Ogłoszenie z dnia 26 Kwietnia 2021 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr 164/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku Zarząd Powiatu w Sochaczewie  zamieszcza projekt Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania  i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025.
Wyżej wymieniony projekt jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 27 kwietnia 2021 roku do 7 maja 2021 roku. Jednostką organizacyjną odpowiadającą za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: pcprsoch@powiatsochaczew.pl  lub faksem na numer (46) 864-18-01.

Ogłoszenie z dnia 4 Marca 2021 roku
Zgodnie z Uchwałą Nr 153/2021 z dnia 4 marca 2021 roku Zarząd Powiatu w Sochaczewie  zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim na lata 2021-2023.
Wyżej wymieniony projekt uchwały jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 12 marca 2021 roku do 19 marca 2021 roku. Jednostką organizacyjną odpowiadającą za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: pcprsoch@powiatsochaczew.pl  lub faksem na numer (46) 864-18-01.

Ogłoszenie z dnia 12 marca 2019 roku
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wyżej wymieniony projekt uchwały jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od dnia 13 marca 2019 roku do dnia 20 marca 2019 roku. Jednostką organizacyjną odpowiadającą za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie. Ewentualne uwagi i wnioski do projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: oswiata@pze.az.pl

Ogłoszenie z dnia 23 lipca 2018 roku
Zgodnie z Uchwałą Nr 203/2018 dnia 19 lipca 2018 roku Zarząd Powiatu w Sochaczewie  zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim na lata 2018-2020.
Wyżej wymieniony projekt uchwały jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 23 lipca 2018 roku do 6 sierpnia 2018 roku. Jednostką organizacyjną odpowiadającą za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Ewentualne uwagi i wnioski do projektu na formularzu konsultacyjnym można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: pcprsoch@powiatsochaczew.pl  lub faksem na numer (46) 864-18-01.

Ogłoszenie z dnia 27 kwietnia 2018 roku
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wyżej wymieniony projekt uchwały jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 28 kwietnia 2018 roku do 4 maja 2018 roku. Jednostką organizacyjną odpowiadającą za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie. Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: oswiata@pze.az.pl

Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2018 roku
Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2018 roku Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zamieszcza projekt uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie ustalenia trybu udzielani i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Wyżej wymieniony projekt uchwały jest przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 19 stycznia 2018 roku do 26 stycznia 2018 roku. Jednostką organizacyjną odpowiadającą za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie. Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: oswiata@pze.az.pl

Ogłoszenie z dnia 24 czerwca 2016 roku
Starosta Powiatu Sochaczewskiego informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 5 lipca do 29 lipca 2016 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego” .
Uwagi w ramach konsultacji społecznych należy składać na specjalnie przygotowanym formularzu. Projekt planu transportowego wraz z formularzem konsultacyjnym wyłożony będzie w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 -500 Sochaczew, w poniedziałki od 10 00 do 18 00 , w pozostałe dni robocze od 8 00 do 16 00 .
Dokument i formularz konsultacyjny dostępne są również do pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: https://sochaczew-powiat.bip.org.pl w zakładce „Konsultacje Społeczne”.
Opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym mogą być kierowane w formie pisemnej w terminie do 29 lipca 2016 roku za pośrednictwem:
1.       poczty elektronicznej  na wskazane 2 adresy: starostwo@powiatsochaczew.pl lub pmaslowski@powiatsochaczew.pl ,
2.       poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 -500 Sochaczew,
3.       faksem na numer (46) 864 – 18 – 71,
bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, w poniedziałki od 10 00 do 18 00 , w pozostałe dni robocze od 8 00 do 16 00 .

Ogłoszenie z dnia 14 kwietnia 2016 roku
Zarząd Powiatu w Sochaczewie przeprowadza na terenie Powiatu Sochaczewskiego konsultacje społeczne w sprawie dokumentu pt. „Powiatowy program służący działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych  w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020”, zwanego  dalej „Programem”.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 14 kwietnia 2016 roku do dnia 05 maja 2016 roku.
Konsultacje będą przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego.
Przeprowadzanie konsultacji Programu nastąpi w sposób wskazany w § 6 ust.1 pkt.3 uchwały wskazanej w ust.1, tj. poprzez badanie opinii mieszkańców na temat Programu i przyjmowanie uwag na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, składanych w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, poprzez pocztę elektroniczną lub faksem .
Program oraz formularz konsultacyjny będą udostępnione mieszkańcom w formie pliku elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie pod adresem: https://sochaczew-powiat.bip.org.pl w zakładce „Konsultacje Społeczne”.
Osobom nie posiadającym dostępu do internetu, Program będzie udostępniony do wglądu w formie wydruku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew, Biuro podawcze (parter budynku). W tym samym miejscu będzie możliwy do pobrania wydruk formularza konsultacyjnego.
Opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym mogą być kierowane w formie pisemnej za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej na adres: pcprsoch@wp.pl , poczty tradycyjnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew,
2) faksem na numer: (46) 864 – 18 – 01
w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 uchwały; o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
Konsultacje nad Programem  mają charakter powszechny – obejmują teren całego Powiatu Sochaczewskiego. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie; osobą wyznaczoną do kontaktu jest pani Ewa Kajetaniak.

Ogłoszenie z dnia 24 lutego 2016 roku
Zarząd Powiatu w Sochaczewie przeprowadza na terenie Powiatu Sochaczewskiego konsultacje społeczne w sprawie dokumentu strategicznego pt. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020”.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 4 marca 2016 roku do dnia 18 marca 2016 roku.
Konsultacje będą przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego.
Przeprowadzanie konsultacji Strategii nastąpi w sposób wskazany w § 6 ust.1 pkt.3 uchwały wskazanej w ust.1, tj. poprzez badanie opinii mieszkańców na temat Strategii i przyjmowanie uwag na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, składanych w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, poprzez pocztę elektroniczną lub faksem .
Strategia oraz formularz konsultacyjny będą udostępnione mieszkańcom w formie pliku elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie pod adresem: https://sochaczew-powiat.bip.org.pl w zakładce „Konsultacje Społeczne”.
Osobom nie posiadającym dostępu do internetu, Strategia będzie udostępniona do wglądu w formie wydruku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew, Biuro podawcze (parter budynku). W tym samym miejscu będzie możliwy do pobrania wydruk formularza konsultacyjnego.
Opinie i uwagi na formularzu konsultacyjnym mogą być kierowane w formie pisemnej za pośrednictwem:
1. poczty elektronicznej na wskazane 2 adresy: starostwo@powiatsochaczew.pl lub igoralczyk@powiatsochaczew.pl.
2. poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew, Biuro podawcze,
3. faksem na numer: (46) 864 – 18 – 71
w terminie wskazanym w § 1 ust.2 uchwały; o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
Konsultacje nad Strategią mają charakter powszechny – obejmują teren całego Powiatu Sochaczewskiego.
Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie; osobami wyznaczonymi do kontaktu są Panowie: Ireneusz Góralczyk oraz Michał Kamiński.
Uchwała Zarządu Powiatu - wszczęcie konsultacji społecznych nad Strategią Powiatu na lata 2016 - 2020
Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015 roku  sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 roku, poz.849)
Uchwała Nr XIII-82-2015 Rady Powiatu w Sochaczewie - konsultacje społeczne  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 - 2020 - dokument źródłowy - wersja do konsultacji społecznych, rozpoczynających się w dniu 4 marca 2016 roku
Powiat Sochaczewski - Strategia Rozwoju na lata 2016-2020
Formularz konsultacyjny do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 - 2020
Formularz konsultacyjny Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2020
Raport z konsultacji społecznych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 - 2020
Raport - podsumowanie z konsultacji społecznych nad Strategią Rozwoju Powiatu na lata 2016-2020
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 - 2020 - dokument źródłowy - wersja po konsultacjach społecznych
Powiat Sochaczewski - Strategia Rozwoju na lata 2016-2020 - wersja po konsultacjach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Góralczyk Ireneusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Admin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-26 15:44:22
  • Liczba odsłon: 3885
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459872]

przewiń do góry