Uchwała Nr IX/46/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 4 października 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały oraz Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 162.609 zł. Zmniejsza się dochody budżetu  o łączną kwotę 688.831 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.927.793 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 67.675.678 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty: 4.252.115 zł,

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 969.783 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 727.434 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.927.793 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 67.128.239 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty: 4.799.554 zł,

 

3. Zwiększa się przychody budżetowe o łączna kwotę 768.571 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi:

1) papiery wartościowe; 600.000 zł,

2) inne źródła ( wolne środki) : 858.571 zł.

 

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej”

wprowadza się następujące zmiany:

1. Urealnienie wartości zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” do kwoty 299.989 zł (zmniejszenie  o kwotę 366.896 zł) na podstawie zaktualizowanego kosztorysu dla potrzeb złożonego wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW.

 

 

 Załączniki:

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_1.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_2.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_3.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_4.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf_5.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf6.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf7.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf8.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf9.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf10.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf11.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf12.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf13.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf14.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf15.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf16.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf17.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf18.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf19.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf20.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf21.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf22.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf23.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf24.pdf

046_wykaz_przedsiewziec_do_wpf25.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-28 14:09:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-28 14:09:11
  • Liczba odsłon: 1429
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460605]

przewiń do góry