.

UCHWAŁA Nr VIII/31/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,

a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLVI/207/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Treść uchwały z załącznikami

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 09:44:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Cholewa Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 11:21:06
  • Liczba odsłon: 1485
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441581]

przewiń do góry