UCHWAŁA  NR  XXI/116/2013

RADY POWIATU W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 25 MARCA 2013 ROKU

 

w sprawie realizacji przez Samorząd Powiatu Sochaczewskiego programu „Aktywny samorząd”

Na podstawie art. 12  pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 w sprawie przyjęcia do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (tekst jednolity załącznik do uchwały nr 2/2013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 stycznia 2013r.)

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Samorządu Powiatu Sochaczewskiego do realizacji w 2013 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  finansowanego ze środków PFRON.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania te dotychczas były realizowane przez oddziały wojewódzkie PFRON

            Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1/  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2/  pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

3/  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

4/ pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

5/ pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

6/  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

7/  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej  w żłobku lub przedszkolu)

8/ pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

9/ pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

10/ pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy ( co najmniej na III poziomie jakości)

            Program będzie finansowany ze środków PFRON.  Samorząd na częściowe pokrycie kosztów obsługi programu otrzyma do 5% środków wydatkowanych na realizację zadań.

           

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-08 11:20:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-08 11:20:39
  • Liczba odsłon: 1330
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459870]

przewiń do góry