I. Podstawa prawna 

1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. -  Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990)
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t j. Dz. U. z 2017r., poz. 978 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2200 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 702) ,
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83)

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096).

 

II. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy, wypełniony z własnoręcznym podpisem.

 2. Załączniki:

 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim UE*,

 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy,

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna**,

 • opłata.


  *   Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o wymianę prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskie i połączonym w sposób trwały z kopią przetłumaczonego dokumentu.


** Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

3. Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania osoby składającej wniosek,

 • oryginał prawa jazdy,

 • oryginał świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim UE*

 • oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy


III. Miejsce złożenia dokumentów i odbioru prawa jazdy


Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. M. J. Piłsudskiego 65, pokój nr 11

tel. 046 864 18 11.

 

IV. Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł;
Opłata ewidencyjna - 1,00 zł;

 

V. Termin i sposób załatwieniaW terminie do 30 dni

1. Wydanie dokumentu prawa jazdy z dokonanym wpisem kwalifikacji.

2. Odmowa dokonania ww. czynności w drodze decyzji administracyjnej.Status realizacji zamówienia na wytworzenie prawa jazdy można sprawdzić pod nr tel.

046 864 18 11 lub na stronie internetowej:


https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

 

VI. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.VII. Uwagi

1. Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

    a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

    b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

    c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

    d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

2. Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.

3. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

4. Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców.

5. Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

    a) za pośrednictwem poczty – przesyłając dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (w przypadku pozostawienia oryginału wymienianego dokumentu przy składaniu wniosku),

    b) bezpośrednio – za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku, po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy.

6. Osoba posiadająca upoważnienie od wnioskodawcy może odebrać prawo jazdy po okazaniu swojego dokumentu tożsamości oraz po zwrocie dotychczas posiadanego przez wnioskodawcę prawa jazdy.

Za udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17zł. 

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

 

VIII. Kontakt:  

Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz  w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.30, w pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.
tel. 046 864 18 11

 

wniosek_na_prawo_jazdy.pdf  upowaznienie.pdf

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia składanego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie. 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-14 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 09:21:59
 • Liczba odsłon: 1928
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460372]

przewiń do góry