Uchwała Nr VI/33/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 czerwca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235,          art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.006.112 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 243.800 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.400.391 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty: 66.647.391 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.753.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1                         do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”

 

 

2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.594.469 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 832.157 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 70.541.820 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty: 66.439.591 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty: 4.102.229 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”

 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.

 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.

 

 

5. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”

6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej obejmują zmiany planu zgodnie                           z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.”.

 

 

7. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem  Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.


§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.Uzasadnienie


 zmiany w planie dochodów budżetowych

 

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia w kwocie 353.000 zł dokonano na mocy:

- pisma z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wprowadzono zwiększenie w kwocie 58.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki”,

-  Uchwały Rady Gminy w Teresinie z dnia 16 maja 2011 roku wprowadzono kwotę   295.000 zł  na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki – Gągolina - Baranów – Jaktorów w m. Seroki”

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 400.000 zł – na podstawie Umowy Dotacji zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W odcinek Suchodół – Władysławów”.

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wprowadzono zmniejszenie w kwocie 147.800 zł oraz zwiększenie w kwocie 988.112 zł w związku z:

- z podpisanym aktem notarialnym sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i wpłatę podatku VAT przez kupującego zwiększa się plan w kwocie  840.312 zł

- urealnieniem planu dochodów  jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszenia w kwocie 96.000 zł oraz zwiększenia w kwocie 210.000 zł dokonano                     w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych zgodnie z podpisaną umową            z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz w związku z wyższym niż planowano wykonaniem planu za I kwartał 2011 roku w paragrafie odsetek bankowych.

Zmiany  w rozdziale tym polegają także na urealnieniu planu poprzez przesunięcie środków        w § wpływy z różnych dochodów w kwocie 100.000 zł z powodu dodania takiego samego             § z ostatnią cyfrą 7. W tym samym rozdziale i paragrafie dokonano zwiększenia na kwotę 4.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Sportu               z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w Powiecie.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia w planie dochodów w kwocie 10.000 zł dokonano w związku z otrzymaniem darowizny przez KP PSP w Sochaczewie od firmy Mars.

 

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenia w kwocie  45.000 zł dokonano w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem planu za I kwartał 2011 roku za zajęcie pasa drogowego.

 

Zmiany w planie wydatków budżetowych


Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększenia w kwocie 458.000 zł dokonano:

- na mocy pisma z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wprowadzono zwiększenie w kwocie 58.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki”,

- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki – Gągolina - Baranów – Jaktorów w m. Seroki” – 295.000 zł - środki pochodzą z Urzędu Gminy Teresin

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów dróg – 45.000 zł

- na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki” 29.223 zł, oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie” 30.777 zł – środki pochodzą z dochodów własnych.

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wprowadzono zwiększenie w kwocie 400.000 zł – na podstawie Umowy Dotacji zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Sochaczewskim na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych                            pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W odcinek Suchodół – Władysławów”.

 

 

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na podstawie pisma z PINB w Sochaczewie wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1.583 zł w celu urealnienia planu wydatków.

 

 

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 500 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup  usług.

 

 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z podpisanym aktem notarialnym sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i wpłatę podatku VAT przez kupującego zwiększa się plan w kwocie  840.312 zł po stronie wydatkowej.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenia w kwocie 53.088 zł i zmniejszenia w kwocie 43.088 zł  dokonano w związku z :

-     urealnieniem planu poprzez przesunięcie środków w planie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z wypłatą umowy zlecenia, odprawy dla strażaka, pokryciem kosztów remontu samochodu, przeglądem aparatów i urządzeń (43.088 zł).

-    otrzymaniem darowizny przez firmę Mars z przeznaczeniem na remonty, zakup sprzętu i uzbrojenia (10.000 zł).

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W celu urealnienia planu wydatków budżetowych wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w kwocie 50.000 zł.


Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszenia rezerwy ogólnej dokonano w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki         w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Plan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi  212.030 zł.

Plan rezerwy celowej wynosi  97.000 zł.

Łączny plan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi 309.030 zł.

 

 Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział 80123 Licea profilowane

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszenia w kwocie 673.983 zł oraz zwiększenia w kwocie 723.802 zł dokonano              w związku z :

- przeznaczeniem środków na remonty, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS, wypłatę umów-zleceń, delegacji oraz zapłatę za energię elektryczną.

- urealnieniem planu wydatków w projektach unijnym pn. „Wiem, że potrafię, aktywność moją szansą” oraz „Absolwent Zespołu Szkół im.J.Iwaszkiewicza człowiekiem sukcesu zawodowego” – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami  w kwocie 161.764 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wprowadzono zmiany w kwocie 10.432 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i opłaty za telefony.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione                i ośrodki interwencji kryzysowej

Na podstawie pisma z jednostki wprowadzono zmiany na kwotę 40 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę rachunku za badania okresowe pracownika.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przesunięcia środków w planie wydatków w kwocie 3.890 zł dokonano z przeznaczeniem na projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. „Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług”. Zmiany spowodowane są zmniejszeniem kwalifikowalności wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy realizacji w/w projektu.

  

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejszenia w kwocie 27.891 zł oraz zwiększenia w kwocie 28.072 zł dokonano                        

 z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, wypłaty delegacji, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

 

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszenia planu w kwocie 5.750 zł oraz zwiększenia w kwocie 24.750 zł dokonano             

  z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wypłatę umów – zleceń.

Zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W – odcinek Budki Piaseckie – Skotniki”. Łączna wartość zadania wynosi 87.223 zł, z czego 58.000 zł to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oraz 29.223 zł – środki pochodzące z dochodów własnych.

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3832W Seroki – Gągolina - Baranów – Jaktorów w m. Seroki” wprowadza się kwotę 295.000 zł (środki pozyskane pochodzące              z Urzędu Gminy Teresin) oraz kwotę 15.000 zł (jako środki zaplanowane do pozyskania). Łączna wartość zadania wynosi 505.000 zł.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3810W Wszeliwy – Bargowie” – w kwocie 30.777 zł (środki z dochodów własnych)

-  w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W odcinek Suchodół – Władysławów”  wprowadza się środki w kwocie 400.000 zł – środki pochodzą od Wojewody Mazowieckiego.


zalacznik_nr_1.xls

zalacznik_nr_2.xls

zalacznik_nr_3.xls

zalacznik_nr_4.xls

zalacznik_nr_5.xls

zalacznik_nr_6.xls

zalacznik_nr_7..xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-03 12:47:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 12:47:51
  • Liczba odsłon: 1489
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460513]

przewiń do góry