UCHWAŁA Nr XIV/75/2012

  Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 02 lutego 2012 r.

 

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 a,   art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i ust. 6 ustawy    dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie programowej gimnazjum, o cyklu kształcenia nie krótszym niż               2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            do uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej,   wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

 

 

Wyrażony w uchwale zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie programowej gimnazjum, o cyklu kształcenia nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia wynika z konieczności realizacji postanowień przepisu § 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205; poz. 1206).

Powyższy przepis ustawy, wprowadzającej reformę szkolnictwa ponadgimnazjalnego, nakazuje organom prowadzącym dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata – przekształcenie ich w trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe.

Uchwała ma charakter intencyjny i jest podejmowana, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2012 r., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jej podjęcie przez organ stanowiący powiatu rozpoczyna procedurę zmierzającą do przekształcenia tej szkoły i upoważnia zarząd powiatu do podjęcia pierwszych czynności, obligatoryjnie określonych przepisem art. 59 ust. 1 tej ustawy, polegających na zawiadomieniu o tym przekształceniu rodziców uczniów  i właściwego kuratora oświaty – w terminie przewidzianym tym przepisem ustawy (na 6 miesięcy przed terminem jej przekształcenia).

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-08 10:19:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-08 10:21:50
  • Liczba odsłon: 1188
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459450]

przewiń do góry