Protokół Nr XLVIII/ 2010

 

 

z obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2010 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.

4.       Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2009  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa.

5.       Przedstawienie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  przez  Zarząd  Powiatu  budżetu  za  rok  2009 i  wniosku  w  sprawie  absolutorium.

6.       Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wykonaniu  budżetu  2009  roku  oraz  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej.

7.       Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

9.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 25 września 2009r. do 26 lutego 2010r.

10.   Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

11.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

12.   Interpelacje i zapytania radnych.

13.   Wnioski i oświadczenia radnych.

14.   Sprawy różne.

15.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLVIII / 2010

 

z obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 27.04.2010r. o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

              W posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27. 04. 2010r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 16 Radnych.

W trakcie sesji na obrady przybył Radny Tadeusz Głuchowski i Radny Jan Aleksander Łopata.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny Jan Kraśniewski, Radny Zbigniew Pakuła i Radny Artur Papierowski.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                         Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                 Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                            Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                           Teresa Pawelak

Komendant Powiatowej Policji                                                           Dariusz Sipak

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                     Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                      Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                          Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                    Małgorzata Dębowska

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie                        w/z Jan Piecka

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie         Maria Olędzka

Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej             Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                         Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                         Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                             Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

I Gospodarki Nieruchomościami                                                        Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                  Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                                   w/z Bogdan Deperas

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami            Tadeusz Wachowski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                 Zbigniew Madej

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                      Waldemar Orliński

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

Ad. pkt 1.                        Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XLVIII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości a także media oraz gości szczególnie tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 16 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 16 Radnych.

 

W trakcie sesji na obrady przybył Radny Tadeusz Głuchowski i Radny Jan Łopata.

 

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny Jan Kraśniewski, Radny Zbigniew Pakuła i Radny Artur Papierowski.

Usprawiedliwienie Radnego Jana Kraśniewskiego - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Artura Papierowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

Usprawiedliwienie Radnego Zbigniewa Pakuły w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu, a zatem obrady XLVIII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek  nadmienił, iż w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął Prezydent RP Lech Kaczyński  wraz z małżonką Marią Kaczyńską i pozostałymi 94 osobami towarzyszącymi w delegacji państwowej na uroczystość 70-lecia zbrodni katyńskiej. Niech nasza pamięć będzie przejawem solidarności i hołdem wobec tych, którzy tak niespodziewanie odeszli.

Przewodniczący zaproponował minutą ciszy uczcić pamięć zmarłych tragicznie w katastrofie lotniczej. Wszyscy zebrani uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy.

 

 

 

W trakcie obrad na sesję przybył Radny Tadeusz Głuchowski. Rada obraduje w 17 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 2.                        Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XLVIII Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XLVIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 4. Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2009  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa.
 5. Przedstawienie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  przez  Zarząd  Powiatu  budżetu  za  rok  2009 i  wniosku  w  sprawie  absolutorium.
 6. Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wykonaniu  budżetu  2009  roku  oraz  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 9. Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 25 września 2009r. do 26 lutego 2010r.
 10. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3.             Przyjęcie protokołu z XLVII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XLVII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4.            Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż sprawozdania jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa zostały przesłane Radnym w materiałach na sesję. Przewodniczący Rady zaproponował, aby dyrektorzy, kierownicy jednostek, służb, inspekcji i straży nie przedstawiali tych informacji obecnie na sesji ale udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania Radnych i wyjaśnili wątpliwości w punkcie 7, czyli w dyskusji dzisiejszej sesji. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż jeśli  nie usłyszy głosów sprzeciwu, to przejdzie do dalszego procedowania.

 

Głosów przeciwnych nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Pani Skarbnik T. Pawelak celem uszczegółowienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.

 

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż Radni otrzymali obszerną informację z wykonania budżetu i planu zadań rzeczowych za rok 2009. Poddali ten dokument gruntownej analizie i ocenie.

W części opisowej i tabelarycznej uwzględnia on wszystkie pozycje dochodów, przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W związku z powyższym przedstawię Państwu wykonanie budżetu za 2009 rok – jego najważniejsze zmiany po stronie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu.

Określony w uchwale budżetowej na 2009 rok plan dochodów (na dzień 01.01.2009r.) wynosił 547.591.532zł, zwiększony został do dnia 31.12.2009r. o kwotę 12.574.849 zł, do wysokości 70.166.381zł i wykonany w kwocie 70.069.683zł tj. w 99,86%.

Dochody zostały wykonane za wyjątkiem dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych – na realizację, których Zarząd Powiatu nie ma wpływu.

Zwiększenie wykonania dochodów to kwota 12.478.151zł, którą Powiat pozyskał na realizację m.in.:

- zadań oświatowych – w wysokości 1.637.357zł.

- zadań inwestycyjnych – w kwocie 9.277.066zł.

- pomoc społeczną i ochronę zdrowia – w wysokości 1.314.732zł.

- pozostałe – w wysokości ok. 200.000zł.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 77.930.593zł i wykonany został w kwocie 71.088.310zł tj. w 91,22%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 61.339.370zł wykonane zostały w kwocie 58.879.195zł tj. 95,99%.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16.591.223zł wykonane zostały w kwocie 12.209.114,58zł tj. 73,59% w tym:

- wydatki inwestycyjne własne – 12.154.621zł , na które to składają się:

     - wydatki w dziale transport i łączność na kwotę 9.403.754zł (w roku 2008 - 2.893.950zł)

     - wydatki w dziale oświata i wychowanie 1.891.556zł (w roku 2008 – 689.360zł)

     - w dziale pomocy społecznej 630.767zł (w roku 2008 – 462.300zł)

     - zakupy majątkowe – 243.036zł.

Z zestawienia danych o planowanych wydatkach wynika, iż plan wydatków został w większości wykonany. Natomiast na niższe wykonanie planu wydatków w działach 600, 801, 852 miało wpływ „etapowanie”  realizowanych zadań inwestycyjnych, których kontynuacja zaplanowana była w roku 2010 i jest obecnie realizowana.

Wydatki w działach oświatowych są wyższe o 2.010.575zł niż otrzymana subwencja oświatowa.

Na prace remontowe Powiat przeznaczył kwotę 4.351.057zł, co stanowi 6,12% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 12.209.114zł, co stanowi 17,17% wydatków ogółem.

Wydatki remontowe i majątkowe stanowią 23,22% wydatków ogółem i w stosunku do 2008 roku wzrosły o ponad 100%.

Stan zobowiązań jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2009 roku wynosi 2.876.980zł – są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń plus pochodne oraz zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług.

W 2009 roku Powiat spłacił zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 2.332.153zł i stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 roku wynosi 12.684.714zł, a więc zadłużenie Powiatu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 18,10%. Jest to zadłużenie bezpieczne.

Na zakończenie Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli będą jakieś pytania do przedstawionej informacji, to udzieli na nie odpowiedzi.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Panu Staroście T. Korysiowi w celu przedstawienia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2009 rok.

 

Starosta Tadeusz Koryś nadmienił, iż  dla  każdego  Zarządu  Sesja  absolutoryjna   jest  najważniejsza  w  roku.  Na  dzisiejszą  państwa  ocenę  pracowaliśmy  przez  cały  2009  rok.  Myślę,  że  mogę stanąć  dziś  przed  państwem   z  podniesionym  czołem. 

Zgodnie  z  wymogami  ustawy  o  finansach  publicznych  i  statutu  powiatu  sochaczewskiego  Zarząd  Powiatu  przekazał  Państwu  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  powiatu sochaczewskiego  za  okres  od  01  stycznia  do  31  grudnia  2009  roku.

Informacja  składa  się  z  części  tabelarycznej  i  opisowej, uwzględnia  wszystkie  dochody  i  przychody,  wydatki  i  rozchody  oraz  wykorzystanie przyznanych dotacji. 

Przedłożone Wysokiej Radzie  materiały  zawierają  także  sprawozdania  powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży,  powiatowych  jednostek  organizacyjnych  oraz  Wydziałów  Starostwa Powiatowego za  2009  rok.

Określony  w  uchwale  budżetowej  na  2009  rok  plan  dochodów  wykonano  w  kwocie  70.069.683,05 zł   tj. o około    12.400.000,-   zwiększony  w  ciągu  roku  a  w  stosunku  do  2008 roku  wyższy  o  ok.  9.000.000,- zł. 

Plan  wydatków,  po  zmianach  w  ciągu  roku  zrealizowano  w  kwocie   71.088.310,43 zł, 

w  tym: 

Ø  wydatki  majątkowe  Powiatu  wykonane  zostały  w  kwocie  12.200.000,-    (w  2008 rok -  5.800.000,-  zł) i  m.in. obejmowały:

-                   przebudowę  dwóch  obiektów  mostowych,

-                   przebudowę  dróg  powiatowych,

-                   prace  inwestycyjne  w  oświacie,

-                   prace  inwestycyjne  w  pomocy  społecznej,

-                   zakupy  inwestycyjne.

Ø  na  prace  remontowe  Powiat  przeznaczył  kwotę  ok.  4.500.000,- zł  tj.  6,12 %   wydatków  ogółem  i  o  ok.  2.000.000,- zł  więcej  niż  w  roku  ubiegłym.

Wydatki  majątkowe  i  remontowe  stanowiły  ok.  25 %  wydatków  ogółem  i  wzrosły  w  stosunku  do  2008  roku  o  100 %.

W  roku  2009  wydatki  w  działach  oświatowych    wyższe  o  ok.  2.000.000,- zł  niż  otrzymana  subwencja.

W   realizacji  inwestycji  drogowo - mostowych  powiat  wspomagany  był  dofinansowaniem  z Urzędu  Marszałkowskiego,  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego,  Ministerstwa  Finansów,  Gminy  Sochaczew, Teresin,  Iłów  i  Młodzieszyn.

W  2009  roku  pozyskano  środki  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (jednostki  oświatowe  i  PUP),  z  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych,   Regionalnego  Programu  Operacyjnego  i  Mazowieckiego  Instrumentu  Wsparcia  na  inwestycje  drogowe.

Nadal  czynione    starania  o  pozyskanie  jak  największej  ilości   środków  z  zewnątrz  na  realizację  inwestycji  drogowych  i  oświatowych.

Stan  zadłużenia  na  koniec  2009  roku  wynosił  18,10 %  wykonanych  dochodów.  Jest  to  zadłużenie  bezpieczne  dla  Powiatu.

Zarząd  Powiatu  odbył  w  2009  roku  45  posiedzeń  i  podjął  44  uchwały.  Starosta  i  członkowie  Zarządu  uczestniczyli  w  licznych  spotkaniach,  naradach  i  uroczystościach 

Informacje  z  bieżących  prac  Zarządu Powiatu otrzymywaliście  Państwo  na  każdej  Sesji  Rady  a  informacje  z  wykonania  uchwał  Rady  Powiatu  -  dwukrotnie  w  ciągu  roku.

Na  zakończenie  pragnę  podziękować  Wysokiej  Radzie  za  zrozumienie, Prezydium  Rady  za  sprawną organizację  i  prowadzenie  obrad,  a  Komisjom  Rady  za  pracę  i cenne uwagi  kierowane  do  Zarządu  Powiatu.

Proszę  o  udzielenie    Zarządowi  Powiatu  absolutorium  za  2009 rok.

 

 

 

 

 

Sprawozdania z poszczególnych jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w załączeniu:

 

Wydział Organizacyjny - Załącznik Nr 7.

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - Załącznik Nr 8.

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej - Załącznik Nr 9.

PCPR       - Załącznik Nr 10.

Wydział Architektury i Budownictwa - Załącznik Nr 11.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Załącznik Nr 12.

Wydział Komunikacji i Transportu - Załącznik Nr 13.

Wydział Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Załącznik Nr 14.

Powiatowy Ośrodek Interwencji KryzysowejZałącznik Nr 15

Powiatowy Inspektorat Sanitarny – Załącznik Nr 16.

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – Załącznik Nr 17.

Komenda Powiatowa Policji – Załącznik Nr 18.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Załącznik Nr 19.

Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych – Załącznik Nr 20.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – Załącznik Nr 21.

Powiatowy Zespół Edukacji – Załącznik Nr 22.

 

 

 

Ad pkt  5.       Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd
                        Powiatu budżetu za rok 2009 i wniosku w sprawie absolutorium

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej A. Chełpińskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za 2009 rok i wniosku w sprawie absolutorium.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2009 rok, a następnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.

 

Opinia Komisji Rewizyjnej w załączeniu – Załącznik Nr 23.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w załączeniu – Załącznik Nr 24.

 

W trakcie obrad na sesję przybył Radny J.A. Łopata. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

 

 

 

Ad pkt  6.       Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu                        budżetu 2009 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii RIO poprosił Wiceprzewodniczącego Rady J. Łopatę.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata przedstawił Uchwałę Nr 69/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009 r. wraz z uzasadnieniem.

Uchwała RIO Nr 69/P/2010 w załączeniu – Załącznik Nr 25.

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata przedstawił również Uchwałę Nr 92/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 roku wyrażającą opinię o przedstawionym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Uchwała RIO Nr 92/ P/ 2010 w załączeniu – Załącznik Nr  26.

 

 

Ad. pkt 7.      Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.

Nadmienił, iż dyskusja nad sprawozdaniem powinna być ukierunkowana, Radni powinni ocenić czy sprawozdanie jest rzetelne, czy zostało wystarczająco udokumentowane i sporządzone poprawnie pod względem formalno-rachunkowym.

Cel procedury absolutoryjnej bowiem wskazuje, że sprawozdanie powinno być oceniane wyłącznie pod kątem wykonania budżetu.

Przewodniczący nadmienił, iż opinia Komisji Rewizyjnej, która jest wymagana zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym została wyrażona w punkcie 5, a obecnie proszę o wyrażenie opinii przez Komisje, które zajmowały się sprawozdaniem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu B. Dobrzyńskiemu, który został upoważniony przez nieobecnego Przewodniczącego Komisji Budżetowej Z. Pakułę do  wyrażenia opinii Komisji.

 

Radny B. Dobrzyński członek Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja w dniu 26 kwietnia br. zajmowała się oceną wykonania budżetu za 2009 rok i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja w pełnym składzie na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. dokonała oceny wykonania budżetu za 2009 rok, w działach: oświata i wychowanie oraz kultura i sport. Komisja jednogłośnie, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2009 rok w tych działach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. zajmowała się sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2009 i po wyjaśnieniach Skarbnika Powiatu i dyrektora Wydziału Gospodarki Mieniem Stefana Grefkowicza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

 

Następnie poinformował, że  Komisja zwróciła uwagę na wykonanie budżetu, które obrazują przedstawione wskaźniki. Budżet został zrealizowany w 100%  a w niektórych działach został przekroczony.

Komisja zwróciła uwagę na wydatki remontowe i majątkowe, które stanowią 23,22% wydatków ogółem i wzrosły one ponad 100%.  Wiele zadań zostało zrealizowanych z innymi samorządami np. inwestycje drogowe (samorządy gminne przeznaczyły tu ok. 800.000zł).

Wiele inwestycji zrealizowano (najważniejsza przeprawa mostowa na ul. Młynarskiej w Sochaczewie) ale wiele innych zostało rozpoczętych i są w zaawansowanej budowie np. ZSS w Erminowie i DPS w Młodzieszynie.

Pocieszający jest również fakt, że nasze jednostki powiatowe zabiegają o pozyskanie środków i jest to  PZD w Sochaczewie, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, ZSS w Sochaczewie,  ZS RCKU w Sochaczewie, Dom Dziecka w Giżycach, DPS w Sochaczewie i ZSO w Sochaczewie. Gratuluję dyrektorom tych jednostek za inicjatywę.

Wykonanie budżetu w zakresie, który Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska szczególnie interesuje został przyjęty przez członków z zadowoleniem. Na ręce Starosty składam gratulacje i życzę podobnych efektów w bieżącym roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.

 

 

 

 

Ad. pkt 8                   Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady zgodnie z art. 30 ust. 1 a ustawy o samorządzie powiatowym.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Rada Powiatu w Sochaczewie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2009 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”

 

Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 27.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu własnym, Prezydium jak i całej Rady Powiatu pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskania absolutorium za 2009 rok i podziękował za współpracę oraz życzył powodzenia w realizacji budżetu 2010 roku, który też pewnie nie jest łatwiejszy, gdyż Powiat podjął się dużych wyzwań w tym zadań inwestycyjnych. Wierzymy, że  Pan Starosta i tym obowiązkom podoła w roku 2010.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Panu Staroście.

 

Starosta T. Koryś w imieniu Zarządu serdecznie podziękował Radzie za jednogłośne udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Rok 2010 jest chyba trudniejszy od 2009, gdyż zadań mamy wiele ale przy wsparciu całej Rady Powiatu i Komisji podołamy temu. Tak się składa, że w tej kadencji jest to ostatnie absolutorium ale życzę wszystkim powodzenia na kolejną kadencję. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i pomoc dla Zarządu. Głosy Państwa spowodowały, że taki wynik osiągnęliśmy na koniec 2009 roku.

Na zakończenie Starosta raz jeszcze podziękował Radzie za uznanie.

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 9       Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie                                        od 25 września 2009r. do 26 lutego 2010r

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację na temat wykonywania uchwał Rady Powiatu. Nadmienił, że sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawiane jest dwukrotnie w ciągu roku tj. przy sesji absolutoryjnej i przy analizie sprawozdania za I półrocze.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi w celu przybliżenia tej informacji.

 

Starosta T. Koryś nadmienił, iż Radni otrzymali informację na temat realizacji uchwał podjętych na sesjach  Rady Powiatu na piśmie. Praktycznie wszystkie uchwały zostały wykonane.

Jeśli zachodzi potrzeba uzupełnienia tej informacji, to bardzo proszę o pytania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Radni nie zgłosili pytań.

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości Informację Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 25 września 2009r. do 26 lutego 2010r.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr 28.

 

 

 

Ad. pkt 10.     Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

 

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 29.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

Starosta w uzupełnieniu pkt 3 informacji dotyczącego dopuszczenia realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej na ul. Gawłowskiej w Sochaczewie poinformował, iż inwestycja ta jest już realizowana, ku zadowoleniu wszystkich.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Radny T. Głuchowski poprosił o szerszą informację odnośnie pkt 7.

 

Starosta T. Koryś  poinformował, iż 3 rokowania dotyczyły działek przy ul. Gawłowskiej, 1 rokowanie dotyczyło działki przy ul. Głowackiego w Sochaczewie.

Pomyślnie rozstrzygnięto rokowania dotyczące: 1 rokowanie dotyczące działki przy ul. Gawłowskiej i 1 rokowanie dotyczące działki przy ul. Głowackiego.

Kwoty wynikające z oceny rzeczoznawcy i te, które określił Zarząd zostały w jednym rokowaniu przekroczone a w drugim utrzymane na poziomie wyceny.

Przy pozostałych 2 działkach proponowane ceny były poniżej wyceny rzeczoznawcy i Zarząd odrzucił propozycje. Działki, które nie zostały sprzedane, to działki o areale powyżej 5 ha,  przy ul. Gawłowskiej.

 

Radny M. Głuchowski odniósł się do dyskusji z poprzedniej sesji dotyczącej dopuszczenia realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej przy ul. Gawłowskiej. Stwierdził, iż prośby Radnych Rady Powiatu o rozważenie dopuszczenia tej inwestycji zostały wzięte pod uwagę i wszystko zakończyło się pozytywnie. Należy to docenić. Radny poinformował, iż na budowie kanalizacji był kilkakrotnie i prace przebiegają zgodnie z planem a interesy Powiatu zawarte w umowie ze ZWiK w Sochaczewie są zabezpieczone, warunki postawione przez Powiat są tak przestrzegane, aby nie było przeszkód w realizacji powiatowej inwestycji drogowej.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

 Ad. pkt 11.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach:

-       Uroczystości 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w Państwowej Szkole Muzycznej w Sochaczewie.

-       Otwarciu wystawy Sochaczewianie w dziele odbudowy Żelazowej Woli i Tonacje Mazowsza w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

-       Promocji Warsztatów Muzycznych dla dzieci nt. Muzyki Chopina dla szkół warszawskich w Łaziskach.

-       Odbiorze technicznym Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

-       Gali IV Powiatowej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Sochaczewie.

-       Spotkaniu Wielkanocnym z policjantami  Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

-       Uroczystości pogrzebowej śp. Janiny Fetlińskiej Senator RP z naszego okręgu płocko-ciechanowskiego, zmarłej tragicznie w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem.

-       koncercie „Geniusz i Jego muzyka” w rocznicę chrztu Fryderyka Chopina w Brochowie.

-       XVII Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości w Sochaczewie.

-       XI Powiatowym Dniu Ziemi w Słubicach.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska reprezentując Radę  uczestniczyła w:

- spotkaniu Wielkanocnym w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

- śniadaniu Wielkanocnym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sochaczewie.

- Mszy św. za zmarłych Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych członków załogi     i uczestników wyjazdu na 70-rocznicę zbrodni Katyńskiej w Sochaczewie.

- etapie powiatowym V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego:

·          skierował wraz z Panem Starostą życzenia Wielkanocne do Państwa Radnych, jednostek samorządu terytorialnego powiatu sochaczewskiego i okolicznych samorządów, władz wojewódzkich, jednostek organizacyjnych powiatu, organizacji i instytucji współpracujących z samorządem powiatowym.

·          przekazał do RIO w Warszawie Zespół w Płocku wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu odnośnie wykonania budżetu w roku 2009.

Do Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

- pismo RIO w Warszawie z dnia 25.02.2010r. dotyczące sprawozdawczości budżetowej. Jeśli Państwo Radni sobie życzą, to odczytam treść pisma. Pismo to obejmuje jak należy przygotować sprawozdanie na dzień dzisiejszy, co było przedmiotem dzisiejszej sesji absolutoryjnej.

 

Głosów za odczytaniem pisma nie stwierdzono.

 

Przewodniczący nadmienił, iż do Rady wpłynęły skargi p.p. Zakościelnych, po uzgodnieniu z Radcą Prawnym chcę zaproponować Państwu procedurę zajęcia się tymi skargami w dniu dzisiejszym. Jeśli nie przyjmiemy pewnej procedury, to będę zmuszony dzisiaj bądź jutro zwołać następną sesję celem rozpatrzenia tych skarg. Skargi te zostały przekazane nam przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Sąd obliguje nas terminami do rozpatrzenia.  

 

- wpłynęła skarga p. Marty Zakościelnej z dnia 05.03.2010r. na działalność Starosty Sochaczewskiego następującej treści. Przewodniczący odczytał treść skargi.

Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 30.

 

- wpłynęła skarga p. Stanisława Zakościelnego z dnia 05.03.2010r. na działalność Starosty Sochaczewskiego następującej treści. Przewodniczący odczytał treść skargi.

Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 31.

 

Po otrzymaniu tych pism w dniu 12.03.2010r. poinformowałem p. Martę Zakościelną i p. Stanisława Zakościelnego, iż powyższe skargi poddam rozpatrzeniu przez Radę na najbliższej sesji, którą planuję zwołać pod koniec kwietnia br.

Po konsultacji z p. Sekretarz i Radcą Prawnym proponuję powyższe skargi przekazać do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, która wypracuje dla Rady Powiatu wnioski w postaci projektów uchwał. Proponuję, aby Komisja Rewizyjna zebrała się dzisiaj w przerwie między sesjami i wypracowała wnioski a Zarząd przygotowałby projekty uchwał tak, abyśmy mogli je rozpatrzyć na XLIX sesji w dniu dzisiejszym.

Będę wnosił o rozszerzenie porządku obrad sesji, aby nie zwoływać następnej sesji, oczywiście jeśli Komisja Rewizyjna rozpatrzy skargi a Państwo Radni przyjmą proponowany tok postępowania tj. skierują skargi do Komisji.

Nadmieniam, iż Komisja Rewizyjna jest zapoznana ze sprawą i przypominam, iż obligują nas terminy odpowiedzi do WSA w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu propozycję przekazania skargi p. Marty Zakościelnej do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną poddał pod głosowanie:

W głosowaniu udział wzięło 18 Radnych.

„za”                      głosowało       18 Radnych

„przeciw”                                     ----------------

„wstrzymało się”                         ----------------

 

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu propozycję przekazania skargi p. Stanisława Zakościelnego do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną poddał pod głosowanie:

W głosowaniu udział wzięło 18 Radnych.

„za”                      głosowało       18 Radnych

„przeciw”                                     ----------------

„wstrzymało się”                         ----------------

 

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjna Rady Powiatu.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż do Rady Powiatu wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie z dnia 23.03.2010r. przekazujące skargę na działalność Rady Powiatu p. Stanisława Zakościelnego następującej treści. Przewodniczący odczytał treść skargi. Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 32.

 

Po konsultacji z p. Sekretarz i Radcą Prawnym proponuję Państwu Radnym w odpowiedzi na to pismo projekt uchwały na XLIX sesję, który Państwo otrzymaliście w materiałach na następną sesję.

 

Wpłynęło również następne pismo  z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie z dnia 15.04.2010r.  przekazujące skargę p. Marty Zakościelnej na bezczynność Rady Powiatu następującej treści. Przewodniczący odczytał treść skargi.

Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 33.

 

Po konsultacji z p. Sekretarz i Radcą Prawnym przedłożę Państwu Radnym w odpowiedzi na to pismo projekt uchwały na XLIX sesję Rady Powiatu wnioskując o rozszerzenie porządku obrad o stosowny projekt uchwały. W tym przypadku odpowiedzi do WSA musimy udzielić do dnia 14.05.2010r.

 

Wpłynęło również kolejne pismo  z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie z dnia 15.04.2010r. przekazujące skargę p. Jerzego Zakościelnego w zakresie realizacji dopłat do rolnictwa następującej treści. Przewodniczący odczytał treść skargi.

Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 34.

 

Po konsultacji z p. Sekretarz i Radcą Prawnym oraz po uzgodnieniu z sekretariatem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie proponuję zwrócić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (jest to uzgodnione z sądem) celem skierowania jej do rozpatrzenia do właściwego organu. Adresatem w tym przypadku jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Sochaczewie. Niemniej my zgodnie z przepisami prawa musimy ją decyzją Rady Powiatu zwrócić do Sądu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu propozycję zwrócenia skargi p. Jerzego Zakościelnego do WSA w Warszawie poddał pod głosowanie:

 

W głosowaniu udział wzięło 17 Radnych.

„za”                      głosowało       17 Radnych

„przeciw”                                    ----------------

„wstrzymało się”                         ----------------

 

Skarga została zwrócona do WSA w Warszawie.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że z okazji minionych już Świąt Wielkanocnych napłynęły życzenia dla całej Rady Powiatu od:

-       Pani Janiny Fetlińskiej Senator RP – już obecnie śp.

-       Pani Albiny Doroba Przewodniczącej Rady Gminy i Pani Joanny Szymańskiej Wójta Gminy Młodzieszyn.

-       Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby.

-       Pani Danuty Radzanowskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sochaczewie.

-       Pana Bogumiła Czubackiego Burmistrza Miasta Sochaczewa.

-       Pana Czesława Chodakowskiego Wójta Gminy Nowa Sucha.

-       Mieszkańców, dyrekcji i pracowników DPS w Sochaczewie.

-       Pani Małgorzaty Dębowskiej Dyrektora i Pracowników PZD w Sochaczewie.

-       Pana Franciszka Pasiaka Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

-       Pana Waldemara Orlińskiego PINB w Sochaczewie.

-       Dyrekcji, Pracowników i Wychowanek MOW w Załuskowie.

-       Dyrekcji, Grona Nauczycielskiego i Uczniów ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

-       Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Pracowników i Młodzieży ZS w Teresinie.

-       Dyrekcji i Pracowników PCPR w Sochaczewie.

-       Pani Marii Olędzkiej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie.

-       Pani Urszuli Milczarek Kierownika Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielicach.

-       Sióstr Niepokalanek  z Szymanowa.

-       Pani Heleny Bajurskiej Prezesa Oddziału ZNP w Sochaczewie.

-       Dyrekcji i Pracowników MOPS w Sochaczewie.

-       Pana Jerzego Szostaka Redaktora Naczelnego gazety Ekspress Sochaczewski.

-       Pana Jerzego Misiaka Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego.

-       Pana Jana Kraśniewskiego Dyrektora Gimnazjum im. J. Pawła II w Iłowie.

-       Pana Czesława Gwary Kierownika Oddziału Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady przypomniał Radnym, iż 30 kwietnia br. mija termin składania do Biura Rady oświadczeń majątkowych.

Do Biura Rady wpłynęło przypominające pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.04.2010r. w sprawie oświadczeń majątkowych, w którym Pan Wojewoda zwraca uwagę na istotne sprawy i uchybienia, które występują w składanych oświadczeniach. Przewodniczący odczytał treść pisma. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 35.

 

 

 

Ad. pkt 12.                Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 13.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 14.                Sprawy różne

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 15.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XLVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 13 20.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:13:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:13:01
 • Liczba odsłon: 1332
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448570]

przewiń do góry