UCHWAŁA  NR   XXII/123/2013

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 17 CZERWCA 2013 ROKU

 

         w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania  finansowego

Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego

        w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2012 r.  -  31.12.2012 r.

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy   z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (j.t. Dz.U. z  2013  roku,  poz.  595), art.  53  ust.  1  ustawy 
z  dnia   29  września  1994  roku  o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  330)  i  art.  121  ust.  1
i ust.  4  pkt.  3  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku o  działalności  leczniczej  (Dz.U. z  2013 r.   poz.  217), 
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

                                                                       §  1

 

1.      Zatwierdza  się  roczne  sprawozdanie  finansowe Zespołu  Opieki  Zdrowotnej – Szpitala  Powiatowego w  Sochaczewie  za  okres  01.01.2012 r.  -  31.12.2012 r.

2.      Sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie  Rada  Społeczna  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  w  dniu 11 czerwca 2013  roku.

3.      Sprawozdanie  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta,  który  nie  wniósł  uwag  do  jego  prawidłowości  i  rzetelności,  przedstawienia  sytuacji  majątkowej
i  finansowej,  wyniku  finansowego  oraz  rentowności  badanej  jednostki.

 

§  2

 

Uchwałę  przekazuje  się  Dyrektorowi  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  -  Szpitala  Powiatowego   w  Sochaczewie  celem  jej  złożenia  wraz    z  rocznym  sprawozdaniem              i  opinią  biegłego  rewidenta  w  Urzędzie  Skarbowym   w  Radomiu.

 

§  3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

                                                                       §  4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

W  myśl  ustawy  o  działalności  leczniczej,  podmiot,  który  utworzył  podmiot  leczniczy,  sprawuje  nadzór  nad  zakładem  opieki  zdrowotnej  między  innymi  w  zakresie  gospodarki  finansowej.  W  ramach  tego  nadzoru,  na  podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  o  rachunkowości,  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostki  podlega  zatwierdzeniu  przez  organ  zatwierdzający,  nie  później  niż  6  miesięcy  od  dnia  bilansowego.  Przed  zatwierdzeniem  roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostek  podlega  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  zaopiniowaniu  przez  Radę  Społeczną  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego.

Roczne  sprawozdanie  finansowe  ZOZ  -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  okres   01.01.2012 r.  -  31.12.2012 r.  podlegało  badaniu  przez  biegłego  rewidenta  i  uzyskało  pozytywną  opinię  Rady  Społecznej.  Uchwałę  zatwierdzającą  roczne  sprawozdanie  finansowe  przyjmuje  Rada  Powiatu,  jako  organ  stanowiący  podmiotu,  który  utworzył  zakład.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-03 12:51:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 12:51:47
  • Liczba odsłon: 1294
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448995]

przewiń do góry