Protokół Nr XXXVII/ 2009

 

 

z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2009 r. o godz. 1330

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Sprawozdanie  z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2004-2008.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015;

c)      utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZS RCKU w Sochaczewie;

d)     ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia radnych.

9.       Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXVII / 2009

 

Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 24. 04. 2009 r. o godz. 13 30

 

              W obradach XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 24. 04. 2009r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18  Radnych.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny Wiesław Domagalski, Radny Jan Kraśniewski i Radny Wojciech Zbytniewski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                             Piotr Osiecki

      Sekretarz  Starostwa                                                                                        Zofia Romanowska Skarbnik   Starostwa                                                                                                          Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                                  Grażyna Błaszczyk

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                                Małgorzata Dębowska

Kierownik POIK                                                                                          Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                     Marek Fergiński

       Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa

 i Ochrony Środowiska                                                                                    Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                              Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                      Tadeusz Wachowski

 

Dyrektor PCPR                                                                                              Barbara Bogiel

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                            Zbigniew Madej

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                                  Franciszek Pasiak

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                      w/z Agnieszka Adamska

Przewodniczący Powiatowego Koła Pszczelarskiego w Sochaczewie Zdzisław Pandel

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                              Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXVII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków, wszystkich gości znajdujących się na sali oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 18 Radnych.

 

Usprawiedliwienie Radnego W. Domagalskiego w załączeniu – Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego J. Kraśniewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnego W Zbytniewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXXVII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Ad. pkt 2.       Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXVII Sesji  został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXVII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                           --------------

"Wstrzymało się"                               --------------

 

Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie  z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w latach 2004-2008.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015;

c)      utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZS RCKU w Sochaczewie;

d)     ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

 1. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wnioski i oświadczenia radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

Ad pkt 3)            Sprawozdanie  z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz                                 Osób Niepełnosprawnych w latach 2004-2008.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Panu Zbigniewowi Madejowi w celu przedstawienia sprawozdania.

 

Sprawozdanie w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Zbigniew Madej nadmienił, iż sprawozdanie zostało Radnym dostarczone w materiałach na sesję.

Przedstawienie sprawozdania nie jest wymogiem zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niemniej na forum Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych uznaliśmy, że takie sprawozdanie za poszczególne lata zostanie przedstawione Radzie.

Sprawozdanie to zostało przygotowane w dwóch  częściach, pierwsza to część opisowa, w której wymienione zostały imprezy masowe, integracyjne, cykliczne, niekoniecznie związane z finansami np. dzięki Pani Senator J. Popiołek, odbyło się spotkanie w Sejmie RP w 2004 roku, gdzie kilkunastu niepełnosprawnych zaprezentowało się i mogli oni sprzedać swoje prace.   

Druga część dotyczy informacji z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Realizacja zadań w różnych latach przedstawiała się różnie a wynikało to ze zmiany przepisów prawnych i podejmowanych uchwał. 

Wiele zamierzeń zostało wykonanych ale są i takie, które były planowane a nie zostały zrealizowane np. podjazdy dla niepełnosprawnych w instytucjach publicznych, a tworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych było możliwe dopiero od 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Ad pkt 4a)                 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady  Powiatu Janowi Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2009 rok oraz przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany budżetowe polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 182.564 zł, planu przychodów o 249.000 zł oraz planu wydatków budżetowych o kwotę 431.564 zł. Na zmiany te składają się następujące pozycje:

 • dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na:

- konserwację alei zabytkowych – 30.000zł;

- remont i konserwacja oczyszczalni ścieków przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie – 30.000zł.

 • dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 115.564 zł w tym dla:

a) Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 112.916 zł na wypłatę odpraw i świadczeń emerytalnych,

b) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 2.648 zł – wypłata nagrody      jubileuszowej

 • przychody z tytułu innych rozliczeń – 249.000 zł z przeznaczeniem na:

- prace remontowe w Szpitalu Powiatowym 234.000 zł, (są to środki niewydatkowane w 2008    roku z tytułu poręczenia)

- 15.000 zł, Powiat przeznacza na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych – dotacja    dla Komendy Powiatowej na wykonanie dodatkowych patroli.

Wycofana została dotacja w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie badań opryskiwaczy – zadanie to wykonywane było przez Zespół Szkół w Teresinie.

Urealniono również zapisy planów finansowych jednostek oraz rachunku dochodów własnych poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

W związku z podpisaną umową pomiędzy Gminą Miasto Sochaczew, a Powiatem Sochaczewskim o udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Zarząd Powiatu proponuje zapisać wymienioną kwotę po stronie dochodów i wydatków budżetowych w budżecie powiatu na 2009 rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały i autopoprawki.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok wraz z autopoprawką i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok  poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4b)   Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata  odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do projektu tejże uchwały została załączona Uchwała Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 wyrażająca opinię pozytywną odnośnie proponowanego Programu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Głównemu Specjaliście ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Panu Zbigniewowi Madejowi w celu przedstawienia sprawozdania.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Zbigniew Madej nadmienił, iż proponowany Program został Radnym dostarczony w materiałach na sesję.

Przedstawienie Państwu, proponowanego Programu jest wymogiem  zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na podstawie doświadczeń z konstruowania Programu na lata poprzednie 2004-2008, na forum Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczym a składa się ona z 5 przedstawicieli samorządów, organizacji, stowarzyszeń bądź fundacji uznaliśmy, że Program na kolejne lata 2009-2015  powinien uwzględniać potrzeby, które ograniczają skutki niepełnosprawności   na terenie naszego powiatu.

Przy opracowywaniu proponowanego Programu były zbierane dane o osobach niepełnosprawnych,  ale bazy centralnej ani wojewódzkiej czy powiatowej nie ma. Z tego co mi wiadomo są czynione starania, aby taką bazę stworzyć. Dane zawarte w Programie, to dane statystyczne z 2002 roku ze spisu powszechnego. W naszym powiecie na 83 tys. ludności, 5 tys., to osoby niepełnosprawne i jest to wskaźnik 12% , natomiast ten wskaźnik w Polsce jest podobny, wynosi 11,7%.

Moim zdaniem i Społecznej Rady, stworzenie bazy dałoby szansę  określenia wiarygodnej liczby osób niepełnosprawnych i byłaby ona pomocna w sprawach orzecznictwa. Obecnie wiele osób niepełnosprawnych posiada po kilka orzeczeń, np. z KRUS-u, ZUS-u czy MSWiA. 

Proponowany Program zawiera opinię społeczną, będzie on potrzebny wówczas, kiedy instytucje czy organizacje będą starać się o środki dla niepełnosprawnych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program składa się z celów:

- głównych;

- strategicznych;

- operacyjnych;

- szczegółowych.

Ten Program proponowany jest na lata 2009-2015, choć w okolicznych powiatach, jego czas-okres, różnie się kształtuje.

Proszę o przyjęcie przez Radę proponowanego Programu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 17.04.2009r. i po wysłuchaniu wyjaśnień Wicestarosty i Specjalisty ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Pana Zbigniewa Madeja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z Programem.

 

Przewodniczący Komisji podziękował Radzie Powiatu i Zarządowi za szybkie przeznaczenie pieniędzy na potrzeby szpitala zgłoszone przez niego na poprzedniej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Radna J. Popiołek zapytała odnośnie tabeli 4, proponowanego Programu a w nim wykazu szkół specjalnych dla osób niepełnosprawnych, których wykazano dwie. Radna zapytała, która to jest ta druga szkoła, gdyż ona zna tylko jedną szkołę specjalną.

 

Odpowiedzi udzielił dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji informując, iż Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest szkołą specjalną.

 

Dalszych głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                              ---------------

"Wstrzymało się"                                  ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych" i  „Wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4c)    Uchwała w sprawie  utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych                         w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopaty  odczytał  projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż projekty dwóch kolejnych uchwał proponowanych w punkcie 4c) i 4d) są w pewnym sensie od siebie zależne, podjęcie pierwszej uchwały przedstawionej w  pkt 4c) powoduje podjęcie proponowanej uchwały zawartej w pkt 4d). Zatem proponuję, aby uzasadnienia proponowanych uchwał oraz wyrażenia opinii Komisji dokonano jednocześnie, w trakcie obecnego punktu obrad a dyskusja odbędzie się oddzielnie dla każdego z projektów.

Jeśli nie usłyszę głosów „przeciwnych” , to propozycję uważam za przyjętą przez Radę.

 

Głosów „przeciwnych” nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji p. Markowi Fergińskiemu w celu uzasadnienia projektów uchwał.

 

Dyrektor M. Fergiński nadmienił, iż do zadań dyrektora szkoły należy m.in. proponowanie kierunków kształcenia. W związku z wystąpieniem dyrektora ZS RCKU w Sochaczewie w sprawie rozszerzenia oferty edukacyjnej kształcenia dorosłych, gdzie zaproponował wprowadzenie nowych zawodów w szkole policealnej oraz utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum.

Propozycje wymagały opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, co miało miejsce w dniu 30.03.br i uzyskały opinię pozytywną a odbywało się to w porozumieniu z organem prowadzącym a kompetencje takie posiada Zarząd Powiatu.

Aby szkoła mogła rozpocząć swoją działalność niezbędna jest uchwała o utworzeniu szkoły, nadaniu aktu założycielskiego a w konsekwencji zasad działania, czyli statutu, który będzie przedstawiony na kolejnej sesji.

Uzasadnieniem utworzenia tej szkoły jest zapotrzebowanie i tu  na rynku edukacji możemy obserwować duże zainteresowanie kształceniem na tym poziomie w szkołach niepublicznych. Naszym zadaniem jest stwarzanie oferty publicznej dla kształcenia również dorosłych.

Podjęcie proponowanej uchwały  będzie krokiem umożliwiającym wprowadzenie do oferty edukacyjnej kolejnej szkoły.

W związku z planowanymi zmianami, obowiązkiem jest aktualizowanie planu sieci szkół publicznych jakie obowiązują w danym roku szkolnym. W kolejnym punkcie porządku obrad jest proponowany plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Gluchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Gluchowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwał.

Komisja wyraziła zadowolenie z powołania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Myślimy, że Liceum będzie spełniało swoje zadania.  Na terenie powiatu jest dość dużo młodzieży, która chce się uczyć ale dotychczas sporą przeszkodą było to, że w szkołach prywatnych trzeba płacić.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie  utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                            --------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

Ad. pkt. 4d)  Uchwała w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych                            oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie  w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przypomniał o przedstawionym w poprzednim punkcie  uzasadnieniu do projektu uchwały i opinii Komisji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                            --------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

Ad. pkt 5.                  Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualne jej uzupełnienie.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie, ale obecnie uzupełnię informację;

- Zarząd podjął decyzję o wypłacie podwyżek dla nauczycieli zgodnie z uchwalonym przez Zarząd regulaminem. Zarząd przyjął, iż wypłaty należy dokonać zgodnie z aktem wyższym – Ustawa „Karta Nauczyciela”, pomimo, że nasza uchwała nie ukazała się jeszcze w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

- Zarząd ustalił wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat;

- Zarząd zdecydował o kolejnym przetargu na sprzedaż  dwóch nieruchomości przy ul. Gawłowskiej w trybie negocjacji, wyjściowa cena została na poziomie poprzedniego przetargu;

- w związku z koniecznością remontu budynków będących w zarządzie DPS w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zaproponowaniu lokatorom wykupu tych lokali lub przeznaczyć je do sprzedaży na wolnym rynku,  jeśli nie będzie innej możliwości;

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski stwierdził, iż po przeczytaniu Informacji z prac Zarządu z zadowoleniem przyjął informację o dofinansowaniu Biegów Młodych Olimpijczyków w Bielicach, które odbędą się w dniu 06 czerwca 2009 roku. Radny podziękował za dofinansowanie, nadmieniając jednocześnie, że organizatorem tych biegów jest Stowarzyszenie a współorganizatorem jest Starosta, Burmistrz, Jednostka Wojskowa w Bielicach a patronat nad imprezą prawdopodobnie obejmie Marszałek Senatu, Polski Komitet Olimpijski, Minister Sportu, Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki i Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Podziękował również pracownikom Starostwa, którzy wnoszą swój wkład pracy w organizację Biegów, tj. Panu Markowi Fergińskiemu, Zenonowi Grąbczewskiemu i Pani Annie Szymańskiej. Myślę, że w tym roku włączy się również dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Pomoc otrzymujemy także z Powiatowego Zarządu Dróg.

Radny zwrócił się do dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z prośbą o karetkę na owe Biegi, gdyż co roku jest ona wynajmowana z innych szpitali.

Na zakończenie Radny zaprosił wszystkich na imprezę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej pytań i głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 6.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że punkt ten jest obowiązkowy w porządku obrad, ale ze względu na fakt, iż jedna sesja w dniu dzisiejszym już się odbyła i przedstawiłem  informacje, to obecnie  żadnych informacji nie mogę Państwu przedstawić.

 

 

 

Ad. pkt 7.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 8.                             Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy odnośnie wniosków i oświadczeń radnych.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

Ad . pkt 10                            Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż zgodnie z prośbą Wicestarosty P. Osieckiego na jednej z wcześniejszych sesji, Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Sochaczewie przygotowała na swym posiedzeniu projekt Stanowiska Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie  podwyższenia wartości punktu za świadczenia zdrowotne narzucone przez NFZ Szpitalowi Powiatowemu w Sochaczewie.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącego Rady J. Łopatę o odczytanie projektu Stanowiska.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt Stanowiska Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie  podwyższenia wartości punktu za świadczenia zdrowotne narzucone przez NFZ Szpitalowi Powiatowemu w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż jeśli Stanowisko to zostanie przyjęte przez Radę, to zostanie ono przekazane do Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie  oraz do Przewodniczącego  Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Radny J. Ciura proponując wykreślenie zwrotu „My” w pierwszym zdaniu Stanowiska.

 

Rada wyraziła zgodę na wykreślenie zwrotu „My”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt Stanowiska w sprawie podwyższenia wartości punktu za świadczenia zdrowotne narzucone przez NFZ Szpitalowi Powiatowemu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                            --------------

"Wstrzymało się"                                -------------

 

Stanowisko zostało przyjęta 18 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Stanowisko w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż na jednej z wcześniejszych sesji informowałem o tym, iż do Przewodniczącego Rady wpłynął wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” PKS w Żyrardowie Placówki w Sochaczewie.

Wówczas zaproponowałem, aby wnioskiem tym zajęły się dwie Komisje Rady Powiatu, Komisja Budżetowa i Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Komisje na swych posiedzeniach rozważały temat i proszę teraz o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i  Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność 80” PKS w Żyrardowie Placówki w Sochaczewie zaopiniowała jednogłośnie, negatywnie.

Komisja nie widzi ani potrzeby ani możliwości wobec prośby.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej w celu wyrażenia opinii.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Z. Pakuła  poinformował, iż Komisja zajmowała się tym wnioskiem i zaopiniowała go jednogłośnie, negatywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek nadmienił, iż na poprzedniej sesji Radna J. Popiołek zadała pytanie, na które obecnie odpowiedzi udzieli dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie B. Bogiel.

 

Dyrektor PCPR B. Bogiel poinformowała, iż projekt prowadzony przez PCPR a finansowany ze środków EFS był dla 36 osób, podopiecznych, w tym 20 podopiecznych usamodzielniających się z rodzin zastępczych. Przeznaczona była kwota, dla każdego 12 tys.zł , w tym 5 tys.zł,  „na rzeczówkę” , która w połowie finansowana była przez PCPR i w połowie przez EFS.

 Przeprowadzono również kurs komputerowy dla 10 osób i dla 10 osób prawo jazdy. Oprócz tego ze środków tego projektu pokryto warsztaty psychologiczne, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe.

Obiecuję również, że do końca czerwca sprawdzimy czy zakupy z przyznanych środków zostały zrealizowane prawidłowo.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono. 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a dyrekcji ZS RCKU w Sochaczewie za gościnność.

 

 

        Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 30.

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:52:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:52:32
 • Liczba odsłon: 1274
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448812]

przewiń do góry