Protokół Nr XXIV/ 2008

 

 

z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 27 czerwca 2008 r. o godz. 1200

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

b)       ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

c)        uznania skargi za bezzasadną.

5.      Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

6.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXIV / 2008

 

z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 27. 06. 2008 r. o godz. 12 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

              W posiedzeniu XXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 27. 06. 2008r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 20 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili: Radny Józef Gołębiowski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                    Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                            Piotr Osiecki

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Teresinie                       Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                      Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                 Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                    Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie               Małgorzata Dębowska

Dyrektor ZSS w Sochaczewie                                                        w/z Iwona Stachlewska

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                    Stefan Grefkowicz

Kierownik POIK                                                                       Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                    Marek Fergiński

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                      Joanna Kamińska

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                             Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                                                              Barbara Bogiel

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                                   Krystyna Łapczyńska

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                     Zbigniew Madej

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                        w/z  Justyna Dąbrowska

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                             Helena Bajurska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                                           Iwona Paczkowska

 

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXIV Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich radnych Rady Powiatu, Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w Teresinie Lecha Kaźmierczaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych a także media oraz gości szczególnie tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji udział bierze 18 Radnych.

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 18 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwił Radny Józef Gołębiowski.

Usprawiedliwienie Radnego J. Gołębiowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady XXIV sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XXIV Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXIV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie a następnie poddał go pod głosowanie:

 

 

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2008 rok;

b)       ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

c)        uznania skargi za bezzasadną.

5.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad.

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XXIII sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w trakcie obrad na sesję przybył Radny J. Łopata. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 4 a)               Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącej Rady H. Pędziejewskiej w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu uzasadnienia proponowanych zmian.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak  poinformowała, iż do proponowanych w projekcie uchwały zmian Zarząd Powiatu proponuje również cztery następujące autopoprawki:

1.      Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 940/136/08 z dnia 20 maja 2008 roku Powiat otrzymał dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3824W Kozłów Biskupi-Zakrzew w wysokości 70.000zł.

W związku z powyższym jako uzupełnienie 50% wkładu własnego należy przesunąć środki w kwocie 70.000zł z rozdz. 60014 § 4300 na zadanie inwestycyjne rozdz. 60014 § 6050.

Ogółem wartość zadania wynosić będzie 140.000zł.

2.      Na podstawie Decyzji Nr 76/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.06.2008r. został zmieniony plan dotacji w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 22.960zł  z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje dokonać właściwych zapisów w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu.

3.      Na podstawie Aneksu Nr 3 z dnia 12 czerwca 2008 roku do porozumienia  Nr RŚ/1/2007 z dnia 13.12.2007 roku zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gminą Młodzieszyn dokonano zwiększenia środków własnych w kwocie 6.000zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w ramach adaptacji i rozbudowy DPS Młodzieszyn".

Całkowity koszt zadania wynosi 391.585.2zł.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje dokonać właściwych zapisów w planie wydatków budżetowych Powiatu.

4.      W związku z planowana sprzedażą kolejnych działek przy ul. Gawłowskiej Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 450.000zł i przeznaczyć te środki na prace remontowe I i II piętra oraz modernizację sali operacyjnej Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym przy ul. Piłsudskiego.

 

 

 

 

 

Następnie Pani Skarbnik przybliżyła proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały.

Proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwały polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.542.839zł.

Na kwotę te składają się:

·          Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na sumę 936.873zł.

Po stronie wydatków środki te zostały zapisane na:

-          456.873 zł – uzupełnienie 3% wkładu własnego do wniosków składanych na                            inwestycje drogowe.

-          297.377 zł –  na bieżące utrzymanie dróg, z kwoty tej zwracam 131.667zł dla                            Powiatowego Zarządu Dróg – środki te przesunięte były z wydatków                             bieżących tej jednostki na zadania inwestycyjne. tj.:

                                   65.000zł -  opracowanie studium wykonalności.

                                   66.667zł -   wkład własny.

                                  122.623zł - zwiększenie planu wydatków podatku WAT z tytułu                                                        sprzedaży działki przy ul. Gawłowskiej.

60.000zł  - dotacja Powiatu dla KPPSP w Sochaczewie na zakup                     samochodu z podnośnikiem.

Następującą pozycją zwiększającą dochody to środki finansowe otrzymane na drodze porozumień  w wysokości 410.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu z podnośnikiem w tym:

·          200.000zł – z Urzędu Marszałkowskiego.

·          100.000zł – z Urzędu Miasta Sochaczewa.

·            50.000zł – z Urzędu Gminy Teresin.

·            30.000zł – z Urzędu Gminy Sochaczew.

·            20.000zł – z Urzędu Gminy Młodzieszyn.

·              5.000zł – z Urzędu Gminy Nowa Sucha.

·              5.000zł – z Urzędu Gminy Brochów.

 

Kwota 160.000zł na poprzedniej sesji zapisana była w załączniku inwestycyjnym jako środki do pozyskania, obecnie mamy podpisane porozumienia z Urzędami Gminy Sochaczew – 60.000zł i Urzędem Gminy Teresin – 100.000zł. Środki te wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji dla KPPSP o kwotę 30.228zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tej jednostki.

Na obsługę paszportową Powiat otrzymał 2.738zł na drugie półrocze.

Urealnione zostały również plany finansowe rachunków dochodów własnych.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w trakcie obrad na sesję przybył Radny W. Domagalski. Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały i 3 autopoprawkami na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. oraz w dniu dzisiejszym zajmowała się jedną autopoprawką i po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu zaopiniowała projekt uchwały i autopoprawki pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M.Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski zapytał odnośnie:

·          zakupu podnośnika dla Straży – czy starano się w tej kwestii o środki spoza jednostek samorządowych, ponieważ w Sochaczewie jest wiele podmiotów, które winny być zainteresowane zakupem podnośnika.

·          zawieranych porozumień między samorządami gminnymi na rzecz inwestycji na drogach powiatowych. Dotychczas nie widziałem, aby takie porozumienie było spisane z samorządem miejskim. Oczekuję jednoznacznej odpowiedzi czy Pan Starosta nie zabiega o pozyskanie środków czy miasto nie jest zainteresowane a może drogi są tak dobre w mieście, że nie należy robić żadnych inwestycji .

 

Na postawione pytanie odnośnie porozumień na inwestycje drogowe odpowiedzi udzielił Starosta Tadeusz Koryś.

Współpraca z samorządami jeśli chodzi o współudział w inwestycjach drogowych, dróg powiatowych jest znaczący. Liderem jest gmina Sochaczew i gmina Teresin a następnie gmina Iłów i pozostałe samorządy w równych częściach. Gmina Sochaczew przeznaczyła już w roku 2008 ponad 600.000zł a gmina Teresin 400.000zł.

Jeśli chodzi zaś o inwestycję na ul. Gawłowskiej, to doszło do trójstronnego spotkania z udziałem Wójta Gm. Sochaczew, Burmistrza i Starosty. Starostwo na tę inwestycję postanowiło przeznaczyć połowę kwoty pozyskanej z komponentu A. Zatem na tę inwestycję przeznaczono środki w wysokości 500.000zł., a proporcja udziału środków wynosiła 75% do 25%. Powiat na tę inwestycję przeznaczył 75% wartości inwestycji a starał się o pozyskanie brakujących 25%. Udział zaproponowaliśmy obydwu samorządom. Deklaracja środków nastąpiła tylko ze strony Wójta Gminy Sochaczew. Należy nadmienić, iż ul. Gawłowska w części jest usytuowana na terenie miasta a w części na terenie gminy Sochaczew.

Zatem inwestycja została rozpoczęta od strony, gdzie ulica ta leży na terenie gminy Sochaczew. Na realizację inwestycji zostały przeprowadzone przetargi i podpisano porozumienie z gminą Sochaczew.

Na dalsze prace na ul. Gawłowskiej będziemy składali we wrześniu br. wnioski o pozyskanie środków w ramach RPO. Inwestycja ta znajdzie się w planach, proporcje udziału 85% do 15%. Znów będziemy starali się o pozyskanie środków własnych a więc również od samorządów gminnych, na których terenie będą czynione inwestycje.

Kolejną inwestycją na terenie miasta jest droga przez Wypalenisko-Zosin. Rozmawiałem o tym z Panem Burmistrzem i stwierdził, że nie jest tym tematem zainteresowany.

Rozmawiałem o tej drodze również z Wójtem Gminy Sochaczew, gdyż w dużej części droga ta leży na terenie tej gminy. Z komponentu A, Powiat przeznaczył na tę inwestycję 400.000zł a Gmina Sochaczew dołoży, nie 25%, a aż 300.000zł.

Myślę, że może miasto zdeklaruje się na współpracę w kolejnych inwestycjach drogowych.

Na temat innych inwestycji nie będę się wypowiadał, gdyż te dwie dają obraz jak wygląda kierowanie przez Powiat pozyskanych środków na inwestycje drogowe.

Natomiast na most ul. Młynarska – na tę inwestycję zabezpieczone jest 1,5 mln.zł, z pozyskanych środków z komponentu J.

 

Na pytanie odnośnie zakupu podnośnika odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Paweł Kubiak.

 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Pan Paweł Kubiak poinformował, iż na podnośnik staraliśmy się o środki z samorządów. Na pytanie dlaczego nie pozyskiwaliśmy ich od prywatnych instytucji odpowiem:

-          koszt tego przedsięwzięcia jest b. duży, aż 300.000zł i nie wierzę, aby jakieś zakłady przekazały nam kwotę 10.000zł, i wzwyż.

-          otrzymywałem już kiedyś od zakładów niewielkie kwoty a oczekiwania tych firm były ogromne, jeśli chodzi o pomoc ratowniczą, a to wiąże.

-          różne reakcje są też wtedy, kiedy nasze służby wchodzą na kontrolę do firm, które zasponsorowały Straż, nawet w niewielkich kwotach. Są problemy w sporządzeniu protokołu pokontrolnego.

-          Jest jedna firma z terenu naszego powiatu, jest to Firma Mars, która od wielu lat, co roku przekazuje nam kwotę od 30-40tys.zł. Dzięki temu odnawiamy nasz sprzęt ratowniczy.

-          Na dzień dzisiejszy można już powiedzieć, że mamy zagwarantowane te 300.000zł i prawdopodobnie w dniu 10 listopada br. otrzymamy podnośnik.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok  wraz z czterema autopoprawkami Zarządu Powiatu poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     20 Radnych

"Przeciw"                                                         -------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała wraz z autopoprawkami została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt. 4 b)              Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż w Dzienniku Ustaw Nr 73 z 2008 roku, ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2008 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Kwoty wynagrodzeń określone tym Rozporządzeniem mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 01 stycznia 2008 roku.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego uwzględnia dotychczasową zasadę jaka była stosowana przy ustalaniu wynagrodzenia starosty a zmiana ta wprowadzona będzie od dnia 01 czerwca 2008r.

Ustalenie wynagrodzenia Starosty należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu, stąd projekt uchwały przedstawiony Radzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, że Komisja obradowała w dniu dzisiejszym. Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego stwierdziła, że projekt uchwały jest przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozytywnie go zaopiniowała.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetowej J. Łopacie  w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Zastępca Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały na posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. i po wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała go pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymał się"                                    2 Radnych

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i  2 głosami „wstrzymującymi się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

Ad. pkt. 4c)                     Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż do Rady Powiatu wpłynęła skarga Pana Jana Żero z dnia 10 maja 2008 roku na nieprawidłowe załatwienie przez Wicestarostę Sochaczewskiego jego skargi z dnia 28 marca 2008 roku.

Skarga pierwotnie była skierowana do Wojewody Jacka Kozłowskiego ale zgodnie z kompetencjami została ona skierowana pismem z dnia 20 maja 2008 roku do rozpatrzenia Radzie Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał treść skargi. Skarga w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej  celem przedstawienia opinii Komisji odnośnie skargi a zarazem końcowego wniosku w tej sprawie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, że Komisja obradowała w dniu 03 czerwca 2008 roku i zajmowała się skargą Pana Jana Żero zam. ul. Graniczna 95 w Sochaczewie, którą przesłał nam Wojewoda Mazowiecki kwalifikując ją do rozpatrzenia w trybie skargowym przez Radę Powiatu w Sochaczewie.

Zgodnie z decyzją Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30.05.2008r. skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i wypracowania wniosku dla Rady Powiatu w zakresie jej przyjęcia bądź odrzucenia.

Komisja zapoznała się z treścią skargi Pana Jana Żero, skierowaną do Wojewody oraz ze skargą skierowaną 28.03.2008r. do Starosty Sochaczewskiego.

Zapoznała się z wyjaśnieniami Dyrekcji Szpitala dotyczącymi postawionych zarzutów i udzieloną przez Wicestarostę Sochaczewskiego odpowiedzią do skarżącego.

 

 

Komisja ustaliła, że:

-          po otrzymaniu skargi Wicestarosta Sochaczewski zwrócił się do Dyrektora Szpitala z pismem o wyjaśnienie zarzutów.

-          Z uwagi na upływ terminów, zgodnie z art. 123 Kpa przedłożono termin jej rozpatrzenia do 04.06.2008r.

-          Po uzyskaniu wyjaśnień Dyrekcji Szpitala, Wicestarosta Sochaczewski udzielił odpowiedzi skarżącemu.

-          W odpowiedzi do Pana Jana Żero ustosunkowano się do zarzutów zaniedbania obowiązków administracyjnych przez personel szpitala.

-          Poinformowano skarżącego, że w sytuacji gdy otrzymane wyjaśnienia go nie satysfakcjonują, może odwołać się do Rzecznika Praw Pacjenta i Okręgowej Izby Lekarskiej.

-          Zarzut zaniedbania obowiązków lekarskich, wadliwe działanie rejestratora EKG, podejrzenia fałszerstwa dokumentów czy nieodpowiedzialne i nieetyczne zachowanie lekarza dyżurnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie mogą być badane przez Starostę Sochaczewskiego.

-          Dyrektor Szpitala przeprosił Pana Jana Żero za uchybienia natury niemerytorycznej i poinformował go o pouczeniu udzielonym pracownikom.

-          Wicestarosta Sochaczewski pouczył Dyrektora Szpitala o konieczności dotrzymywania terminów załatwienia spraw.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu akt sprawy nie dopatrzyła się uchybień w działaniach Wicestarosty Sochaczewskiego w trakcie rozpatrywania skargi Pana Jana Żero.

Komisja skargę uznała za bezzasadną i tym samym  wnioskuje do Rady Powiatu w Sochaczewie o odrzucenie powyższej skargi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej B. Dobrzyński poinformował, że Komisja obradowała w dniu dzisiejszym. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymał się"                                   --------------

 

Uchwała została przyjęta 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i  „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

Ad. pkt. 5       Informacja o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Panu Franciszkowi Pasiakowi w celu przybliżenia przedmiotowej informacji.

 

Dyrektor  Szpitala F. Pasiak nadmienił, iż rok 2007 dla szpitala był bardzo trudnym rokiem. Były roszczenia pracowników w związku z niewypłaconą „13” oraz wynagrodzeń z ustawy tzw. „203” i nieodprowadzoną składką do ZUS-u w kwocie ponad 700.000zł.

Była do sytuacja trudna ale wszystkie roszczenia udało się zaspokoić. Budżet na koniec roku nie wykazywał straty. W działaniach szpitala b. dużą zasługę ma udział Starostwa, które znalazło sposób na poręczenie kredytu dla szpitala przy zajętej hipotece i kredycie na modernizację kotłowni szpitala. Kredyt potrzebny był na zaspokojenie roszczeń. Dużą zasługę mają również ordynatorzy oddziałów, którzy realizowali kontrakt i we właściwy sposób realizowali program oszczędnościowy dla szpitala, głównie z zakresu diagnostyki i terapii. Duży wkład ma także załoga szpitala, która będąc w konflikcie z dyrekcją pracowała spokojnie i wyczekiwała na finał załatwienia tych spraw. Były problemy ale były one w rękach Starostwa, dyrekcji szpitala i pracowników. W tym zespole udało się te sprawy załatwić.

Rok bieżący jest nieco trudniejszy, bo mamy do czynienia z żądaniami podwyżki wynagrodzeń, kłania się tu ustawa finansowa,  mamy unijny czas pracy, który  wymusza dodatkowe wydatki z tytułu nadgodzin. Mamy również do czynienia z deficytem kadrowym. Te trzy sprawy mają charakter ogólnokrajowy i dotyczą one wszystkich szpitali niepublicznych w Polsce. Zatem rozwiązanie ich we własnym zakresie nie jest już możliwe do końca. Te czynniki muszą rozwiązać rząd i ministerstwa.

Kłania się tutaj reforma służby zdrowia ale jak na dziś nie znamy jej kształtu i czasu jej wprowadzenia.

Pracujemy w tym roku na zasadzie tymczasowości. Kontrakt na ten rok, był na pierwsze 4 miesiące od stycznia do kwietnia. Był większy o 1 zł na procedurze i o 5% zwiększony z uwagi na przekroczenia w ubiegłych latach. Okazał się on za mały i otrzymaliśmy wyrównanie. Kontrakt otrzymaliśmy na 4 miesiące, gdyż fundusz nie był się w stanie określić, jakimi dysponuje rezerwami budżetowymi. Rezerwy te miały ujawnić się po zakończeniu roku budżetowego tzn. pod koniec kwietnia. Z otrzymanych pieniędzy dokonaliśmy drobnych podwyżek, wygospodarowaliśmy środki na godziny ponadwymiarowe i wspieramy działalność szpitala. Dokonaliśmy podwyżki przekraczając bezpieczny wskaźnik wynagrodzeń w stosunku do rzeczówki o 4,4%. Po 4 miesięcznym kontrakcie NFZ zaproponował kolejny kontrakt na 2 miesiące w dotychczasowej wysokości. W wydatkach zamykamy się na zero.

Propozycja bieżącego roku jest taka, że będzie utrzymana stawka procedury 12 zł a jeden punkt będzie wynosił cztery punkty w dotychczasowym układzie. Jest możliwe negocjowanie 9% wzrostu.

Nowe zasady kontraktowania są dla nas nowością, nie znamy jak się sprawdzą w życiu.

NFZ będzie płacił nie tylko za podstawową jednostkę i podstawowe procedury ale również za schorzenia towarzyszące, powikłania i uwzględniając wiek pacjenta. Jest to dla nas korzystniejsze i bardziej sprawiedliwe. Jak potoczy się współpraca z NFZ na nowych zasadach w tej chwili nie odpowiem. Pierwsze trzy miesiące mamy mieć płatne na zasadzie 1/12 średniej rocznej za każdy miesiąc. Należy dążyć, aby kontraktowanie było na nowych zasadach i w nowej sprawozdawczości. 

Załoga oczekuje na podwyżki zgodnie z obietnicami rządu i ministerstwa.

Mimo różnych trudności, o których mówiłem chcę powiedzieć, że szpital funkcjonuje i wypełnia swoją funkcję statutową. To samo mogę powiedzieć o poradniach specjalistycznych przy szpitalu. Wskaźniki, które były porównywane za rok 2006 i 2007 w zakresie ilości przyjęć do szpitala i udzielanych porad w poradniach specjalistycznych oraz ilości udzielanych porad w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jak również wyjazdów Zespołów Ratownictwa kształtują się one w podobnej ilości.

Mam nadzieję, że mamy szansę dalej funkcjonować. Zdobyliśmy 60 miejsce w kraju w rankingu „dobry szpital” na 700 szpitali w Polsce.

Dołożymy wszelkich starań aby zmobilizować załogę do pracy i tak pokierować wynagrodzeniami żebyśmy z tego tytułu nie utracili ani jednego pracownika.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Szpital rozprowadza cegiełki na rzecz Szpitala, rozprowadzane one są w samorządach gminnych, wśród Rad i sołtysów. Dobrze byłoby, abyśmy i My włączyli się do tej akcji i np. na przyszłej sesji  Radni naszej Rady będą mogli włączyć się dobrowolnie w akcję, tak jak to uczyniły Gminy.

 

 

 

Ad. pkt 6.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

Informacja w załączeniu - Załączeniu Nr 8.

 

Starosta T. Koryś podziękował Radzie Powiatu za podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty i nadmienił, iż nie będzie szczędził sił na rozwiązywanie problemów w Starostwie i na pozyskiwanie środków z zewnątrz.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie.

Nadmienił, iż w między czasie odbyły się kolejne posiedzenia Zarządu, na których podjęto m.in. następujące sprawy:

·          Zostało podpisane porozumienie w sprawie zdjęcia rury wodociągowej zamontowanej przy moście ul. Młynarska. Bariery administracyjne zostały pokonane a zaplanowane procedury idą normalnym trybem.

·          Zarząd wysłuchał Informacji dyrektora szpitala na temat funkcjonowania szpitala i poradni specjalistycznych.

·          Zarząd wysłuchał informacji odnośnie naboru do szkół. Mamy w tym roku mniej o około 60 uczniów.

 

Następnie Starosta poinformował, iż jeśli będą jakieś pytania do informacji z prac Zarządu to postara się na nie odpowiedzieć.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski nadmienił odnośnie sprawy rezygnacji ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie i konkursów na dyrektora w szkołach powiatowych i nie tylko, włączaniu w te sprawy nauczycieli i rodziców. Zaapelował do Starosty jako Starosty ale i jako pedagoga, aby konkursy przebiegały obiektywnie, by wygrywali ci, którzy mają predyspozycje do zarządzania i kierowania, aby ze swych funkcji wywiązywali się odpowiedzialnie.

We wspomnianej szkole ZS CKP, Pani dyrektor złożyła rezygnację, Zarząd Powiatu ją przyjął i nastąpiło to prawidłowo, bo jeśli ktoś nie chce pracować, to nie można go do tego zmuszać ani namawiać.

Został ogłoszony konkurs na dyrektora, chcę tu zaapelować, aby do Komisji Konkursowej powołany został Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu bądź jego Zastępca.

Myślę, że ich udział pomoże w wyborze dyrektora. Apeluję, aby wygrał najlepszy a nie ze względu na przynależność czy układy koleżeńskie. Sugeruję, aby Pan Starosta rozważył mój apel nie udzielając mi odpowiedzi.

 

Wicestarosta P. Osiecki nadmienił, iż  został wywołany przez Przewodniczącego Rady wbrew oczekiwań Radnego Głuchowskiego.

Wicestarosta uznał, iż konkurs winien wygrać najlepszy kandydat. Apel ten należy skierować do wszystkich członków Komisji Konkursowej ponieważ stosowne przepisy określają delegatów do tej Komisji a organ prowadzący ma 3 członków Komisji a cała Komisja składała się będzie z 11 członków.

 

Więcej pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt 7.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od                              ostatniej sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących imprezach i uroczystościach:

-       Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie,

-       XVI Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach,

-        W Dniach Sochaczewa m.in. w uroczystej sesji i spotkaniu  z władzami miasta,

-       Pikniku Nasza Rodzina i Nasz Pies,

-       Posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska uczestniczyła w uroczystości zakończenia roku szkolnego w ZS RCKU w Sochaczewie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata uczestniczył w Festynie Gminnym Teresińska Noc Czerwcowa w Teresinie.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w ramach prac Przewodniczącego przekazał:

·          Upoważnienie Rady dla Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia skargi, przekazałem je Komisji, aby ta mogła na czas rozpatrzyć skargę.

·          Stanowisko Rady Powiatu z dnia 30.05.2008r. dotyczące odpowiedzi na pismo Wojewody Mazowieckiego w zakresie Pana Władysława Panka – twórcy ludowego z Matyldowa, przekazałem Panu Wojewodzie Mazowieckiemu. Wojewoda przekazał  Radzie Powiatu do wiadomości pismo, z którym zapoznam Państwa, a które skierował do Pana Władysława Panka. Przewodniczący odczytał treść pisma - pismo w załączeniu Załącznik Nr 9.

·          Do Rady Powiatu wpłynęło pismo Pani Senartor Fetlińskiej w sprawie zaangażowania  się samorządów w „Program odpowiedzialnej sprzedaży” czyli zasad sprzedaży napojów alkoholów, wyrobów tytoniowych nieletnim. Program ten przekażemy naszym szkołom powiatowym i do samorządów gminnych.

·          W okresie wakacyjnym nie przewiduję zwoływania sesji chyba, że zaistnieją takie okoliczności, iż trzeba będzie sesje zwołać.

·          Następna sesja planowana jest w miesiącu wrześniu. W związku z tym życzę Państwu udanego wypoczynku.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 9.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 10.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski podziękował Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu i Panom Starostom za pomoc w XVI Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków, które odbyły się 7 czerwca br..

Impreza została już rozliczona a za środki przekazane przez Powiat zostały zakupione nagrody – rowery oraz naczynia jednorazowe dla uczestników.

Radny podziękował również  Powiatowemu Zarządowi Dróg i pracownikom Starostwa dyrektorowi PZE p. Markowi Fergińskiemu za poprowadzenie sekretariatu biegów, p. Annie Szymańskiej, która pracuje przy organizacji imprezy od pierwszych biegów oraz p. Zenonowi Grąbczewskiemu głównemu sędziemu.

Dziękuję dyrektorowi Wydziału Promocji p.M. Podsędkowi, głównemu specjaliście ds. Osób Niepełnosprawnych p. Z. Madejowi i pracownikom PCPR-u. Dziękuję także Powiatowej Policji.

Radny podarował Radnym i innym uczestnikom sesji koszulki biegowe.

 

Radny pogratulował Przewodniczącemu Rady Powiatu jako dyrektorowi szkoły zdobycia pierwszego miejsca w rankingu najlepszej szkoły spośród uczestniczących szkół podstawowych. Na biorące udział  62 szkoły, Szkoła Podstawowa w Brzozowie zdobyła pierwsze miejsce, zdobywając 133 punkty.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski  podziękował Zarządowi Powiatu za udział XXIII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. W Festiwalu tym brało udział 47 państw, w archiwum posiadamy  ponad  pięć tysięcy filmów a za dwa lata na XXV lecie, które zbiega się z rokiem Chopinowskim przygotujemy imprezę, która rozsławi nasz powiat w 47 krajach. Telewizja Puls przygotowuje bogaty program m.in. dotyczący naszego powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o dalsze głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Panu Piotrowi Pawlickiemu.

 

Pan P. Pawlicki poinformował, iż przybył na sesję z pewną sprawą, która dotyczy odzysku odpadów budowlanych.

Poprzedni Starosta J. Gołebiowski udzielił zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów budowlanych we wsi Nowa Wieś gm. Młodzieszyn. Miejscowa społeczność zaprotestowała przeciwko temu odzyskowi. Decyzja ta została dwukrotnie unieważniona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako rażące naruszenie prawa przez Starostę.

Odzysk odbywał się przez dwa lata, stwarzał niewyobrażalne zapylenie i zagrożenie dla miejscowej ludności. Zmarł najbliższy sąsiad, a odzysk ten przyspieszył jego śmierć. Sąsiad ten  protestował i zwracał się do różnych urzędów. Jest ponad 200 dokumentów w tej sprawie. Sześciokrotnie delegacja tej miejscowości razem ze mną, bo jesteśmy stroną w tej sprawie, gdyż posiadam w tej miejscowości 10 ha gospodarstwo starała się o udział jako strona. Przez sześć lat odmawiano nam prawa strony. Ani Wójt Gminy Młodzieszyn ani Starosta Sochaczewski nie przyznawał nam prawa strony. Jednocześnie prawa tego nie przyznawała nam Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie, Sąd Rejonowy w Sochaczewie i inne urzędy w tym SKO w Warszawie. Zmieniło się to w dniu 14.08.2007 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam prawo strony. Obecny Starosta Sochaczewski T. Koryś ponownie wydał postanowienie na tej samej działce. Sprawa została definitywnie zakończona decyzją SKO w 2005 roku jako rażące łamanie prawa. Minęły 3 lata i zostało wydane pozwolenie na kruszenie kamieni na tej samej działce.

W poprzedniej kadencji Rady odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Powiatu i Rady Gminy w Młodzieszynie w tej sprawie.

W ciągu 9 lat eksploatacji złoża kruszywa nie został wydobyty ani jeden kamień, kruszone są tam odpady przywożone z całego Mazowsza, przywożony jest gruz betonowy, ceglany i asfaltowy oraz inne odpady i kruszy się je. W lutym br. ponownie rozpoczęto działalność zespołu sortująco-kruszącego. Oprotestowaliśmy to. SKO rozpatrzyło sprawę i skierowało do organu pierwszej instancji. Odwołaliśmy się do Sądu jako, że w tej sprawie zachodzi zmowa urzędników  z poświadczaniem przez nich nieprawdy jak również pewne manipulacje. Do tej pory odbyło się 8 rozpraw sądowych, 2 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie na wniosek Urzędu Górniczego w Warszawie i wniosek Policji w Młodzieszynie. Pozostałe sprawy były w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Wszystkie te postanowienia, decyzje, które były  podjęte przez Starostę i innych urzędników szczebla gminy i szczebla centralnego były podjęte z rażącym naruszeniem prawa. Nowa Wieś to obszar w dużej części jest obszarem Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  Nowa Wieś to mała miejscowość położona na polanie, gdzie kurz i zapylenie utrzymuje się przez wiele godzin. Nie może tam być prowadzona ta działalność w odległości 20m od najbliższego sąsiada, tam już został wybrany żwir i działka ta została wyeksploatowana.  Obecnie na małej powierzchni stoją dwie kruszarki.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wydaje postanowienia nie wiedząc, że są strony w postępowaniu. Są sfałszowane decyzje poprzedniego Starosty, co jesteśmy w stanie udowodnić, sprawę prowadziła Prokuratura w Płocku. Wystąpiliśmy także o wszczęcie śledztwa ale zostało ono zawieszone.

W pierwszym wniosku składanym Państwu wnoszę o rozpatrzenie skargi czy jest zasadna czy też nie. W drugim wniosku do Komisji Rewizyjnej  proszę o rozpatrzenie całościowe tej sprawy. W trzecim wniosku, na wniosek Przewodniczącej Prokuratury, że gdyby doszło do podjęcia postanowienia czy decyzji przez Starostę, to proszę o skierowanie sprawy do Prokuratury.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż rozpatrzenie tej sprawy nie leży w kompetencji Rady Powiatu dlatego, że odwołania od decyzji wydanych przez Starostę należą do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Natomiast, jeśli chodzi o rozpatrzenie skarg na Starostę, to są one w kompetencji Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w celu przybliżenia poruszanych spraw, które prowadziło Starostwo.

 

 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefan Grefkowicz nadmienił, iż w skardze ujęte są następujące trzy sprawy, w których toczyły się odrębne trzy postępowania:

·          sprawa kopalni (p. Gasińskiego) – kopalnia działa prawidłowo,  działalność prowadzona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i wymogami Urzędu Górniczego.

Starosta wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w tym zakresie.

·          Sprawa druga to odzysk odpadów i praca kruszarki. Decyzja Starosty (z 2003 roku) zezwalająca (Firmie z udziałem p. Gasińskiego) na odzyskiwanie odpadów budowlanych. Przed wydaniem decyzji, na wniosek Wójta Gminy Młodzieszyn zostało wszczęte postępowanie. Wówczas do Wójta Gminy Młodzieszyn, na której terenie znajduje się firma, zostało skierowane pismo o wyrażenie opinii odnośnie lokalizacji tej działalności. Wójt Gminy wydał postanowienie opiniujące tę inwestycję pozytywnie. Na podstawie pozytywnej opinii Wójta Gminy Młodzieszyn i spełnieniu wszystkich wymogów związanych z tego typu działalnością, Starosta Sochaczewski w dniu 07 października 2003 roku wydał decyzję, na podstawie której udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów. Decyzja była warunkowa, określała rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku.

Dyrektor S. Grefkowicz – nadmienił, iż Pan Pawlicki dopiero od trzech lat jest stroną w sprawach kopalni, wcześniej nie był stroną a raport oddziaływania na środowisko określał, że działalność ta nie będzie miała wpływu na  działki sąsiednie. Na tej podstawie nie byli oni stroną w postępowaniu.

Na to postępowanie zostało złożone odwołanie, gdyż uznali, że jest oddziaływanie w postaci hałasu. Dlatego też został powiadomiony WIOŚ, aby dokonał pomiaru zarówno hałasu jak i zapylenia. Służby te w trakcie badania sprawy dopatrzyły się uchybień w postanowieniu Wójta Gminy Młodzieszyn, gdyż w zapisach planu o przestrzennym zagospodarowaniu nie było napisane, że działka przeznaczona jest pod odzysk odpadów. Ta informacja została przekazana do Kolegium i na tej podstawie wydano decyzję unieważniającą decyzję Starosty Sochaczewskiego (w 2005 roku).  

Natomiast jeśli odniesiemy się do wypowiedzi Pana P. Pawlickiego, że w roku 2007, Starosta wydał decyzję przywracającą pracę kruszarki to jest ona nieprawdziwa.

W roku 2006 Wójt Gminy Młodzieszyn zwrócił się do Starosty o wydanie opinii czy dla przedsięwzięcia pn. „ montaż zestawu sortująco-kruszącego na działce nr ewid. 84 we wsi Nowa Wieś konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Postanowieniem z maja 2006 roku stwierdzono, iż dla tego przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie raportu.

Takie opracowanie w roku 2007 zostało w Starostwie złożone, które zostało uzgodnione. Po uzgodnieniu raportu został on zaskarżony przez Pana Pawlickiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Następnie raport ten został skierowany do Starostwa w celu ponownego rozpatrzenia. Powiadomiony został w tej sprawie Pan Pawlicki, który zaskarżył decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Starostwo w tej chwili czeka na rozstrzygnięcie WSA.

·          Sprawa transportu odpadów (p. Gasiński) – Starosta wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie tej działalności, Pan Pawlicki i mieszkańcy dwukrotnie odwoływali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium utrzymało w mocy decyzję Starosty. Zatem decyzja Starosty na transport odpadów jest prawomocna. Decyzja ta w treści zawiera pozwolenie na magazynowanie odpadów, ustawa o odpadach mówi, że magazynowanie odpadów wymaga poświadczenia prawa do własności nieruchomości.

     Nie odnosi się w żaden sposób do miejscowego planu zagospodarowania        przestrzennego.

Decyzja była warunkowa, określała rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do odzysku w ciągu roku.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwę od godziny 1350 do godziny 1400 , w celu zajęcia się sprawą złożonego wniosku i konsultacji w tej sprawie z Radcą.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał Pana Piotra Pawlickiego czy pismo złożone przez niego jest informacją dla Rady Powiatu o ewentualnych zagrożeniach we wsi Nowa Wieś i poinformowaniu Pana Starosty o sprawie przy kolejnych działaniach administracyjnych czy jest ono skargą na działania Pana Starosty.

 

Pan Piotr Pawlicki odpowiedział, iż jest to skarga na działalność Pana Starosty.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wniosek w sprawie skierowania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie celem jej rozpatrzenia i wypracowania wniosku dla Rady Powiatu w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia skargi, do dnia 11 lipca 2008 roku poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 15 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       8 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymał się"                                  7 Radnych

 

Skarga została przyjęta 8 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 7 głosami  „wstrzymującymi się”.

 

 

Ad. pkt 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach a Panu dyrektorowi ZS RCKU w Sochaczewie za gościnność.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek  zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 14 10.

 

 

Protokołowała: A. Szymańska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 12:39:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 12:39:58
  • Liczba odsłon: 1401
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441763]

przewiń do góry