Protokół Nr XXXVIII/ 2009

 

 

z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 22 czerwca 2009  r. o godz. 1300

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      XXXVI sesji,

b)      XXXVII sesji.

4.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     wystąpienia Powiatu Sochaczewskiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury;

c)      ustalenia przebiegu drogi powiatowej;

d)     zmiany uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;

e)      zmiany uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;

f)       nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie;

g)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego;

h)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2008r. – 31.12.2008r.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXXVIII / 2009

z obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 22.06.2009r. o godz. 13 00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

              W posiedzeniu XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 22.06.2009r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli Radni U. Pawlak i W. Domagalski.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny R. Ambroziak i Radny Józef Gołębiowski.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Dyrektor ZOZ SP w  Sochaczewie                                                Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                      w/z Agnieszka Gieras

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej       Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie                                             Dariusz Miłkowski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                    Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                    Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                   Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                             Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                              Barbara Bogiel

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                            Krystyna Łapczyńska

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXXVIII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 17 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyła Radna U. Pawlak i Radny W. Domagalski.

 

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny Ryszard Ambroziak, Radny Józef Gołębiowski, Radny Wiesław Domagalski. Przewodniczący dodał, że być może niektórzy z nich mogą się spóźnić na sesję.

Usprawiedliwienie Radnego Ryszarda Ambroziaka w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Józefa Gołębiowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu, a zatem obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXXVIII Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

Na sesję przybyła Radna U. Pawlak. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXXVIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z:

a)      XXXVI sesji,

b)     XXXVII sesji.

4.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2009 rok;

b)     wystąpienia Powiatu Sochaczewskiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury;

c)      ustalenia przebiegu drogi powiatowej;

d)     zmiany uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej;

e)      zmiany uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art.. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;

f)       nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie;

g)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego;

h)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2008r. – 31.12.2008r.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

Ad pkt 3a)                 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że projekt protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

 

Ad pkt 3b)                 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że projekt protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację o działalności ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2008. Nadmienił, że w dniu dzisiejszym zatwierdzany będzie bilans szpitala, w związku z tym dobrze aby ta informacja była szerzej przedstawiona. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Dyrektorowi ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie celem przybliżenia informacji na temat funkcjonowania Szpitala.

 

Dyrektor ZOZ SP p. F. Pasiak poinformował, że ubiegły rok był bardzo trudny dla publicznej służby zdrowia, a szczególnie dla szpitali. Złożyły się na to podwyżki wynagrodzeń, unijny czas pracy, dwukrotnie zmieniany kontrakt w I półroczu, wprowadzenie nowych zasad kontraktowania usług z NFZ od II półrocza, zapowiadany kryzys finansowy, który miał się rozpocząć w Stanach Zjednoczonych i dotrzeć do Europy, do Polski, a którego skutki zaczynamy odczuwać w roku bieżącym. Pamiętamy protesty, głodowe strajki, odejścia od łóżka chorego, ewakuację oddziałów, zamykanie oddziałów i likwidację szpitali. To wszystko również boleśnie odbijało się na działalności Szpitala w Sochaczewie, bowiem on jest również szpitalem publicznym. W tej sytuacji kadra medyczna ze szpitali publicznych w poszukiwaniu miejsc pracy udawała się do krajów unijnych lub innych i zatrudniała się w sektorze niepublicznym, który rozwijał się bardzo dynamicznie i oferował wyższe stawki wynagrodzeń. Doszło do deficytu kadrowego w szpitalach publicznych. Ten deficyt odczuliśmy również i my tym bardziej, że ten deficyt był u nas już wcześniej. Wyrazem tego jak wiemy był wielki niepokój co będzie z oddziałem dziecięcym. Pamiętamy sesję, kiedy przyszły matki z protestem i troską o swoje pociechy. Unijne normy wypracowywania czasu pracy skrócone do 48 godzin tygodniowo i brak kadry powodowały, że nie można było zapewnić ciągłej opieki nad pacjentem w oddziałach szpitalnych i tam gdzie jest ona konieczna. W tej sytuacji sięgnięto po zatrudnienie kontraktowe. Zatrudnienie kontraktowe daje możliwość pracy w dowolnym  wymiarze, jeśli chodzi o pracownika to może on pracować ile chce i ile może. Natomiast kierownikowi zakładu daje możliwość zatrudnienia takiego pracownika na tyle na ile wymaga tego sytuacja. Jest to oczywiście przejściowe i nie bardzo zrozumiałe. Jeśli ten sam pracownik zatrudniony na etacie podlega ochronie, że nie może pracować dłużej niż 24 godziny na dobę, należy mu się po 24 godzinach 24 godzinny odpoczynek, należą mu się wolne dni za pracę w święta lub wolny dzień, należą się rekompensaty ze zwyżką wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Natomiast będąc na kontrakcie pracuje za jedną stawkę non stop. Jest to konieczność, która nas zmusza. Dyrektor myśli, że jakieś rozwiązanie znajdzie się, ponieważ to nie jest zgodne z prawem i etyką. Mimo tych trudności, tych zawirowań, które pojawiły się i u nas, udało się przebrnąć przez ten trudny okres w taki sposób, że nie dotknęło to pacjenta. Właściwie pacjent tych spraw nie odczuł w najmniejszym stopniu. Dyrektor poinformował, że dużą zasługę ma Wicestarosta P. Osiecki, który tak pokierował negocjacjami z lekarzami pediatrami, że nie doszło do zamknięcia tego oddziału. Oddział istnieje, funkcjonuje i jest w dodatnim bilansie. Również we właściwy sposób zachowała się kadra kierownicza, a więc kierownicy, ordynatorzy, a wśród nich obecny tu dr Papierowski. Ze związkami zawodowymi udało się nawiązać konstruktywny dialog. Ale największą rolę odegrała kadra, która wreszcie zrozumiała, że dyrektor może dać tyle ile ma, a ile będzie miał będzie zależało od tego jaki wywalczy kontrakt w NFZ, ale załoga musi go wykonać. Kontrakt to jest nasz przychód, przychód to są również pieniądze do wynagrodzeń 65%. To dociera do załogi, że skończyły się czasy kiedy tworzył się deficyt to ktoś do interesu dokładał. Dyrektor poinformował, że udało się rok zamknąć z pomyślnym wynikiem finansowym. Wszystkim zależy na tym aby szpital istniał, żeby funkcjonował, rozwijał się, doskonalił i unowocześniał. Żeby wypełniał swą rolą jaką jest ratowanie życia, przywracanie zdrowia, usprawnianie, stała troska i dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców naszego powiatu. Aby zadania te można było realizować potrzebne są 3 podstawowe warunki.

1.        baza lokalowa,

2.        sprzęt i wyposażenie,

3.        kadra.

 

Następnie Pan Dyrektor F. Pasiak omówił każdy warunek z osobna. 

Baza lokalowa

Mówiąc o bazie kojarzy nam się główny budynek szpitala, gdzie jest część łóżkowa, poradnie specjalistyczne (ponad 20), diagnostyka, administracja i rehabilitacja.  Ale szpital to jest nie tylko to, bo tam dochodzą jeszcze inne budynki (budynek tlenowni, siłowni, gospodarczy, kotłownia, sterownia przy oczyszczalni ścieków, oczyszczalnia ścieków) i infrastruktura (sieć wodna i kanalizacyjna, elektryczność, drogi, parkingi). Zachwianie ich powoduje zachwianie całej działalności. To wszystko razem tworzy bazę, która musi być pielęgnowana, przeglądana, naprawiana i modernizowana. Ostatnio przeprowadzona kontrola NIK wykazała, że pod tym względem jest dużo zaniedbań. Jest wiele zaleceń aby te zaniedbania, niedopatrzenia usunąć w trybie prawie natychmiastowym. W związku z tym jeszcze w tym roku trzeba będzie wydatkować pieniądze żeby to uporządkować, które nie są przewidziane w naszym budżecie na ten rok.

 

Sprzęt i wyposażenie

O profesjonalności szpitala, o jego randze świadczy to jak on jest wyposażony. Dyrektor F. Pasiak poinformował, że nasz szpital jak na potrzeby powiatowego szpitala posiada w 100% zapewniony sprzęt. Dyrektor ma na myśli sprzęt diagnostyczny, ratujący i podtrzymujący życie, stosowany przy usprawnianiu. Sprzęt diagnostyczny jest w pracowniach diagnostycznych. Takich pracowni mamy wiele. Jest pracownia rentgenowska, która została wzbogacona w ostatnich latach o tomograf komputerowy i mammograf. Mammograf zakupiono ze środków wojewódzkich w ubiegłym roku. Aparatura rentgenowska pozostała jak również komputer jest aparaturą zużytą, która podlega wymianie i funkcjonuje warunkowo.

W pracowniach endoskopowych jest wyposażenie do badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Są to gastroskopy, kolonoskopy, które dają możliwość pobierania wycinków do badania histopatologicznego i wykonywania drobnych zabiegów operacyjnych.

Pracownia kardiologiczna z poradnią kardiologiczną wyposażona jest w echo serca, EKG z możliwością wykonywania prób wysiłkowych, aparaturę holterowską.

W pracowniach USG jest aparatura do badań ogólnych, przepływu naczyń krwionośnych, do badań ginekologicznych. Dysponujemy takimi aparatami jak bronchoskop, EEG, spirometria.

Sprzęt ratujący życie to są defibrylatory, respiratory stacjonarne i przenośne, kardiomonitory. Sprzęt operacyjny, który znajduje się na sali operacyjnej do operacji mało inwazyjnych brzusznych.

Sprzęt diagnostyczny z roku na rok się udoskonala, jest on coraz bardziej dokładny i bezpieczniejszy dla pacjenta. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowano studium wykonalności i złożono wniosek na rozbudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę szpitalnego oddziału ratunkowego. Wniosek jest na ponad 5,5 mln zł, z czego na aparaturę ponad 4 mln zł. O ile wniosek by przeszedł byłaby świetna okazja żeby odnowić sprzęt który się zużył i wprowadzić nowocześniejszy. Wniosek przeszedł już przez dwa etapy, a został jeszcze jeden. Pan dyrektor poinformował, że szpital złożył jeszcze wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament Informatyzacja na całościową informatyzację szpitala. Ten wniosek opiewa na 2,4 mln zł. Również na chwilę obecną nie został odrzucony. Dyrektor ma nadzieję, że chociaż jeden z tych wniosków przejdzie, jeśli nie to powtórzą je w roku następnym.

 

Kadra

W przeciągu 2 lat zmniejszyła się kadra o 57 etatów, jest to ok. 9%. Dążymy do tego aby zatrudnienia zmniejszyć, nie robimy tego w sposób drastyczny, ale tam gdzie pracownik odchodzi na emeryturę, rentę czy zwalnia się. Staramy się dogadywać z tymi, którzy współpracują z taka osobą czy zechcieliby przejąć zadania za wyższą stawkę. Okazuje się, że my mamy z tego korzyść i ci którzy pracują również. Jest to bardzo korzystna droga do obniżania zatrudnienia. Dyrektor wyraził nadzieję, że tym sposobem o 20 osób na rok przyszły uda się zmniejszyć zatrudnienie. Oczywiście największe niedobory są jeśli chodzi o kadrę lekarską. Jest tam strata prawie 20 osób. Szpitalowi udało się zatrudnić 2 psychiatrów. Jedna osoba podejmie pracę od 1 lipca,  a druga od 1 sierpnia.

 

Dyrektor F. Pasiak następnie omówił funkcjonowanie szpitala. Hospitalizacja w oddziałach szpitalnych kształtuje się mniej więcej od 3 lat na tym samym poziomie. Ponad 12.000 osób leczy się w oddziałach szpitalnych. Porad specjalistycznych w poradniach specjalistycznych udziela się ok. 80.000. Wyjazdów karetkami zespołów ratowniczych mamy 10.000 – 11.000 rocznie. Natomiast w szpitalnym oddziale ratunkowym udziela się pomocy ponad 22.000 osobom. Śmigłowiec wykorzystywany jest 9-10 razu w ciągu miesiąca. Zabiegów rehabilitacyjnych wykonujemy w granicach 50.000.

Możnaby powiedzieć, że coś jest nie tak bo liczby pozostają na tym samym poziomie od kilku lat. Ale należy wziąć pod uwagę to, że bardzo rozwinęła się konkurencja. Mamy szpital w Grodzisku Mazowieckim wyposażony na skalę XXI wieku. Mamy szpital w Płocku dobrze wyposażony w aparaturę. Wiemy, że szpitale warszawskie są chłonne i przyjmują wszystko niezależnie od tego kto skieruje a nawet bez skierowania. Rozwijająca się niepubliczna służba zdrowia ma kontrakty z NFZ i świadczy bezpłatnie usługi dla pacjentów. Jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę to Dyrektor się cieszy, że nasi pacjenci mają takie zaufanie do tego szpitala już od 3 lat, że nie przechodzą na tamtą stronę i ten wskaźnik się utrzymuje.

Dyrektor F. Pasiak omówił również koszty leczenia pacjentów na poszczególnych oddziałach. Jeden pacjent leczony w oddziale chirurgicznym to koszt 2.165 zł. Na ortopedii gdzie są wszczepiane protezy biodrowe, kolanowe koszt jest o 1.500zł wyższy. Na oddziale wewnętrznym 2.000zł, położnictwo z ginekologią 1.800zł, na pediatrii 1.300zł, na psychiatrii 2.500-4.000zł. Natomiast na intensywnej terapii jeden chory kosztuje 35.000zł.

Jeśli chodzi o koszt utrzymania gotowości to SOR dziennie 10.321zł.

Dyrektor poinformował, że dyrektor powinien się troszczyć o kontrakt, a kontrakt powinna wypracować załoga. Wypracowany kontrakt to dochód, a dochód to również podwyżki wynagrodzeń. W 2007 roku kontrakt wynosił 32mln zł, w 2008 r. 39mln zł, a plan na 2009r. to 43mln zł.

Wiemy, że wartość punktu jest nie dofinansowana o 4zł. Powinien mieć wartość 55zł, a NFZ wycenił go na 51zł.

Dyrektor omówił również jakie poczyniono w ubiegłym roku kroki w zakresie bazy. Zrobiono termoizolację szpitala psychiatrycznego. Koszt to 500.000zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW 50%. W tym roku przystąpiono do drugiego etapu termoizolacji koszt 600.000zł. Zmodernizowane zostaną niskie budynki przy budynku głównym, które są połączone łącznikiem. W przyszłym roku będziemy chcieli pozyskać środki aby tą termoizolację zakończyć.

Dokonano modernizacji pracowni histopatologicznej. Był to budynek nie wykorzystany. Zmodernizowano po to aby poprawić warunki leczenia chorych psychicznie. Otwarcie było w tym roku.

Aktualnie dokonujemy adaptacji pomieszczeń po poprzednio użytkowanej poradni zdrowia psychicznego na protetykę i stomatologię aby zwolnić lokale na ul. Ziemowita, które są w gestii Starostwa.

Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował Starostwu za to, że dostali pieniądze na poprawę wewnętrznych dróg i naprawę korytarza w oddziale chirurgicznym.

Praca w szpitalu jest ciężka, załoga liczy prawie 600 osób z których każdy ma swoje zdanie. Ale jakoś ciągniemy do przodu. Ubiegłoroczny wynik finansowy był nienajgorszy. Naszym celem jest aby nie doszło do straty w tym roku.

Informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, że jest pod pozytywnym wrażeniem wystąpienia Pana Dyrektora. Dyrektor referował wszystko z pamięci i świadczy to, że o szpitalu wie wszystko. Nadmienił, że dyrektor dziękował dobrej kadrze, dzięki temu szpital funkcjonuje. Radny poszerzył to jeszcze o jedno ogniwo tzn. o dobrego dyrektora szpitala. Radny poinformował, że zapoznaliśmy się z liczbami porad udzielanych w szpitalu. Radny podzielił to na dni i wyszło, że dziennie jest:

-          35 hospitalizacji,

-          200 badań specjalistycznych,

-          160 zabiegów rehabilitacyjnych,

-          5 operacji,

-          30 wyjeżdża karetka pogotowia,

-          35 przyjęć w SOR,

-          800 badań diagnostycznych.

Świadczy to o zakresie działań naszego szpitala.

 

Jeśli szpital od 3 lat na tym samym poziomie mimo dużej konkurencji to jest bardzo dobrze.

Radny zwrócił  uwagę na wynik finansowy szpitala. W ubiegłym roku szpital wypracował 1,9 mln zł zysku.

Radny nadmienił, że oddział chirurgii jest pozytywnie odbierany w mieście ze względu na specjalistyczne operacje, które dotychczas były dostępne w Warszawie.

Radny pogratulował Panu Dyrektorowi, życzył wytrwałości i dalszych wyników.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

Ad. pkt 5 a)   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały i jednocześnie przedstawienie 4 autopoprawek Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały budżetowej polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.601.365zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 898.365zł oraz zmniejszenie planu przychodów o kwotę 1.703.000zł.

Na zwiększenia planu dochodów składają się następujące pozycje.

Na podstawie podpisanych umów pomiędzy Gminą Teresin zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 tys. zł. Środki te zapisane były w załączniku inwestycyjnym jako środki do pozyskania. W tym momencie mamy już podpisaną umowę i automatycznie wprowadzamy te środki już po stronie dochodowej. Oczywiście po stronie wydatkowej środki te są zapisane tak jak były zapisane w załączniku inwestycyjnym.

Również o kwotę 580tys. zł zwiększa się plan dochodów na  podstawie podpisanej umowy między Gminą Sochaczew i Gminą Młodzieszyn na zadanie pn. budowa drogi Mistrzewce-Żuków. Inwestycja ta również zapisana była w załączniku jako środki do pozyskania. W tym momencie są wprowadzone po stronie dochodowej i wydatkowej.

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów wprowadza się zwiększenie planu w kwocie 2.005.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ul. Młynarskiej. Dzięki tym środkom zmniejsza się przychody tj. kredyty do zaciągnięcia o kwotę 1.703.000zł. Różnica między 2.005.00zł a 1.703.000zł tj. 302.000zł została zapisana po stronie wydatkowej rozpisana na 2 pozycje. 250.000zł jako środki do zapłacenia za odszkodowanie lokatorom, którzy mieszkali w budynku szkoły w Erminowie. Są to 3 rodziny, które zostaną wykwaterowane ze względu na toczące się tam prace budowlane. Dlatego musimy zabezpieczyć im odszkodowanie za te mieszkanie. 52.000zł na przyłącze gazowe w ZS w Teresinie. Te inwestycje są zapisane w załączniku inwestycyjnym.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano zwiększenia o kwotę 15.112zł z przeznaczeniem na wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie przyznanego dofinansowania w formie dotacji rozwojowej na współfinansowanie projektu pn. „Wzmocniona kadra kluczem do rozwoju PUP” wprowadza się środki po stronie dochodowej i wydatkowej na kwotę 67.167zł w rozdziale PUP.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejsza się plan dochodów na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych z naszego terenu o kwotę ok. 173 tys. zł.

Rozdysponowane zostały również środki, które były zapisane w uchwale budżetowej w kwocie 161tys. zł jako rezerwa oświatowa przeznaczona na wydatki w oświacie. W tym momencie te środki są przypisane już do placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jak również wydatki bieżące w placówkach oświatowych.

Urealnione zostały również plany finansowe w jednostkach poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. Największe przesunięcia mają miejsce w placówkach oświatowych.

Urealnione zostały również zapisy w załącznikach inwestycyjnych. Załącznik pn. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne tak aby były one zgodne ze składanymi wnioskami RPO jak również z opracowanymi studiami wykonalności.

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów ulegnie również zmianie załącznik pn. prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne. Ponieważ zmniejsza się  kwota wysokości kredytu do zaciągnięcia, a co za tym idzie spada nam planowany wskaźnik zadłużenia powiatu.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 4 autopoprawki.

 

Autopoprawka Nr 1

 

W związku z koniecznością zakupu koparko-ładowarki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg, Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje:

-          zwiększyć dochody budżetowe za zajęcie pasa drogowego o kwotę 80.000zł i środki te przeznaczyć na pokrycie pierwszej raty leasingowej na rok 2009 za zakup koparko-ładowarki,

-          zadanie to zapisać w załączniku pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.

Wartość zadania ogółem – 320.000zł, w tym:

-          w roku 2009 – 80.000zł,

-          w roku 2010 – 240.000zł.

 

Autopoprawka Nr 2

 

W celu urealnienia planów finansowych Zarząd Powiatu proponuje dokonać przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w następujących działach:

-          dział 750 rozdział 75045 – Komisje poborowe na kwotę 2.590zł,

-          dział 750 rozdział 75019 – Rady powiatów na kwotę 1.000zł,

-          dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność oświatowa na kwotę 7.000zł.

 

Autopoprawka Nr 3

 

W związku z przyznanym dofinansowaniem na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia dla pracowników Urzędu na stanowiskach pośredników pracy i doradców zawodowych na podstawie „Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałanie 6.1.2. Wzmocniona kadra kluczem do rozwoju PUP w Sochaczewie” w kwocie 67.167zł. Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć dochody i wydatki o tą sumę i dokonać zapisów w odpowiednich działach i rozdziałach.

 

Autopoprawka Nr 4

 

Na postawie otrzymanej decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego został zmieniony plan dochodów i wydatków na 2009 rok.

Zwiększenie dochodów o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzą z rezerwy celowej przekazane na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 2007 roku i ujawnieniu ksiąg wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje zapisać kwotę 60.000zł po stronie dochodów i wydatków budżetowych w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały i autopoprawek.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok wraz z autopoprawkami w dniu dzisiejszym. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik, Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z 4 autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji  w części dotyczącej inwestycji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja wyraziła zadowolenie z faktu, że PZD wzbogaci się o nowe maszyny, które pozwolą na daleko idące oszczędności i usprawnią pracę na drogach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Na sesję przybył Radny W. Domagalski. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5b)    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Sochaczewskiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  p. S. Grefkowiczowi celem bliższego uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor S. Grefkowicz poinformował, że Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury powstało w 2000 roku. Zrzesza w swoich strukturach powiaty: łowicki, zgierski, kutnowski, skierniewicki, rawski, brzeziński i sochaczewski. Powiat Sochaczewski był współzałożycielem tego stowarzyszenia. W skład tego stowarzyszenia wchodzą gminy z tych powiatów. Wchodzą wszystkie gminy powiatu łowickiego, znaczna część gmin powiatu zgierskiego i kutnowskiego, i w mniejszym zakresie z powiatu skierniewickiego, rawskiego i brzezińskiego. Z naszego powiatu na dzień dzisiejszy w skład tego stowarzyszenia wchodzi Gmina Rybno.

Dyrektor poinformował, że 4 czerwca br. walne zgromadzenie tego stowarzyszenia podjęło uchwałę dotyczącą utworzenia regionalnego zakładu gospodarki odpadami komunalnymi. W nazwie ma regionalny ale będzie to zakład podregionalny, który będzie obsługiwał rejon północny województwa łódzkiego. W ślad za tą uchwałą zostało podjęte w formie uchwały zobowiązanie, że członkowie: gminy i powiaty mają tworzyć fundusz tego działania w wysokości 1zł od mieszkańca. Został określony cel na jaki te pieniądze mają być przeznaczone. W tej uchwale celem tym jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz konsultacje. Kwota 1zł od każdego mieszkańca biorąc pod uwagę zakres jakim obejmuje to stowarzyszenie jest kwotą bardzo pokaźną. Opracowanie raportu wiąże się z wydatkiem 3-5tys. zł. Natomiast pozostała kwota była określona jako konsultacje. Walne zgromadzenie zobowiązało członków stowarzyszenia do wpłacenia tej kwoty do końca czerwca br. Została również podjęta uchwała, która tworzy fundusz technologii tego oddziału. 30 czerwca br. odbędzie się następne walne zgromadzenie na którym będzie procedowana kwota stawki od samorządów powiatowych, które mają być płacone po 30 czerwca.

Dyrektor nadmienił, że 3-4 lata temu Rada Powiatu podjęła uchwałę o wystąpieniu Powiatu ze Stowarzyszenie Gmin Ziemi Gostynińskiej. Wówczas uzasadnienie jakie było przedstawiane brzmiała, że ideą powiatu jest uczestnictwo w takich stowarzyszeniach, które przynoszą wymierne korzyści dla powiatu. Dyrektor przeglądał sprawozdania z działalności Zarządu, poszczególnych Komisji tego stowarzyszenia i w tym czasie niestety nie może wskazać jakiegokolwiek działania, które byłoby korzystne dla powiatu sochaczewskiego. Natomiast składkę płacimy.

Dyrektor nadmienił, że Rada podjęła uchwałę o przyjęciu powiatowego planu zagospodarowania odpadów komunalnych. Jest on skorelowany z wojewódzkim programem, jak również z programami gminnymi które obowiązują w naszym powiecie. Natomiast nie widzi żadnej korelacji z tym działaniem ponieważ ten zakład będzie obsługiwał podregion północny ziemi łódzkiej. My nie będziemy z tego korzystać, dlatego też należy rozważyć czy jest zasadne abyśmy dalej byli w strukturach tego stowarzyszenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. zajmowała się tym projektem uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ale nie jednogłośnie. W dyskusji pojawiły się głosy patrzące na wysokość składki. Jest to dość duża kwota, która nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że będą jakieś prace wykonywane na terenie Powiatu Sochaczewskiego. Z drugiej strony pojawiły się głosy czy nie za wcześnie z tego wychodzimy, może poczekać jak będą środki finansowe. Jednak opinia do projektu uchwały jest pozytywna.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Sochaczewskiego ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     15 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                                4 Radnych

 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 4 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

Ad. pkt 5c)     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Dyrektor PZD M. Dębowskiej celem bliższego uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor PZD p. M. Dębowska poinformowała, że w związku z przejęciem przez Gminę Teresin w roku 2004 odcinka drogi nr 3830 W zmienił się układ komunikacyjny dróg powiatowych. Koniec odcinka drogi o numerze 3830W jest początkiem drogi o numerze 3831W.  Ponadto Aleja XX-Lecia, ulica Teresina przebiega na całym odcinku drogą powiatową o nr 3831W oraz w części drogą o nr 3830W.  W  wyniku  tych  procesów utworzony  został  nowy  przebieg istniejącej drogi  powiatowej  Topołowa-Teresin (Aleja XX-lecia)  składający  się  z dwóch  odcinków  dróg:  drogi nr 3830 W Topołowa-Teresin Gaj oraz drogi nr 3831W Teresin - do drogi (Paprotnia-Szymanów).

Zgodnie  z ustawą  o  drogach  publicznych  ustalenie  przebiegu  istniejących  dróg  powiatowych  następuje  w  drodze  uchwały rady  powiatu,  po  zasięgnięciu  opinii  wójtów  gmin,  na  obszarze  których  przebiega  droga.  Wójt  Gminy  Teresin  pozytywnie  zaopiniował  przebieg  drogi  powiatowej  określonej  uchwałą.

Przyjęcie  powyższej  uchwały  spowoduje  uporządkowanie  istniejącego już od 2004 roku układu komunikacyjnego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że w czasie dyskusji nad projektem tej uchwały Radni podjęli dyskusję na temat utrzymania chodników przy drogach powiatowych przez właścicieli czy zarządców posesji przylegających do tych chodników. W mieście Sochaczew obowiązuje uchwała, że utrzymanie porządku jak również odśnieżanie chodników jest w gestii właścicieli bądź zarządców posesji przylegających do chodników. Rozmawiano aby Pan Starosta czy Zarząd rozważył kwestię czy nie warto byłoby się zwrócić do Wójtów Gmin z propozycją podjęcia przez Rady poszczególnych gmin uchwał w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny W. Domagalski, który poinformował, że w 2004 roku Gmina Teresin wystąpiła o przekazanie jej tego ciągu powiatowego drogi ze świateł w Topołowej przez Teresin Gaj. Obecnie gmina jest na etapie robienia poddokumentacji na tą drogę. Ta droga stanie się połączeniem między drogą nr 2 a drogą 50. Z tym, że będzie się łączyła za Szymanowem z naszą drogą Kampinos-Teresin-Szymanów-Aleksandów. W tej chwili porządkujemy tylko ten odcinek z którego korzystamy, ale w przyszłości jak ten pomysł inwestycyjny zostanie zrealizowany powinniśmy wrócić do połączenia Szymanowa poprzez nowy odcinek do Topołowej, natomiast Al. XX-Lecia która stanowi dziś element łączący powinniśmy wtedy oddać Gminie Teresin jako drogę gminną. W tej chwili jest tam pewien problem, dlatego że przy naszej trasie od świateł przy drodze nr 2 do połowy Al. XX-lecia funkcjonują największe firmy gm. Teresin: Tesco, ProLogis, JW Constuction, Formica i Młyny Szymanów. Ta część trasy jest wykorzystywana również przez sprzęt ciężki do wyjeżdżania w kierunku Aleksandrowa i dalej w kierunku trasy katowickiej. Przy tej ulicy w Teresinie mamy również szkołę średnią, dom kultury, stadion, gimnazjum i szkołę podstawową oraz gospodarkę komunalną. W tym momencie powstaje zbieg kilku przeznaczeń tej drogi. Jeżdżenie tirów po tej trasie jest dla tych pozostałych użytkowników  bardzo niebezpieczne. Jest inicjatywa rodziców mieszkających w okolicach szkoły żeby na tej trasie nie tylko przy ul. Lipowej ale i przy ul. 1 Maja powstała kolejna sygnalizacja świetlna. Więc będziemy mieli na drodze powiatowej już trzecią sygnalizację. W dniu dzisiejszym proponowany projekt uchwały porządkuje nazewnictwo i numerację tej drogi. Ale Radny myśli, że to co powiedział jest potrzebne na przyszłość żeby jednak ta obwodnica powstała. Będzie ona łączyła dwie trasy krajową 2 i 50.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

Ad. pkt 5d)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PCPR p. B. Bogiel w celu bliższego uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PCPR B. Bogiel poinformowała, że zgodnie z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały określa warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych dziecka umieszczonego w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w tej placówce.

Ponieważ zapis dotyczący kryterium dochodowego, zawarty § 3 ust. 2 w „Tabeli zwolnień
z odpłatności za pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej” obowiązującej uchwały nie był dostosowany do uregulowań określonych w ustawie o pomocy społecznej, należało powyższy zapis zmienić. Kryteria dochodowe, ustalane do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, są bowiem brane pod uwagę  przy naliczaniu bądź zwalnianiu z opłat rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 16 czerwca br. W posiedzeniu uczestniczył Wicestarosta P. Osiecki, który omówił projekt uchwały. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawił jednocześnie opinię do projektu uchwały zawartego w pkt 5e). Komisja również jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

 

Ad. pkt 5e)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PCPR p. B. Bogiel w celu bliższego uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor PCPR B. Bogiel poinformowała, że tabela z art. 78 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej też dotyczy kryterium dochodowego i tabeli zwolnień z odpłatności za pobyt dziecka. Ona też była niedostosowana do uregulowań określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dlatego też trzeba było zmienić powyższy zapis.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski przedstawił opinię Komisji odnośnie projektu uchwały w punkcie poprzednim. Przewodniczący poinformował, że jeśli nie usłyszy głosów „przeciwnych”, to przejdzie do dyskusji.

 

Głosów „przeciwnych” nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

Ad. pkt 5f)                 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopaty  odczytał  projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji p. Markowi Fergińskiemu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor M. Fergiński poinformował, że Rada Powiatu w Sochaczewie 24 kwietnia 2009 roku podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w ZS RCKU, którą to upoważniła również i zobowiązała się do nadania pierwszego statutu tej szkole. Przy współpracy PZE z dyrekcją ZS RCKU został opracowany statut tej szkoły, który spełnia wymogi formalne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów. Jego treść jest również przygotowana w oparciu o dotychczasowe doświadczenia szkoły i statuty szkół wchodzących w skład ZS RCKU. Ta uchwała jest niezbędna i umożliwi rozpoczęcie działalności tej szkoły od 1 września.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie  nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                            --------------

"Wstrzymało się"                           -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

 

Ad. pkt 5g)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie  w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji p. Markowi Fergińskiemu w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Dyrektor M. Fergiński poinformował, że na ostatniej sesji była podjęta uchwała dotycząca zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu sochaczewskiego. Jednak nastąpiła kolejna zmiana, która wymusza znowelizowanie tego planu będącego załącznikiem do uchwały Rady Powiatu w związku z podjęciem uchwały Rady Gminy w Iłowie w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, którego organem prowadzącym była Gmina Iłów. Po dwukrotnej próbie dokonania naboru do tego liceum Rada Gminy podjęła taką uchwałę ze względu na brak zainteresowania tą szkołą. W związku z tym aby nowy rok szkolny od 1 września rozpoczął się w strukturze ostatecznej należałoby podjąć uchwałę o zmianie sieci szkół.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           --------------

"Wstrzymało się"                               --------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „Za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

 

 

Ad. pkt 5h)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2008r. – 31.12.2008r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że do projektu uchwały została dołączona uchwała nr 2/2009 Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z dnia 5 czerwca 2009 roku i opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Powiatu w Sochaczewie.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu i jednocześnie Przewodniczącemu Rady Społecznej w celu bliższego uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, że jest mu niezmiernie miło iż może w terminie nałożonym przez ustawę o rachunkowości przedstawić uchwałę przyjmującą sprawozdanie z działalności ZOZ SP za rok 2008. Następnie Wicestarosta podał kilka danych:

-          przychody netto z 33 mln zł wzrosły do 41 mln zł,

-          zysk netto 1.418.000zł,

-          szereg inwestycji przeprowadzonych w trakcie roku budżetowego 2008,

-          szereg inicjatyw, które zmierzają do pozyskania środków finansowych zewnętrznych na łączną kwotę ponad 7 mln zł,

-          otwarcie nowego oddziału,

-          szereg prac modernizacyjnych wewnątrz szpitala.

To wszystko dzieje się w otoczeniu bardzo niesprzyjającym dla lecznictwa publicznego, szczególnie dla lecznictwa zamkniętego. Dyrektor wspominał o wszystkich negatywnych zjawiskach jakie towarzyszyły tej dziedzinie w całej Polsce. Na szczęście obyło się bez tych drastycznych wydarzeń u nas. Wypada pogratulować Panu dyrektorowi, całej załodze za to, że potrafią przy tak niesprzyjających okolicznościach dobrze funkcjonować i prowadzić ten zakład pracy. Należy pamiętać, że jeszcze 3 lata temu strata na działalności rocznej wynosiła ponad 9 mln zł, czyli nie zawsze było tak dobrze. Wypada się tylko cieszyć, że sytuacja szpitala się ustabilizowała. Natomiast pamiętajmy o tym, że nadal istnieją zagrożenia, przede wszystkim zagrożenia ekonomiczne, które może wywołać kryzys o którym tyle słyszymy. Natomiast jeśli chodzi o samą strukturę, jakość pracy wykonywanej to szpital jest na prostej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 16 czerwca br. W posiedzeniu uczestniczył Wicestarosta P. Osiecki, który omówił projekt uchwały. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2008r. – 31.12.2008r. poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

 

 

Ad. pkt 6.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załączeniu Nr 14.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

Starosta uzupełnił informację o jedno posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd Powiatu:

-          wyraził zgodę na dofinansowanie półkolonii dla uczniów w ZSS w Sochaczewie,

-          wysłuchał informacji na temat realizacji dwóch najważniejszych inwestycji kubaturowych w naszym powiecie tzn. ZSS w Erminowie i  DPS w Młodzieszynie.

 

Następnie Pan Starosta uzupełnił pkt 2 Informacji z prac Zarządu między sesjami dotyczący wyboru nowego dyrektora ZSO w Sochaczewie. Zarząd zatwierdził wynik konkursu i podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSO Panu Adamowi Radożyckiemu na okres od 1 września br. do 31 sierpnia 2014.

 

Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, że w informacji z prac Zarządu pojawiła się informacja na temat inwestycji powiatowych.  Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska postanowiła sprawdzić na jakim etapie są te inwestycje, i czy rzeczywiście mają one miejsce. Dzisiaj o godzinie 1100 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji.

-          Najpierw pojechano  na most w Chodakowie. Spotkano się z jednym z kierowników robót, zobaczono to co tam się dzieje. Faktycznie jest możliwość taka, że most będzie sporo przed terminem oddany, a termin jest 15 listopada.

-          Następnie Komisja udała się do Młodzieszyna aby zobaczyć jak wygląda budowa nowego DPS. Zastalno Firmę przy pracy, wykonano wiele fundamentów, przygotowano miejsce pod kotłownie. Cały budynek nabiera realnych kształtów. Wszystko idzie zgodnie z planem.

-          Na zakończenie Komisja pojechała do Erminowa gdzie budowana jest nowa siedziba ZSS. Fundamenty są wykonane prawie w całości, prace idą szybko. Być może budynek ten zostanie oddany przed terminem.

Komisja jest usatysfakcjonowana i wyraża duże zadowolenie. Tyle inwestycji w tej kadencji jeśli zostanie zrealizowanych to świadczy dobrze o pracy Zarządu, Pana Starosty i bardzo merytorycznej współpracy z Radą.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Obrady Sesji opuściła radna U. Pawlak. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

Ad. pkt 7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących spotkaniach, imprezach i uroczystościach:

-       VI Ogólnopolskim Konkursie Tańca Nowoczesnego w Sochaczewie,

-       Debacie „20 lat wolności” w Sochaczewie,

-       XVI Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości w Sochaczewie,

-       X Powiatowym Dniu Ziemi Powiatu Płockiego w Słubicach,

-       Otwarciu nowej siedziby poradni zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień w Sochaczewie,

-       uroczystości 30-lecia koła Nr 5 Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowie,

-       powiatowej uroczystości „Dnia Strażaka 2009” w Sochaczewie i w Budach Starych,

-       wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego w Płocku,

-       X otwarciu lasu - Iłów 2009 w Rzepkach,

-       Dniu Kampinoskiego Parku Narodowego na ziemi nowodworskiej w Secyminie Nowinach,

-       III konferencji Sochaczewskie Partnerstwo Lokalne w Piaskach Królewskich,

-       Powiatowym Święcie Ludowym w Niepokalanowie i Serokach,

-       Spotkaniu w Domu Dziecka w Giżycach z okazji Dnia Dziecka z Burmistrzem Miasta Almere,

-       Uroczystym podsumowaniu VI edycji konkursu gazetek szkolnych „Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji” w Sochaczewie,

-       XVII Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach,

-       3-krotnie w Sesji Rady Gminy w Iłowie,

-       spotkaniu z władzami miasta Sochaczewa z okazji Dni Sochaczewa,

-       spotkaniu z władzami miasta Łowicza i uroczystej Mszy Świętej w 10 rocznicę  pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do diecezji łowickiej w Łowiczu.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska uczestniczyła reprezentując Radę w:

-       Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

-       Integracyjnym festynie rodzinnym 2009 w ZSS w Sochaczewie,

-       Uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji Dni Sochaczewa,

-       Uroczystości zakończenia roku szkolnego w ZS CKP w Sochaczewie.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata reprezentując cała Radę uczestniczył w:

-       Uroczystości zakończenia roku szkolnego w ZS w Teresinie,

-       Teresińskiej Nocy Czerwcowej.

 

W wielu tych uroczystościach, spotkaniach, imprezach uczestniczyli też Radni.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęły pisma:

-       Pana Władysława Panka dotyczące przyznania nagrody. Pismo zostało przekazane do Zarządu Powiatu zgodnie z kompetencjami. Było to w maju.

-       Skarga Pana Józefa Dębskiego na działalność Starosty Sochaczewskiego w zakresie wykonywania zadań ustawowych dotyczących nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowie. Skarga została przekazana do Biura Rady w dniu 17 czerwca 2009 roku przez Zarząd Powiatu celem właściwości do jej rozpatrzenia. Następnie Przewodniczący odczytał treść skargi.

Skarga Pana Józefa Dębskiego w załączeniu – Załącznik Nr 15.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że po analizie problemu przez Radcę Prawnego proponuje w/w skargę skierować przez Radę do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną do dnia 15 sierpnia 2009 roku i wypracowania przez nią projektu uchwały na najbliższą sesję, która planowana jest na miesiąc wrzesień. Istnieje prawdopodobieństwo, że być może będzie potrzebna sesja w ostatnich dniach sierpnia. Dlatego też chcemy aby Komisja rozpatrzyła skargę do dnia 15 sierpnia aby było można zgodnie z kompetencjami rozpatrzyć przez Radę Powiatu na następnej sesji oraz udzielić skarżącemu informacji o planowanym sposobie załatwienia skargi. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z kompetencjami przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną podda pod głosowanie. Gdyby Rada Powiatu nie wyraziła takiej zgody to sama by musiała rozpatrzyć skargę, a to oczywiście przedłużyłoby proces procedowania nad rozpatrywaniem skargi.

 

Następnie Przewodniczący Rady A. Grabarek przekazanie skargi Pana J. Dębskiego do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało       16 Radnych

"Przeciw"                                                           1 Radny

"Wstrzymało się"                                  1 Radny

 

Rada Powiatu przekazała Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargę Pana J. Dębskiego 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym" i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Pana Wojewody Mazowieckiego wraz z załączonym pismem Pana Władysława Panka, które następnie odczytał.

Pismo Wojewody Mazowieckiego w załączeniu – Załącznik Nr 16.

 

Przewodniczący poinformował, że procedura rozpatrzenia tego pisma byłaby podobna jak wcześniej głosowanej skargi. Pismo przekażemy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną do dnia 15 sierpnia.

 

Następnie Przewodniczący Rady A. Grabarek przekazanie pisma Pana Wojewody Mazowieckiego kwalifikującego pismo Pana Władysława Panka jako skargę na Starostę Sochaczewskiego do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało       14 Radnych

"Przeciw"                                                           2 Radny

"Wstrzymało się"                                  2 Radny

 

Rada Powiatu przekazała Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia pismo Pana Wojewody Mazowieckiego 14 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych" i  2 głosach „wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego Rady zapoznał się  z oświadczeniami majątkowymi Radnych za rok 2008. Jeden egzemplarz została przekazany do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie, a drugi do Pana Starosty celem publikacji w BIP. Informacje w tej sprawie zostaną przekazane w stosownym terminie w październiku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu całej Rady podziękował Zarządowi Powiatu, Panom Starostom, dyrektorowi i pracownikom Wydziały Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Pani Sekretarz, Wydziałowi Organizacyjnemu, Pani Skarbnik za prace na rzecz sali konferencyjnej. Warunki mamy znacznie lepsze niż poprzednio stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głos zabrał Radny W. Domagalski, który poinformował że jest temat do Zarządu Powiatu i Powiatowego Zarządu Dróg. Chodzi o odcinek modernizowanej 2 na terenie naszego powiatu. Radny chciałby aby nasi inżynierowie sprawdzili czy wykopanie takich ostrych nasypów jest zgodne z normami, a jeżeli tak to z jakimi i czy nie będzie wymagało w miejscach gdzie rowy są głębsze zastosowania barier sprężystych i wystąpienia z oficjalną skargą do dyrekcji która jest inwestorem tego odcinka. Tak wykopany rów jest bardzo niebezpieczny przy stoczeniu się samochodu z drogi. Radny chciałby aby poważnie to potraktować bo niektóre wykopy mają głębokość 3 metrów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 10.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji XVII Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków. W biegach uczestniczyło prawie 2800 zawodników ze 120 szkół, 170 osób niepełnosprawnych z 9 ośrodków niepełnosprawności. Radny podziękował Radzie Powiatu za przyznane środki w budżecie na wniosek Pana Starosty. Za 5 tys. zł Starostwo opłaciło zakup 21 rowerów po 200zł, jak również na kwotę 800 zł inne wydatki związane z wyżywieniem.

Radny podziękował za pomoc Dyrektorowi M. Fergińskiemu, który prowadził sekretariat, Panu Z. Grąbczewskiemu sędziemu głównemu, Pani A. Szymańskiej, te osoby pracują w komitecie organizacyjnym. Radny podziękował również Dyrektorowi Wydziału Promocji Panu M. Podsędkowi, PZD Pani Dyrektor i Panu J. Ciura, Panu D. Miłkowskiemu Dyrektorowi ZS RCKU, T. Głuchowskiemu, Staroście. Przewodniczącemu Rady pogratulował sukcesu gdyż jego szkoła wygrała punktację zespołową.

Na zakończenie Radny poinformował, że ma zapewnienie jednego z senatorów, który idzie drogą Pani Jolanty Popiołek kiedy była senatorem i pomogła w tym aby dzieci polonijne startowały w imprezie. W tej chwili tendencja jest taka że Stowarzyszenie Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków otrzyma bezpośrednia środki finansowe z Senatu RP i w przyszłym roku będziemy mieli imprezę międzynarodową.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska w imieniu wszystkich pracowników MOK i swoim własnym podziękowała Zarządowi Powiatu za udzieloną pomoc dzięki której młodzież z Zespołu Abstrakt mogła uczestniczyć na mistrzostwach świata solista i duet. Solista zajął 9 miejsce, a duet 15.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi PUP p. K. Wasilewskiemu.

 

 

Dyrektor PUP p. K. Wasilewski poinformował, że głos zabiera jako naczelny harcerz w powiecie sochaczewskim. Podziękował Panu Staroście za pomoc w organizacji wyjazdu do Włoch na Monte Casino, gdzie braliśmy udział w obchodach 65 rocznicy bitwy. Przy okazji promowaliśmy naszą ziemię sochaczewska, bo po głównych uroczystościach na jarmarku polskim w Casino zorganizowaliśmy stoisko Powiatu Sochaczewskiego. Pan Wasilewski podziękował za materiały promocyjne, ale przebojem był mazurek Chopina stwierdził. Do Włoch zabrali 50 sztuk mazurków i cieszyły się niesamowitym powodzeniem. Mazurek zawędrował już na kilka kontynentów bowiem w Casino spotykają się rodziny uczestników bitwy niemalże z całego świata. Jest to naprawę wspaniały produkt promocyjny naszej ziemi sochaczewskiej.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Innych głosów nie zgłoszono.

 

 

 

Ad. pkt 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 15 25.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz-Skóra

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:54:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:54:02
  • Liczba odsłon: 1545
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459461]

przewiń do góry