Protokół Nr XXXIV/ 2009

 

 

z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 27 lutego 2009 r. o godz. 1300

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

4.       Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Sochaczewskiego.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku;

c)      uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi;

d)     przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013;

e)      zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego;

f)       ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Sochaczewskiego.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXIV / 2009

 

 

z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 27. 02. 2009 r. o godz. 13 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

W posiedzeniu XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27. 02. 2009 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 20 Radnych.

W trakcie sesji na obrady przybył Radny W. Domagalski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Z-ca Burmistrza Miasta Sochaczew                                              Krzysztof Ciołkiewicz

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                      w/z Marek Wójcik

Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie                 Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                   w/z Jan Piecka

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                      Joanna Kamińska

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie                                                 Julia Jakubowska

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu                             Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                    Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                             Marcin Podsędek

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                 w/z Elżbieta Tempczyk

           

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXIV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, zaproszonych na dzisiejszą sesję stypendystów Starosty wraz z opiekunami oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji w chwili obecnej udział bierze 20 Radnych. Spóźnienie na sesję usprawiedliwił Radny W. Domagalski.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XXXIV sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXIV Sesji  został doręczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXIV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, a następnie jego przyjęcie poddał  pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  20  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

4.       Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Sochaczewskiego.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku;

c)      uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi;

d)     przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013;

e)      zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego;

f)       ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Sochaczewskiego.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  20 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Ad. pkt 4.                  Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Zarząd Powiatu zatwierdził listę 17 stypendystów Starosty za I semestr roku szkolnego 2008/2009. Pan Starosta zwrócił się do Przewodniczącego aby wręczenia dokonać uroczyście na Sesji Rady Powiatu. Przewodniczący nadmienił, iż jest to trafny wybór by na forum Rady Powiatu wyróżnić najlepszych uczniów. Przewodniczący poprosił zatem Starostę p. T. Korysia o wręczenie stypendium Starosty Sochaczewskiego, a Dyrektora PZE p. M. Fergińskiego o  odczytanie listy stypendystów.

 

Dyrektor PZE p. M. Fergiński odczytywał kolejno stypendystów Starosty Sochaczewskiego, a Pan Starosta T. Koryś wręczał stypendia poszczególnym uczniom.

 

Stypendyści Starosty Sochaczewskiego w roku szkolnym 2008/2009.

 

Gimnazjum Powiatowe w ZSO w Sochaczewie:

1. Krysiak Mateusz                średnia ocen    - 5,26

2. Kania Maria                                               - 5,21

 

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w ZSO w Sochaczewie:

3. Krysiak Katarzyna             średnia ocen    - 5,08

4. Czeczko Marta                                          - 5,00

5. Jaworska Joanna                                        - 5,00

6. Włodarczyk Katarzyna                              - 4,96

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZS CKP w Sochaczewie:

7. Musiał Paweł                      średnia ocen    - 4,90

8. Kozłowska Katarzyna                               - 5,00

 

Liceum Ogólnokształcące w ZS RCKU w Sochaczewie:

9. Słowikowska Martyna       średnia ocen    - 4,75

 

Technikum w ZS RCKU  w Sochaczewie:

10. Rychlewska Agnieszka    średnia ocen    - 4,68

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie:

11. Łapczyńska Paulina         średnia ocen    - 5,10

12. Owczarek Piotr                                        - 4,90

 

Technikum w ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie:

13. Pietrzak Aleksandra         średnia ocen    - 4,50

14. Owczarek Adam                                     - 4,50

15. Dąbrowski Tomasz                                  - 4,50

 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie:

16. Wojciechowska Dominika           średnia ocen   - 4,80

 

Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Sochaczewie:

17. Szcześniak Marta             średnia ocen    - 5,01

Starosta T. Koryś w imieniu Zarządu Powiatu i Rady Powiatu pogratulował uczniom osiągnięć, które dały możliwość komisji stypendialnej zatwierdzenie 17 stypendystów Starosty Sochaczewskiego. Jeszcze raz pogratulował uczniom i życzył dalszych sukcesów. Pogratulował również Dyrektorom szkół i gronom pedagogicznym, że mają tak młodych zdolnych uczniów. Nadmienił, iż w przyszłości stypendia również będą wręczane na sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek również pogratulował wszystkim stypendystom i życzył uzyskania następnego stypendium. Pogratulował także wszystkim opiekunom.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek ogłosił 5 min. przerwy do godz. 1330.

 

Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Następnie przywitał Zastępcę Burmistrza Miasta Sochaczewa p. Krzysztofa Ciołkiewicza, który przybył na sesję.

 

 

 

Ad. pkt 5 a)               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały i jednocześnie przedstawienie autopoprawek Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany budżetowe w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 872.375zł oraz zmniejszeniu o kwotę 393zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 872.375zł oraz zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 393zł. Środki z subwencji oświatowej zapisane zostały w pełnej wysokości po stronie wydatków w pozostałej działalności, w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Pełna kwota przeznaczona jest na wydatkowanie na cele oświatowe.

Urealnione zostały również plany finansowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz plany finansowe rachunku dochodów własnych.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 5 autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

Autopoprawka Nr 1

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 27.02.09r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

W związku z dalszą realizacją rozpoczętych inwestycji wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 2.200.365 zł (wydatki związane z budową mostu).

Jako źródło pokrycia niedoboru budżetowego w wysokości 2.200.365zł wskazuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Pani Skarbnik dodała, że ta pełna kwota zostaje przeznaczona na wydatki inwestycyjne na budowę mostu. W załączniku inwestycyjnym na poprzedniej sesji był zapis 2.281.000zł jako środki do pozyskania. Jeśli Zarząd będzie chciał podpisać umowę musi dysponować własnymi środkami. Więc jest to zabezpieczenie środków własnych w celu dalszej realizacji tej inwestycji.

 

 

Autopoprawka  Nr 2

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiaty z dnia 27.02.09r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

W celu dalszej realizacji inwestycji pn:

1.      Adaptacja i rozbudowa DPS w Młodzieszynie

2.      Adaptacja i rozbudowa ZSS w Erminowie

3.      Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie

należy uaktualnić zapisy w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011”.

Poz.1. Adaptacja i rozbudowa DPS – łączne koszty finansowe 8.160.000 zł w tym rok budżetowy 2009 to kwota 7.000.000 zł w tym:

        środki z kredytów i pożyczek – 2.267.351 zł;

        środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 4.732.649 zł;

Poz. 2. Adaptacja i rozbudowa ZSS w Erminowie – łączne kwoty finansowe 7.550.000 zł w tym:           

        środki z kredytów i pożyczek – 3.222.590 zł;

        środki pochodzące z innych źródeł – 150.000 zł;

        środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.778.410 zł;

Poz. 9. Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie. Łączny koszt zadania 4.721.188 zł – rok budżetowy 2009 – 4.562.588 zł w tym:

        środki własne – 2.737.624 zł;

        kredyty i pożyczki – 324.964 zł;

W załączniku tym dopisane zostały dwa zadania inwestycyjne będące uzupełnieniem zadań zapisanych w poz. 1 i 2;

        Wyposażenie ZSS w Erminowie na łączną kwotę 588.236 zł, w tym 15% udział własny planowany z kredytów i pożyczek w kwocie 88.236 zł oraz środki do pozyskania wymienione w kolumnie 13 tego załącznika na kwotę 500.000 zł.

        Wyposażenie DPS w Młodzieszynie na łączną kwotę 1.764.706 zł, w tym 15% udział własny planowany z kredytów i pożyczek w kwocie 264.706 zł oraz środki do pozyskania wymienione w kolumnie 13 tego załącznika na kwotę 1.500.000 zł.

 

 

 

 

Autopoprawka Nr 3

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 27.02.09r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

Wniosek pn. „Absolwent Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” złożony w ramach Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” otrzymał na rok 2009 dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 211.682 zł.

W związku z powyższym Zarządu Powiatu proponuje zapisać w/w środki po stronie dochodów i wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

 

Autopoprawka Nr 4

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiaty z dnia 27.02.09r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

Wniosek pn. „Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwany fachowcem na rynku pracy” złożony w ramach Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” otrzymał na rok 2009 dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 307.171 zł.

W związku z powyższym Zarządu Powiatu proponuje kwotę tę zapisać po stronie dochodów i wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach zgodnie z klasyfikacją budżetową.

 

Autopoprawka Nr 5

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiaty z dnia 27.02.09r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

Wniosek pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy” złożony w ramach Działania 9.2 „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” otrzymał na rok 2009 dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w wysokości 85.251.

W związku z powyższym Zarządu Powiatu proponuje kwotę tę zapisać po stronie dochodów i wydatków w odpowiednich działach i rozdziałach zgodnie z klasyfikacją budżetową.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały i autopoprawek.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok wraz z autopoprawkami w dniu wczorajszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Wicestarosta P. Osiecki, który poinformował, że zarówno uchwała budżetowa jak i przedstawione autopoprawki mają bardzo duże znaczenia dla samorządu powiatowego, szczególnie jeśli chodzi o zakres inwestycji. Wicestarosta zwrócił uwagę na autopoprawkę nr 1, która jest jak gdyby potwierdzeniem racjonalnego wydatkowania środków publicznych z jednej strony, a z drugiej strony energicznych działań zmierzających do tego żeby nasze dochody były jak najwyższe. Skutek – nadwyżka budżetowa ponad 2,2 mln zł, i co warte podkreślenia w całości przeznaczona na inwestycję priorytetową oczekiwaną od wielu lat tj. odbudowa mostów przy ul. Młynarskiej. Jeśli w dniu dzisiejszym Rada przyjmie tą uchwałę wraz z autopoprawkami to możemy powiedzieć, że zarówno środki finansowe które powinniśmy zabezpieczyć  jak i procedura która jest na ukończeniu powodują że deklaracja Pana Starosty o zakończeniu prac w tym roku staje się jak najbardziej aktualna.

Następna autopoprawka nr 2 z kolei umożliwia nam po wyłonieniu wykonawcy podpisanie umów na 2 następne kluczowe inwestycje, inwestycje kubaturowe tj. adaptacja i rozbudowa ZSS w Erminowie i adaptacja i rozbudowa DPS w Młodzieszynie. Środki zabezpieczone na płatności w tym roku są zapisane jako środki własne. Dzięki tym zmianom również i na te inwestycje po wyłonieniu wykonawcy będziemy mogli podpisać umowy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

 

 

Ad. pkt. 5 b)              Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do projektu uchwały jest dołączona uchwała nr 1 z dnia 16 lutego 2009r. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pozytywnie opiniująca powyższy projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PCPR p. B. Bogiel w celu bliższego uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PCPR B. Bogiel poinformowała, że na początku lutego br. otrzymano informacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości przypadających dla Powiatu Sochaczewskiego środków na realizację zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Otrzymane środki to 1.292.549zł, są one o 33% niższe od środków jakimi dysponowaliśmy w ubiegłym roku. Z ogólnej puli przyznanych środków kwota 739.800zł jest wyodrębniona  na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej, tak więc na realizację pozostałych zadań pozostaje nam jedynie 552.749zł, jest to mniej o 44%  środków w stosunku do ubiegłego  roku. Tak małe środki będące w naszej dyspozycji nie zabezpieczają wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z zadań jakie realizuje Powiatowy Urząd Pracy i PCPR. Dlatego też przygotowując projekt uchwały o podzieleniu środków PFRON uwzględniono tylko te zadania, które zabezpieczają najpilniejsze, indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych. Poza  środkami na działalność WTZ największe środki przewidujemy przeznaczyć na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych takich jak: kule, protezy, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, gorsety, tj.  w wysokości 250.000zł. Na dofinansowanie pobytów osób niepełnosprawnych i niezbędnych opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych planujemy przeznaczyć 152.749zł, w tym kwotę 30.000zł przeznacza się dla beneficjentów projektu „Czas na samodzielność” współfinansowanego ze środków EFS. Na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych planujemy przeznaczyć 100.000zł oraz 50.000zł na dofinansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Kwoty te zostały zaplanowane na poszczególne zadania o ok. połowę mniejsze od wydatkowanych w ubiegłym roku i na pewno nie zaspokoją wszystkich potrzeb. Dlatego też będziemy zmuszeni ograniczać wydatkowanie przyznanych środków, przyznając dofinansowanie przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, zmniejszając wysokość dofinansowania do kupowanego sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych i wprowadzając ograniczenia w dopłatach do pobytu w turnusach rehabilitacyjnych, gdzie w pierwszej kolejności dopłaty będą otrzymywały osoby niepełnosprawne, które nie korzystały z dopłat w poprzednim roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 24 lutego br. W posiedzeniu uczestniczył Wicestarosta P. Osiecki i pracownik PCPR B. Deperas, który omówił projekt uchwały. Komisja nie spodziewała się, że będą tak obcięte środki finansowe w tym roku. Tym bardziej, że rząd mówił, iż społeczeństwo nie odczuje tych cięć budżetowych, które nam zafundowano. Niestety oprócz funduszu sztywnego na WTZ, środków jest mniej o 44% niż w roku ubiegłym. Mimo wszystko Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

Ad. pkt 5c)                 Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Sekretarz Z. Romanowskiej celem bliższego uzasadnienia projektu uchwały.

 

Sekretarz Powiatu Z. Romanowska poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok został opracowany w oparciu o propozycje przedstawione przez Wydziały Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne. Propozycje zgłaszał Wydział Rolnictwa, Wydział Promocji, Wydział Zdrowia oraz jednostki powiatowe PCPR i POIK. Opracowany projekt po ujęciu propozycji zgłoszonych przez wydziały i jednostki był konsultowany z wszystkimi zainteresowanymi na stronie internetowej Starostwa. Uwagi do projektu zgłosiło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego (e- Sochaczew). Dotyczyły one:

-          wcześniejszego terminu uchwalania programu, czyli żeby było to zwykle przed rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego,

-          zabezpieczenia środków finansowych na wszystkie zadania zapisywane w programie,

-          imienne wyznaczenie pełnomocnika lub koordynatora współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, w celu uporządkowania i ujednolicenia kompetencji.

Nie zgłoszono uwag do zadań zapisanych w programie i dlatego Zarząd Powiatu wnosi o jego uchwalenie zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajmowała się powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie, pozytywnie. Jednocześnie Komisja ma wniosek do Zarządu jeśli jest to możliwe aby uchwałę przyjmować wcześniej, tzn. w roku przed jej zadziałaniem. Tym bardziej, że rok 2010 jest rokiem szczególnym – rok Chopinowski, Powiat Sochaczew i Miasto Sochaczew stolicą kulturalną Mazowsza i lepiej byłoby gdyby od stycznia można było uruchomić te działania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt 5 d)               Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu celem bliższego uzasadnienia projektu uchwały.

Wicestarosta Piotr Osiecki poinformował, że uchwała jest spełnieniem wymogu formalnego niezbędnego do przystąpienia do tych 2 projektów. Projektów gdzie liderem jest samorząd wojewódzki, natomiast partnerami są samorządy powiatowe i gminy z terenu Województwa Mazowieckiego. Te dwa projekty to stworzenie bazy danych, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, natomiast drugi projekt przez nas oznaczony jako e-administracja to jest ułatwienie kontaktu mieszkańców danej społeczności z Urzędem Gminy lub ze Starostwem. Jeśli chodzi o skutki finansowe to na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego przedstawić. Z pierwszych wstępnych analiz i danych przedstawionych nam przez lidera tego projektu, czyli przez samorząd wojewódzki udział samorządu Powiatu Sochaczewskiego będzie oscylował  w granicach 500.000zł, z tego płatność, która pojawi się w 2009 roku ok. 15.000zł. Dokładne dane finansowe będą znane w terminie późniejszym i przedstawimy je w formie stosownych zmian w uchwale budżetowej. Jak Państwo wiecie takie zadanie mamy umiejscowione w załączniku inwestycyjnym pn. e-administracja. W tej chwili aby przystąpić do tego projektu, który się krystalizuje niezbędne jest podjęcie tej uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 5 e)                Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi S. Grefkowiczowi celem bliższego uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że na początku 2008 roku Rada przyjęła Plany Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego, którego fundamentalną częścią składową był Wieloletni Plan Inwestycyjny. WPI określał zadania inwestycyjne, które mają być zrealizowane w latach 2008-2013. Projekt tej uchwały dotyczy uszczegółowienia nazewnictwa tych zadań inwestycyjnych, ponieważ będziemy się starać o pozyskanie środków unijnych na realizację tych zadań. Uszczegółowienie polega na dostosowaniu nazewnictwa tych inwestycji do uchwał budżetowych, które w międzyczasie były uchwalane przez Radę jak i również do działań w ramach RPO aby one były spójne. Wtedy będziemy mogli starać się o te środki unijne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

Ad. pkt 5 f)                Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż do kompetencji Rady należy ustalanie wynagrodzenia Starosty. Elementem rocznego wynagrodzenia jest dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej tzw. „trzynastki”, wynikająca z zapisów ustawowych stąd projekt uchwały w tej sprawie. Przewodniczący nadmienił, że część samorządów nie podejmuje takich projektów uchwał, natomiast stanowisko naszego radcy prawnego jest takie aby było to głosowane ponieważ był kiedyś wyrok sądu w tej sprawie, że powinno być to przyjmowane przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji B. Dobrzyński poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zajmowała się powyższym projektem uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu wczorajszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

Ad. pkt 6.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego ich uzupełnienia.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta odniósł się do pkt 7 informacji dotyczącego  zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wyniku przetargu na budowę dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie. Starosta poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynął protest do Powiatowego Zarządu Dróg i sprawa jest obecnie procedowana. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu omówione zostaną szczegóły. Następnie Pan Starosta poinformował, że na przetarg dotyczący mostów wypłynęły 4 oferty. Wybrana został oferta najtańsza. Dzisiejsze podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie całkowicie zabezpieczają środki finansowe na tą inwestycje. Także po rozstrzygnięciu będzie można podpisać umowę z wykonawcą i przystąpić do realizacji tego długo oczekiwanego zadania.

Następnie Pan Starosta poinformował o dwóch kolejnych przetargach, które odbyły się w ostatnim czasie. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia tylko nastąpiło otwarcie ofert. Oferty są przeglądane i jest ich dużo. Komisje przetargowe pracują cały czas. Na przetarg dotyczący budowy i rozbudowy ZSS wypłynęło 21 ofert, natomiast na  budowę DPS wpłynęło 18 ofert. Starosta poinformował również jaki jest przedział finansowy pomiędzy najniższą i najwyższą ofertą. W przetargu dotyczącym ZSS różnica wynosi 4 mln zł, tzn. od 5,3 mln zł do 9,3 mln zł, natomiast w DPS różnica wynosi 2 mln zł, od 5,4 mln zł do 7,4 mln zł. Obecnie Komisje przetargowe szczegółowo sprawdzają na ile dokumentacja jest pełna i  w najbliższym czasie będzie rozstrzygnięcie przetargów.

Następnie Pan Starosta poinformował, że Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży 2 nieruchomości w sąsiedztwie ZS RCKU w Sochaczewie. Są to działki o powierzchni 14tys. m2 i 6 tys. m2. Najlepszy oferent zostanie wyłoniony w przetargu ustnym nieograniczonym.

Pan Starosta poinformował również, że w przetargu na DPS i ZSS z Powiatu Sochaczewskiego uczestniczyło 5 firm.

Następnie Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie karetki sanitarnej dla OSP w Niepokalanowie. Temat tego wniosku toczy się od listopada 2008 roku. Rada podjęła uchwałę o zasadach dysponowania majątkiem szpitala i Starostwa. Po pozytywnej opinii Rady Społecznej ZOZ w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu podjął decyzję pozytywną w tej sprawie.

Na zakończenie Pan Starosta poinformował, że jeśli będą pytania do przedstawionej informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu. 

 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad pkt  7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących spotkaniach, turniejach i uroczystościach:

-       Uroczystym spotkaniu działaczy strażackich i samorządowych z powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego w Gąbinie.

-       Pierwszym walentynkowym turnieju piłki ręcznej o puchar Wójta Gminy Iłów w Iłowie.

-       Spotkaniu karnawałowym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie.

-       Naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, które odbyło się w Młodzieszynie.

-       Spotkaniu Wojewody Mazowieckiego z Wójtami, Burmistrzami, Prezydentami, Starostami oraz Przewodniczącymi Rad w Płocku.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska uczestniczyła:

-       Koncercie inaugurującym i koncercie laureatów VII Sochaczewskich Spotkań Kameralnych w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie.

-       Gali znaku promocyjnego V edycji Sochaczewskiego Dukatu 2008 w Serokach.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że do Rady Powiatu napłynęły:

-       Pismo Firmy Sime Polska Sp. z o.o. w sprawie należności za opłaty odcinka gazociągu położonego w pasie dróg powiatowych. Następnie Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 10.

Przewodniczący zaproponował Radzie aby wniosek ten trafił do Komisji Budżetowej i przeszedł procedurę zastanowienia się nad tymi stawkami, bo ten rok jest już zamknięty i może to dotyczyć tylko i wyłącznie roku przyszłego.

 

-       Pismo ks. dr Janusza Włodarczyka Proboszcza Parafii w Kozłowie Biskupim w sprawie wybudowania chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Kozłowie Biskupim. Następnie Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 11.

Przewodniczący zaproponował aby ten wniosek trafił do Zarządu by Zarząd rozpatrzył ten problem.

 

-       Pisma Pana Władysława Panka z Matyldowa gm. Rybno w sprawie przyznania nagrody i stypendium za twórczość literacką i w sprawie geodezyjnego podziału działki, która jest jego własnością. Przewodniczący zaproponował aby pisma te rozpatrzył Zarząd. Przewodniczący nie odczytywał w/w pism.

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że od roku 2009 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów sprawozdanie ze swojej działalności przedkłada Staroście a nie Radzie Powiatu zgodnie z art. 52 ust.1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. W związku z powyższym zapisem w tym roku punkt ten dotyczący sprawozdania nie będzie realizowany na forum Rady mimo jego zaplanowania w Harmonogramie.

Przewodniczący Rady przypomniał Radnym, że 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych przez Radnych za rok 2008. Zwrócił uwagę na nową  interpretację zapisów antykorupcyjnych. W myśl ustawy o samorządzie powiatowym art. 25c oświadczenie dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w skład majątku wspólnego małżonków w razie braku rozdzielności majątkowej wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę przez współmałżonka. Tak więc w oświadczeniach majątkowych powinien znaleźć się majątek Radnego i jego współmałżonka określony w częściach iż nie jest to majątek wspólny, a w pkt 8 pobrane przez współmałżonka wynagrodzenie i inne honoraria. Przewodniczący poprosił radnych o uwzględnienie w składanych oświadczeniach majątkowych wszystkich danych zgodnie z ustawą. W dniu dzisiejszym po zakończeniu sesji pracownik Biura Rady rozda Radnym druki oświadczeń do wypełnienia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 10.                Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, że na poprzedniej Sesji Radna U. Pawlak zadała pytanie czy zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mówiący, że w przetargu mogą wziąć udział tylko te firmy, które zrealizowały zamówienia w granicach 5 mln zł, czy nie jest to łamanie zasady równego traktowania podmiotu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnej U. Pawlak.

 

Radna U. Pawlak przypomniała, że jej pytanie dotyczyło odpowiedzi której udzieli dyrektor Grefkowicz mówiąc, że dopuszczając inne podmioty do przetargów realizuje się w ten sposób zasady równego traktowania podmiotów. Radna tu miała wątpliwości, czy nie ma tu jakiś rozbieżności w interpretacji. Radna nadmieniła, że w dniu dzisiejszym przed sesją Pani Prawnik udzieliła jej odpowiedzi.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne pytania i głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnej J. Popiołek.

 

Radna J. Popiołek poinformowała, że zwrócili się do niej jako Radnej Powiatu Sochaczewskiego mieszkańcy a jednocześnie pacjenci naszego szpitala prosząc o interwencję w sprawie pracowni RTG. Mieszkańcy nie mają absolutnie zastrzeżeń do pracowników tej pracowni gdyż są obsługiwani sympatycznie, w miarę szybko bez długich oczekiwań. Natomiast ogromny żal do lekarzy radiologów, którzy na opis badania każą sobie czekać 2-3 tygodnie. Jeśli jest to badanie profilaktyczne to na takie oczekiwanie można sobie pozwolić, natomiast jeśli lekarz pierwszego kontaktu kieruje pacjenta do pracowni bo ma podejrzenie jakiejś choroby to może się zdarzyć, że za 2-3 tygodnie badanie będzie już niepotrzebne, bo pacjent umrze. Radna poprosiła Dyrektora szpitala aby zechciał się zainteresować pracą tych lekarzy, ponieważ myśli że zarabiają ogromne pieniądze pracując w naszym szpitalu i powinni w jakiś sposób pomyśleć nad tym aby ci ludzie na to nie oczekiwali. Radna nadmieniła, że 3 lata temu czekała na opis badania 2 dni, opis był szczegółowy, natomiast teraz pisze się jedno zdanie. Radna dodała, że jeśli lekarze nie wyrabiają się z pracą to może należałoby zatrudnić jeszcze porządnego  radiologa, który da nam 100% pewność, że te badania będą bardzo dokładne i porządnie opisane.

 

Przewodniczący Rady A. Grabarek poinformował, że na obrady przybył Radny W. Domagalski. Rada od tej chwili obraduje w 21 osobowym składzie.

 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala p. F. Pasiakowi celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Dyrektor F. Pasiak poinformował, że znana jest mu sprawa długiego oczekiwania na opis zdjęć RTG i robione jest wszystko aby tą sytuację poprawić. Porównanie, że 3 lata temu było lepiej a teraz jest gorzej wynika z tego, że od 3 lat zwiększyła się dwukrotnie ilość badań radiologicznych. W tej chwili szpital wykonuje rocznie 27 tysięcy badań, w przeliczeniu  miesięcznym jest to ponad 2 tysiące, a licząc to na dni to jest ponad 100 zdjęć wykonywanych dziennie. Z tego 70% jest zdjęć do opisu, a niektóre są w trybie pilnym. Więc te które są w trybie pilnym opisywane są w pierwszej kolejności i możliwie w krótkim terminie, pozostałe opisywane są planowo. Jest 2 radiologów, którzy twierdzą, że nie są w stanie szybciej opisywać. Jest płynność w sytuacjach kiedy obaj pracują jednocześnie, ale jeśli zdarzy się sytuacja, że któryś  z nich ma obowiązkowe szkolenie, ma sytuację losową, ma udzielony urlop na żądanie to czas oczekiwania na opis badania wydłuża się. Pan dyrektor poinformował, że zna ten problem i chce go rozwiązać i w przyszłości być może on zniknie. Jest złożony wniosek na modernizacje i doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej ze środków unijnych na 5,5 mln zł z zakupem nowoczesnej aparatury, w tym również tomografu komputerowego o wysokiej rentowności. Ten wniosek I etap już przeszedł, jest przyjęty i jeśli się powiedzie to za 1,5 roku możemy być przykładem jak dobrze pracuje się w takich pracowniach. W tej chwili poszukujemy dodatkowych radiologów, którzy by pomogli w sytuacjach awaryjnych jakie się zdarzają. Dyrektor nadmienił, iż zbiera dużo skarg z tego tytułu, dlatego leży mu to głęboko na sercu żeby tą sytuację poprawić. Nawiązał kontakt z radiologami z Żyrardowa i obiecują, że pomogą. Szpital stara się również uzyskać umowę czy kontrakt z Firmą Vox aby na zasadzie teletransmisji przekazywać zdjęcia do opisu. Wtedy byłoby to w przeciągu 24 godzin. Jest to w tej chwili dopracowywane, oczywiście pociągnie to za sobą większe koszty. Dyrektor nadmienił aby nie oczekiwać od niego poprawy sytuacji służby zdrowia gdyż ona pogarsza się w całym kraju. Służba zdrowia na tyle jest nieodporna, że byle podmuch prowadzi do wielkiego spustoszenia a czasami do niepomyślnego zakończenia. Tak jak ze zdrowiem ludzkim, kiedy człowiek jest wyczerpany to drobna infekcja, uraz powoduje potężne spustoszenie i czasami niepomyślny koniec. W tej chwili publiczna służba zdrowia w Polsce znajduje się właśnie w takiej sytuacji, że jest mało odporna. Przykładem może być nie podpisanie w Radomiu przez kilku kolegów pracy w systemie opt-aut przy zatrudnionych 1700 osobach w tym szpitalu doszło do zamknięcia oddziału i wykreślenia jego z rejestru na kilka miesięcy. Podobna sytuacja była u nas przeżywana przed rokiem, kiedy jedna koleżanka przeszła na emeryturę, druga się rozchorowała i powstał wielki znak zapytania co będzie z oddziałem dziecięcym. Wiemy ile było problemów, ale udało nam się utrzymać przy życiu dzięki pomocy w tej sprawie Pana Wicestarosty Osieckiego, który występował w roli męża opatrznościowego który godził dwie strony. Pan dyrektor nadmienił, iż znana jest radnym z prasy sytuacja szpitala psychiatrycznego. Ponad 150 osób pracuje ale złożenie wypowiedzenia przez 2 kobiety postawiło wielki znak zapytania co będzie dalej, pojawiły się w prasie listy pracowników, którzy poczuli się zagrożeni. Również ten problem musimy rozwiązać i rozwiążemy go, wszystko jest na dobrej drodze ale jest to bardzo trudne ponieważ zdobycie kadry jest niesamowicie ciężkie. Niestety tak dzieje się w całym kraju. Ktoś mógłby postawić pytanie dlaczego tak jest. Są zakłady niepubliczne które świetnie funkcjonują, a przestarzały system publicznych zakładów boryka się z brakiem kadry, zadłuża się, ma złą opinię wśród pacjentów, pacjenci są niezadowoleni. A przyczyna jest taka, że ten twór niepubliczny przecież powstał i żyje kosztem publicznego. Wysysa z niego kadrę, wysysa procedury które przynoszą zysk, a więc pacjentów leczonych za dobre pieniądze z funduszu, którzy nie wymagają długiego pobytu w szpitalu, a zapomina się o tych bezdomnych, nie ubezpieczonych o wypadkach masowych, zapomina się o ciężkich powikłaniach chorób podstawowych takich jak cukrzyca, choroby krążenia. Tych przypadków niestety ten sektor nie przyjmie. Pan dyrektor poinformował, że cały czas przychodzą pisma o szkoleniu w kierunku przekształcenia szpitala bo będzie wtedy lepiej. Jeśli tych zadań, które statutowo i konstytucyjnie ciążą na zakładach publicznych nie przerzuci się proporcjonalnie na zakłady niepubliczne to żadna reforma, żadne przekształcenie niczego nie zmieni. Twórcy tych nowych systemów mówią, że nie ma rejonizacji każdy ma prawo pójść gdzie chce. Tylko nie każdy go ma prawo przyjąć bo niepubliczny zakład przyjmie tego kto mu się podoba, natomiast my musimy przyjąć tych wszystkich którzy tego wymagają. Niepubliczny zakład oprócz tego że zabrał nam kadrę, zabiera pacjentów którzy przynosząc nam zysk jak gdyby płacą za tych którzy przynoszą straty, żeby to się bilansowało  to jeszcze czerpią środki z funduszu. Przecież fundusz daje im również pieniądze. Jeśli im skończy się kontrakt z funduszu to wtedy proponują leczenie odpłatne, po kosztach z zyskiem. Jeśli nam się skończy kontrakt to musimy leczyć chorych na własny koszt. To jest powodem czasami zadłużania. Tak wygląda cała sytuacja. Mimo tych trudności jak do tej pory nie byliśmy na złej pozycji. Rok obecny zapowiada się nieco gorzej, jeśli chodzi o wyjście z sytuacji gdy kontrakt jest gorszy bo za niższą stawkę niż powinno być, brakuje 10% . Żeby ten jeden punkt kosztował o 10% więcej to on by był opłacalny. O 10% zwiększono kontrakt bo dano to co obiecano, że kontrakt w roku 2009 nie może być niższy niż w 2008. Tylko mamy zwiększoną ilość punktów i nie jesteśmy w stanie wykonać ponieważ nie ma materiału. Jest za mało chorych których jesteśmy w stanie leczyć. Powstaje sytuacja,  że za styczeń mamy już niedowykonania na prawie 300.000zł. Jeśli sytuacja się nie poprawi w ciągu roku, a nie wiem czy są takie prognozy bo raczej pewnie nie, jeśli nam nie wzrośnie wykonanie to wówczas może być taka sytuacja że niedowykonania będą na kwotę 3.600.000zł. Kierunek nasz jest taki, że aby utrzymać się na pozycji to musimy 10%, które daje nam styczeń starać się gdzieś szukać. Dlatego jest apel do lekarzy czy tych badań radiologicznych o których mówimy, które wzrosły z wykonywanych jeszcze 3 lata temu 11000 do 29000 w tym roku nie jest za dużo. Jeśli radiolog opisując badania stwierdza, że w 30% tylko jest trafione podejrzenie diagnozy a 70% jest nietrafiona to znaczy, że trzeba przywołać do porządku zespół i powiedzieć, że z rozsądkiem kierujemy na badania radiologiczne. W tej chwili taki program został wdrożony, że ograniczamy badania do badań takich które są niezbędne. Trzeba dołożyć wysiłku, zbadać dokładniej, zebrać dokładniejszy wywiad, dojść do rozpoznania i  potwierdzić to rozpoznanie radiologicznie, bo 90% rozpoznania jest w głowie i w ręku lekarza.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne pytania i głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady  zakończono o godz. 14 50.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:41:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:41:41
  • Liczba odsłon: 1421
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460436]

przewiń do góry