UCHWAŁA NR V/27/2011

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na kolejny okres

 

 

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) oraz § 13 pkt.2 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz.820),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego o powierzchni 2,39 ha, oznaczonej nr ewidencyjnym 170/8, położonej w Sochaczewie w obrębie Sochaczew Karwowo – jej dotychczasowemu dzierżawcy na kolejny okres nie przekraczający 3 lat.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

 

 

Wydzierżawienie (Wynajęcie) nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego może się odbyć zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami) oraz w uchwale Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 35, poz.820 z dnia 17 marca 2009 roku). Przepis ustawy o samorządzie powiatowym zawiera zapis, że Zarząd Powiatu może zawrzeć z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości w odniesieniu do tej nieruchomości umowę na okres nie dłuższy niż trzy lata, następującej po wcześniejszej umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do trzech lat bez konieczności stosowania procedury przetargowej jedynie po uzyskaniu zgody przez Radę Powiatu, wyrażoną w drodze uchwały.

Wyrażenie zgody obejmować będzie wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości (działki rolnej) Nr ewid. 170/8, położonej w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego (powierzchnia: 2,39 ha). Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości będzie dotychczasowy dzierżawca, prowadzący na przedmiotowej nieruchomości uprawy rolne.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-01 15:28:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-01 15:28:19
  • Liczba odsłon: 1318
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460091]

przewiń do góry