UCHWAŁA LII/190/2010

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.:

„Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Rybno

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 175 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala  co następuje:

 

§  1

Wyraża się zgodę na realizację przez Powiat Sochaczewski w partnerstwie z Gminą Rybno zadania pn.:

„Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”                                                               

w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg  Lokalnych 2008-2011”.

 

§  2

 

Na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 zaplanowane będą w budżecie powiatu                      na 2011 r. środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

28 października 2008 roku rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

 

Program jest  realizowany od dnia 31 października 2008 roku i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 

Wojewoda Mazowiecki wyznaczył termin naboru wniosków o dofinansowanie budowy dróg lokalnych na rok 2011 od 1 do 30 września 2010 r.

 

Celami programu są:

- wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego,

- wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich                        i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Ustalono kryteria oceny złożonych wniosków:

·         wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

·         spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa;

·         współpraca przy realizacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi  podmiotami.

 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Gmina Rybno wybrała niżej wymieniony projekt partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim:

„Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”.

                                                        

Powyższa uchwała będzie stanowić załącznik do złożonego wniosku o dotacji.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-04 12:30:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-04 12:30:21
  • Liczba odsłon: 1408
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441644]

przewiń do góry