Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (RŚ)
ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew
Godziny obsługi interesantów
poniedziałek: 10.00-17.30
wtorek-piątek: 8.00-15.00
Godziny otwarcia kasy
poniedziałek: 10.00-17.30
wtorek-piątek: 8.00-15.00
Kontakt
tel.: (46)  - Dyrektor wydziału - 
(46) 864 18 24, (46) 864 18 20 - ochrona środowiska, w tym. m.in: gospodarka odpadami, emisja gazów i pyłów do powietrza, emisja hałasu, rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie, rejestracja zwierząt
(46) 864 18 17 - ochrona przyrody, ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa, prawo łowieckie
606 424 112 - Geolog powiatowy - Agnieszka Wilamowska
faks: (46) 864 18 71

 

Zadania wydziału:

W zakresie gospodarki wodnej prowadzenie spraw związanych z:

 • ustanawianiem stref ochrony bezpośredniej ujęć wody;
 • prowadzeniem nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 • wydawaniem decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych;
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających statut spółki wodnej;
 • wydawaniem decyzji o przeniesieniu prawa własności urządzeń wodnych na własność właściciela wody;
 • wykonywaniem innych zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej wynikających z ustaw – prawo wodne i prawo ochrony środowiska.

W zakresie rybactwa śródlądowego prowadzenie spraw związanych z:

 • wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 • wydawaniem zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych;
 • wyrażaniem zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 • rejestracją sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
 • przygotowywaniem wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej;
 • wydawaniem legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej;
 • prowadzeniem rejestru wydanych kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

W zakresie leśnictwa prowadzenie spraw związanych z:

 • prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 • powierzaniem nadleśniczym, w drodze porozumienia, spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi oraz nadzór nad realizacją tych porozumień;
 • przygotowywaniem decyzji o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych, w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 • prowadzeniem spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdzie wystąpiły szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
 • wykonywaniem czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 • przygotowywaniem propozycji o przyznanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych;
 • współdziałaniem z nadleśnictwami w zakresie zalesiania gruntów w ramach Funduszu Leśnego;
 • cechowaniem drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
 • wnioskowaniem o uznaniu lasu za ochronny;
 • zlecaniem wykonania planów urządzenia lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

W zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia prowadzenie spraw związanych z:

 •  naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych za prowadzenie uprawy leśnej;
 • przygotowywaniem wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych, za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzeniem upraw leśnych oraz prowadzeniem rozliczeń z tą Agencją;
 • sprawowaniem kontroli upraw leśnych, określonych decyzją o prowadzeniu upraw, w zakresie ich zgodności z planem zalesień i uproszczonym planem urządzania lasu;
 • orzekaniem o utracie ekwiwalentu z przyczyn określonych w ustawie;
 • przygotowywaniem wniosków o przeklasyfikowanie z urzędu gruntów zalesionych zgodnie z ustawą;
 • wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

W zakresie prawa łowieckiego prowadzenie spraw związanych z:

 • przygotowywaniem zezwoleń na odstępstwa - w szczególnych przypadkach - od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
 • wydawaniem decyzji na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców;
 • wydawaniem decyzji na przetrzymywanie zwierząt łownych;
 • prowadzeniem spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich;
 • przygotowywaniem zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

W zakresie postępowania z odpadami prowadzenie spraw związanych z:

 • wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji, jeśli wytwórca wytwarza powyżej l Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;
 • wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów;
 • prowadzeniem rejestru w zakresie zbierania, dla posiadaczy odpadów zwolnionych z uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności na podstawie właściwych przepisów;
 • przekazywaniem marszałkowi województwa zestawienia rejestrów w terminie
  do końca kwartału każdego roku, za poprzedni rok kalendarzowy;
 • wydawaniem decyzji o skreśleniu z rejestru posiadaczy odpadów w przypadku:
 • upływu terminu wstrzymania działalności określonego w decyzji o wstrzymaniu działalności,
 • śmiercią posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną albo likwidacji jednostki organizacyjnej, będącej posiadaczem odpadów;
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających instrukcję użytkowania składowiska, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • wydawaniem zgody na zamknięcie składowiska lub jego części, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • opiniowaniem wojewódzkiego i gminnych projektów planów gospodarki odpadami,
 • przygotowywaniem sprawozdania z realizacji powiatowego programu gospodarki odpadami;
 •  przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej;
 • gospodarowaniem odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna;
 • występowaniem z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy lub bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy.

W zakresie prawa ochrony środowiska prowadzenie spraw związanych z:

 •  prowadzeniem postępowania w sprawie oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko poprzez uzgadnianie warunków zabudowy
  i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska;
 • prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie i jego udostępnianie;
 • prowadzeniem rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza, wody, gleby i ziemi;
 • wydawaniem pozwoleń zintegrowanych;
 • wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
 • wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • stwierdzaniem w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia wydanych pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii;
 • przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, z których emisja zanieczyszczeń nie wymaga pozwolenia;
 • przyjmowaniem zgłoszeń instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na:
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • powodowanie hałasu;
 • wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 • nakładaniem obowiązku rekultywacji na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi;
 • nakładaniem w drodze decyzji obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 • prowadzeniem spraw związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany;
 • zobowiązywaniem podmiotów prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • sprawowaniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydawanych decyzji;
 • występowaniem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić;
 • prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem do zatwierdzenia powiatowego programu ochrony środowiska;
 • sporządzaniem co 2 lata raportów z wykonania powiatowych programów ochrony środowiska;
 • opiniowaniem gminnych programów ochrony środowiska;
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz pozwoleń zintegrowanych;
 • przenoszeniem w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji na wniosek prowadzącego instalacje;
 •  nakładaniem w drodze decyzji obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko;
 • nakładaniem w drodze decyzji obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

W zakresie ochrony przyrody prowadzenie spraw związanych z:

 • popularyzowaniem ochrony przyrody w społeczeństwie;
 • prowadzeniem rejestru roślin i zwierząt lub ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych;
 • wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin;
 • wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego prowadzenie spraw związanych z:

 • wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż o powierzchni złoża nie przekraczającej 2 ha oraz gdy wydobycie kopaliny nie przekroczyło 20 000 m3, oraz stwierdzenie wygaśnięcia koncesji;
 • zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych złoża kopaliny;
 • wydawaniem decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej;
 • zatwierdzaniem dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
 • zatwierdzaniem innych dokumentacji geologicznych;
 • zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonywani wymaga uzyskania koncesji;
 • przekazywaniem dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wpisu do rejestru obszarów górniczych;
 • uzgadnianiem planów zagospodarowania, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzeniem spraw związanych z gromadzeniem informacji geologicznej - prowadzenie archiwum dokumentów geologicznych;
 • udostępnianiem informacji geologicznej;
 • wykonywaniem innych zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

W zakresie spraw pozostałych prowadzenie spraw związanych z:

 • prowadzeniem spraw dotyczących przekazywania zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu organizmu szkodliwego właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-04 16:03:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-06 12:33:44
 • Liczba odsłon: 2135
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459570]

przewiń do góry