Protokół  Nr VI/ 2011

 

 

z obrad  VI Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  06 czerwca 2011 r. o godz. 1100

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z V sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

5.      Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2010  rok  wraz  ze  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa.

6.      Przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  przez  Zarząd  Powiatu  budżetu  za  rok  2010, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i  wniosku  w  sprawie  absolutorium.

7.      Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wykonaniu  budżetu  2010  roku  oraz  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej.

8.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

13.  Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2010r. – 31.12.2010r.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli w Stowarzyszeniu Samorządów Ziemi Sochaczewskiej.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2011r.

17.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.

18.  Podjęcie stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski.

19.  Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 30 września 2010r do 31.03.2011r.

20.  Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

21.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

22.  Interpelacje i zapytania radnych.

23.  Wnioski i oświadczenia radnych.

24.  Sprawy różne.

25.  Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr VI/ 2011

 

z obrad VI Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

06. 06. 2011 r.  o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu VI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 06. 06. 2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych w załączeniu - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                            Mirosław Adam Orliński

Starosta Sochaczewski                                            Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                    Janusz Ciura

Skarbnik   Starostwa                                   Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                              w/z  Paweł Dubielecki

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie              Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                         Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie    Maria Olędzka

Dyrektor PUP                                              Krzysztof Wasilewski

Kierownik POIK                                        Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                            Adam Radożycki

Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie                      Julia Jakubowska

Dyrektor PZE                                              Bogusław Bęzel

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                            Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki              Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                           Barbara Bogiel

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                    Krystyna Łapczyńska

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                            Jolanta Sosnowska

Redakcja Echo Powiatu                              Paulina Dyczewska

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.       Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad VI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu  Pani H. Pędziejewska  stwierdzając  "Otwieram  obrady VI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przywitała Zarząd Powiatu na czele z Panem Starostą – Tadeuszem Korysiem, jak również Wicestarostą Januszem Ciurą, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Panią Sekretarz i Panią Skarbnik Powiatu Sochaczewskiego, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz przewodniczących Rad Gmin, członków Rady Społecznej ZOZ-u, wszystkich zaproszonych gości jak również sochaczewskie media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji bierze udział 18 Radnych.

 

Nieobecność na Sesji usprawiedliwili: Radny Józef Chocian.

Usprawiedliwienie Radnego Józefa Chociana w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady VI Sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, iż wszystkie projekty na dzisiejszej Sesji zostały zaopiniowane i podpisane przez Radcę Prawnego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przystąpiła do dalszego porządku obrad

 

 

Ad. pkt 2.       Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad VI Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała czy Radni maja propozycję lub uwagi do porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu w kolejności zgłoszeń najpierw Radnej A. Ulickiej, a następnie Radnemu T. Głuchowskiemu.

 

Radna A. Ulicka, zwróciła się do Pani Przewodniczącej, Wysokiej Rady i do obecnych na sali gości, z prośbą o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały Powiatu w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej i Wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski. Radna przypomniała, że wszyscy Radni dostali listy z prośbą, „myślę że zapoznali się państwo z tym listem, jeżeli nie to ja mogę ewentualnie przeczytać taką prośbę i uzasadnienie ale myślę że nie ma takiej potrzeby, bo wszyscy państwo Radni dostaliście taki list i bardzo prosiłabym o włączenie go do porządku obrad”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska Podziękowała Radnej i poprosiła Radnego   T. Głuchowskiego

 

Radny T. Głuchowski wyjaśnił, że nie ma uwag do samego porządku obrad natomiast ma pytanie, ponieważ ostatnia Sesja Rady Powiatu była w marcu, a teraz mamy czerwiec, „czy był jakiś powód nie zwoływania posiedzenia wcześniej?. Ponieważ na dzień dzisiejszy przewidziane są 24 a może nawet już 25 punktów”. Radny stwierdził, iż wydaje mu się, że nie o to chodzi żeby przyjść, przegłosować i zrobić sobie przerwę do września po wakacjach. Stwierdził, że IV kadencję jest Radnym i nie przypomina sobie, żeby któraś rada tak działała. Myśli, że nie na tym powinna polegać normalna praca Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Pani Powiatu H. Pędziejewska podziękowała Radnemu i odpowiedziała, że nie było tak bardzo ważnych spraw, aby zwoływać Sesję Rad Powiatu, jak również czekaliśmy na sprawozdania i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponieważ dzisiejsza Sesja jest Sesją Absolutoryjną. Postaramy się, jeśli Pan Radny uważa, że za rzadko się spotykamy, żeby było mniej punktów a sesje obywały się częściej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że wpłynął wniosek Radnej A. Ulickiej i stwierdziła, iż faktycznie każdy Radny otrzymał projekt uchwały. Przewodnicząca poinformowała, że po analizie z Panią Radcą Prawnym, stwierdzono, że  można ją wprowadzić do porządku obrad, a ponieważ nie ma podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały zostanie ona przyjęta jako stanowisko Rady Powiatu. Pani Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Panią Radcę Prawnego o wsparcie.

 

Na posiedzenie VI Sesji Rady Powiatu Przybył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata.

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk poinformowała, że każda Uchwała musi mieć podstawę prawną, żeby mogła zostać podjęta, a tu czegoś takiego nie ma. Tak więc to co zaproponowała Radna A. Ulicka, może zostać przyjęte do obrad jako wniosek.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że jest wniosek Radnej           A. Ulickiej o wprowadzenie do porządku obrad listu, po którego drugiej stronie jest uchwała  jaką zaproponowała Radna i proszę o wprowadzenie wniosku Radnej A Ulickiej jako 18 punkt posiedzenia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu o zliczenie głosów w przeprowadzonym głosowaniu i poddała pod głosowanie wniosek Radnej A. Ulickiej.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych:

„Za”               głosowało 16 Radnych

„Przeciw”                          --------------------

„Wstrzymało się”      głosowało 3 Radnych

 

Wniosek Radnej A. Ulickiej o rozszerzenie obrad został przyjęty 16 głosami „Za”, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach „Wstrzymujących się”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu wraz z przyjętym wnioskiem Radnej A. Ulickiej, a następnie poddała go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z V sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

5.      Sprawozdanie  Zarządu  Powiatu  z  wykonania  budżetu  za  2010  rok  wraz  ze  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz  starostwa.

6.      Przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  wykonaniu  przez  Zarząd  Powiatu  budżetu  za  rok  2010, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i  wniosku  w  sprawie  absolutorium.

7.      Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  wykonaniu  budżetu  2010  roku  oraz  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej.

8.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

13.  Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2010r. – 31.12.2010r.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli w Stowarzyszeniu Samorządów Ziemi Sochaczewskiej.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2011r.

17.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.

18.  Podjęcie stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski.

19.  Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 30 września 2010r do 31.03.2011r.

20.  Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

21.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

22.  Interpelacje i zapytania radnych.

23.  Wnioski i oświadczenia radnych.

24.  Sprawy różne.

25.  Zakończenie obrad.

 

 

Ad. pkt 3        Przyjęcie protokołu z V sesji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad V Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Powiatu i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad V Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

"Za"                              głosowało  19 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad V Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

 

 

 

 

Ad. pkt 4.           Podjecie uchwały w sprawie powołania Rady społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany przez Zarząd Powiatu i został on Radnym dostarczony w materiałach do sesji. Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska powitała Pana Adama Orlińskiego Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, który przybył na obrady.

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Panu Jerzemu Żelichowskiemu w celu przedstawienia opinii odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i polityki Społecznej Pan J. Żelichowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że „Zarząd Powiatu przedstawił kandydatury, jak Państwo widzicie do projektu uchwały wpłynęły z poszczególnych Gmin informacje odnośnie przedstawicieli do Rady Społecznej ZOZ -u.

Zarząd Powiatu z ramienia  Rady Powiatu przedstawił kandydaturę Radnego Jerzego Żelichowskiego.

Jak wiecie państwo jest on przewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, propozycja ta wynika z tradycji, którą chcemy podtrzymać chyba, że państwo macie inne propozycje. Oczywiście mamy tylko jednego przedstawiciela więc mam pytanie do państwa Radnych: Czy mają państwo inne propozycje?”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu

 

Radny Sz. Ziółkowski zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu. ”Pani Przewodnicząca, prosiłbym, aby przy każdej uchwale, nie tylko przy wybranych lub przy większości, padało z Pani ust zapytanie odnośnie chęci przedyskutowania propozycji, które będą poddawane pod głosowanie”. Radny stwierdził, że nie słyszał, żeby było zapytanie o dyskusję nad tematem tego głosowania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przypomniała Radnemu Sz. Ziółkowskiemu,  że pytała czy Radni mają inne propozycje.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poddała pod głosowanie kandydaturę Radnego J. Żelichowskiego w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

„Za”               18 Radnych

„Przeciw”                  --------------

„Wstrzymało się”      1 Radny

 

Kandydatura Radnego J. Żelichowskiego została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska wyjaśniła, że dyskusja nad uchwałą nie jest konieczna gdyż Gminy i Miasto wyznaczają sami swoich przedstawicieli, Wojewoda Mazowiecki wyznaczył swojego przedstawiciela, jak również Starosta Sochaczewski wyznaczył Wicestarostę, który w jego imieniu będzie pełnił funkcję przewodniczącego i jest to zgodne z prawem.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska na wniosek Radnego Sz. Ziółkowskiego otwiera dyskusję .

 

Radna B. Fastyn wyjaśniła, że kandydatura Radnego j. Żelichowskiego nie była nigdy przez nikogo z jej klubu kwestionowana.

 

Radna B. Fastyn zwróciła się z pytaniami do Pana Starosty i Pana Wicestarosty: „Jakiego typu kryteria zastosował Pan Starosta delegując akurat Pana Wicestarostę, jako przedstawiciela Zarządu Powiatu i swojego przedstawiciela na przewodniczącego, tak odpowiedzialnej jednostki. Szpital Powiatowy jest bardzo dużą i prężnie działająca instytucją o niesamowitej wadze społecznej i stąd moje pytanie o kryteria jakie zastosował Pan Starosta, aby akurat tę osobę zgłosić? Zwłaszcza w kontekście, że do dzisiejszego dnia, po pięciu ponad miesiącach nie otrzymałam odpowiedzi na pytanie, które składałam tutaj. Drugie moje pytanie skierowane jest do Pana Wicestarosty. Biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych dniach bardzo często wraca temat ewentualnej komercjalizacji, przekształcenia Szpitali zgodnie z Ustawą, która wchodzi w życie dnia 1 lipca, chciałabym jako przyszłemu przewodniczącemu Rady Społecznej zadać pytanie: Jak widzi Pan perspektywy rozwoju naszego Sochaczewskiego Szpitala Powiatowego. Jak Pan się zapatruje na tą propozycję, która z tej Ustawy wynika?. Biorąc pod uwagę, że będzie Pan pełnił tak zaszczytną i odpowiedzialną funkcję w Radzie Społecznej przy Szpitalu Powiatowym chciałbym, już dzisiaj zapytać w imieniu mieszkańców, jak Pan widzi dalsze kroki w sprawie Szpitala i jak Pan widzi jego przyszłość w kontekście tych zmian prawnych, które zaistnieją?”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zwróciła się do Radnej B. Fastyn z pytaniem czy Pan Wicestarosta mógłby się do jej pytań ustosunkować gdy będą omawiane sprawy szpitala.

 

Radna B. Fastyn poprosiła ustosunkowanie się do jej pytań w tym momencie.

 

Głos zabrał Starosta Powiatu T. Koryś i wyjaśnił, że jego propozycja wynika z rozwiązań ustawowych, że przewodniczącym Rady Społecznej ZOZ – u jest Starosta Powiatu lub osoba przez niego wyznaczona. W tym przypadku w dobrym obyczaju już od kilku kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie w większości przypadków tą funkcję pełnił Wicestarosta. Począwszy od pierwszej kadencji kiedy był nim Pan J. Żelichowski. W innych Powiatach tą funkcję pełnią urzędujący Członkowie Zarządu i nie znam przypadku, żeby powierzono tą funkcję innym członkom Rady.

 

Radna B. Fastyn ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Starosty, powiedziała że nie budzi wątpliwości i że poprzednio Wicestarosta był przewodniczącym takiego organu. Zdaniem Radnej B. Fastyn wiąże się to z przygotowaniem czyli wykształceniem ekonomicznym jak i posiadaniem uprawnień do kontroli spółek.

 

Radna B. Fastyn zwróciła się do Starosty z pytaniem: nie sądzi Pan Starosta, że musi być to osoba, która takie przygotowanie ekonomiczne i handlowe posiada?

 

Głos zabrał Wicestarosta J. Ciura poinformował, że jeżeli chodzi o spółki to posiada wszelkie uprawnienia dotyczące członka rad nadzorczych, które zdał pozytywnie. Odpowiedział, „że,       w skład Rady Społecznej wchodzą przedstawiciele wszystkich Gmin: wójtowie, lekarze, ekonomiści i chyba Pani nie zarzuci tym osobom że nie potrafią dyskutować i podejmować odpowiednich, pozytywnych decyzji w zakresie przekształceń jeżeli chodzi o Szpital Powiatowy. Jeżeli chodzi o komercjalizację, to mamy czas na to dlatego, że w tej chwili Szpital Powiatowy nie przynosi strat. W związku z tym możemy się nad tym zastanowić. Wypracujemy wspólnie z Radą Społeczną decyzje i wnioski związane z przekształceniem Szpitala Powiatowego. Także na dzień dzisiejszy nie będę sam podejmował decyzji jak ma wyglądać Szpital w dalszej perspektywie, bo to nie jest przewidziane na jedną osobę. Myślę, że w niedługim czasie, jak Rada Społeczna wypracuje takie wnioski to będzie pomocna Dyrektorowi jak i całej kadrze kierowniczej Szpitala Powiatowego jak i Zarządowi Powiatu. Bo to Zarząd Powiatu będzie decydentem ale myślę, że również zostanie to przedstawione Radzie Powiatu. Jeżeli Pani Radna zna Ustawę to wie, że Zarząd będzie podejmował Uchwałę o ewentualnym przekształceniu Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”.

 

Radna B. Fastyn wyjaśniła, że nie ulega dla niej wątpliwości, że praca Rady Społecznej opiera się na pracy zbiorowej i nie tego dotyczyło jej pytanie. Radna zdaje sobie sprawę, że sytuacja Szpitala, jako mniejszości szpitali tego typu w kraju jest korzystna, gdyż po raz kolejny Szpital kończy rok z nadwyżką budżetową. Niewielką, ale jednak nadwyżką, co w skali kraju jest bardzo pozytywnym i godnym uznania wynikiem dla Pana Dyrektora Szpitala Powiatowego. Radna przypomniała, że jej pytanie dotyczyło konkretnie osobistego stanowiska Pana Wicestarosty. To co ustali Rada to jest jedna rzecz, to co przyjmie Zarząd Powiatu to jest coś innego, ale Pan Wicestarosta jest członkiem Zarządu będzie przewodniczącym Rady Społecznej i na pewno ma już swoje jakieś osobiste przemyślenia, swoja wizję tego. „Ja pytałam tylko i wyłącznie o to, nie o to co Rada Społeczna ustali bo tego na dzień dzisiejszy nikt nie może wiedzieć bo ona jest dopiero powoływana naszą uchwałą. A także nie to co przyjmie Zarząd, bo Zarząd będzie się również w swojej uchwale opierał na opinii i pracy Rady Społecznej, która jeszcze nie istnieje. Chodziło mi tylko o osobiste stanowisko Pana wicestarosty.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zakończyła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                ----------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i przy braku głosów „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała że Rada Społeczna musi zaopiniować materiały na dalszą część sesji dlatego więc Przewodnicząca ogłosiła 30 minutową trwającą od 11:35 do 12:05

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

Ad. pkt. 5           Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przypomniała, że sprawozdania jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz Starostwa zostały przedstawione Państwu Radnym w materiałach na Sesję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zaproponowała aby Dyrektorzy, Kierownicy jednostek, służb, inspekcji i straży nie przedstawiali sprawozdań w tym punkcie sesji, a jedynie udzielili odpowiedzi na pytania Radnych i wyjaśnili wątpliwości w pkt. 8 w dyskusji nad sprawozdaniami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu P. Skarbnik T. Pawelak

 

P. Skarbnik Powiatu Sochaczewskiego T. Pawelak  powiedziała, że „podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady gospodarki finansowej sektora finansów publicznych jest ustawa o finansach publicznych. Zgodnie z zapisami tejże ustawy budżety jednostek samorządu terytorialnego powinny uwzględniać zasady określone w przepisach o rachunkowości. W związku z powyższym otrzymaliście Państwo sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia.

Sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i obejmują:

-          bilans z wykonania budżetu samorządu terytorialnego tzw. organu

-          bilans jednostki – starostwa

-          rachunki zysków i strat

-          zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans dostarcza informacji o wartości poszczególnych elementów aktywów i pasywów budżetu jednostki samorządowej.

Rachunek zysków i strat jest zestawieniem osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym przychodów i wszystkich poniesionych w tym samym czasie kosztów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera szczegółowe opisy wykonania plany dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Ja tylko przypomnę Państwu najważniejsze punkty tego sprawozdania ponieważ otrzymaliście Państwo obszerna informacje zawarta w opisie.

Plan dochodów określony na dzień 31.12.2010r. wynosi 79.040,481zł i wykonany został w kwocie 74.965 402,99zł tj. w 94,84%.

W stosunku do planu na dzień 01.01.2010 r. wzrósł o 19,79 %, w tym:

-          dochody bieżące to kwota 63.544.181,03zł wykonane w 105,86% w stosunku do planu

-          dochody majątkowe to kwota 11.421 221,96zł wykonane w 60,07% w stosunku do planu.

Wyższe wykonanie dochodów bieżących w roku spowodowane zostało wpływem środków na rachunek bieżący w miesiącu grudniu. I tak jak mówiłam na komisjach wyjaśniałam Państwu, że mijało by się z celem urealnianie planów i zwiększania planów wydatków w momencie kiedy już jest koniec roku. Niższe wykonanie dochodów majątkowych - to brak realizacji dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Urzędy Gminy Teresin na drogę Aleja XX – lecia.

Wykonane dochody majątkowe w stosunku do ogółu dochodów stanowią 15,23% - jest to bardzo wysoki procent biorąc pod uwagę, iż 90% są to środki pozyskane.

Plan wydatków określony na dzień 31.12.2010r. w kwocie 90.419.908zł wykonany w wysokości 80.805.111zł tj. 89,37% w tym wydatki bieżące wykonane w kwocie 59.600.279zł tj. 95,48%.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 21.204.831,85zł tj. 75,74%.

Nie wszystkie inwestycje zostały ukończone w roku 2010, na koniec roku podejmowaliście Państwo Uchwałę o tak zwanych wydatkach niewygasających, które sa oczywiście realizowane w roku bieżącym. Dlatego część z nich ujęta została w planie wydatków niewygasających na rok 2011.

Rok 2010 był rokiem rekordowym w wysokości wykonania inwestycji. Wydatki na ten cel stanowią 26,25% wydatków ogółem, a więc ponad ¼ budżetu jeśli chodzi o samą realizację.

Stan zobowiązań jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2010r. wynosi 3.110.970,78zł – zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi, bieżące wynikające z zapisów księgowych i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń(składki ZUS, podatek, jak również za faktury otrzymane w ostatniej chwili czy w pierwszych dniach stycznia, gdzie są księgowane pod ciężar roku przedniego).

W 2010 r. Powiat spłacił zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.570.573zł. Stan zadłużenia na 31.12.2010r. wynosi 15.414.142,80zł i w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 20,56% a więc jest to zadłużenie bezpieczne.

Właściwie to wszystko co bym miała w skrócie Państwu do powiedzenia, gdyż jeszcze raz podkreślam wszystkie informacje macie Państwo zawarte w sprawozdaniu. Jeśli są pytania chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękuję”

 

Przewodnicząca Rady Powiaty Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu przez Pana Starostę T. Korysia o przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2010.

 

P. Starosta T. Koryś zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych i statutu Powiatu Sochaczewskiego, Zarząd Powiatu przekazał Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Po raz pierwszy, zgodnie ze zmienioną  ustawą o finansach publicznych, otrzymaliście Państwo także sprawozdanie finansowe za  2010 rok i informację o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części tabelarycznej i opisowej, uwzględnia wszystkie dochody i przychody, wydatki i rozchody oraz wykorzystanie przyznanych dotacji.

Przedłożone Wysokiej Radzie materiały zawierają także sprawozdania powiatowych służb, inspekcji i straży, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego za 2010 rok.

 

Określony w uchwale budżetowej na 2010 rok plan dochodów wykonano w kwocie 74.965.402,99zł tj. o około 13.060.000 zł zwiększony w ciągu roku czyli o 19,79%

 

Plan wydatków, po zmianach w ciągu roku zrealizowano w kwocie 77.074.665,48 zł w tym:

·          wydatki majątkowe Powiatu wykonane zostały w kwocie 21.204.831 zł jest to najlepszy wynik w całym 12leciu funkcjonowania Powiatu Sochaczewskiego(w 2009 roku – 12.000.000zł) i m.in. obejmowały:   

-          przebudowy układów komunikacyjnych dróg powiatowych,

-          przebudowy dróg powiatowych, budowa chodników, likwidacje przełomów,

-          prace inwestycyjne w oświacie (budowa ZSS w Erminowie, zakup samochodu osobowego dla tej szkoły, wyposażenie sal),

-          prace inwestycyjne w pomocy społecznej (budowa DPS w Młodzieszynie i zakup samochodu dla tej jednostki),

-          zakupy inwestycyjne,

-          budowa miejsc postojowych przy budynku Starostwa

·          na prace remontowe Powiat przeznaczył kwotę ok. 1.842.392zł. Wydatki majątkowe i remontowe stanowiły ok. 26,25% wydatków ogółem.

W roku 2010 wydatki w działach oświatowych są wyższe o ok. 5.439.167zł niż otrzymana subwencja.

W realizacji inwestycji drogowych powiat wspomagany był dofinansowaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gminy Teresin, Sochaczew, Brochów, Iłów, Miasta Sochaczew, Gminy Nowa Sucha.

W 2010 roku pozyskano środki z Europejskiego funduszu społecznego (jednostki oświatowe, PUP i PCPR), z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje drogowe i pomocy społecznej oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia.

Nadal czynione są starania o pozyskanie jak największej ilości środków z zewnątrz na realizację inwestycji drogowych i oświatowych.

Stan zadłużenia na koniec 2010 roku wynosił 20,56% wykonanych dochodów. Jest to zadłużenie bezpieczne dla Powiatu.

Wysoka Rado, Zarząd Powiatu odbył w 2010 roku 39 posiedzeń i podjął 37 uchwał. Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w licznych spotkaniach, naradach i uroczystościach.

Informacje z bieżących prac Zarządu Powiatu otrzymywaliście Państwo na każdej Sesji Rady,      a informacje z wykonania uchwał Rady Powiatu – dwukrotnie w ciągu roku.

Na zakończenie pragnę podziękować Wysokiej Radzie za zrozumienie, Prezydium Rady za sprawną organizację i prowadzenie obrad, a Komisjom Rady ze pracę i cenne uwagi kierowane do Zarządu Powiatu.

Proszę Wysoką Radę o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za rok 2010.

 

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Sprawozdania z poszczególnych jednostek  powiatowych,  służb,  inspekcji  i  straży  oraz Wydziałów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w załączeniu

 

Informacje z prac Wydziału Organizacyjnego za 2009r. w załączeniu - Załącznik Nr 6.

Sprawozdanie z pracy Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki za 2009r. w załączeniu - Załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności Głównego Specjalisty ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym za rok 2009 w załączeniu - Załącznik Nr 8.

Wykaz spraw prowadzonych z zakresu kompetencji Wydziału Architektury i Budownictwa za 2009r. w załączeniu - Załącznik Nr 9.

Sprawozdanie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za rok 2009 w załączeniu - Załącznik Nr 10.

Informacja z wykonania zadań Wydziału Komunikacji i Transportu za rok 2009 w załączeniu - Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z pracy Wydziału Rozwoju Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2009 w załączeniu - Załącznik Nr 12.

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i Powiatu Sochaczewskiego w 2009 roku – Komenda Powiatowa Policji w załączeniu - Załącznik Nr 13.

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w 2009 r. w załączeniu -  Załącznik Nr 14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego Powiatu Sochaczewskiego za rok 2009 w załączeniu -Załącznik Nr 15.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie – Inspekcja Weterynaryjna w załączeniu – Załącznik Nr 16.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w załączeniu - Załącznik Nr 17.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Informacja dot. Realizowanych zadań oraz osiągniętych efektów w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Sochaczewskiego za rok 2009 w załączeniu -  Załącznik Nr 18.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie 01.01.2009r. – 31.12.2009r. w załączeniu - Załącznik Nr 19.

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku w załączeniu - Załącznik Nr 20.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 6           Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2010, sprawozdaniu finansowy i informacji o stanie mienia powiatu i w niosku w sprawie absolutorium

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana A. Grabarka o przedstawienie wniosku o wykonaniu budżetu na rok 2010 przez Zarząd Powiatu, sprawozdaniu finansowym, stanie mienia i wniosku w sprawie absolutorium.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan A. Grabarek poinformował Radę Powiatu, że Komisja Rewizyjna w dniu 19.05.2011 roku zapoznała się ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sochaczewskiego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik w tym temacie szczególnie interesując się pewnymi dochodami, wydatkami, również tym dlaczego w niektórych pozycjach plany nie zostały urealnione i te wyjaśnienia zostały przez członków Komisji Rewizyjnej przyjęte. Sprawozdanie analizowane było również pod względem celowości, efektywności. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciwnych” podjęła następujący wniosek, który pragnę Państwu przedstawić.

 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sochaczewie za 2010 rok w załączeniu – Załącznik  Nr 21

 

 

Ad. pkt 7.           Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2010 roku oraz wniosku Komisji Rewizyjnej        

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiaty J. Łopatę o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2010 roku oraz wniosku Komisji Rewizyjnej

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał opinię i wniosek.

 

Uchwała nr 198/P/2011 składu orzekającego Regionalnej izby obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2010 rok w załączeniu - Załącznik Nr 22

Uchwała Nr 226/P/2011 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w załączeniu – Załącznik Nr 23

 

 

 

Ad. pkt. 8.      Dyskusja nad sprawozdaniami

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska oznajmiła, że dyskusja nad sprawozdaniami powinna być ukierunkowana. Państwo Radni powinni oceniać czy sprawozdania są rzetelne i czy są wystarczająco udokumentowane i sporządzone poprawnie pod względem                         formalno - rachunkowym. Cel procedury absolutoryjnej wskazuje, że sprawozdanie powinno być oceniane wyłącznie pod kątem wykonania budżetu. Opinia Komisji Rewizyjnej, która jest wymagana zgodnie z ustawą o Samorządzie Powiatowym została wyrażona w punkcie 6 a obecnie proszę o wyrażenie zgody opinii poszczególnych Komisji, które zajmowały się sprawozdaniami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej Pana Z. Pakułę o wyrażenie opinii Komisji

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Z. Pakuła, poinformował, iż Komisja Budżetowa na swoim posiedzeniu 02.06.2011r. zajmowała się sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2010 i po wysłuchaniu wyjaśnień i dyskusji pozytywnie opiniuje to sprawozdanie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska             Pana B. Jakubowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska          Pan B. Jakubowski poinformował Radę Powiatu, iż Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska obradująca w dniu 30.05.2011r. większością głosów przyjęła wykonanie budżetu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski zapytał „Pani Przewodnicząca na początek zapytam formalnie, bo nie wiem czy czegoś nie przegapiłem, a chciałbym w dobrym miejscu wystąpić. Czy pkt.10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu będzie sprowadzony tylko do głosowania czy też tam będzie miejsce na dyskusję?”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska potwierdziła, że teraz jest czas na dyskusję     a później Rada Powiatu będzie głosować nad podjęciem uchwał.

 

Radny Sz. Ziółkowski zabrał głos, „Oddając Cezarowi co Cezara, pragnę wyrazić uznanie dla Zarządu Powiatu, że zestawił wszystkie te cyfry, że sprawozdanie finansowe zgadza się rozpatrując je z każdej strony: prawa z lewą, góra z dołem. Uznanie pragnę wyrazić, bo zapewne największy udział miała w tym Pani Skarbnik, jednak w moim odczuciu i w odczuciu Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko do sprawozdania finansowego powinna się odnosić      ta nasza dyskusja. Ja nie będę szczegółowo rozpatrywał tego wszystkiego. Powiem jedynie ogólnie o tendencji osób, z którymi w Klubie podobny pogląd chcielibyśmy wyrazić. Przytoczę tutaj cytat z opinii, którą Komisja Rewizyjna miała skierować do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nad którym to fragmentem pewna dyskusja wystąpiła z mojej inicjatywy. Otóż są to słowa „i uzyskane efekty są zadowalające”. To sformułowanie w sprawozdaniu się nie znalazło na mój wniosek, ponieważ ja, jak i członkowie mojego Klubu uważamy, że niestety ale uzyskane efekty tego budżetu nie są zadowalające. Ja chciałem przytoczyć kilka przykładów, które by potwierdzały to sformułowanie i głównie ograniczę się do kwestii inwestycyjnych. Otóż cześć inwestycji w ogóle nie została wykonana, przykładem tutaj może być droga Seroki- Gągolina, na inwestycję tę, też nie pozyskano środków, co było pierwotnie planowane. Na dzień dzisiejszy wiemy, że tutaj poprawka jest i bardzo dobrze, że będzie to zrobione w tym roku. Jednakże będzie to drugie podejście. Chciałem zauważyć, że część inwestycji została wykonana częściowo tzn. rozpoczęto i z różnych powodów nie skończono w roku ubiegłym tych zadań np. chodnik w Kozłowie Biskupim, Aleja XX-lecia. Dochodząc do Alei XX- lecia, chcę podkreślić, że tu występują nasze największe zastrzeżenia i tutaj istnieje problem w moim odczuciu olbrzymi.   Nie dość, że zostały stracone olbrzymie pieniądze, co z punktu widzenia oceny budżetu zasługuje na podkreślenie. To jeszcze występuje bardzo duży problem ponieważ, mija prawie pół roku od teoretycznego terminu zakończenia tej inwestycji, a z tego co mi wiadomo nie ma sposobu na rozstrzygnięcie tej sprawy. Są zapewne jakieś przyczyny obiektywne ale czas płynie i uważam,  że zarówno postawa Zarządu Powiatu w roku ubiegłym podczas realizacji tej inwestycji, jak i obecna, która powinna zmierzać do jak najszybszej naprawy tej sytuacji, jest dalece niewystarczająca. To są główne powody dla których podejmując kwestię głosowania nad absolutorium Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość będzie wstrzymywał się od głosu. Wiem,   że ogrom zadań był duży, zgadzamy się z Panem Starostą, że takiego roku jeszcze nie było. Niemniej jednak chcielibyśmy, jako nowa grupa w Radzie Powiatu, bo praktycznie wszyscy jesteśmy tutaj nowi, dać tutaj taki sygnał ostrzegawczy. Proszę tego nie odbierać jako zdecydowanej krytyki, czy chęci odreagowania na kimś czy na czymś. Jest to prawo opozycji      i proszę nas tak traktować. My chcemy też jak najlepiej dla Powiatu. Chcemy współpracować      i chcemy w tym momencie dać taki sygnał ostrzegawczy. Jeśli chodzi o kwestię wykonania budżetu, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, o tym już wspominałem wcześniej w tym półroczu, ale jest to jak gdyby symptomatyczne. Otóż budżet został niewykonany, odnosząc to do pierwotnych zamierzeń, także w kwestii wynagrodzenia pracowników w Powiecie, jest chyba rzędu 20% niewykonanie. Ja zwracałem uwagę, że tutaj w Powiecie na obecną sytuację, także zewnętrzną potrzebny jest jakiś program oszczędności, jakiś program restrukturyzacji. Znamienne jest dla mnie, że to niewykonanie budżetu to jest taki zastój oby chwilowy, oby za chwilę poszły tutaj jakieś decyzje, bo ja to odbieram tak, że albo ci ludzie nie zasługują na podwyżki, bo źle pracują, albo nie zasługują, bo nie mają co robić. Jeżeli nie dostają podwyżek dlatego, że na nią nie zasługują, w co nie wieże, bo się do pracy nie nadają, no to coś trzeba robić, a jeśli nie zasługują, bo nie mają co robić, no to też trzeba coś robić. Dlatego jeszcze raz tutaj w tym momencie, przy dyskusji nad absolutorium zwracam się z prośba do Zarządu Powiatu, żeby szedł w kierunku jakiegoś programu oszczędnościowego i w kierunku racjonalizacji wydatków w samym urzędzie. Bo według mnie, najprościej jest to zrobić z punktu widzenia zarządzającego instytucją. Tyle chciałem w imieniu własnym i Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Deklarując, że w głosowaniu Klub Prawi i Sprawiedliwość wstrzyma się od udzielenia absolutorium”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej W. Dragan

 

Radna W. Dragan zgłosiła swoje zapytanie „ponieważ nasza Komisja Ochrony Zdrowia               i Polityki Społecznej, która obradowała w dniu 31.05.2011r. nie omawiała realizacji budżetu,         a mnie interesują dwie kwestie. Oczywiście wiąże się to z uchwałą w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu za 2010r., sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia powiatu. Właśnie chciałam się odnieść do informacji o stanie mienia Powiatu na dzień 31.12.2010r. i proszę o wyjaśnienie, dlaczego w pkt. 9 pod pozycją Dom Dziecka, właściwie nie ma nic, to znaczy, że nie ma wartości? Czy coś się stało, że nie potrzeba podawać wartości budynku w którym jest Dom Dziecka i towarzyszących budynków?. Prosiłabym więc                    o udzielenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o inne kwestie, to ja złożyłam interpelację i czekam na odpowiedź pisemną więc teraz nie chciałabym już zabierać cennego czasu, a jeśli chodzi o to mienie bardzo proszę o wyjaśnienie.”

 

Głos zabrała Pani Skarbnik Powiatu T. Pawelak wyjaśniła, że możliwe jest, że przez nieuwagę pracownicy, która wpisywała dane do tabelek po prostu się one tam nie znalazły. Natomiast jeśli chodzi o całą wartość stanu mienia jest ona zgodna z sumą bilansową, gdzie jest to ujęte w środkach trwałych. Odpowiedziała, że jeżeli Radną W. Dragan interesuje wartość stanu mienia to przy najbliższej przewie Radną o tym poinformuje.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego punktu.

 

Nie skierowano innych pytań.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

 

 

Ad. pkt. 9           Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych

„Za”   przyjęciem głosowało           19 Radnych

„Przeciw”                              --------------

„Wstrzymało się”                 --------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 19 głosami „Za” przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 24

 

 

Ad. pkt. 10         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał projekt uchwały

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska wyjaśniła, że Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, podjęta być musi bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Powiatu, zgodnie z art. 30 ust. 1 a. Ustawy o Samorządzie Powiatowym.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych

 

„Za”   przyjęciem głosowało           14 Radnych

„Przeciw”                              --------------

„Wstrzymało się”                 5ciu Radnych

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu została przyjęta przez Radę Powiatu 14 głosami „Za” przy 5 głosach „wstrzymujących się” i przy braku głosów „Przeciwnych”

 

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 25

 

 

 

Ad. pkt. 11         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał projekt uchwały

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o uzasadnienie projektu uchwały Panią Skarbnik Powiatu T. Pawelak.

 

Głos zabrała Pani Skarbnik Powiatu T. Pawelak i wyjaśniła, że wieloletnia prognoza finansowa jest integralną częścią uchwały budżetowej. Jakiekolwiek zmiany poczynione po stronie dochodowej czy tez wydatkowej w uchwale budżetowej mają swoje odbicie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pierwszej części gdzie są dochody, wydatki i po prostu trzeba je urealniać. Na każdej sesji jeśli będą zmiany w uchwale stanowiącej, również będą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i takaż uchwała musi być podjęta. Natomiast same zmiany przybliżę państwu w podczas omawiania zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana     B. Jakubowskiego

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan                 B. Jakubowski poinformował Radę Powiatu, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska obradująca w dniu 30.05.2011r. zwykłą większością głosów przyjęła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Budżetowej Pana Z. Pakułę.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Z. Pakuła poinformował Radę Powiatu, że Komisja Budżetowa, na swoim posiedzeniu w dniu 02.06.2011r. pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusją.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       18 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                1 Radny

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „ wstrzymującym się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 26

 

Ad. pkt.12.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik Powiatu T. Pawelak.

 

Pani Skarbnik Powiatu T. Pawelak wyjaśniła, że zawarte zmiany w projekcie uchwały to zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.293.312zł, na którą to składają się następujące pozycje:

-          Z Urzędu Marszałkowskiego Powiat otrzymał kwotę 58.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki”

-          Z Urzędu Gminy Teresin powiat pozyskał kwotę 295.000 zł na realizację zadania pod nazwą „Seroki – Gągolina – Baranów – Jaktorów w miejscowości Seroki.”

-          Zgodnie z podpisanym aktem notarialnym sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i wpłatę podatku VAT przez Kupującego zwiększa się plan w kwocie 840.312zł po stronie dochodowej i wydatkowej. Nieruchomość może być sprzedana i rozłożona na raty tylko jeśli chodzi o wpłaty kwoty głównej natomiast podatek VAT w momencie wydania nieruchomości musi być uregulowany w całości stąd taka wysoka kwota.

-          Dokonano również urealnienia planów finansowych w jednostkach poprzez przesunięcia środków pomiędzy paragrafami

 

Pani Skarbnik Powiatu T. Pawelak przedstawiła autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

Autopoprawki

Autopoprawka Nr 1

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

W związku z Umową pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Urzędem Wojewódzkim w Warszawie wprowadza się zwiększenie w kwocie 400.000zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą .”Obudowa drogi powiatowej Nr 6915W odcinek Suchodół – Władysławów”.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć kwotę 400.00zł w odpowiedniej klasyfikacji po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie powiatu.

 

Autopoprawka Nr 2

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

W związku z informacją z jednostki – Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie zwiększa się plan dochodów budżetowych w PZD w Sochaczewie z tytułu wpływu z innych  lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć kwotę 45.000zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie Powiatu.

 

Autopoprawka Nr 3

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

W związku z podpisaną umową pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie , a firmą MARS Polska z dnia 31 maja 2011r. zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie KPPSP w Sochaczewie – remonty oraz zakup sprzętu.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć kwotę 10.00zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie Powiatu.

 

Autopoprawka Nr 4

Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok.

Zwiększa się dochody Powiatu z tytułu pozostałych odsetek, w związku z wysokim wykonaniem planu na koniec 2011r. o kwotę 110.000zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie – 30.777zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” – 29.223zł oraz z przeznaczeniem na wydatki remontowe w ZSR CKU w Sochaczewie – 50.000zł.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie proponuje zwiększyć łączną kwotę 110.000zł w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów oraz wydatków w budżecie Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana B. Jakubowskiego o wyrażenie opinii na temat projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan           B. Jakubowski powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska obradująca 30.05.2011r. większością głosów przyjęła poprawki.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej Pana Z. Pakułę o wyrażenie opinii na temat projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Z. Pakuła powiedział, że Komisja Budżetowa na swoim posiedzeniu, zajmowała się projektem zmieniającym uchwałę budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 wraz z przedstawionymi Państwu autopoprawkami i po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Powiatu i dyskusji pozytywnie opiniuje uchwałę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głos zabrała Radna W. Dragan, poprosiła o wyjaśnienie dlaczego w zadaniach inwestycyjnych na 2011r nie ma inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi Iłów - Młodzieszyn”, ponieważ na poprzednim posiedzeniu Sesji Rady Powiatu, Rada cos takiego uchwalała i z kwotą 100.000zł na dokumentację na tą drogę. Natomiast tutaj w zestawieniu nie ma tej inwestycji. Proszę o wyjaśnienie, jak to się mogło stać, że nie została ona ujęta i na jakim etapie w ogóle jest zlecanie tej dokumentacji. Czy już jest już zlecona i kiedy będzie?

 

Skarbnik Powiatu Pani T. Pawelak udzieliła odpowiedzi tłumacząc, że w projekcie budżetu są zadania bieżące natomiast, ta inwestycja, która dotyczy drogi Iłów – Młodzieszyn jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wyjaśniła, że urzędnicy Starostwa nie będą przepisywać wszystkich zadań od początku na każda Sesję Rady Powiatu. Jest to tylko projekt zmian, które dotyczą konkretnych zmian i są one tu zawarte. Natomiast z uchwałą stanowiącą Radni zapoznali się w grudniu kiedy była podejmowana. W trakcie roku wszystkie zmiany są częściowo nanoszone. Tego załącznika, który nie występuje w zmianach po prostu się nie drukuje i nie przepisuje całego budżetu od początku do końca. Znajdują się tu te załączniki, w których następują jakiekolwiek zmiany. Dlatego nie ma tu ujętej tej inwestycji, natomiast ona nie zginęła i wszystko jest tak, jak było zaplanowane

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące dyskusji.

 

Więcej pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poddała projekt uchwały wraz z autopoprawkami pod głosowanie.

 

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       19 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                ---------------

 

Uchwała  została przyjęta przez Radę 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 27

 

Ad. pkt. 13         Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego i Lecznictwa Specjalistycznego.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o przedstawienie informacji na temat Szpitala Powiatowego i Lecznictwa Specjalistycznego Pana Dyr. F. Pasiaka.

 

Głos zabrał Dyrektor Szpitala Powiatowego Pan F. Pasiak i złożył sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. „Niektóre informacje, które przedstawię są znane ale          z uwagi, że w Radzie Powiatu zasiadają nowi Radni chciałbym przybliżyć tym samym problemy Szpitala. Naszą strategią jest aby Szpital funkcjonował aby się rozwijał i unowocześniał. Aby wypełniał swoją podstawową rolę statutową, jaką jest ratowanie życia, przywracanie i poprawa stanu zdrowia, usprawnianie oraz dbałość i troska o kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców Powiatu, tych którzy wybrali nas i chcą korzystać z naszych usług, a nie są mieszkańcami Powiatu, jak również i tych których los zmusił do korzystania z naszego szpitala i naszych usług, ponieważ znaleźli się w zasięgu naszego działania a spotkało ich niespodziewane zdarzenie, takie jak wypadek bądź ostre zachorowanie. By sprostać temu zadaniu niezbędne są 3 warunki: odpowiednia baza lokalowa z infrastrukturą, sprzęt i aparatura oraz wykwalifikowana kadra,      nie tylko medyczna. Chciałbym te poszczególne elementy państwu przybliżyć.

W budynku głównym mamy 8 oddziałów szpitalnych, 7 pracowni diagnostycznych, 25 poradni specjalistycznych, blok operacyjny i administrację. W szpitalu psychiatrycznym mamy dwa oddział odziały psychiatryczne męski i żeński, pododdział detoksykacji i gabinety terapii zajęciowej i psychoruchowej. Obiekty, które towarzyszą szpitalowi to: budynek anatomii patologicznej, budynek siłowni, tlenowni, warsztatowy, kotłownia wodna i parowa, oczyszczalnia ścieków, zbiorniki na wodę, budynek w którym niegdyś mieściła się portiernia oraz budynki, które są wydzierżawiane dla stacji dializ.

Do infrastruktury szpitala przynależą: lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, drogi i parkingi, instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazy medyczne oraz liczne tereny zielone.

Awaria, któregokolwiek z tych elementów zakłóca funkcjonowanie całości i odbija się na jakości świadczonych usług.

Jeśli chodzi o aparaturę medyczną, to jest ona na rynku coraz nowocześniejsza. Wymusza to na nas troskę o jego posiadanie, dlatego są czynione starania o pozyskanie odpowiednich środków na jej zakup. Udało nam się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pt. „Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie” na kwotę 5.541.472,00 zł, z czego 85% to kwota dofinansowana – 4.710.251,20zł, a 15% - 831.229,80zł, to wkład własny szpitala. W ramach tego programu zakupiono w roku sprawozdawczym tomograf komputerowy nowej generacji, aparat RTG, aparat kostny w z podwieszeniem sufitowym oraz system radiografii cyfrowej, aparat USG i 2 aparaty EKG.

Mamy 486 pracowników medycznych, w tym 54 lekarzy. Mimo usilnych starań liczba ta nam się nie zwiększa. W tym roku etatów wykazanych mamy 633, a faktycznych 623, ponieważ w tym wykazie jest 5 etatów stażowych i 5 etatów rezydenckich, które są opłacane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Posiedzenie VI Sesji Rady Powiatu opuścił Radny A. Grabarek.

Na posiedzenie VI Sesji Rady Powiatu przybył Radny P. Gaik.

Od tej chwili Rada Powiatu obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała się czy Radni mają pytania dot. informacji funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski i wyraził swoją refleksję, „od dłuższego czasu obserwuję starania jakie są podejmowane na przestrzeni lat w kierunku poprawy działania szpitala i świadczonych przez niego usług. Te wyniki prezentowane tutaj przez Pana Dyr. F. Pasiaka, myślę, że wszystkich uspakajają. Przez te lata kolejni dyrektorzy borykali się z niełatwą sytuacją i trudnymi momentami w funkcjonowaniu szpitala. Z pewnością okoliczności zewnętrzne miały bardzo duży wpływ na taką sytuację ale Pan Dyrektor dokonał rzeczy bardzo istotnej, ustabilizował sytuację zarówno pod względem personalnym, gdzie uspokoiła się praca szpitala ale również, co było widać tutaj podczas prezentacji sytuacja finansowa, co w kontekście powszechnie znanej sytuacji w krajowych szpitalach powiatowych pokazuje, że jednak można poprzez racjonalne działania i dobrą współprace z załogą osiągnąć bardzo satysfakcjonujące wyniki. Pan Dyrektor prezentował tutaj bardzo optymistyczne informacje dotyczące pozyskiwanych środków zewnętrznych a myślę,     że nie wszystkim to się udaje a fakt, że te pieniądze zostały zaangażowane w podniesienie licznych możliwości szpitala i świadczonych przez niego usług. Pokazuje, że ten szpital rzeczywiście zmierza w dobra stronę i to może uspokajać mieszkańców Powiatu, że w tym momencie usługi medyczne są na wyższym poziomie i diagnostyka jest o wiele lepsza niż było to w przeszłości. Wielkim atutem naszego szpitala jest ratownictwo medyczne. Ja pamiętam, w pierwszej kadencji, gdy z wielkim staraniem ten oddział był tworzony, a jego otwarciu towarzyszyły bardzo burzliwe chwile, gdyż wówczas nie dostrzegano jeszcze jaką szansą dla szpitala będzie właśnie ten oddział. Dzisiaj to, że w bardzo trudnych sytuacjach ląduje śmigłowiec i udziela bardzo szybkiej pomocy mieszkańcom powiatu, dostarczając ich do kliniki czy innych specjalistycznych szpitali. To uważam za bardzo chwalebną rzecz. Wszystkie poprzednie dyrekcje idąc w tym kierunku, rzeczywiście widziały tę perspektywę, do której należało dążyć. To że dzisiaj Pan Dyrektor planuje dalsze działania pokazuje, że przy NFZ, który jest coraz bardziej wymagającym partnerem i zleceniodawcom zamawiającym usługi oni wszystko już w tej chwili w formie elektronicznej odbierają, a zatem jest mniejsze pole manewru dla szpitala, który musi się z każdej usługi się bardzo skrupulatnie rozliczać. A zatem, te kontrakty są z każdym rokiem coraz trudniejsze i coraz bardziej wyśrubowane przez NFZ.

Budowa nowego pawilonu, jest bardzo potrzebnym zadaniem dla mieszkańców starzejącej się społeczności polskiej i opieka peliatywna jest kierunkiem, który jest coraz bardziej dostrzegany i nieunikniony. Natomiast wydaje mi się, że prognoza finansowa Powiatu pokazuje, że możliwości niestety ale zbyt różowo się nie rysują. To niestety decyzje podejmowane dziś, skutkują potem w perspektywie. Ja dostrzegając wszystkie działania Zarządu Powiatu w poprzedniej kadencji jak i aktualne, zmierzające w kierunku poprawy sytuacji finansowej budżetu powiatowego, to tam ta spuścizna jest dostrzegalna stąd staram się to w głosowaniach jakoś eksponować. Natomiast tutaj apel do obecnego Zarządu Powiatu. Mamy mienie, które jest w tej chwili wystawione w procedurach przetargowych do sprzedaży, może warto by było rozważyć czy któraś z tych lokalizacji pod właśnie taką potrzebę nie byłaby możliwa do rozpatrzenia, gdyż to jest niewątpliwie ważne aby bieżące potrzeby budżetu można było zrealizować ale tez pewne transakcje mają długofalowe skutki i są one w gruncie rzeczy dla społeczności lokalnej podejmowane, może zatem warto by było, chociaż nad tym się zastanowić czy dla celów tej sugerowanej przez Pana Dyrektora opieki długo terminowej w tych stanach już naprawdę zaawansowanych, przewlekłych czy nie rozważyć takiej opcji wykorzystania któregoś z tych obiektów. Pozbyć się tego mienia można tylko raz, co właśnie zrobiono w przeszłości,       a może warto by było to zrobić tak, żeby i powiatowa ochrona zdrowia mogła mieć ten cel zrealizowany.

 W każdym słowie, które tu powiedziałem, staram się docenić wysiłki dyrekcji i załogi, że ta sytuacja szpitala rzeczywiście wygląda tak jak Pan Wicestarosta J. Ciura mówił, że nie musimy drżeć, tak jak wiele powiatów , które z chwilą wejścia w życie ustawy, myślą co zrobić i jak podejść do tego, żeby w najbliższych miesiącach można było sprostać wymaganiom postawionym w tej nowej ustawie o lecznictwie .

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej B. Fastyn.

 

Radna B. Fastyn „przyłączając się do gratulacji dla Pana Dyrektora F. Pasiaka, chciałabym się odnieść do wypowiedzi mojego poprzednika Radnego J. Żelichowskiego, i powiedzieć,               że problem sprzedaży działek i uzyskania z tego konkretnego kapitału, to nie jest kwesta tego, że się przeprowadzi coś raz. Chodzi o to żeby, uzyskać za to sensowną i racjonalną cenę. To jest jedna rzecz, a jeżeli chodzi o projekty i plany które Pan Dyrektor F. Pasiak przedstawił nam dość wnikliwie podczas ostatnich obrad Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. To chcę zaznaczyć, że szpital dysponuje hektarowym obszarem tuż przy obecnych zabudowaniach szpitala i Pan Dyrektor ma już konkretna wizje jak by mógł wyglądać taki oddział. Zakładając kwestię utrzymania go i połączenia z całym kompleksem obiektów i tego, że w jego zamyśle miałby to być odział parterowy, gdzie możnaby było ciąć wszelkie koszty związane z transportem osób obłożnie chorych. Tak, że jest już pewien konkretny zamysł i ja mam propozycje żebyśmy nie uszczęśliwiali Pana Dyrektora F. Pasiaka na siłę oferując mu jakiś obiekt, którego koszty utrzymania są tak naprawdę wyższe, niż konstrukcja nowego pawilonu, który swoją drogą sam by się obronił. Biorąc pod uwagę, że tak jak Pan Dyrektor F. Pasiak przedstawił, że już oddział z 20 łóżkami byłby na plusie budżetowym. A planuje otworzenie tam 100 łóżek. Ten problem rozpatrywany w kontekście takim szerszym w ogólnej sytuacji służby zdrowia w Polsce, gdzie takiego typu oddziałów brakuje i należy przypuszczać, że gdyby u nas cos takiego powstało to obsługiwało by nie tylko pacjentów z terenu naszego Powiatu, a więc zakładało by znaczne wpływy budżetowe do kasy szpitala. W związku z tym nie uszczęśliwiajmy na siłę Pana Dyrektora F. Pasiaka.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Informacja o działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej ”Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie za 2011r. w załączeniu – Załącznik Nr 29

 

 

 

Ad. pkt. 14         Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.012010r – 31.12.2010r.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosił o zabranie głosu przez Przewodniczącego Rady Społecznej Pana J. Ciurę.

 

Przewodniczący Rady Społecznej Pan J. Ciura odczytał opinię Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z dnia 06.06.2011r., która odbyła się w przerwie posiedzenia Rady Powiatu. Rada Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za rok 2010 wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o przedstawienie opinii Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej J. Żelichowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan J. Żelichowski poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, która obradowała w dniu 31.05.2011r i miała okazję zapoznać się z prezentacją Pana Dyrektora F. Pasiaka i była ona niewątpliwie powodem tego, że Komisja po jej wysłuchaniu jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony Radzie Powiatu projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusja nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poddała projekt uchwały pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych

„Za”               przyjęciem głosowało           19 Radnych

„Przeciw”                                         --------------

„Wstrzymało się”                             --------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych ” i ”wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 29

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska ogłosiła 10 minutową przerwę od 14.02 do 14.12

 

 

 

Ad. pkt. 15         Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli w Stowarzyszeniu Samorządów ziemi Sochaczewskiej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę o przeczytanie projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o wyrażenie opinii przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Statutowo – Regulaminowej S. Lewadnowskiego.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowo – Regulaminowej S. Lewandowski poinformował, że Komisja Statutowo – Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały i udzieliła głosu Radnemu S. Lewandowskiemu.

 

Radny S. Lewandowski powiedział, że „propozycja Zarządu Powiatu związana jest                    z uczestnictwem Pana Starosty i Pana Wicestarosty, „stąd ja mam takie pytania. Czy to musi być Pana Starosta i Pan Wicestarosta? Czy to jest taki dobry obyczaj i takie są standardy? Czy to mogą być inni Radni zaproponowani do Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej? Przykładem może być miasto Sochaczew gdzie np. jest Burmistrz jako przedstawiciel i jest jeden z Radnych”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radcy Prawnemu Pani G. Błaszczyk

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk poinformowała, że „§5 statutu Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej stanowi, że członkami stowarzyszenia są członkowie rzeczywiści, którzy uczestniczą w posiedzeniach Zgromadzenia oraz w pracach pozostałych prac stowarzyszenia za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Każdy członek rzeczywisty ma dwóch przedstawicieli z czynnym prawem głosu. Wyboru przedstawicieli członka rzeczywistego Stowarzyszenia dokonuje organ Stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd zaproponował tych dwóch członków imiennie. Jest to Pan Starosta i pan Wicestarosta. Oczywiście moim zdaniem nie ma przeszkód prawnych aby państwo zgłaszali innych kandydatów. Ci kandydaci na dodatek nie musza być nawet wybierani z pośród Radnych. Natomiast myślę, że dobrym obyczajem i ze względów merytorycznych dobrze jest, jeśli jest to osoba, która problemy jednostki samorządu zna i która na bieżąco może je monitorować i przekazywać. Dlatego radni wybierają zwykle na swoich przedstawicieli te osoby, które uczestniczą w pracach Rady bądź Zarządu, którzy są Burmistrzami lub Wice burmistrzami. Nie widzę przeszkód prawnych by mogli państwo zgłaszać inne kandydatury, to jest propozycja Zarządu. Oczywiście na marginesie powiem, że wydaje mi się ze Pan Starosta dzisiaj wcale nie  musiał kandydować, bo statut nie zawiera takich zapisów, że z upływem kadencji samorządu kończy się uczestnictwo w tej Radzie jako przedstawiciela Samorządu.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu                      Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski zapytał czy Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sochaczewskiej, jest tym co kiedyś istniało pod nazwą Związek Gmin Ziemi Sochaczewskiej? Czy to jest jakieś przekształcenie i ma jakiś związek ze sobą?

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała Radnego                               Sz. Ziółkowskiego, że Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sochaczewskiej i Związek Gmin nie maja ze sobą nic wspólnego.

 

Radny Sz. Ziółkowski zapytał się czy na posiedzeniu VI Sesji Rady Powiatu jest ktoś, kto miał związek z pracami tego stowarzyszenia do tej pory?.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska, poinformowała Radnego                       Sz. Ziółkowskiego, że taką osobą jest Pan Starosta T. Koryś.

 

Radny Sz. Ziółkowski poprosił o przedstawienie czym przez ostatnie lata zajmowało się Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sochaczewskiej i jakie były efekty jego pracy, „bo jak gdyby na ten temat nic nie wiemy”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Staroście Powiatu Panu T. Korysiowi.

 

Starosta Powiatu Pan T. Koryś wyjaśnił, że stowarzyszenie zawiązało się pod koniec poprzedniej kadencji. Pewne procedury trwały i Gminy miały swoich kandydatów, na etapie tworzenia statutu były spore problemy z uzgodnieniem. Kiedy już wszystkie kwestie zostały dopasowane skończyła się kadencja. Niektórym skończyła się osobowo kadencja bo nie zostali wybrani albo zostali wybrani na radnych. I stąd ponowiona została procedura na początku tej kadencji. Zostały wysłane pisma do poszczególnych samorządów, żeby jeżeli nastąpiły zmiany albo jeśli uważają, że powinny być inne osoby mogą wprowadzić inne nazwiska. A skład tych poszczególnych zespołów z poszczególnych samorządów jest rzeczywiście różny. Jest czasami wójt i przewodniczący rady  lub zastępca wójta i członek rady. Na zestaw osób nie mamy wpływu,  tu decydują poszczególne Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu P. Gaikowi.

 

Radny P. Gaik zapytał czy Pani Radca Prawny, która dysponuje statutem Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej czy mogłaby odczytać cele statutowe, które w statucie powinny być zawarte.

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk poinformowała, że jest to dobrowolne stowarzyszenie i nie dotyczy bieżącej działalności Starostwa jako jednostki organizacyjnej. Odczytała cele Stowarzyszenia, którymi są: wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona i reprezentowanie wspólnych interesów członków stowarzyszenia; inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy tych samorządów; wspieranie polityki zdrowotnej, zwłaszcza poprzez wspomaganie działalności i pomoc finansową oraz rzeczową na rzecz ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek ochrony zdrowia działających na terenie jednostek samorządu terytorialnego będących członkami rzeczywistymi Stowarzyszenia; pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych UE oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów stowarzyszenia; wprowadzanie działalności pożytku publicznego w tym również na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy; upowszechnienie ochrony i paw kobiet oraz działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, nauki, edukacji, wychowania, a także rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób pozostających w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, osób bliskich; przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Są to zasady postępowania, które wypływają z pewnej etyki i działania samorządu. Etyki i działania przedsiębiorców. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków do obsługi bieżącej działalności powołuje sekretariat i pracowników. Ja nawet nie wiem czy jest sekretariat, czy są zatrudnieni pracownicy skoro to stowarzyszenie jest dopiero nową formą, nową jednostką działającą na terenie Powiatu Sochaczewskiego. Na pewno istnieją jakieś składki, bo z nich Stowarzyszenie utrzymuje się, a także z darowizn jak i z pracy społecznej innych osób.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Dyrektorowi Szpitala Panu F. Pasiakowi, który powiedział, że do powstania Stowarzyszenia doszło wtedy, kiedy był kryzys szpitalny. „Ja podjąłem się pełnić tą funkcję, którą pełnię. I kiedy mieliśmy zadłużenie szpitala sięgające 20.000.000 zł i wypłaty należności z tytułu ustawy 203 i trzynastki około        4.000.000 zł. Więc żeby rozwiązać ten problem należało wziąć kredyt na spłacenie należności dla pracowników z nakazu sadowego. Starostwo wspomogło Szpital i otrzymaliśmy ten kredyt na załatwienie tych spraw. Zapytano mnie kiedyś dlaczego następny dyrektor bierze kredyty i zadłuża szpital na 25 lat po to, żeby spłacali go nasi wnuczkowie. Ja odpowiedziałam, że istnieje możliwość, że możemy korzystać z odpisów podatkowych i gdybyśmy stworzyli takie stowarzyszenie, po którego zarejestrowaniu będziemy mogli rozpropagować, że będzie składka 1% z odprowadzanych podatków i że będzie ona przekazywana na spłatę rat za ten kredyt. Na szczęście sytuacja, jak do chwili obecnej, Szpitala jest taka, że nie musimy sięgać po ten sposób spłacania tego kredytu. Dobrze, że jest takie Stowarzyszenie, ponieważ z chwilą kiedy było by jakieś załamanie, w każdej chwili będziemy mogli takie konto otworzyć i poczynić odpowiednie kroki, aby dokonywano odpisów 1% podatku. Taki właśnie miało początek Stowarzyszenie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu                       Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, że na postawie Statutu, który odczytała Pani Radca Prawny przychodzi mu na myśl, że jest to organizacja, która przypomina istniejące w dalszym ciągu w samorządzie, Związki Gminne. „Ja z własnego doświadczenia wiem, że jeśli taki związek, czy taka organizacja nie posiada dynamicznego przewodnika, to jest zwykle martwa. Mogę się tu posłużyć konkretnymi przykładami. Był Związek Gmin Powiatu Mazowsze Zachodnie z Panem Burmistrzem Kurkiem, tam się działo wiele. Składane były wnioski i to wszystko wyglądało bardzo dynamicznie. Poza tym Gmina Teresin była w innych dwóch związkach, w Związku Gmin Kampinos i w Związku Gmin Ziemi Sochaczewskiej i tam się nie działo nic, ponieważ, nie było tych przewodników, którzy by nadawali ton i podsuwali pomysły. Dlatego uważam, że bardzo istotną osobą jest taki przewodnik. Jeżeli wszystkie okoliczne samorządy mają należeć do tego związku to, ja wśród tych wójtów, burmistrzów dostrzegałbym jakąś taką osobę. Natomiast jeśli chodzi o Powiat, nie chcę mówić, że nie. Dziwi mnie trochę, jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że ludzie uważają, że jest pogląd taki, że starosta musi mieć swojego zastępcę choć mój osobisty pogląd jest taki, że w naszym przypadku nie koniecznie. Tutaj mi to wygląda tak, że w Związku Gmin Starosta musi mieć swojego zastępcę. Sam Pan Starosta mówił tu kiedyś o świeżej krwi, naprawdę chyba nie wiąże się z działalnością z tego Stowarzyszenia jakaś daleko zaawansowana politycznie czy finansowo strategia, formuła. Natomiast my tutaj przedstawiamy nieco inne poglądy, przynajmniej w takiej sytuacji gdy nie ma wizji podejmowania jakiś ważnych decyzji jeśli chodzi o finanse i o politykę. Prośba do Zarządu: zróbcie miejsce także innym, może to zmieni patrzenie na rzeczywistość, na świat nieco odmiennego myślenia, będzie to tylko z pożytkiem dla takiego Stowarzyszenia. Znowu możemy pytać, czy Pan Wicestarosta skończył jakiś kurs pod tym kątem w związku z działalnością stowarzyszeń i być może taki skończył, a może jak nie skończył to jest i w tej dziedzinie dobry. Ale naprawdę Starosta i Wicestarosta, to ja uważam, że to jest lekka przesada i jakieś barykadowanie się. Pokażcie szanowni państwo dobrą wolę, tu chodzi o to żeby jak najwięcej pomysłów zebrać i później je zrealizować. Oczywiście gdyby była taka sytuacja, że za chwilę wyjdzie Pan Starosta i Pan Wicestarosta i powie, że to któryś z nich będzie taką prężną osobą i to on nada ton pracy w tym stowarzyszeniu i za tym pójdą efekty. To ja być może sam będę głosował za czymś takim. Ale naprawdę, pół roku w samorządzie powiatowym utwierdza mnie w przekonaniu, że nikt tu teraz nie wyjdzie i takiego programu nie przedstawi. Dlatego moja serdeczna prośba, aby dopuścić tutaj, także nie chodzi mi o osobę ale o inny sposób spojrzenia na rzeczywistość. Ja rozmawiałem z niektórymi Radnymi przed Sesją i tutaj wolę wystąpienia w roli kandydata wyraził Radny A. Grabarek, którego tutaj nie ma w tej chwili i nie wiem czy jest możliwe, żeby zgłosić jego kandydaturę. Myślę, że byłaby to na prawdę doskonała kandydatura”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała Radnego Sz. Ziółkowskiego, że kandydat osobiście musi wyrazić swoją zgodę.

 

Radny Sz. Ziółkowski poprosił, aby jakiś kandydat się pokazał „bo przecież rzeczą najlepszą jest, kiedy kandydat sam się zgłasza. Takie jest moje osobiste zdanie bo wtedy wiadomo, że można się spodziewać za tym zaangażowania, dobrej woli i chęci do pracy. Natomiast jeżeli nie, to ja ze swojej strony chciałbym, zgłosić kandydaturę S. Lewandowskiego i na koniec chciałem powiedzieć, że o ile przedstawianie jakiś kandydatów nie wchodzi w gestię obowiązków czy przywilejów danej osoby to uważam, że pozycje dla kandydatów powinny być wolne do zgłoszenia z sali. Skoro mamy tę uchwałę podejmować, mamy prawo zgłaszać kandydatów. Dlatego ja zgłaszam kandydaturę Starosty T. Korysia i Radnego S. Lewandowskiego”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Radcę Prawnego Panią          G. Błaszczyk o zabranie głosu.

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk zaproponowała głosowanie na poszczególne nazwiska             i ta osoba, która dostanie największą ilość głosów zostanie przedstawicielem w Stowarzyszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała Radnego S. Lewandowskiego czy wyraża zgodę.

 

Radny S. Lewandowski wyraził zgodę.

 

Radny Sz. Ziółkowski złożył wniosek z prośba o tajne głosowanie nad kandydaturami.

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk wyjaśniła, że takie głosowanie jest zastrzeżone do przypadków wymienionych w ustawie, a wszystkie inne głosowania są jawne i głosowane zwykłą większością głosów. To jest taki przypadek kiedy głosowanie jest jawne. I jeżeli państwo chcą tajne głosowanie to trzeba to przegłosować.

 

Radny Sz. Ziółkowski  złożył wniosek, o to aby przeprowadzić głosowanie, kto jest za tajnym głosowaniem.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poddała pod głosowanie wniosek  w sprawie tajnego głosowania nad kandydaturami.

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych

„Za”   głosowało       8 Radnych

„Przeciw”                  10 Radnych

„Wstrzymał się”                   1 Radny

 

Wniosek formalny Sz. Ziółkowskiego o głosowanie tajne został odrzucony 10 głosami „przeciwnymi” przy 8 głosach „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przystąpiła do głosowania nad poszczególnymi nazwiskami kandydatów, którzy mają wchodzić w skład przedstawicieli Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej.

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych

Głosowanie nad kandydaturą Starosty Pana T. Korysia:

„Za”   głosowało       19 Radnych

„Przeciw”                  --------------

„Wstrzymało się”      --------------

Kandydatura Starosty Pana T. Korysia została przegłosowana 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Głosowanie nad kandydaturą Wicestarosty Pana J. Ciury:

„Za”   głosowało       11 Radnych

„Przeciw”                    7 Radnych

„Wstrzymało się”        1 Radny

Kandydatura Wicestarosty Pana J. Ciury została przegłosowana 11 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych i prz 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Głosowanie nad kandydaturą Radnego S. Lewandowskiego:

„Za”   głosowało       6 Radnych

„Przeciw”                  9 Radnych

„Wstrzymało się”      4 Radnych

Kandydatura Radnego S. Lewandowskiego została przegłosowana 9 głosami „przeciwnymi” przy 6 głosach „za” i przy 4 głosach „wstrzymujących się”.

 

W wyniku głosowania wyłoniono przedstawicieli Powiatu Sochaczewskiego w Stowarzyszeniu Samorządów Ziemi Sochaczewskiej są nimi: Starosta Powiatu Pan T. Koryś i Wicestarosta Powiatu Pan J. Ciura.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przeszła do głosowania nad projektem uchwały.

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych

„Za”   głosowało       13 Radnych

„Przeciw”                    5 Radnych

„Wstrzymało się”        1 Radny

 

Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” i przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 30

Ad. pkt. 16         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w  2011r. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o odczytanie projektu uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  Pana J. Łopatę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Dyrektor PCPR  Panią  B. Bogiel.

 

Dyrektor PCPR Pani B. Bogiel powiedziała, „ponieważ dostaliśmy dodatkowo środki, o których mówiłam wcześniej z PFRON w kwocie 147.368,00zł i środki te przeznaczyliśmy na zadania, na które złożono najwięcej wniosków. Mimo tych dodatkowych  środków, jest to           w stosunku do poprzedniego roku o około 60.000,00zł mniej. To powoduje, że mamy mniejszą możliwość zabezpieczenia osób potrzebujących. Propozycja jest taka, żeby na turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych przeznaczyć 80.000zł. Chcę tu nadmienić, że na dzień dzisiejszy jest około 380 wniosków więc będziemy musieli i tak odpowiednim zarządzeniem te środki podzielić dla najbardziej potrzebujących. 50.000zł jest przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się i na dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i w środki pomocnicze. Tu wcześniej przeznaczyliśmy 281.812 zł dodaliśmy 17.368 zł. Projekt podziału środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Społeczną ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowie i Polityki Społecznej Pana J. Żelichowskiego o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan J. Żelichowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, która obradowała 31.05.2011r. Komisja zapoznała się z propozycjami, które zostały Państwu przedstawione. Mamy świadomość, że nie są to pieniądze wystarczające na zaspokojenie w pełni potrzeb i oczekiwań. Ale uznając, że te propozycje płyną od osób kompetentnych i świetnie zorientowanych w problematyce i wychodzą naprzeciw społecznych oczekiwań. Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt uchwały.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

 

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych

„za”    głosowało       19 Radnych

„Przeciw”                  --------------

„Wstrzymało się”      --------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 31

 

 

Ad. pkt. 17.        Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Głównego Specjalistę ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Pana Z. Madeja o przedstawienie sprawozdania.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Pan Z. Madej poinformował, że „zgodnie ze zmianą Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi weszło właśnie zgodnie z tą zmieniona Ustawą gdzie w art. 5 pkt 3 jest napisane, że jest obowiązkiem aby Zarząd Powiatu co roku przedstawiał państwu Radnym takie sprawozdanie. Ponieważ jest to pierwsze sprawozdanie i nie ma jakiś opracowanych reguł w jaki sposób to sprawozdanie ma wyglądać staraliśmy się podzielić je na dwa obszary. W pierwszym obszarze znajduje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego, który był zawarty w programie. W drugim obszarze znajduje się działalność poza finansowa”. Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej poinformował, że starał się bardzo szeroko przedstawić to na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej i prosi o przyjęcie tego sprawozdania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pana J. Żelichowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan J. Żelichowski poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznała się ze sprawozdaniem ale go nie opiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2010 w załączeniu – Załącznik Nr 32

 

 

Ad. pkt. 18         Wniosek Radnej A. Ulickiej o podjęcie stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej A. Ulickiej.

 

Radna A. Ulicka poprosiła Radę Powiatu o zajęcie stanowiska w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

 

Radna A. Ulicka oczytała wniosek.

 

Treść wniosku:

„Stanowisko Rady Powiatu w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w kwestii wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski.

Rada Powiatu zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o to, by w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie roku 2011 za jeden z priorytetów Polski uznana została kwestii rolnictwa, a w szczególności sprawa wyrównywania poziomu dopłat rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. Starej Unii.

Wyrównanie dopłat Rada uważa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez polski rząd jako problem najwyższej wagi.

Rada zobowiązuje Przewodniczącą Rady do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście Panu J. Ciurze.

 

Wicestarosta Pan J. Ciura poprosił w imieniu Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej o przerwę.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska ogłosiła 15 minutową przerwę od 15:00 do 15:15, rzeczywisty czas zakończenia przerwy 15:45

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu P. Gaikowi.

 

Radny P. Gaik wyjaśnił, że jako przedstawiciel w Radzie Powiatu, Platformy Obywatelskiej „chciałbym wyrazić swoje zadowolenie z poparcia udzielonego przez Pana Jarosława Kaczyńskiego przyjętemu już przez Rząd Pana Donalda Tuska priorytetowi „Gospodarka Żywnościowa” i zawartej w nim kwestii dopłat rolnych. Szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych, jest to dla mnie, jako przedstawiciela Platformy Obywatelskiej bardzo miłe zaskoczenie. Niemniej jednak chciałbym dodać, że Rada Powiatu jako ciało samorządowe nie powinna być włączana w ogólnopolską kampanię wyborczą. Nawet jeżeli dla nas, jako Platformy Obywatelskiej, jest to korzystne, gdy priorytety przyjęte przez Rząd Donalda Tuska uzyskują poparcie Prawa i Sprawiedliwości”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska powiedziała, że my jako Rada Powiatu możemy podjąć stanowisko w tej sprawie nie włączając się w sprawy polityczne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wicestarostę Pana J. Ciurę o zabranie głosu.

 

Wicestarosta Pan J. Ciura przedstawił stanowisko Klubu Radnych Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej i Radnych nie zrzeszonych, którzy się spotkali podczas przerwy i uchwalili w tej sprawie swoje stanowisko:

 

„Stanowisko Rady Powiatu w sprawie uznania kwestii wyrównywania dopłat rolniczych w przyjętym Rządowym priorytecie – gospodarka żywnościowa.

Rada Powiatu zwraca się do Ministra Rolnictwa Pana Marka Sawickiego, aby w ramach przyjętego przez Rząd priorytetu „uwzględnienie kwestii wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski” aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tak zwanej Starej Unii. Wyrównywanie dopłat, Rada uważa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez Polski Rząd jako problem najwyższej wagi.

Rada Powiatu zobowiązuje Panią Przewodniczącą Rady Powiatu do niezwłocznego przesłania niniejszego stanowiska do Ministra Rolnictwa.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że w większości treść jest taka sama jak we wniosku Radnej A. Ulickiej z tym, że zaproponowano przesłanie pisma do Ministra Rolnictwa, który jest odpowiedzialny za sprawy dot. rolnictwa w Rządzie Donalda Tuska.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu                       D. Dobrowolskiemu.

 

Radny D. Dobrowolski skierował pytanie formalne do Pani Radcy Prawnego, która obsługuje VI Sesję Rady Powiatu: „Czy stanowisko zaprezentowane przez Pana Wicestarostę możemy brać pod uwagę, ze względu na to, że stanowisko Klubu Prawo i Sprawiedliwość zostało przyjęte w głosowaniu do porządku obrad i jest zupełnie inne jego umocowanie na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu, niż to przedstawione przez Pana Wicestarostę”.

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk powiedziała, że Radny D. Dobrowolski ma rację, że to stanowisko można jedynie poddać pod głosowanie i to tyle co można zrobić.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska powiedziała, że do porządku obrad został wprowadzony punkt, aby przyjąć dzisiaj stanowisko, które przedstawiła Radna A. Ulicka. Klub Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej przedstawił po spotkaniu projekt w troszkę zmienionej formie. Nie jest adresowany do Prezesa Rady Ministrów tylko do Ministra Rolnictwa. Pozostała treść jest nie zmieniona.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, że „jednym argumentem, który padł za zmianą przedstawił Pan Wicestarosta J. Ciura i wiązał się on z kompetencjami Ministra Rolnictwa. Nie ulega wątpliwości, że Minister Rolnictwa podlega Prezesowi Rady Ministrów i nie ulega wątpliwości, że głos Prezesa Rady Ministrów będzie głośniej dobiegał w każdej sytuacji, niż głos Ministra Rolnictwa. Ale ja bez konsultacji i proszenia o przerwę, nawet 5 minutową, chciałbym zaproponować aby wysłać to i do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa. Ja nie widzę w tym problemu. Nie rozbijajmy się i nie róbmy niepotrzebnej dyskusji, bo istotą jest stanowisko. Jeżeli ono jest nie zmienione, ja proponuje wyślijmy to stanowisko i zatytułujmy je do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa. Myślę, że niewielka jest różnica. Ja cały czas już od I Sesji Rady Powiatu starałem się napomykać o dobrej woli. Myślę, że to naprawdę jest daleko od polityki, ze względu na to czy jesteśmy z Prawa i Sprawiedliwości czy z Platformy Obywatelskiej. Tak się składa, że ten list wysłał do nas Prezes Prawa i Sprawiedliwości, ale włącza się to także, jak Radny P. Gaik powiedział, w politykę Platformy Obywatelskiej. Proponuje wyślijmy to do obydwu panów i tak to rozwiążmy”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu                                  D. Dobrowolskiemu.

 

Radny D. Dobrowolski powiedział, że „nie chce się odnosić do jednego i drugiego stanowiska. Tylko chodzi tutaj o procedowanie pewnych dokumentów. My jesteśmy na Sesji Rady Powiatu, najwyższym organie ustawodawczym w Powiecie i zaczynamy jakieś próby procedowania dokumentów, które w ogóle tu nie powinny mieć miejsca. Szanowni Państwo porządek obrad przyjęliśmy na początku Sesji. W porządek obrad zostało wprowadzone jednoznaczne stanowisko określone co do treści, odczytane z mównicy przez panią Radną A. Ulicką i przegłosowane. I to jedyne stanowisko wprowadzone na tej sali możemy procedować. Ja uważam, że jeżeli pojawiło się drugie stanowisko, to moment na wprowadzenie go do dyskusji był podczas przyjmowania porządku obrad. Szanowni Państwo, ze smutkiem stwierdzam, że po raz kolejny próbujemy procedować dokument, który wnosi w sobie pewne niechlujstwo polityczne i proceduralne. Taka  była uchwała o wyborze przedstawicieli do Stowarzyszenia. Tu Zarząd Powiatu wszedł w kompetencje Rady Powiatu wybierając Pana Starostę i Pana Wicestarostę. Ja nie mam tu zastrzeżeń osobowych, jednak te osoby powinny imiennie paść tu na tej sali, a nie być wprowadzone przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały. Tak samo w tym momencie nie wyobrażam sobie Szanowni Państwo, żebyśmy mogli procedować dokument, który nie został wprowadzony do porządku obrad tej Sesji. Pani Przewodnicząca apeluję tu do Pani. Pani tu stoi na straży aby ten porządek był przestrzegany i apeluje, żebyśmy w ogóle nie dyskutowali w tym punkcie o jakimkolwiek innym stanowisku.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska wyjaśniła, że wprowadzając punkt do porządku obrad nie wprowadzaliśmy konkretnie treści stanowiska, treść tego stanowiska była odczytana później.

 

Glos zabrał Radny P. Gaik odnosząc się do wypowiedzi Radnego Sz. Ziółkowskiego i Radnego D. Dobrowolskiego. „Powiem, że idea jest jak najbardziej słuszna i trudno się z nią nie zgodzić. Faktem jest, że rzeczywiście w całości się ona wpisuje w treści zawarte już priorytetach Rządu. Zastrzeżenia mam tylko co do formy i co do sposobu wprowadzania i ewentualnego wykorzystania później takiego pisma. Natomiast ja mam pytanie do Pani Radcy Prawnego: Czy istnieją przeszkody natury prawnej żebyśmy rozszerzyli w tym momencie porządek obrad i wprowadzili to drugie stanowisko?”

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk udzieliła odpowiedzi, że nie ma takiej możliwości aby wprowadzić drugie stanowisko teraz do porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu                       R. Ambroziakowi.

 

Radny R. Ambroziak zgłosił formalny wniosek o wprowadzeniu stanowiska, które przedstawił Wicestarosta Pan J. Ciura.

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk państwo Radni przedstawili stanowisko do porządku obrad, a treść tego stanowiska w jakimś stopniu ma być spożytkowana ponieważ inni Radni wnieśli drugie stanowisko. Jeśli Państwo wyrażą taką wole, że chcą to stanowisko to tak, ale nie, że będzie inne kontr stanowisko natomiast można dyskutować na temat tego stanowiska i próbować je zmodyfikować, ale to wnioskodawcy muszą wyrazić wolę zmiany.

 

Głos zabrał Radny R. Ambroziak zwrócił się do Radnych, który wnieśli to stanowisko i powiedział, że jego klub chciałby ująć to stanowisko tak, jak ono w rzeczywistości brzmi ale nie skierujemy go do Prezesa Rady Ministrów tylko do Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej A. Ulickiej

 

Radna A. Ulicka zabrała głos i powiedziała, że „z tego co pamięta pytała Radnych czy przeczytać Radnym całą treść i uzasadnienie. Przeczytałam oczywiście tytuł wprowadzając zmiany w porządku obrad, nikt z państwa Radnych nie wyrażał takiej woli, ponieważ każdy z państwa dostał to stanowisko, dlatego tez to podkreślałam. Ja nie widzę przeciwwskazań, żeby wysłać to pismo do Prezesa Rady Ministrów i jeżeli ktoś z Państwa widzi jakieś przeciwwskazania to ewentualnie chciałabym je poznać dlaczego państwo Radni nie chcecie, żeby te pisma wysłać do obydwu i Ministra Rolnictwa i Prezesa Rady Ministrów.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski. „Niejednokrotnie zdarzało się podczas obrad, że dokumenty prezentowane i przyjmowane do porządku były modyfikowane i zmieniane. I tutaj sadzę,            że intencją wnioskodawców nie jest sztywne trzymanie się tylko i wyłącznie jednej propozycji. Bo ta propozycja nie do końca w moim odczuciu jest precyzyjna w swojej wymowie. Otóż nie jestem osobą, której temat jest obcy. W tym z wykształcenia jak i również przez długi czas z rolnictwem i oświatą rolniczą byłem związany. I bardzo istotną rzeczą dla mnie jest trzymanie się pewnych prawd, które później przekazywane są do publicznego odbioru. Otóż na dzień dzisiejszy kwestia dopłat rolniczych nie jest wyborem tego roku ani decyzji ostatniego czy poprzedniego roku. Takie decyzje były podejmowanie w momencie akcesji Polski i podpisywano na wiele lat z pełna świadomością. Dokumenty jakie można było wówczas przyjąć w których 2013 rok jest rokiem dochodzenia do 100% dopłat bezpośrednich dla rolników. I my jesteśmy konsekwentnie coraz bliżej z każdym rokiem tego faktu. Oczywiście pojawiają się pewne niuanse, które dostrzegają, i bardzo dobrze europarlamentarzyści. To oni zwracają uwagę na pewne zagrożenia, bo tam co tu dużo mówić jest prowadzona pewna gra, a w tle tej gry są niemałe pieniądze. Dlatego jak najbardziej słuszne jest podnoszenie kwestii dopłat rolniczych tyle tylko, że nie twórzmy wrażenia, że rolnictwo zostało kompletnie przez Rząd pominięte, bo pierwszym priorytetem, który został sformułowany na prezydencję polską jest gospodarka żywnościowa. A zatem kwestie rolnictwa są bardzo mocno eksponowane i polityka rolna wspólna jak najbardziej znajduje tam swój wyraz. Natomiast rzeczywiście kwestia dopłat jest najbardziej wyczuwalna przez rolników bezpośrednio w ich budżecie. I dlatego trzeba poprzeć ten wniosek. Ale proszę nie upierajmy się, żeby tutaj nie robiono między dwoma środowiskami polityki. Ja nie reprezentuję ani jednego ani drugiego środowiska politycznego, a chciałbym rzeczywiście, żeby to stanowisko jeśli, już zostało wprowadzone do porządku obrad, żeby przez Radę Powiatu zostało przyjęte w pewnym konsensusie i z korzyścią dla tematu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej A. Ulickiej

 

Radna A. Ulicka powołując się na słowa Pani Radcy Prawnego, że „tylko na wniosek wnioskodawcy można zmienić stanowisko. „Nikt nie pytał o to mnie ani mojego Klubu. Gdybym chciała przedstawić inną formę zajęcia stanowiska, to bym pewnie je przedstawiła w innej formie. I chciałabym się odnieść do wypowiedzi Radnego P. Gaika. Ja nie mam nic przeciwko żebyśmy coś z Platformą Obywatelska razem robili. Ja się cieszę, że Pan wyraża takie zdanie i taką opinię. To więc właśnie zróbmy coś razem. Dlaczego Państwo się kurczowo trzymacie tego stanowiska skoro tutaj przed chwilą usłyszeliśmy dosyć duży wykład na ten temat. I nie widzę w tym nic złego żeby to poszło najpierw do Prezesa Rady Ministrów”.

 

Głos zabrał Radny P. Gaik, który powiedział, że „idea jest jak najbardziej słuszna i ja się zgadzam z tą ideą. Moje wątpliwości dotyczą jedynie czasu, w którym takie stanowisko jest przedstawiane i formy w jakiej jest ono proponowane. Skoro z naszej strony jest wola przyjęcia tego stanowiska, a Państwo chcą żeby takie stanowisko zostało przyjęte, no to ja nie widzę powodu żebyśmy mieli nie wypracować wspólnego stanowiska wszystkich środowisk. I takie stanowisko możemy przyjąć i przesłać dalej”.

 

Głos zabrał Wicestarosta Pan J. Ciura wyraził swoje zdziwienie, gdyż to nie jest uchwała, a jedynie stanowisko, w związku z tym „jeśli wszyscy mówimy o dobru rolnictwa, przedstawiłem wniosek i proszę o przegłosowanie go”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu

 

Radny Sz. Ziółkowski ”nie usłyszałem w czym Minister Rolnictwa jest lepszy od Prezesa Rady Ministrów, żeby podkreślić treść tego pisma.”

 

Głos zabrał Radny R. Ambroziak i wyraził swoje zdziwienie, że akurat „tuż przed wyborami bardzo zainteresowali się państwo rolnictwem. Muszę powiedzieć, że temat wyrównywania dopłat nie jest mi obcy. W związku z tym, że ja się interesowałem cały czas i powiem, że wtedy kiedy były negocjacje w Unii Europejskiej, pomyślcie kto w tym czasie najwięcej pracował, żeby osiągnąć jak najwięcej dla rolnictwa. Wtedy nawet Premier Rady Ministrów powiedział, że to jest niemożliwe, żeby to osiągnąć w Unii Europejskiej. A osiągnięto to za Ministra Jarosława Kalinowskiego i teraz również trzeba sobie powiedzieć, że Minister Rolnictwa Marek Sawicki, jest bardzo dobrym negocjatorem w Unii Europejskiej. Pominięcie go było by dla mnie i dla moich kolegów z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego porażką. Państwo próbujecie uprawiać tutaj politykę. Dlaczego nie chcecie przyjąć tego stanowiska, które żeśmy wspólnie wypracowali na posiedzeniu?. Tam nic nie było ujęte, zmieniliśmy tylko adresata tego stanowiska”.

 

Radny R. Ambroziak zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu Pani H. Pędziejewskiej z wnioskiem formalnym, „skoro to nasze stanowisko nie zostanie przyjęte, to proszę o odłożenie go na następną Sesję Rady Powiatu”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu                        Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, że nie usłyszał odpowiedzi na zadane przez niego pytanie więc odbiera to jako brak argumentów za tym, żeby wniosek został złożony. Wniosek aby być wprowadzony do porządku obrad, musi być przegłosowany. Dlatego prosimy Panią Przewodnicząca Rady Powiatu aby nie wyrażała zgody na zmianę treści złożonego wniosku i aby poddać go pod głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska po konsultacji z Panią Radcą Prawnym, prosi Radna A. Ulicką o odczytanie wniosku.

 

Radna A. Ulicka odczytuje wniosek.

 

Głos zabrał Wicestarosta Pan J. Ciura i zwrócił się z pytaniem do Pani Radcy Prawnego             G. Błaszczyk: „Czy w sprawach różnych możemy odczytać i przegłosować swój wniosek?”

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk odpowiedziała, że nie jest to uchwała to jest tylko pismo, do tej pory na Radzie Powiatu bywały takie przypadki, że w sprawach różnych podejmowano jakieś decyzje czy pisma, które były wysyłane przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poddaje wniosek Radnej A. Ulickiej pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych z czego w głosowaniu nie wziął udziału 1 Radny.

„Za”   głosowało        7 Radnych

„Przeciw”                  8 Radnych

„Wstrzymało się”      3 Radnych

 

Wniosek Radnej A. Ulickiej został odrzucony 8 głosami „przeciwnymi” przy 7 głosach „za” i przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt. 19         Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 30 września 2010r. do 31.03.2011r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przypomniała Radnym, że otrzymali pisemna informację dot. wykonania uchwał Rady Powiatu. Jednocześnie poinformowała Radnych Powiatu, że sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawiane jest dwukrotnie w ciągu roku przy Sesji Absolutoryjnej i przy analizie sprawozdania za pierwsze półrocze.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska o przybliżenie informacji poprosiła Starostę Pana T. Korysia

 

Starosta Pan T. Koryś wyjaśnił, że w materiałach, które zostały przesłane do Radnych znajdowała się informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 30.09.2010r. do 31.03.2011r. i nadmienił, że rozpisane są bardzo szczegółowo wszystkie sesje i poprosił Radnych o pytania w celu udzielenia bliższych informacji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała Radnych czy mają jakieś pytania odnośnie przedstawionej informacji.

 

Pytań dotyczących informacji z wykonania uchwał Rady Powiatu nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady powiatu od 30.09.2010r do 31.03.2011r. w załączeniu – Załącznik Nr 33

Ad. pkt. 20     Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o przybliżenie informacji Starostę Pana T. Korysia.

 

Starosta Pan T. Koryś poinformował, że informacja z prac Zarządu Powiatu również została wysłana Radnym z materiałami na VI Sesję Rady Powiatu. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu, Zarząd przygotował 4 autopoprawki. Wsłuchując się w wnioski na poszczególnych komisjach, które odbyły się przed Sesją. I między innymi te przesunięcia w paragrafach zostały państwu zaproponowane w 4 autopoprawkach. „Chciałbym wrócić do jednego tematu, który poruszyła Radna W. Dragan. Kiedy rozpatrywano petycje mieszkańców Gminy Iłów i Gminy Młodzieszyn dot. długiej drogi od Iłowa do Młodzieszyna to złożyliśmy wniosek do Wojewody Mazowieckiego a Komisja Powiatowa pozytywnie go zaopiniowała. Składając go, chcieliśmy przedstawić jak wygląda przybliżony kosztorys remontu tej rogi w takim stanie w jakim ona jest i po poszerzeniu tej drogi. Padły dosyć astronomiczne kwoty. Bo jeżeli bez poszerzenia drogi jest to kwota ok. 3.800.000zł, a z poszerzeniem drogi do parametrów drogi powiatowej jest to ponad 32 .000.000 zł. Zapisane są środki w budżecie na dokumentację tej drogi, ale decyzji nie podejmowaliśmy ponieważ obawiamy się aby nie poszła ona przypadkiem na półkę, a na dokumentację i wyłożymy 100.000zł, a może i więcej. Także ten temat nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale zajmował się nim Zarząd Powiatu. W oczach Komisji Wojewódzkiej nie znalazła ta droga uznania, choć uwarunkowywaliśmy prośbę o dotację różnymi rodzajami pod topień. Dostaliśmy tylko dofinansowanie na Gminę Brochów na drogę Piotrkówek – Władysławów.

 

Przewodnicząca Rady Powiaty Pani H. Pędziejewska poprosiła o pytania dotyczące informacji z prac Zarządu Powiatu .

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski i zgłosił się z trzema pytaniami.

1 pytanie dot. numeru 15 – „zaakceptowano wybór firmy, która pomoże przygotować i przeprowadzić przetarg na wybór firmy zajmującej się obrotem i dystrybuują energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. Chciałem spytać czy w naszym urzędzie nie ma osób, które są w stanie przygotować przetarg?. Czy to musi być aż firma zewnętrzna do tego powoływana? Bo o ile wiem tych przetargów było dużo i przygotowywało to Starostwo.

2 pytanie dot. numeru 25 – „po raz kolejny wpłynął wniosek z Miasta Sochaczew w sprawie wspólnej inwestycji przebudowy skrzyżowania ulicy Gawłowskiej. To jest też nadal sucha informacja, ja prosiłbym bardzo o przytoczenie tej odpowiedzi albo o powiedzenie co w tej odpowiedzi jest zawarte”.

3 pytanie dot. numeru 29  - „Zarząd Powiatu zatwierdził termin i program obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień dzisiejszy. Chciałem się zapytać, czyje to są kompetencje bo doczytałem się w ustawie o samorządzie powiatowym, że obrady zwołuje Przewodniczący Rady Powiatu i je prowadzi. Natomiast w kompetencji Zarządu Powiatu jest przygotowywanie projektów uchwał. Może jest inaczej więc proszę powiedzieć mi jaki przepis to reguluje”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Starostę Pana T. Korysia.

 

Starosta Pan T. Koryś powiedział, że „jesteśmy zobligowani aby wyłonić dostawcę energii w przetargu publicznym. Zastanawialiśmy się rzeczywiście nad tym jak do tego się zabrać bo novum. I Dyrektor Wydziału Rozwoju Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska                      S. Grefkowicz, który zajmował się tym tematem, dowiedział się o tej firmie. Obejrzeliśmy jej prezentację i zdecydowaliśmy się, żeby ta firma poprowadziła nam przetarg. Jest 6 czy 7 dostawców dla Starostwa Powiatowego i dla wszystkich jednostek Starostwa. Myślimy nawet, żeby szerzej zainteresować tym tematem inne samorządy by w perspektywie złożyli wspólny wniosek jako Powiat. Samorządy, które miałyby ochotę przystąpić ze swoimi jednostkami. Jeśli bliższych informacji państwo Radni oczekują to zapraszam do Starostwa, wtedy z Dyr. Wydziału Rozwoju Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowiczem dokładnie to wyjaśnimy.

Jeśli chodzi o kolejne pytanie. Jesteśmy po rozmowie z Panem Burmistrzem ale pojawiło się pismo podpisane jeszcze przez Wiceburmistrza Pana Zawickiego. Byliśmy zobligowani na nie odpowiedzieć, ale uzgodniliśmy na razie jedynie ustnie i deklarujemy swoją partycypację w 1/3 inwestycji.

Odnośnie 3 pytania to zaakceptowaliśmy, a nie zatwierdziliśmy. Może po prostu było to za mocno przez Panią Sekretarz  podkreślone”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej A. Ulickiej.

 

Radna A. Ulicka „moje pytanie dotyczy punktu 4, ponieważ tu zatwierdzono wniosek o środki na remonty 0.6% z rezerwy oświatowej i cichłabym zapytać czy to jest to samo co mieści się pod punktem 24. Czy to jest przeznaczone na jakieś inne jednostki i ewentualnie na jakie jednostki i jakie kwoty to są”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła odpowiedzi, że jest to coś innego.

 

Radna A. Ulicka „więc chciałabym się zapytać jakie były złożone wnioski na dofinansowanie rezerwy i na jakie jednostki są przewidziane i na jakie kwoty”.

 

Głos zabrał Radny B. Jakubowski. „Ja chciałbym zapytać czy są jakieś wieści z Rady Miasta Warszawy odnośnie wypożyczenia, wydzierżawienia czy odkupienia przęsła mostu Syrena na rzekę Bzurę w miejscowości Kozłów Szlachecki.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnej A. Ulickiej.

 

Radna A. Ulicka „Na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących, były przeznaczone w tamtym roku środki w tym sprawozdaniu finansowym. Chciałbym zapytać na jakim etapie jest ta inwestycja, jeśli chodzi o realizację rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu przez Starostę Pana T. Korysia.

 

Starosta Powiatu Pan T. Koryś wyjaśnił, że środki z rezerwy są poza subwencją. To się dostaje albo się nie dostaje z tym, że w tym roku są mocne obostrzenia jeśli chodzi o tą rezerwę od Ministra Edukacji. Dlatego, że muszą być poparte konkretnymi protokołami lub ewentualnie decyzjami sanepidu czy straży pożarnej. Także tutaj w tym temacie jeszcze nie mamy jasności sprawy. Jeśli chodzi o drugi temat, to z subwencji oświatowej zadysponowaliśmy około 900.000zł na prace remontowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i na Centrum Kształcenia Praktycznego. W tym, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących (bo tam mamy decyzje sanepidu i straży) wyjmiemy z dokumentacji tę cześć, która pozwoli na rozwiązanie węzła gordyjskiego,  jakim szatnia. W Centrum Kształcenia Praktycznego jest pomysł tego typu, żeby Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną przenieść do jednego z obiektów CKP. Ze względu na to, że ten obiekt, który w tej chwili zajmuje PUP i Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ani jednemu nie wystarcza ani drugiemu. PUP w tej chwili jest zobligowany do tego żeby uruchomić Centrum Aktywizacji Zawodowej, to jest ostatni rok na pozyskanie środków na utworzenie tego Centrum. Jest przygotowana decyzja do ogłoszenia przetargu na te dwa tematy.

Natomiast jeśli chodzi o sprawę przęsła mostu nasza propozycja, którą skierowaliśmy, aby poszło to na Radę Miasta Warszawy. Już przez Zarząd Miejski Dróg została skierowana. Pojawiło się wielu chętnych na te konstrukcje w Zarządzie Miejskim Dróg w Warszawie. Także w obawie, żeby gdzieś nie było większych potrzeb niż nasze, nie informowaliśmy tak w szczegółach na ten temat, oczywiście wykonując swoje zadania i zabiegając o to, by ta konstrukcja trefiła właśnie do nas do Kozłowa Szlacheckiego. Pismo poszło już do Rady Warszawy i jest szansa, ponieważ są dwie Sesje Rady Warszawy w miesiącu czerwcu, także miejmy nadzieję, że czerwiec rozstrzygnie ten temat.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zwróciła się do Radych Powiatu o kolejne pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu porządku obrad VI Sesji Rady Powiatu.

 

Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami w załączeniu – Załącznik Nr 34

 

 

 

Ad. pkt. 21         Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że w o okresie między sesjami wpłynęło wiele kart z życzeniami na święta wielkanocne, za które wszystkim podziękowała. Poinformowała, że również z Wiceprzewodniczącymi Rady uczestniczyli, reprezentując całą Radę Powiatu w następujących imprezach: w konferencji organizowanej przez Gimnazjum nr 1 i Burmistrza Miasta Sochaczew nt.: „Poszukiwanie talentów”; w Akademii poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w szkole w Erminowie; w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza; w 9 Gali Sportowiec Roku organizowanej przez Starostwo Powiatowe i Expres Sochaczewski; w 5 Gali edycji Sochaczewskiego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”; w koncercie promującym uzdolnione dzieci i młodzież w Państwowej Szkole Muzycznej; w imprezach wystawienniczych, promocyjnych Wielkanoc na Mazowszu w hotelu Chabrowy Dworek; w otwarciu DPS w Młodzieszynie; w spotkaniu wielkanocnym w Dziennym Domu Pomocy Społecznej; w podsumowaniu konkursu Sochaczewianin roku 2010; w Jubileuszowym Koncercie Papieskim w Kozłowie Biskupim;          w podsumowaniu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Nowa szata ulubionej książki” organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie; w podsumowaniu konkursu Biblioteki Pedagogicznej; w otwarciu sezonu kolejki wąsko torowej w Tułowicach; w Powiatowym Święcie Ludowym w Nowej Suchej. Poinformowała, że co piątek pełnili razem z Wiceprzewodniczącymi  dyżury w Biurze Rady Powiatu .

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała czy są jakieś pytania.

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przeszła do następnego punktu obrad.

 

 

 

Ad. pkt. 22     Interpelacje i zapytania Radnych.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między Sesjami do Przewodniczącego Rady Powiatu, jak również do Biura Rady Powiatu nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Zapytała Radnych czy maja do przedstawienia interpelacji lub czy chcą złożyć zapytanie. Poinformowała Radnych iż przed Sesją wpłynęła interpelacja Radnego      A. Grabarka.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Pana          J. Łopatę o odczytanie interpelacji Radnego A. Grabarka.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał interpelację Radnego A. Grabarka.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że interpelacja Radnego A. Grabarka zostanie przekazana do Zarządu Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę o odczytanie interpelacji Radnych Powiatu Sochaczewskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał interpelację Radnych Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę o odczytanie zapytania Radnej B. Fastyn.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał zapytanie Radnej B. Fastyn.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu                           J. Żelichowskiemu.

 

Radny J. Żelichowski w formie zapytania chciałby „zwrócić uwagę na rzeczy, o których już swojego czasu mówiłem. Żałuje, że nie mogę zaadresować go bezpośrednio do naszego Radnego Wojewódzkiego ale zrobię to niewątpliwie. W gestii samorządu wojewódzkiego jest taki plan, realizowany zresztą konsekwentnie. Plan dotyczy budowy parkingów Park – Drive na terenie Mazowsza. Ja o tym mówiłem, że Miasto Sochaczew w poprzedniej kadencji podejmowało, mimo iż jak by to nie jest kompetencyjne zadanie Miasta, gdyż praktycznie żadnej nieruchomości gruntowej Miasto nie posiada. Są to nasze drogi powiatowe. Usługa, która jest świadczona dla naszych mieszkańców jest prowadzona przez Koleje Mazowieckie, a zatem spółkę samorządu województwa mazowieckiego. Z oczywistych, obiektywnych powodów ten temat został odłożony na później. Ale słyszymy w tej chwili o bardzo dynamicznych działaniach samorządu Gminy Teresin i jak widać można z powodzeniem ten temat przypominać i konsekwentnie drążyć tym bardziej, że tez nie jest zadaniem Powiatu budowa parkingu Park – Drive. To jest ponad wszelka wątpliwość. Natomiast może tutaj samorząd powiatowy i samorząd miejski, który tę wole już w poprzedniej kadencji wykazywał. Wykorzystać te dobre relacje jaki łączą samorząd powiatowy z samorządem wojewódzkim i nadać temu tematowi więcej dynamiki. Bo naprawdę pomimo faktu, że ten parking na terenie Starostwa rozładował niewątpliwie korzystnie wpływając na ruch przy dworcu. Te setki samochodów, które się tam zatrzymują, mimo wszystko widzimy, że te nasze ulice są tak maksymalnie obstawione samochodami. To jest uciążliwe i stanowi duży dyskomfort, nie tylko dla mieszkańców Miasta ale i Powiatu, którzy  na pewno dojeżdżają tu i zostawiają samochody i dalej jada pociągiem. Także to jest ten temat, który polecam Zarządowi Powiatu.

A druga kwestia to już tutaj była wywołana w pracach Zarządu Powiatu, że skrzyżowanie ulicy Płockiej i Gawłowskiej jest newralgiczną sprawą. Ja chce tutaj powiedzieć, że w tych pracach PZD jest do wykorzystania koncepcja. Dwie zrobione w poprzedniej kadencji Burmistrza Czubackiego jedna na sygnalizację świetlną, druga na rondo. Oczywiście koszty tych rozstrzygnięć przemawiały za sygnalizacja świetlną. Można wszystko budować odnowa, można wybudować i w szpitalu pawilon, w Mieście przedszkole, żłobek. Są to wszystko rzeczy potrzebne. Tyle tylko, że budżety samorządu miejskiego czy powiatowego są takie jakie są. Ja te realia znam, rozumiem, że można zgłaszać postulaty budowy nowych rzeczy ale staram się raczej pokazywać żeby wykorzystywać obiekty użyteczności publicznej, które są w tej chwili w kompetencji samorządu powiatowego. Jeżeli zatem na dzień dzisiejszy pieniądze, bo one są głównym problem przy rozstrzygnięciu tej budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu. Wiem, że           z naszego budżetu nie uda się w najbliższym czasie wygospodarować. Natomiast w poprzedniej kadencji takie próby współpracy były tez podejmowane aby zrobić to razem spełzły na niczym. Była definitywna decyzja władz Miasta, żeby tę sygnalizację świetlną jednak wybudować               z większego budżetu miejskiego. Miasto po prostu mogło rozstrzygnąć tę kwestię widząc, że Powiat się bardzo mocno zaangażował w budowę ulicy Gawłowskiej. Na to poszły bardzo duże środki no więc zrobienie tego skrzyżowania byłoby ze strony samorządu miasta takim dobrym gestem, a jednocześnie dla mieszkańców świetnym rozwiązaniem codziennych problemów. I teraz pojawia się kwestia czy nie wykorzystać właśnie któregoś z tych obiektów, które są w tej chwili wystawione w procedurach przetargowych. Jeżeli nie ma na nie zainteresowania, to może zrobić z któregoś z nich argument w rozmowach z Miastem. Miastu potrzebny jest nowy żłobek czy przedszkole w tej chwili mowy nie ma żeby z tych pieniędzy, którymi dysponuje samorząd w moim odczuciu wybudować nowe obiekty. Jest równolegle prowadzony projekt wspierania budowy żłobków czy adaptowania obiektów pod żłobki. Jedna edycja właśnie kilka tygodni temu została rozstrzygnięta. W tej chwili jest następna rozpisana i widzę, że niektóre samorządy pozyskują kwoty i 2.500.000,00 zł nawet na takie zadanie. Jeżeli jest to duża ilość miejsc po adaptacji, może to byłby atut Powiatu w rozmowach z Miastem. Ja rozumiem, że każdy samorząd musi pilnować swojego budżetu ale mieszkańcy są ci sami, miejscy i powiatowi, a zatem jeśli udało by się może w tym kierunku pójść to nie byłoby takiej sytuacji jaka się zdarzyła z Polami Czerwonkowskimi. Miasto nie mogło z samorządem powiatowym się porozumieć i odkupić 6 hektarów. Powiat sprzedał te Pola Czerwonkowskie firmie, a miasto odkupiło dopiero od firmy. Te 6 hektarów, które dziś są wielkim kapitałem miasta i może być pięknie wykorzystany inwestycyjnie. No chyba nie tego typu rozstrzygnięć oczekują mieszkańcy i stąd mój skromny apel do Zarządu Powiatu, żeby może zechcieć w tym kierunku też pójść.

 

Przewodniczące Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Sz. Ziółkowskiemu.

 

Radny Sz. Ziółkowski zaczął od zapytania i nawiązał „do sformułowań, które już padały w czasie dzisiejszej Sesji, a które wiążą się z tym jak odpowiada się na interpelacje i proceduje w stosunku do próśb kierowanych do Zarządu Powiatu. Ja na poprzedniej Sesji Powiatu zwracałem uwagę na pewien problem komunikacyjny, że strasznie oszczędnie w słowach Zarząd Powiatu przedstawia nam swoja pracę, jakby się nie chciał w tym momencie chwalić. Myślałem, że tak delikatnie zwrócona uwaga da jakiś efekt. Natomiast dzisiaj muszę mówić już o niechlujstwie i tyczy się to odpowiedzi na moją interpelacje. A mianowicie, Panie Starosto, po to ja składam interpelację, żeby uzyskać odpowiedź od Pana. Chodzi mi tu konkretnie o zakres obowiązków Wicestarosty Pana J. Ciury. Tym czasem po jednej z komisji Pan Wicestarosta kładzie przede mną kartkę z podpisem nieczytelnym, z pieczęciami nieczytelnymi, adresowana nie do mnie tylko do niego. Zgoda jest tu zakres obowiązków ale po to składa się interpelacje, żeby otrzymać dokument i się nim później posługiwać. Ja nie mogę się posługiwać dokumentem który jest jakąś kserokopią z nieczytelnym podpisem i pieczęciami. Ja chcę się posługiwać dokumentem, który jest odpowiedzią na interpelację pochodząca od osoby, do której interpelacja była kierowana. Dlatego pytam się Panie Starosto, zwłaszcza, że już 3 miesiące minęły od tego kiedy złożyłem tę interpelację. Więc terminy przekroczył Pan trzykrotnie. Pytam się kiedy otrzymam od Pana odpowiedź na moją interpelacje odnośnie zakresu obowiązków Wicestarosty, ponieważ tego jako taką odpowiedź niestety traktować nie mogę. Chcę się posługiwać oficjalnymi dokumentami. Ja na ostatniej sesji czyli 3 miesiące temu złożyłem wniosek o to aby Zarząd Powiatu odpowiedział na pytanie jakie będą dalsze kroki jeśli idzie o nieruchomość przy ulicy Gawłowskiej, o której mówiliśmy na ostatniej Sesji. Jeśli Zarząd Powiatu się tym zajął to proszę o poinformowanie, a jeśli nie, to proszę o poinformowanie, że się nie zajął i ewentualnie czy się zajmie. Tyle odnośnie pytań natomiast przechodzę do interpelacji.

Pierwsza z interpelacji dotyczy Alei XX – lecia, jest ona w sumie dwu punktowa dosyć krótka ale prosiłbym aby Pan Starosta skorzystał z protokołu z mojego wystąpienia, ponieważ potrzebne jest tu pewne uzasadnienie. Wolałbym je przekazać ustnie. Mianowicie już od zeszłego roku staram się monitorować tą sprawę, tez bez jakiś specjalnych nalegań, efektownych zachowań po prostu starałem się być na tej drodze. Starałem się uzyskać dokumenty i starałem się na każdej komisji pytać o tę sprawę. Z bólem ale kolejne odpowiedzi otrzymuję. Natomiast wniosek jaki płynie z tych odpowiedzi, jakie otrzymuję niestety idą w bardzo złą stronę. Mianowicie skłaniają mnie one do stwierdzenia, że przy budowie Alei XX – lecia przy modernizacji tej ulicy nie był niestety sprawowany nadzór inwestorski. Na dzień dzisiejszy jest już sporządzona opinia biegłych, która w sposób jednoznaczny mówi, że praktycznie wszystko tam było zrobione źle, od materiałów jakie użyto przez ilość tych materiałów, przez stopień zagęszczenia. Dotyczy to zarówno podbudowy i zakrywania kanalików czyli tych głębokich wykopów jak również samej nawierzchni asfaltowej. W trakcie tego dobijania się o informacje, jednocześnie zmieniają się jak gdyby wersje co tak naprawdę od strony nadzoru inwestorskiego się działo. Najpierw była wersja, że są prowadzone dzienniki budowy, wszystko jest uzupełniane, a w tej chwili ta wersja pada. Ponieważ się okazuje, że one były wypełniane ale tylko do pewnego momentu, a konkretnie chodzi o to, że pan inspektor dopuszczał do realizacji kolejnych prac nie odbierając wcześniejszych prac zakrywowych. Prawdę mówiąc, nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego zachowania. Nie bardzo wiem o co tutaj chodzi. Okazuje się ze pan inspektor jako pracownik PZD nie był obligowany tutaj do swoich obowiązków żadną pisemną umową, która by określała jego obowiązki. Utrzymuje się, że wynika to z obowiązków pracownika PZD, natomiast fakty są takie, że na najmniejsze inwestycje i remonty, które nadzorował pan inspektor, czy po prostu w innych samorządach zawierane były umowy gdzie konkretnie opisane było jaki jest zakres jego obowiązków i jakie są tego konsekwencje. Dojdziemy za chwilę do tego, że ten zakres obowiązków na niego nałożony nie był. Składałem prośbę o dokumentację jaka w tej sprawie się pojawiała ze strony nadzorcy inwestycji, no i fakty są takie, że od dnia 30 września kiedy to odebrano pierwszy krótki fragment tej inwestycji i wypłacono kwotę około 400.000zł do dnia 10 listopada czyli na 10 dni przed zakończeniem inwestycji ani PZD ani Starosta nie monitowali w żaden sposób chyba, że dostałem niepełną dokumentację. Ale Pani dyrektor PZD potwierdzała, że żadnych innych monitów nie było. Nie monitowali w żaden sposób i nie obligowali w żaden sposób wykonawcy do pośpiechu, naprawy, zmiany sposobu organizacji tej pracy i realizacji tego zadania. Ja chciałbym przypomnieć, że jeśli idzie o nadzór Inspektora Nadzoru to osoba, która realizowała z ramienia starostwa te obowiązki inspektor nadzoru realizował w przeszłości pewne inwestycje w Gminie Teresin. Zresztą sam jako wójt przed 6 czy 8 laty współpracowałem z tym inspektorem nadzoru. Wprawdzie nie za czasów mojej z nim współpracy ale później, kiedy przestałem być wójtem dochodziło do niezmiernie krytycznych, z punktu widzenia oceny pracy tego inspektora sytuacji. Sytuacje te kończyły się nawet postępowaniami w sadzie i wyrokami sądowymi skazującymi, także chciałbym o tym przypomnieć, przede wszystkim w kontekście tego wszystkiego co powiedziałem do tej pory ale i w kontekście tego co będzie w przyszłości ponieważ jedyna furtka, ja to mówiłem już i Pani dyrektor PZD i Panu Wicestaroście i prosiłem aby do tego problemu podejść i poddać ocenie to co robi inspektor nadzoru. Jedyna furtka, przez którą w mojej ocenie niesolidny być może nieuczciwy wykonawca będzie mógł wyrwać ze Starostwa jakieś ulgi i uszczuplić jego zasoby nie wywiązując się z odszkodowań czy tez zwrotu utraconych dotacji dla Powiatu. Jedyna furtka jaka istnieje w tej sprawie to jest właśnie inspektor nadzoru. Ja nie chce tworzyć żadnych hipotez, ale aż na usta cisną się pytania Czy inspektor Nadzoru współpracował bardziej z Powiatem czy bardziej z tym niesolidnym wykonawcą. Dlatego jeszcze raz już w tej chwili publicznie, ponieważ pani Dyrektor wysłuchała moich sugestii i próśb. Pan Wicestarosta stwierdził, że nie będzie tematu podejmował ponieważ tym się zajmuje pani Dyrektor i tutaj pan Panie Wicestarosto powiedział Pan tylko część prawdy. Był Pan podległym pracownikiem Pani Dyrektor zeszłej kadencji ale Pani Dyrektor była podległym Panu Pracownikiem jako Członkowi Zarządu. Tak więc tutaj chcę na to zwrócić uwagę, ponieważ z takiej właśnie kakofonii wynikają później kompetencyjne zamieszania i chociażby trudność w określeniu tego kto ma udzielać odpowiedzi i brać na siebie odpowiedzialność za to co się wydarzyło. Dlatego publicznie chcę dzisiaj powiedzieć, żebyście państwo Radni poddali ocenie jako Zarząd Powiatu pracę inspektora nadzoru. A w mojej ocenie finał tego powinien być taki, że jasno będzie określone jaką rolę pełnił inspektor nadzoru i po której stronie de facto Zarząd Powiatu uważa, że stanął wypełniając swoje obowiązki. To jest niezwykle trudne zadanie dla Zarządu Powiatu, ponieważ ja odnoszę takie wrażenie, że w gronie Dyrektor PZD, inspektor nadzoru i Zarząd Powiatu, że wszystkie te osoby wiedza jak było i mają świadomość tego, że było zaniedbanie. Natomiast trudno będzie znaleźć tą osobę, która weźmie na siebie odpowiedzialność. Dzisiaj powiedziałem to na spotkaniu z Panią Dyrektor i inspektorem, że zarówno ja jaki i członkowie klubu Prawo i Sprawiedliwość, a myślę że nie tylko dołożymy wszelkich starań aby to nie Powiat stał się w tej sprawie jedynym poszkodowanym. Powiat nie jako Zarząd Powiatu, nie jako PZD, Powiat jako ten, który wyłoży pieniądze albo poniesie straty finansowe. Proszę Pana Starostę o uwzględnienie całego mojego wystąpienia i przy udzielaniu odpowiedzi proszę o przekonanie mnie, że nadzór nad inwestycją Alei XX – lecia w Teresinie był jednak sprawowany.

 

Radny Sz. Ziółkowski odczytał treść interpelacji.

 

Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, że według statutu czas na odpowiedź na interpelację to jest 30 dni.

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk poinformowała że dokładnie w statucie jest zapisane, że odpowiedź na interpelację może nastąpić od razu ustnie na Sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od daty złożenia interpelacji, a Przewodniczący Rady Powiatu może wyznaczyć inny termin odpowiedzi na interpelację.

 

Radny Sz. Ziółkowski stwierdził, że ponieważ za 14 dni i tak nie będzie obecny a chce aby była to odpowiedź pełna i aby naświetliła cały problem, poprosił aby jej do niego nie wysyłać, gdyż za 30 dni odbierze ją osobiście w Biurze Rady Powiatu. „I w zależności od tego jaka będzie odpowiedź na tą interpelację podejmę dalsze działania jako Radny Powiatu, jako mieszkaniec i obywatel.

Moją kolejną interpelację sformułowałem w tak poważnym tonie właśnie interpelacji. Dotyczy ona tego co wydarzyło się podczas otwarcia DPS w Młodzieszynie. Bodźcem do złożenia interpelacji było to, że owszem było komu witać ale nie było komu żegnać uczestników tej uroczystości. A dodatkowo jak już siedziałem w samochodzie to jeszcze z tego lasu błysnął mi przez okno czerwony kostium Pani Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w części DPS, której nie przedstawiono nam do zwiedzania. Ja Panie Starosto niezmiernie cieszę się z każdym na tej sali, że został oddany do użytku taki obiekt. Chociaż oddając cesarzowi co cesarskie, szanowni państwo, tu nie ma co popadać w jakąś super euforię. Przecież było powiedziane, że na 99 domów społecznych na terenie Mazowsza, my jako Powiat, Państwo jako Zarząd Powiatu i poprzednia Rada Powiatu zmodernizowaliście DPS jako dziewięćdziesiąci siódmi. To naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego, choć być może okoliczności samej modernizacji były nadzwyczajne i zapewne tego tez się dowiem bo będę się tą sprawa zajmował z ramienia Komisji Rewizyjnej. Natomiast te medale, to wychwalanie i dziękowanie kilkakrotne, to przekazywanie mikrofonu aby przypadkiem ktoś sam sobie nie wręczył medalu, no to proszę państwa, no to jest jakieś leczenie kompleksów. A to co się wydarzyło w ogóle, o tym o czym przeczytam w interpelacji to jest wręcz jakaś proletaryzacja kultury i nie tylko samorządowej. Ja te interpelacje kieruję do Pana Starosty kieruję również analogicznie pismo do Pani Przewodniczącej Rady Powiatu i proszę naprawdę o zastanowienie się. Możecie nas wykosić w każdym głosowaniu, macie większość. Dopóki macie większość. Ale tu chodzi o sprawy ludzi. To nie chodzi o to czy to złożył z Prawa i Sprawiedliwości czy z Platformy Obywatelskiej, tu nie chodzi o to czy w stowarzyszeniu będzie ktoś z opozycji, tu właśnie chodzi o to by ktoś był z opozycji w stowarzyszeniu. Żebyście później powiedzieli, że wy jesteście otwarci ale nie wy forsujecie tylko swój pogląd na sprawę. Natomiast z takim forsowaniem, o którym za chwilę przeczytam ja się zgodzić nie mogę bo to jest sprawa która powinna być nie tylko krytykowana, ona powinna być napiętnowana.”

 

Radny Sz. Ziółkowski odczytał swoja interpelację.

 

Pani Radca Prawny Pani G. Błaszczyk: „chciałabym cos powiedzieć tutaj, taka jest moja rola ale wydaje mi się że to, co Radny Sz. Ziółkowski przedstawił w ostatnim dokumencie, to są typowe zapytania Radnych. Interpelacje składa się w sprawach zasadniczych dla Powiatu, natomiast zapytania składa się w sprawie bieżących problemów Powiatu. W szczególności uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym, ale to do oceny Państwa Radnych zostawiam czy to jest zapytanie czy interpelacja”.

 

Radny Sz. Ziółkowski: „ja powiedziałem z jakich powodów nadałem taką formę. Ja uważam, że jest to rzecz zasadnicza. Bo jeżeli mnie ktoś pyta czy w ramach samorządu odbywają się pijackie spotkania garstki cwaniaków, którzy samorząd traktują i pieniądze publiczne jako sposób na życie to ja uważam to za sprawę zasadniczą, a takie pytania otrzymywałem”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała czy Radni mają jeszcze jakieś zapytania i interpelacje .

 

Nie zgłoszono więcej zapytań i interpelacji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła punkt obrad dotyczący interpelacji i zapytań Radnych.

 

Interpelacja Radnego A. Grabarka w załączeniu – Załącznik Nr 35

Interpelacja Radnych Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 36

Zapytanie Radnej B. Fastyn w załączeniu – Załącznik Nr 37

Interpelacja Radnego Sz. Ziółkowskiego dot. Alei XX-lecia w załączeniu – Załącznik Nr 38

Interpelacja Radnego Sz. Ziółkowskiego dot. otwarcia DPS w Młodzieszynie w załączeniu – Załącznik Nr 39

 

Ad. pkt. 23     Wnioski i oświadczenia Radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że przed Sesją wpłynął wniosek Radnej B. Fastyn.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o odczytanie wniosku Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana J. Łopatę.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan J. Łopata odczytał wniosek Radnej B. Fastyn.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że wniosek zostanie skierowany do Zarządu Powiatu.

 

Przewodnicząca Powiatu Pani H. Pędziejewska udzielił głosu Wicestaroście Panu J. Ciurze

 

Wicestarosta Pan J. Ciura „jeżeli jest mowa o otwartości to jest to właśnie przykład bo Prezes Rady Ministrów nie jest lepszy od Ministra Rolnictwa i odwrotnie. Myślę, że  jeden i drugi zasługuje na szacunek w związku z tym nie ustąpienie, żeby w kierunku do Ministra Rolnictwa podobne stanowisko złożyć jest tu przykładem. Ale niemniej nie wiem Pani Mecenas czy możemy w wolnych wnioskach to stanowisko przyjąć?”

 

Pani Radca Prawny G. Błaszczyk wyjaśniła, że to na co się powoływała to sytuacja która dotyczyła wewnętrznego stanowiska i chodziło o poparcie dla szpitala i wtedy Radni z poprzedniej kadencji stwierdzili, że nie chcą odkładać tego do następnej Sesji i byli za skierowaniem jednogłośnie pisma w tamtym momencie.

 

Wicestarosta J. Ciura powiedział, że jeżeli nie ma takiej możliwości to proponuje, żeby takie stanowisko, które odczytał na dzisiejszej sesji było wprowadzone w porządek obrad na następnej sesji. „Przecież nie tylko państwo chcą dobra rolnictwa wszyscy chcą i myślę tu o obecnych Radnych i wszystkich mieszkańcach Powiatu Sochaczewskiego”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska powiedziała, że kiedy będziemy przygotowywać porządek obrad następnej Sesji będziemy myśleć nad wprowadzeniem takiego stanowiska.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski zgłosił się z propozycją aby zanim taki dokument trafi pod obrady Rady Powiatu by powołać Komisje i wypracować wspólne stanowisko i aby wtedy takie pismo przyjąć przez consensus bez głosowania. „Ponieważ takie przepychanki nie wpływają na nasz autorytet wobec społeczeństwa i wobec rolników”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że planuje powołać taką Komisję, która wypracuje ów wniosek.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała się Radnych czy maja jeszcze jakieś wnioski.

 

Wniosków nie zgłoszono .

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła punkt obrad.

 

 

Wniosek Radnej B. Fastyn w załączeniu – Załącznik Nr 40

 

 

 

Ad. pkt. 24     Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska powiedziała, że do Biura Rady Powiatu wpłynęło zaproszenie Przewodniczącej Rady Miasta Pani Jolanty Gonty dla wszystkich Radnych Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska odczytała treść zaproszenia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, iż wpłynęło pismo od Rady Powiatu Sokołowskiego

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska odczytała pismo.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała również, że wpłynęła do Biura Rady Powiatu kolejna skarga Pana Władysława Panka. Jak Radni wiedzą skarga Pana Władysława Panka była rozpatrywana wielokrotnie i uznana za bezzasadną. Ostatnia wniesiona skarga została w dniu 3 marca 2011r nie zawiera żadnych nowych treści i wobec powyższego będzie miał zastosowanie art. 239 §1 KPA to jest podtrzymanie poprzedniego stanowiska z adnotacją w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego. To były wszystkie pisma w sprawach różnych które miałam do przedstawienia państwu Radnym.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska udzieliła głosu Pani Monice Radwańskiej – Komosa.

 

Pani M. Radwańska – Komosana zakończenie takim optymistycznym akcentem, chciałam się podzielić z państwem bardzo pozytywną wiadomością. Po raz 5 na terenie naszego Powiatu odbył się samorządowy konkurs dla nastolatków „8 Wspaniałych”. Konkurs polegał na tym żeby wybrać najlepszych wolontariuszy, którzy są zgłaszani przez instytucje i osoby prywatne. Jury spotyka się z tymi wolontariuszami i wybiera „8 Wspaniałych” 8 najlepszych wolontariuszy z terenu Powiatu Sochaczewskiego i po raz piąty odbyła się taka właśnie gala. Starostwo jest współorganizatorem konkursu na równi z lokalnym komitetem organizacyjnym, który mam przyjemność reprezentować no i w tym roku do organizatorów dołączył urząd miasta. I jeden z tych reprezentantów, wolontariuszy został wytypowany do edycji ogólnopolskiej. Tutaj pani Przewodnicząca razem z Panem Zbigniewem Madejem z ramienia Starostwa wręczaliśmy nagrodę temu chłopcu – Krystianowi Orzeszkowi. I chciałam powiedzieć że otrzymał on wyróżnienie na gali ogólnopolskiej. Chciałam zwrócić tu uwagę że w ogólnopolskiej gali wzięło udział 325 wolontariuszy z miast i powiatów z całej polski. Jest 8 równorzędnych miejsc dla 8 Wspaniałych z terenu całej polski i 5 wyróżnień. Także myślę że jest to olbrzymie wyróżnienie i chciałam się tutaj z państwem podzielić ta dobra wiadomością.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska wyraziła swoje zadowolenie, że na koniec posiedzenia Sesji Rady Powiatu mamy tak bardzo dobrą wiadomość i poprosiła o przekazanie gratulacji w imieniu Radnych Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych.

 

Głosów nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła punkt obrad Sprawy różne.

 

Zaproszenie Przewodniczącej Rady Miasta Pani Jolanty Gonty w załączeniu  - Załącznik Nr 41

Pismo od Rady Powiatu Sokołowskiego w załączeniu – Załącznik Nr 42

 

 

Ad. pkt 25.     Zakończenie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „Zamykam obrady VI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady zakończono o godz. 16:54

 

Protokołowała: Izabela Beta

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-18 14:38:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-18 14:38:08
  • Liczba odsłon: 1548
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441593]

przewiń do góry