UCHWAŁA NR XIII/57/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla pracowników Domu Dziecka w Giżycach najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

 

§ 2

Uzgadnia się wartość jednego punktu dla pracowników Domu Dziecka w Giżycach w wysokości 4,00 zł (słownie: cztery złote).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIX/180/2001 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 lutego 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Domu Dziecka w Giżycach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wyłączeniem pracowników nie będących nauczycielami w Domu Dziecka w Giżycach z “Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy”, który funkcjonował w placówce od 3 października 2002 roku, należy uzgodnić wartość jednego punktu oraz ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w celu ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla tych pracowników. Ustalona tabela stanowi podstawę do zawierania umów z pracownikami oraz ustalania wysokości wynagrodzeń. Obowiązek ustalenia tabeli w jednostkach organizacyjnych wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:58:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 14:30:33
  • Liczba odsłon: 1462
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459856]

przewiń do góry