na  nieudzieleniu  odpowiedzi  na  kierowane  przez  skarżącą  do  tego  organu  pisma z  dnia  22  sierpnia  2011  roku  oraz z  dnia  6  września  2011  roku.  W  pismach  tych  skarżąca  domagała  się  zwrotu  rzeczy  pozostawionych  w miejscu  pracy.  Organem  właściwym  
do  rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  zadań  lub  działalności  starosty  jest -  stosownie 
do  dyspozycji  art.  229  pkt.  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z 2000 r.  Nr  98,  poz.  1071  z  późn. zm.)  - rada  powiatu. 

Z  ustalonych  okoliczności  sprawy  wynika,  iż  Pani  Zofia  Bernacka  w  okresie  trwającego  wypowiedzenia  umowy  o  prace  zawartej  ze  Starostwem  Powiatowym 
w  Sochaczewie  stawiła  się  w  miejscu  pracy  celem  zabrania  prywatnych  rzeczy. 
W  użytkowanym  przez  nią  biurku  i  szafie  służbowej  znajdowały  się  dokumenty  skarżącej,  niezwiązane  z  realizacją  przypisanych  jej  zadań  służbowych,  a  dotyczące  działalności  organizacji  pozarządowej (okoliczność  bezsporna,  nie kwestionowana  przez  skarżącą),które  nie  powinny  być  przechowywane w  miejscu  pracy.  Z  tego  tytułu  biorąc  pod  uwagę  fakt,  iż  dokumenty  te  były  wymieszane  z  dokumentami  służbowymi,  bezpośredni  przełożony  poinformował  skarżącą,  że  rozdzielenia  tych  dokumentów  dokona  specjalna  komisja  powołana  przez  Starostę  i  po  dokonaniu  tej  czynności  dokumenty  prywatne  zostaną    jej  zwrócone,  a  o  terminie  tej  czynności  skarżąca  zostanie  poinformowana.  Termin  działania  tej  komisji  ustalono  na  dzień  22  września  2011  roku.  Pismem  znak  PR.2009.10.2011  z  dnia  7  września  2011  roku Starosta  Sochaczewski   poinformował  skarżącą  o  terminie  tej  czynności.  Pismo  to,  pomimo  jego  dwukrotnego  awizowania,  nie  zostało  podjęte  przez  skarżącą.  Skarżąca  również  nie  odbierała  żadnych  telefonów  ze  Starostwa  Powiatowego.

W tym  stanie  rzeczy  pracodawca  został  zmuszony  do  komisyjnego  rozdzielenia  rzeczy  prywatnych  skarżącej  od  rzeczy  służbowych,  bez  jej  udziału.  Rzeczy  te  zostały  spakowane  i  zabezpieczone   w  archiwum  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie.  Ponieważ  nadal  nie  było  możliwości  nawiązania  kontaktu  ze  skarżącą,  o  możliwości  odbioru  swoich  rzeczy  prywatnych  skarżąca  została  poinformowana  przez  przedstawiciela  Starostwa  Powiatowego  w  Sochaczewie - podczas  jej obecności 
w  sądzie,  związanej  z  rozpatrywaniem  przez  sąd  powództwa  skarżącej  o  przywrócenie  jej  do  pracy. 

Podkreślenia  w  sprawie  wymaga  fakt,  iż  stawiany  przez  skarżącą  Staroście  Sochaczewskiemu  zarzut  bezczynności  dotyczy  pism  kierowanych  do  tego  organu 
w  sprawie  nie  należącej  do  kategorii  spraw  związanych  z  zadaniem  lub  działalnością  organu  administracji  publicznej.  Zgodnie  z  art.  1 pkt.  1  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  jego  przepisy  stosuje  się  do  postępowań  przed  organami  administracji  publicznej  w  należących  do  właściwości  tych  organów  sprawach  indywidualnych  rozstrzyganych  w  drodze  decyzji  administracyjnej.  W  tym  stanie  rzeczy  należy  uznać,  iż  do  rozpatrzenia   sprawy określonej  w  pismach   skarżącej   powołanych  w  skardze  nie  miały zastosowania  przepisy  kodeksu postępowania  administracyjnego, 
w  tym  przepisy  określające  terminy  na  załatwianie  spraw  w  postępowaniu  administracyjnym  (art.  35 – 38),  a  tym  samym Starosta  Sochaczewski  nie  był  obowiązany  do   ich  przestrzegania  przy   udzielaniu  odpowiedzi  na te  pisma  skarżącej.  Dziwi  także stawiany  Staroście  Sochaczewskiemu  zarzut  bezczynności, 
w  sytuacji  gdy  z  okoliczności  sprawy  wynika,  iż  skarżąca  nie  była  zainteresowana  odbiorem  jakiejkolwiek   korespondencji  i  informacji  ze  Starostwa  Powiatowego 
w  Sochaczewie.

Mając  na  względzie  powyższe, a  w szczególności  fakt  podjęcia  przez  Starostę  Sochaczewskiego  działań  zmierzających  do  poinformowania  skarżącej  o  sposobie 
i  terminie  odbioru  interesujących  jej  rzeczy  -    skargę  Pani  Zofii  Bernackiej  w  tym  zakresie  należy  uznać  za  bezzasadną.

Pozostałe  zarzuty  podniesione  przez  skarżącą  w  skardze  a  dotyczące  samowolnego,  bezprawnego  -  jej  zdaniem  -  otworzenia  użytkowanego  przez  nią  sprzętu  biurowego  (biurko,  szafy), przywłaszczenia  mienia  stanowiącego  jej  własność  i  odmowy  jego  wydania - nie  należą  do  kategorii  spraw  do  rozpatrzenia  których  właściwa  jest    rada  powiatu.  Do  rozpatrzenia  ewentualnych  żądań  i  roszczeń  skarżącej,  związanych 
z  tymi  ewentualnymi  zarzutami,  właściwe  są   odpowiednio  organy  ścigania  oraz  sądy  powszechne.


Pouczenie:    Stosownie  do  treści  art.  239 Kpa  -  w  przypadku  gdy  skarga,  w  wyniku  jej  rozpatrzenia,  została  uznana  za  bezzasadną  i  jej  bezzasadność  wykazanego  w  odpowiedzi  na  skargę,  a  skarżący  ponowił  skargę  bez  wskazania nowych  okoliczności  -  organ  właściwy  do  jej  rozpatrzenia  może  podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko  z  odpowiednią  adnotacją 
w  aktach  sprawy  -  bez  zawiadamiania  skarżącego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 09:41:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 09:41:48
  • Liczba odsłon: 1253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460581]

przewiń do góry