Protokół Nr LII/ 2010

 

 

z obrad LII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 30 września 2010 r. o godz. 900

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z LI sesji.

4.       Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2010r.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki – Gągolina – Baranów – Jaktorów – II etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Teresin i Powiatem Grodziskim;

b)     wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Rybno;

c)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

d)     trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

e)      wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

f)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego   w drodze darowizny.

6.       Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2010 roku.

7.       Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 26 lutego 2010r. do 17 września 2010r.

8.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

10.   Interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr LII / 2010

 

z obrad LII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 30.09.2010r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

              W posiedzeniu LII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 30. 09. 2010r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny Wiesław Domagalski i Radny Wojciech Zbytniewski.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                         Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                 Piotr Osiecki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Teresinie                                Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                                                            Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                           Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                      Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                                                           Dariusz Sipak

Dyrektor MOW "Dom na Szlaku" w Załuskowie                            Joanna Kamińska

Dyrektor ZSS w Erminowie                                                                Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                    Małgorzata Dębowska

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                                                           Krzysztof Wasilewski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                         Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                         Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                            Jarosław Sobotta

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                  Marcin Podsędek

 

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1.                        Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad LII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady LII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Teresin Lecha Kaźmierczaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i  jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 18 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych.

 

Nieobecność swą usprawiedliwili: Radny Wiesław Domagalski i Radny Wojciech Zbytniewski.

Usprawiedliwienie Radnego Wiesława Domagalskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego Wojciecha Zbytniewskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady LII sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                        Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  LII Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

 

 

Na sesję przybył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Aleksander Łopata. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  LII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad LII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad LII sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z LI sesji.

4.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2010r.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki – Gągolina – Baranów – Jaktorów – II etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Teresin i Powiatem Grodziskim;

b)      wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Rybno;

c)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010;

d)     trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;

e)      wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

f)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego   w drodze darowizny.

 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2010 roku.
 2. Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 26 lutego 2010r. do 17 września 2010r.
 3. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

Ad pkt 3               Przyjęcie protokołu z LI sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że projekt protokołu z obrad LI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad LI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad LI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 4.            Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2010r

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację na temat przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2010r  wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu rzeczowo- finansowego za I półrocze 2010 roku Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie i poprosił Skarbnika Powiatu p. Teresę Pawelak o jej przedstawienie.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2010 roku w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Pani Skarbnik Teresa Pawelak poinformowała, iż Państwo Radni otrzymali obszerną informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku. Nadmieniła, iż nie będzie omawiać poszczególnych pozycji po stronie dochodowej i wydatkowej, gdyż dane te zawarte są w tychże materiałach. Pani Skarbnik skupiła się na pozycjach, które nie zostały zrealizowane.

 

 

 

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16.720.619zł w tym:

- na realizację zadań drogowych 10.410.454 zł, otrzymano 476.000zł na zadania pn.”Przebudowa mostu na rzece Pisi – gm. Teresin” – pozostałe dochody i wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu zgodnie z podpisanymi umowami.

Planowane dochody ze sprzedaży w kwocie 6.305.000zł zrealizowano w kwocie 701.000zł.

Wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych- dużo niższe wykonanie niż zakładano- na wykonanie Powiat nie ma wpływu. Pozostałe dochody realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Jeśli chodzi o wydatki to realizowane są zgodnie z realizacją dochodów tj. wszystkie otrzymane dotacje przekazane zostały do realizacji.

Ze względu na brak realizacji dochodów między innymi z udziałem podatku od osób fizycznych nie dokonano zakładanych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jak również wprowadzono oszczędności w wydatkach bieżących.

Do dnia 30 czerwca uregulowano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 141.286zł , pozostałe zobowiązania uregulowane zostaną w III kwartale.

Stan zadłużenia na 30.06.2010r. roku wynosi 16,29%. Jest to zadłużenie bezpieczne, dające Powiatowi możliwości zaciągnięcia ewentualnych kredytów. Jeśli są pytania służę odpowiedzią.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku dotarła do Starostwa w dniu 28.09.2010r. i dlatego nie została przekazana Radnym wraz z materiałami, które były doręczane w dniu 23.09.2010r. Uchwała ta została w dniu dzisiejszym dostarczona Państwu Radnym a obecnie o jej odczytanie poproszę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Jana Łopatę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr 285/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

 

Uchwała Nr 285/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w załączeniu - Załącznik Nr 6.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. A. Chełpińskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Chełpiński  poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu w dniu 28.09.2010r. zajmowała się analizą wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za I półrocze 2010 roku. Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu p. T. Pawelak oraz Wicestarosty Sochaczewskiego p. P. Osieckiego jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższą informację.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja w dniu wczorajszym zajmowała się powyższą informacją i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku i jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała tę informację.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż przed nami ostatni kwartał 2010 roku i życzył Zarządowi aby dalsza realizacja budżetu przebiegała przy jak najmniejszych trudnościach i by finanse Powiatu przekazał w jak najlepszej kondycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5 a)         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki – Gągolina – Baranów – Jaktorów – II etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Teresin i Powiatem Grodziskim

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu J.A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie p. Małgorzacie Dębowskiej w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Pani Dyrektor PZD M. Dębowska poinformowała, iż 28 października 2008 roku rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Program jest  realizowany od dnia 31 października 2008 roku i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Wojewoda Mazowiecki wyznaczył termin naboru wniosków o dofinansowanie budowy dróg lokalnych na rok 2011 od 1 do 30 września 2010 r.

Celami programu są:

- wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego,

- wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich                        i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Ustalono kryteria oceny złożonych wniosków:

·         wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

·          spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa;

·          współpraca przy realizacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub    innymi  podmiotami.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria wybrano przywołany projekt:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki – Gągolina –Baranów – Jaktorów – II etap”.

 Partnerami Powiatu w realizacji zadania będą Gmina Teresin i Powiat Grodziski.

Źródła finansowania realizacji zadania:

1/  Gmina Teresin – 180.000,00 zł brutto,

2/ Powiat Grodziski – 15.000,00 zł brutto,

3/ dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg 2008 – 2011” –  w pozostałej wysokości kosztów realizacji zadania, nie więcej jednak niż w kwocie  195.000,00 zł brutto.

Powyższa uchwała będzie stanowić załącznik do złożonego wniosku o dotacji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym zapoznała się projektem uchwały i zaopiniowała go jednogłośnie, pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki – Gągolina – Baranów – Jaktorów – II etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Teresin i Powiatem Grodziskim poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt  5b)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Rybno

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu J.A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie p. Małgorzacie Dębowskiej w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Pani Dyrektor PZD M. Dębowska poinformowała, iż 28 października 2008 roku rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Program jest  realizowany od dnia 31 października 2008 roku i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2011 roku. Wojewoda Mazowiecki wyznaczył termin naboru wniosków o dofinansowanie budowy dróg lokalnych na rok 2011 od 1 do 30 września 2010 r.

Celami programu są:

- wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego,

- wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich                        i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

 

Ustalono kryteria oceny złożonych wniosków:

·         wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

·         spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa;

·          współpraca przy realizacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi      podmiotami.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Gmina Rybno wybrała niżej wymieniony projekt w partnerstwie z Powiatem Sochaczewskim: „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”.

 Gmina Rybno poprosiła o przychylną decyzję i partycypację w kosztach i przygotowanie odpowiedniego porozumienia o partnerstwie, które będzie współpracą przy realizacji pomiędzy jednostkami  samorządu terytorialnego w zakresie współfinansowania tej inwestycji.                                                       

Powyższa uchwała będzie stanowić załącznik do złożonego wniosku o dotacji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w powyższej kwestii do Rady Powiatu wpłynęło pismo Wójta Gminy Rybno a następnie odczytał treść tego pisma.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w partnerstwie z Gminą Rybno poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 5c)          Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają m.in. na urealnieniu planu dochodów i wydatków na podstawie wykonania budżetu za I półrocze.

W związku z brakiem sprzedaży składników majątkowych proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tego tytułu o kwotę 5.000.000zł, przypomnę, iż plan wynosi 6.305.000zł natomiast wykonanie na 30.06.br. – 701.000zł.

Również należy dokonać korekty planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.000.000zł.

W związku z brakiem finansowania inwestycji pn.: „Adaptacja i rozbudowa ZSS w Erminowie, gdyż Powiat nie otrzymał dofinansowania na te inwestycję ze środków europejskich należy ją sfinansować ze źródeł własnych – proponuje się jako uzupełnienie środków, emisję obligacji w kwocie 3.500.000zł oraz 2.500.000zł z innych źródeł. Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem wynosi ok. 6.100.000zł.

Zgodnie z otrzymaną informacją z ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie o spłacie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu na rok 2010 proponuje się zmniejszenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 234.000zł.

Wszystkie dotacje jakie Powiat otrzymał zostały zapisane po stronie dochodowej i wydatkowej zgodnie z przeznaczeniem.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat przeznaczył 10.000zł na budowę domu całorocznego dla jednej rodziny poszkodowanej w powodzi - jest to matka samotnie wychowująca 4 dzieci, z gminy Słubice.

Urealnione zostały plany finansowe jednostek oraz rachunków dochodów własnych.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła trzy autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

Autopoprawka  nr 1

Rada Gminy w Iłowie Uchwałą Nr 183/LI/2010 z dnia 24.09.2010r. w sprawie pomocy finansowej Gminy Iłów dla Powiatu Sochaczewskiego przeznaczyła kwotę 40.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3810W we wsiach Wszeliwy - Dobki gm. Iłów 482mb”. Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zapisać kwotę 40.000zł z odpowiednią klasyfikacją budżetową po stronie dochodów i wydatków w budżecie powiatu.

Autopoprawka  nr 2

Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gminą Sochaczew a Powiatem Sochaczewskim, Urząd Gminy Sochaczew przeznaczył kwotę 2.000zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie na remont pokrycia dachowego.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zapisać kwotę 2.000zł z odpowiednią klasyfikacją budżetową po stronie dochodów i wydatków w budżecie powiatu.

 

Autopoprawka  nr 3

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wprowadza się Projekt Nr RPO/00002/09/7.3 pn.: ”Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” realizowanego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” RPO WM 2007-2013.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zapisać kwotę 5.610.662zł z odpowiednią klasyfikacją budżetową po stronie dochodów i wydatków w budżecie powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały i autopoprawek.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 w dniu 29 września br. wraz z autopoprawkami  i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie uchwały wraz z autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010 wraz z autopoprawkami poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

Ad. pkt 5d)          Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały nie różni się od poprzedniej uchwały z 2007 roku niczym jak tylko podstawą prawną. Zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych należy dokonać zmian w podstawie prawnej uchwały Rady Powiatu i stąd propozycja podjęcia stosownej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 29 września br. i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

 

Ad. pkt 5d)          Uchwała w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, gdzie pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.500.000zł proponowane było z emisji obligacji.

W uzupełnieniu zapisu §2 projektu uchwały poinformowała, iż obecnie wiadomo jest, jakie to będzie zadanie i jego nazwa a zatem brzmienie tego paragrafu będzie następujące: Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu Powiatu Sochaczewskiego w 2010 roku związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Adaptacja i rozbudowa ZSS w Erminowie”.

 

Pani Skarbnik dodała, iż zadłużenie Powiatu na koniec 2010 roku wyniesie ok. 15.400.000zł już po wzięciu tych 3.500.000zł w obligacjach. Zadłużenie to będzie niższe niż to, które było, kiedy obecna Rada rozpoczynała kadencję.

Jeśli zaś chodzi o obligacje i ich spłatę, to ta forma w razie kryzysu daje przyszłej Radzie możliwość rolowania obligacji a zatem odłożenia spłaty w czasie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie  projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w dniu 29 września br. i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Komisja wyraziła niepokój, iż Powiat Sochaczewski nie otrzymał środków na realizację inwestycji w ZSS w Erminowie. Dlaczego tak się stało? Zapewne pytanie pozostaje  „w próżni”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Radny M. Głuchowski nadmienił, iż chce się podzielić pewnymi uwagami, które nasunęły mu się z racji inwestycji w Erminowie. Uznał, iż inwestycja ta jest wielkim osiągnięciem naszego powiatu, jest wspaniale zrealizowana, daje  świetne warunki do funkcjonowania tej szkoły. 

Niemniej są i inne kwestie z tym związane, podjęliśmy uchwałę na wyemitowanie obligacji. Tu Radny postawił pytania – czy Zarząd Powiatu byłby w stanie wyemitować obligacje bez uchwały Rady Powiatu? Odpowiedział – nie. Czy inwestycja budowy ZSS w Erminowie byłaby   możliwa bez wielu uchwał Rady? – odpowiedział – nie. Natomiast w biuletynie „Wieści z Ziemi Sochaczewskiej” na pierwszej stronie tytuł brzmi „Zarząd Powiatu spełnia marzenia dzieci. W środku biuletynu co prawda jest artykuł i tam wymienia się Radę Powiatu, ale … Jako Przewodniczący Komisji czuję się obrażony, organizowałem wiele wyjazdów na inwestycje, Przewodniczący Komisji Oświaty również, Komisja Budżetowa opiniowała wszystkie uchwały pozytywnie a okazuje się, że głównym bohaterem jest Zarząd i gdzieś tam schowana Rada Powiatu.

Podejmując tę uchwałę zapewne ją podejmiemy, gdyż ta Rada jest apolityczna w przeciwieństwie do Rady I kadencji. Wówczas Rada była niezwykle rozpolityczniona, gdzie dochodziło do wielu awantur i wiele osób traciło zdrowie. Niemniej I kadencja była niezwykle istotna, gdyż to co sprzedajemy teraz i co sprzedawała II kadencja to majątek pozyskany przez I kadencję. Był to majątek w części przekazany z urzędu ale o większość tego majątku Rada i Zarząd musieli walczyć.

Wracając do biuletynu „Wieści z Ziemi Sochaczewskiej” przytoczę wywiad zawarty w biuletynie. Prowadzący wywiad pyta Przewodniczącego Komisji Budżetowej cyt. „kilka lat temu pesymiści wróżyli czarną przyszłość dla naszego powiatu, I kadencja zostawiła następcom powiat mocno zadłużony, dziś to historia…”. Ucieszyłem się z odpowiedzi Przewodniczącego Komisji, że zmienił zdanie na temat I kadencji i odciął się od bezpośredniej odpowiedzi.

Jako osoba wśród wielu z Państwa, którzy byliśmy w I kadencji, gdzie kłóciliśmy się i traciliśmy zdrowie bez sensu pamiętamy, (chyba że ktoś nie chciałby pamiętać) jakie boje były o 50 ha „pól czerwonkowskich” przy ZS RCKU w Sochaczewie i gospodarstwo pomocnicze przy DPS w Sochaczewie. Na te 50 ha było wielu chętnych. Dlaczego Starosta śp. Marcin Kubiak nie podjął się sprzedaży? My mogliśmy to sprzedać. Dlatego, iż był to człowiek, który myślał i działał racjonalnie. Nie pozwolę na niego powiedzieć złego słowa. My mogliśmy to sprzedać, oddając I kadencję na plusie. Ja nie chcę zanudzać ale mam przed sobą „Wieści”, które były wydawane w I kadencji. W tych „Wieściach” są artykuły Pana Janusza Szostaka – redaktora naczelnego, który jest znany z tego, że nie tylko chwali tych z którymi pracuje ale również ich neguje. Lubił przyłożyć władzy z którą współpracował. W jego artykułach możemy przeczytać jakie były wówczas boje, jeśli chodzi o gospodarkę. Proszę nie oceniać I kadencji tylko przez pryzmat kłótni i walki politycznej ale również od tej strony, że wówczas powiat był tworzony od podstaw. Co byśmy zrobili gdybyśmy cofnęli się o kilka lat? Niewiele powiat zrobił ze środków własnych a w tamtym okresie sejmik dopiero się kształtował, nie mieliśmy skąd pozyskać pieniędzy, jak budowaliśmy salę gimnastyczną, to tylko z Urzędu Kultury Fizycznej mogliśmy pozyskać środki. Drogi budowaliśmy w niewielkich odcinkach ze środków własnych.

Bardzo proszę o ostrożność na koniec kadencji, nie zaogniajmy sytuacji. Ja mam wielki szacunek dla pierwszego Starosty, chociażby dlatego, że w II kadencji wzniósł się ponad podziałami i stworzona została koalicji z SLD.

Odnośnie proponowanej uchwały Radny M. Głuchowski stwierdził, iż jest za emisją obligacji ale pamiętajmy, że zadłużamy powiat. Jest to zadłużenie bezpieczne i chwała Zarządowi ale jako opozycja moglibyśmy krzyczeć, że  zadłużenie zostawiamy następcom i będzie ono spłacane dopiero za trzy lata. My tego nie robimy. Mój głos proszę przyjąć jako wyjaśnienie ale również jako żal, że z tej inwestycji zrobiono coś czego zrobić się nie powinno.

 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski stwierdził, iż przedmówca powiedział dużo i mądrze. Jestem tego samego zdania i większość spraw, o których chciałem powiedzieć zostały powiedziane. Miałem przyjemność być na otwarciu tego pięknego obiektu i widzieć to naocznie. Zauważyć można, iż Zarząd od jakiegoś czasu popadł w samozachwyt. Kilkakrotnie pytałem jak wygląda sprawa środków na inwestycję w Erminowie? Odpowiedź była jednoznaczna. Środki są tylko kwestią podpisania umowy i przekazania przelewu. Moje pytanie - dlaczego dzisiaj jako Rada zostaliśmy postawieni niejako pod ścianą? - gdyż nie ma innego wyjścia. My jako Klub będziemy głosowali za tymi obligacjami, głosowaliśmy za budową szkoły, to również i dzisiaj zagłosujemy, ale jesteśmy postawieni w trudnej sytuacji, bo co powiedzielibyśmy społeczności szkolnej.  Obiekt jest piękny i jesteśmy pod wrażeniem. Niemniej pytam, skąd ta nagła zmiana w finansowaniu.

Jeśli zaś chodzi o obligacje, to nie zawsze są one takie korzystne ale są bardzo modne. Zatem pytam, czy był rozważany kredyt i były prowadzone rozmowy z jakimś bankiem w celu orientacji się w warunkach? W tej chwili na rynku jest taka sytuacja, że przy dużych kredytach można otrzymać niskie oprocentowanie.

Wracając do tematu otwarcia szkoły w Erminowie to chcę powiedzieć, że miłe byłoby aby dla Radnych również przewidziano jakieś pamiątki. Były medale a 10 medali więcej nie byłoby dla Starostwa wielkim wydatkiem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze pytania.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Odpowiedzi na postawione pytania udzielił Starosta Tadeusz Koryś.

 

Na pytania Radnego Mieczysława Głuchowskiego i Radnego T. Głuchowskiego:

-  w sprawie tytułu na pierwszej stronie w biuletynie „Wieści ze Starostwa” odpowiedział, iż rzeczywiście, że pierwsza strona biuletynu lepiej wyglądałaby, gdyby w tytule zawarte były słowa Rada Powiatu. To nie ulega wątpliwości. Jest to uwaga do tych, którzy redagują „Wieści ze Starostwa”. Na niektóre kwestie trzeba spojrzeć trochę szerzej.

- Natomiast co do sprzedaży majątku to w tej kadencji patrzymy na to „gospodarskim okiem”. Nie sprzedajemy tego za kwoty, które nam oferują, przetargów było wiele, zarówno jeśli chodzi o działkę przy ul. Gawłowskiej i Dom Pomocy Społecznej. W tej chwili nie ma rynku dla sprzedających. Mieliśmy zapisy w budżecie mówiące o pokryciu ze sprzedaży mienia, jeśli nie sprzedaliśmy, to trzeba coś zrobić.

- wniosek na budowę ZSS w Erminowie nie przeszedł pozytywnej oceny w jednostce wdrażającej, przeszedł wniosek na DPS w Młodzieszynie. Jednostka wdrażająca jest niezależna, w tym przypadku z naszego powiatu wyżej  została oceniona aula w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Nie chcę oceniać i polemizować w tej kwestii.

- Czy stawiani jesteśmy pod ścianą tego nie uważam, bo moglibyśmy sprzedać nieruchomości i nie trzeba byłoby obligacji. Ja proponowane rozwiązanie popieram i uważam go za korzystniejsze niż sprzedaż majątku dzisiaj, „za grosze”, za który kolejna Rada może wziąć dużo większe pieniądze.

 

Na pytanie odnośnie kwestii: dlaczego obligacje a  nie kredyt odpowiedzi udzieliła Skarbnik T. Pawelak.

Obligacje dają możliwość rolowania długu, czego nie daje kredyt. Biorąc pod uwagę niestabilne dochody Powiatu zaproponowano emisję obligacji. Należy zostawić sobie furtkę. Wyboru emitenta możemy dokonać poprzez zebranie ofert i wybranie banku w drodze negocjacji.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski nadmienił, iż nie chce, aby po jego wystąpieniu pozostały niedomówienia. Jestem zadowolony, że Zarząd nie sprzedaje majątku za nędzne pieniądze co wyraziłem na posiedzeniu Komisji. Uzupełnienie deficytu obligacjami jest tu słuszne. Myślę, że współpraca z Zarządem jest wzorcowa ale słowa wypowiedziane przeze mnie są gorzkie bo zawsze będę bronił I kadencji, pan Starosta również był Radnym I kadencji i wie, że sprawy gospodarcze  wówczas były trudne. Będę również bronił pracy Zarządu i Rady obecnej kadencji, gdyż w tym uczestniczę i wiem ile się zrobiło.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Sochaczewski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

 

Ad pkt  5e)          Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego   w drodze darowizny

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopata w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefanowi Grefkowiczowi w celu uzasadnienia proponowanej uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefan Grefkowicz poinformował, iż na podstawie prawomocnej decyzji Wójta Gm. Młodzieszyn została wydzielona działka, o której jest mowa w projekcie uchwały. Działka ta stanowi własność osób fizycznych a sama decyzja powstała wskutek wniosku tych osób. W decyzji podziałowej działka przeznaczona została na poszerzenie drogi powiatowej, jest to pas drogi o szerokości ok. 6m, długości 70m, bezpośrednio przylegający do drogi powiatowej. Zgodnie z zasadami Uchwały Rady Powiatu o zasadach gospodarowania mieniem powiatu wszelkie akty związane z darowizną (nabywające, zbywające) są kompetencją Rady zatem proponujemy powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek o przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprosił jej Przewodniczącego M. Głuchowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Sochaczewskiego   w drodze darowizny poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    19 Radnych

"Przeciw"                                                ---------------

"Wstrzymało się"                                    ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 13.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 15 minutowa przerwę od godz. 1030 do godz. 1045.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

Ad. pkt. 6            Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2010 roku

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że Radni otrzymali pisemną informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2010. Następnie poprosił Dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o przybliżenie informacji.

Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2010 roku w załączeniu - Załącznik Nr 14.

 

Dyrektor PUP K. Wasilewski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w I półroczu 2010 roku.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik Nr 15.

 

Następnie Dyrektor K. Wasilewski poinformował, że od marca br., kiedy przedstawiał ostatnią informację niewiele się zmieniło. Średnia stopa bezrobocia w Polsce zbliżona jest do średniej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej.

Najwyższa stopa jest na Łotwie ale największy problem jest w Hiszpanii.

Jeśli chodzi o Mazowsze jesteśmy wśród powiatów, gdzie jest najmniejsze bezrobocie. Nie mówię tu o Warszawie. Na tle sąsiednich powiatów, w powiecie sochaczewskim jest mniejsze bezrobocie.

Ilość osób bezrobotnych w naszym powiecie na koniec 2009 roku wynosiła 3404 osoby, na koniec czerwca br. 3460 osób a  na koniec sierpnia br. wynosi 3.300 osób.

W gminach powiatu bezrobocie wynosi: 48% ogółu bezrobocia stanowi - miasto Sochaczew, a następnie największe bezrobocie jest w gm. Sochaczew a najniższe w gm. Iłów.

Jeśli chodzi o osoby z prawem do zasiłku to 20% osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP ma prawo do zasiłku. Zasiłek ten w naszym powiecie wypłacany jest przez okres 6 miesięcy. W innych powiatach o większej stopie bezrobocia zasiłek ten wypłacany jest przez okres 12 miesięcy.

Pozyskiwanie środków – pozyskujemy środki poprzez składanie projektów na różne programy. W tym roku pozyskaliśmy środki z różnych źródeł – 13 źródeł w ubiegłym roku było z 4 źródeł.

Aby zdobyć środki oprócz tych otrzymanych w ramach algorytmu musimy składać wnioski na różnego rodzaju konkursy. Efektem tych działań jest fakt, iż na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy z Urzędu 4 mln.zł a wydaliśmy prawie 9 mln.zł. O środki z rezerwy ministra również musimy pisać i składać projekty choć nie jest powiedziane, że wówczas na złożony wniosek dostaniemy pieniądze.

Struktura wydatków – więcej środków wydajemy na formy aktywizujące bezrobotnych niż na formy pasywne.

Coraz więcej jest zasiłków transferowych dla osób wracających z pracy w krajach unijnych. Wnioskować należy, że w krajach tych jest coraz mniej pracy jak również, że Polacy w ogóle wracają.

W ubiegłym roku mieliśmy 1300 ofert pracy a obecnie w I półroczu mamy 935 ofert, zauważyć można wzrost miejsc pracy jak i miejsc pracy subsydiowanych, na które pozyskujemy środki.

W I półroczu na staże skierowano 289 osób ale 403 osoby miały przedłużone staże. Jest to fakt, że pozyskiwane środki przekazujemy na te same osoby.

W przyszłym roku niestety prawdopodobnie otrzymamy mniej środków. Mówi się, że środków tych może być około 20% tegorocznych środków. Zapowiada to problemy wynikające z tego, że będą mniejsze środki z EFS. W EFS do pozyskania środków musimy posiadać wkład własny, który obecnie wynosi 15% a w przyszłym roku ma wynosić 50%. Takie są zapowiedzi.

We wrześniu pozyskaliśmy pewne środki ale umowy będziemy podpisywali na krótsze okresy aby nie tworzyć dużych zobowiązań na przyszły rok.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski i zapytał czy środki, które Powiatowy Urząd Pracy otrzymał to środki, które się należą czy Urząd stara się o ich pozyskiwanie.

 

Dyrektor K. Wasilewski odpowiedział, iż PUP składa wnioski i pozyskuje środki z różnego rodzaju konkursów. Tak czynimy od 2004 roku. Składając projekty nie zawsze otrzymujemy na nie środki. Natomiast środki otrzymane z Urzędu są mniejsze niż te w całości wydatkowane.

W tej chwili jesteśmy w trakcie audytu, który b. dobrze wypadł. A skoro pozyskujemy środki to chyba robimy to dobrze.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

Ad. pkt. 7       Informacja Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 26 lutego 2010r. do 17 września 2010r

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację na temat wykonywania uchwał Rady Powiatu. Nadmienił, że sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawiane jest dwukrotnie w ciągu roku tj. przy sesji absolutoryjnej i przy analizie sprawozdania za I półrocze.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Staroście Tadeuszowi Korysiowi w celu przybliżenia tej informacji.

 

Starosta T. Koryś nadmienił, iż Radni otrzymali informację na temat realizacji uchwał podjętych na sesjach  Rady Powiatu na piśmie. Wszystkie uchwały zostały wykonane.

Jeśli zachodzi potrzeba uzupełnienia tej informacji, to bardzo proszę o pytania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania.

 

Radni nie zgłosili pytań.

 

Rada Powiatu przyjęła do wiadomości Informację Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu w okresie od 26 lutego 2010r. do 17 września 2010r.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu w załączeniu - Załącznik Nr16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 8.                        Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i uzupełnienie z ostatnich prac Zarządu.

 

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 17 .

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

·         Na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dalszym ciągu zajmowaliśmy się tematem zawartym w pkt 5 Informacji tj. Inwestycją w DPS w Młodzieszynie (są tam pewne opóźnienia).

·          Zarząd zatwierdził kolejny odcinek drogi do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  Dzisiaj została podjęta stosowna uchwała oraz potwierdzone zostało partnerstwo Powiatu w inwestycji gminnej w Gminie Rybno.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski zapytał:

- odnośnie sprzedaży nieruchomości po DPS w Sochaczewie i ZSS w Sochaczewie. Jaka jest wycena?

- Odnośnie lokatorów w ZSS w Sochaczewie zapytał, czy sprawa ta została rozwiązana i w jaki sposób?

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefan Grefkowicz.

- wycena ZSS w Sochaczewie wynosi – 1.350.000zł.

- wycena DPS w Sochaczewie – 3.500.000zł. (cena zgodna z wartością nieruchomości)

- lokatorom zostało zaproponowane znalezienie przez Powiat lokalu do wynajęcia lub dojdzie do porozumienia, że za zrzeczenie się najmu do lokalu  będzie uzgodniona pewna kwota.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 9.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako 

Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach, sesjach i zawodach:

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie.

-       Uroczystości otwarcia Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

-       Uroczystości związanej z powrotem kopii obrazu Matki Bożej Różańcowej - Sochaczewskiej do Kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie.

-       Wielkiej Gali Jubileuszowej XXX lat Solidarności w Sochaczewie.

-       Otwarciu XXVII Półmaratonu „Szlakiem Walk nad Bzurą” w Sochaczewie.

-       Powiatowym Chopinowskim Święcie Plonu - Dożynkach 2010 w Teresinie.

-       Uroczystej Mszy Św. z okazji XXX-lecia  Solidarności w Sochaczewie.

-       Uroczystości Obchodów XX Rocznicy Samorządu Gminnego Gminy Młodzieszyn w Młodzieszynie.

-       XVII Ogólnopolskich  Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie.

-       Uroczystości poświęconej 71-szej rocznicy napaści sowieckiej na Polskę oraz upamiętnieniu Sochaczewian zamordowanych w Twerze, która odbyła się w Sochaczewie Trojanowie.

-       Uroczystości z okazji 105 rocznicy powstania ZNP w Młodzieszynie.

-       Koncercie członków Jury inaugurującym XVIII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu w Sochaczewie.

-       Jublileuszu 45-lecia i uroczystości Nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska reprezentując Radę  uczestniczyła w:

 

- konferencji „Chopin 2010 – od projektu do realizacji” w Brochowie.

- spotkaniu z przedstawicielami Ambasady Tajlandii w Warszawie.

- III Powiatowym Festynie „Urodziny u Rodziny” w Kozłowie Biskupim.

 

W wielu tych uroczystościach uczestniczyli również Państwo Radni.

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego:

·          Dokonałem analizy oświadczeń majątkowych Państwa Radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

·          Pismo Wójta Gm. Rybno z dnia 15.09.2010r. w sprawie podtrzymania współpracy Gm. Rybno z Powiatem Sochaczewskim, które było odczytane w punkcie 5b) dzisiejszego posiedzenia.

·          Wpłynęło pisma p. Władysława Panka z dnia 26.08.2010r. dotyczące grabieży jego gruntów przez powiatowych pracowników i zwołania sesji Rady Powiatu w tej kwestii i Komisji Rewizyjnej.

W związku z tym, iż Rada Powiatu zajmowała się powyższą sprawą a w piśmie nie było nowych okoliczności udzieliłem odpowiedzi Panu Pankowi, że w tej przedmiotowej sprawie nie ma powodu do zwołania sesji Rady Powiatu.

·          Napłynęło kolejne pismo od p. Panka, podobnej treści z dnia 21.09.2010r. Jeśli Rada sobie życzy to odczytam jego treść.

·           Napłynęło doręczenie odpisu postanowienia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.09.2010r., Przewodniczący  odczytał treść pisma.

Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 18.

·          Wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.09.2010r., które zostało Państwu Radnym dostarczone  z materiałami na sesję. Dotyczy ono nachodzących wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego i przedłożenia informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

·          Wpłynęło pismo Radnych Rady Powiatu z dnia 29.09.2010r. o utworzeniu Klubu Radnych „Przymierze” następującej treści – Przewodniczący odczytał treść pisma – pismo w załączeniu załącznik Nr 19.

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.                                                                     

 

 

Ad. pkt 10.                Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.                Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głos zabrał Radny Wiesław Kowala nadmienił, iż znany nam jest termin wyborów samorządowych i pewnie niebawem rozpocznie się kampania wyborcza kandydatów na radnych i właśnie kampania wyborcza jest powodem mojego wystąpienia. Otóż przeglądając wywołane wcześniej „Wieści z Ziemi Sochaczewskiej” odniosłem wrażenie, że kampania wyborcza już trwa a nasz biuletyn jest tubą promującą pewne osoby związane z pewnym Stowarzyszeniem. Myślę, że w sytuacji, gdy biuletyn jest wydawany za publiczne pieniądze jest to niestosowne i naganne. W związku z czym stawiam formalny wniosek, aby do końca kadencji wstrzymać  wydawanie biuletynu. Myślę, że w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni do emisji obligacji czyli poszukujemy pieniędzy będzie to jakaś forma oszczędności. Na zakończenie Radny dodał, iż przez całą kadencję byliśmy Radą apolityczną więc myślę, że w głosowaniu nadal taką Radą będziemy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Głos zabrał Radny J. Ciura, który nadmienił, iż Radny W. Kowala mówi o Stowarzyszeniu z którego wystartował poprzednio i nieśmiało odszedł z niego nie podając przyczyn. Poinformował, iż Rada Powiatu nie podejmowała uchwały o powstaniu „Wieści”.

Radny jako szef Klubu Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej zaproponował 10 minutową przerwę.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwę w obradach od godz. 1120  do godz. 1130.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w czasie przerwy po rozmowie z p. G. Błaszczyk – Radcą Prawnym uzyskał potwierdzenie, iż Rada ma prawo głosować, gdyż sprawa dotyczy Powiatu a wszystkie sprawy dotyczące Powiatu, Rada Powiatu ma prawo wnioskować do Zarządu, który wydaje biuletyn.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przypomniał treść wniosku: Rada Powiatu wnioskuje, aby do końca kadencji wstrzymać  wydawanie biuletynu „Wieści z Ziemi Sochaczewskiej” a następnie poddał je pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało    8 Radnych

"Przeciw"                                        11 Radnych

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Wniosek nie uzyskał większości 8 głosami „za”, 11 głosami „przeciwnymi" przy braku głosów i „wstrzymujących się”.

 

Wniosek w załączeniu – Załącznik Nr 20.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne wnioski i oświadczenia.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 12.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie zgłoszono.

 

 

Ad. pkt 13.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad LII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady LII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Obrady  zakończono o godz. 11 35.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 15:20:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 15:20:38
 • Liczba odsłon: 1337
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459905]

przewiń do góry