Protokół  Nr  II / 2014

 

 

z obrad  II  Sesji V kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  18 grudnia 2014 r. o godz. 1600

w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

Tematyka  Sesji:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z I sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie;

b)       ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców;

c)       ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

d)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego;

e)       w sprawie zmian składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

f)        wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2014;

g)       ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

 

 

 

Protokół Nr II / 2014

 

z obrad II Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

18. 12. 2014 r.  o godz. 1600 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

W posiedzeniu II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 18.12.2014r. udział wzięli:

 

Radni na stan 19 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych w załączeniu - Załącznik Nr 1.

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski                                                                               Jolanta Gonta

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Tadeusz Głuchowski

Sekretarz Starostwa                                                                                   Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa                                                                                    Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Dyrektor PZD                                                                                             Małgorzata Dębowska

p.o. Dyrektora DPS w Młodzieszynie                                                       Iwona Przydatek

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Bogusław Bęzel

p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska        Jerzy Królik

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               Katarzyna Kajak

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i

Spraw Obronnych                                                                                      Tadeusz Jaworski

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie               Maria Olędzka

Z-ca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                Wiesław Gorzki

Przewodniczący Rady Gminy Brochów                                                   Marek Jakubowski

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                                      Mirosław Adam Orliński

 

Lista obecności gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1        Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski stwierdzając „Otwieram obrady II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przywitał wszystkich Radnych, Zarząd Powiatu,  dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, wszystkich przybyłych gości i uczestników sesji oraz media.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przywitał także harcerzy, którzy przybyli, aby przekazać Betlejemskie Światełko Pokoju.

 

Julian Tasiecki: „Szanowni Państwo, Wysoka Rado, w imieniu sochaczewskich harcerzy chcieliśmy Państwu przekazać tradycyjnie Betlejemskie Światełko Pokoju. W tym roku naszym przesłaniem jest „pokój jest w nas samych”. Pozwólcie Państwo, że krótko zacytuję nasze motto, które wypowiedział znakomity Polak, święty Jan Paweł II. „Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych, tyle bowiem wokół nas zła na ile pozwolimy, tyle może być dobra ile sami uczynimy”.

Betlejemskie Światełko Pokoju zaczęło się w 1986 roku od skautów austriackich i od tamtej pory, przez te 28 lat światełko roznoszone jest po całej Europie. Jest to pewien ewenement, bo w momencie, kiedy pobierane jest światło z groty narodzenia Pana Jezusa w Palestynie i w Izraelu przerwane są wszelkie działania zbrojne. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczą w tej akcji od 1991 roku. Przejmujemy od skautów austriackich zapalony ogień, brany z Groty Narodzenia Pańskiego, na Łysej Polanie w Tatrach, przekazujemy później na Litwę i Ukrainę, do Rosji, Niemiec i Danii. Sochaczewscy harcerze roznoszą Światełko do ponad stu instytucji na terenie Powiatu.

Życzymy spokojnych, zdrowych, bezpiecznych, ciepłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku obfitości, nie tylko w Państwa domach i rodzinach, ale w całym naszym Powiecie, wszystkiego dobrego.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski „W imieniu całej Rady Powiatu, w imieniu mieszkańców chciałbym harcerzom serdecznie podziękować za tak piękny gest. Światełko będzie nam przyświecać cały rok żebyśmy pokojowo podejmowali wszystkie decyzje, żebyśmy pokojowo zarządzali Powiatem. Harcerzom życzę czuj czuj czuwaj i wszystkiego dobrego na ten nowy rok, wypoczynku, słusznego działania i kierunku. Myślę, że zawsze harcerze będą mile widziani na naszych spotkaniach, na sesjach, jakiekolwiek inicjatywy harcerskie będziemy wspierać i działać wspólnie. Na zbliżające się Święta dla Waszych rodzin, dla druhów życzę wiele radości, spokoju, nadziei i miłości i wielu błogosławionych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku dla całej wspólnoty harcerskiej.”

 

Starosta J. Gonta „Szanowni Harcerze, drodzy Druhowie dziękuję Wam serdecznie za przybycie i za to, że dzielicie się tym Światłem Pokoju, że to Światło chcecie rozprzestrzeniać jak największą ilość ludzi, naszych mieszkańców. Jest to bardzo piękna Wasza postawa, bo wiem, że tym pokojem dzielicie się nie tylko z okazji dzisiejszego przekazania Światełka Pokoju, ale Wasza codzienna działalność, Wasza służba jest nacelowana na pokój i na niesienie dobra wszystkim ludziom. Dziękując chciałabym w imieniu samorządu powiatowego przekazać skromny, słodki upominek. Zapraszamy za rok, ale oczywiście zapraszamy do współpracy, deklarujemy ze swojej strony, że o ile będziemy mieli możliwości, będziemy Was wspierać i myślę, że ta współpraca będzie się bardzo dobrze układała. Dołączam się do życzeń, które przekazał Przewodniczący. Spokojnych, wesołych i błogosławionych Świąt.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, iż zgodnie z podpisaną listą obecności radnych stwierdza się, iż w sesji bierze udział 18 Radnych.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady II sesji Rady Powiatu są prawomocne.

Poinformował, że wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane i podpisane przez Radcę Prawnego.

 

Ad. pkt 2        Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że proponowany porządek obrad II Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu W. Dragan odczytała proponowany porządek obrad.

 

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z I sesji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie:

a)       powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie;

b)       ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców;

c)       ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego;

d)       zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego;

e)       w sprawie zmian składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

f)        wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2014;

g)       ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

5.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał  pod głosowanie:

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu
M. Wideńską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na sesji.

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 Radnych.

"Za” głosowało                     18 Radnych

"Przeciw"                             --------------

"Wstrzymało się"                --------------

 

Porządek obrad II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”  przy braku głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się”.

 

Ad. pkt 3        Przyjęcie protokołu z I sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że projekt protokołu z obrad I Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad I Sesji Rady Powiatu.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

"Za"                              głosowało  18  radnych

"Przeciw"                                          ­­­­­_________

"Wstrzymało się"                             _________ 

 

Protokół z obrad I Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4a)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
                        w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski „W związku z terminami i opiniowaniem budżetu jeszcze w tym roku chcemy jak najszybciej powołać komisje statutowe i komisję rewizyjną. W tej chwili wyłożę listę komisji, abyście się Państwo wpisywali.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski ogłosił przerwę od godz. 16.15 do 16.25.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski wznowił obrady po przerwie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski odczytał proponowany skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sochaczewskiego w osobach:

Sylwester Lewandowski – Przewodniczący Komisji,

Ryszard Kacprzak – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

Urszula Pawlak – członek,

Bożena Samson – członek,

Wojciech Ćwikliński – członek.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał Radnych czy wyrażają zgodę.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Sochaczewskiego została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 3

 

Ad. pkt 4 b)   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady                  Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski odczytał proponowane składy komisji stałych:

 

1.      Komisja Statutowo - Regulaminowa

1/       Dragan Wanda          - Przewodniczący

2/       Pawlak Urszula         - Zastępca

3/       Grabarek Andrzej

4/       Samson Bożena

5/       Koryś Tadeusz

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poddał pod głosowanie skład Komisji Statutowo – Regulaminowej:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Skład Komisji Statutowo-Regulaminowej został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

2.      Komisja Budżetowa

1/       Kacprzak Ryszard    - Przewodniczący

2/       Głuchowski Tadeusz - Zastępca

3/       Jolanta Gonta

4/       Czubacki Bogumił

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poddał pod głosowanie skład Komisji Budżetowej:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Skład Komisji Budżetowej został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

3.      Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

1/       Ziółkowski Szymon  - Przewodniczący

2/       Ulicka Anna              - Zastępca

3/       Głuchowski Tadeusz

4/       Gonta Jolanta

5/       Pawlak Urszula

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poddał pod głosowanie skład Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Skład Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki został przyjęty 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

4.      Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

1/       Wideńska Monika     - Przewodniczący

2/       Czubacki Bogumił    - Zastępca

3/       Kierzkowski Andrzej

4/       Głuchowski Tadeusz

5/       Ciura Janusz

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Na obrady II Sesji Rady Powiatu dołączył Radny J. A. Łopata.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poddał pod głosowanie skład Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 radnych.

" Za"                                        głosowało  19 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Skład Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

5.      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1/        Anna Ulicka              - Przewodniczący

2/       Ćwikliński Wojciech - Zastępca

3/       Ziółkowski Szymon

4/       Lewandowski Sylwester

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poddał pod głosowanie skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 radnych.

" Za"                                        głosowało  19 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

6.      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1/       Samson Bożena        - Przewodniczący

2/       Ryszard Kacprzak    - Zastępca

3/       Grabarek Andrzej

4/       Dobrzyński Bogdan

5/       Gaik Przemysław

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji.

 

Radni wyrazili zgodę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poddał pod głosowanie skład Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 radnych.

" Za"                                        głosowało  19 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska został przyjęty 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu W. Dragan odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców.

 

Głos zabrała Starosta J. Gonta „Moim zdaniem dobrze byłoby gdybyśmy nie czytali tekstów uchwał. Każdy dostał projekty w materiałach, miał możliwość zapoznania się z nimi co najmniej kilka razy, a jeżeli będzie taka potrzeba, aby uchwałę, nawet już podjętą, odczytać to odczytamy, ale najpierw przedstawianie projektu uchwały, a później czytanie całego projektu uchwały, gdzie jeszcze mamy dużą część wstępu dotyczącą powoływania się na zapisy aktów prawnych. Uważam, że to jest niepotrzebne.”

 

Starosta J. Gonta zgłosiła wniosek formalny o nieczytanie podjętych uchwał oraz poprosiła Przewodniczącego Rady Powiatu, aby poddał go pod głosowanie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski „Pozwolicie Państwo, że będę się starał prowadzić te obrady, żeby były jak najkrótsze i jak najbardziej czytelne. Ta uchwała była osobowa i nie chciałbym, bo na przykład dziś jeśli zagłosujemy, jako Rada i jeszcze zdecydujemy, że do końca kadencji nie będziemy czytać uchwał, a będzie potrzeba przeczytać uchwałę, będziemy musieli głosować, czy mamy czytać uchwały. Dlatego będę się starał żeby uchwały czytelne nie czytać, a uchwały, które są osobowe i ważne będę czytał. Wniosek jest taki, że jeżeli Państwo dostaną projekty uchwał do domu, do czytania to nie czytajmy całych treści na sesjach.” 

 

Starosta J. Gonta „Tak się składa, że przez 4 lata prowadziłam obrady sesji Rady Miasta Sochaczew, jest tu kilku radnych, którzy uczestniczyli w tych obradach. Nawet kiedy były projekty uchwał, my tych projektów uchwał nie czytaliśmy z takiej prostej przyczyny, że każdy z radnych otrzymał do domu, w materiałach, każdy z radnych uczestniczył w co najmniej dwóch posiedzeniach komisji i zdążył się zapoznać z projektami uchwał. Praca przebiegała w ten sposób, że jeżeli przechodziliśmy do kolejnego punktu, do omawiania kolejnej uchwały była krótka prezentacja z krótkim uzasadnieniem danego projektu uchwały. Projekt uchwały został poddany pod dyskusję, jeżeli taka była, a później głosowanie. Po głosowaniu było stwierdzone iloma głosami uchwała została przyjęta, bądź nieprzyjęta, ile było głosów „za” i „przeciw” i przechodziliśmy do kolejnego punktu obrad. Uważam, że ten system się sprawdził, bo po prostu te obrady przebiegały bardzo sprawnie i wydaję mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy tutaj też takie zasady stosowali.”

 

Starosta J. Gonta „Wniosek formalny, jest taki, abyśmy po głosowaniu, jeżeli już podejmiemy uchwałę, nie odczytywali treści uchwały, tylko przechodzili do następnego punktu, po głosowaniu. Moja propozycja jest taka, że mamy projekt uchwały i omawiamy go, wywołujemy ten punkt, przechodzimy  do jakiegoś punktu odnośnie uchwały i prezentujemy uchwałę, to znaczy np. jeśli będzie to uchwałą budżetowa to Pani Skarbnik mówi, że w uchwale budżetowej, którą otrzymaliście Państwo, wskazuje jakieś kluczowe punkty i krótko mówi o uzasadnieniu, nie odczytujemy tego całego projektu uchwały, a później jeśli pojawiają się jakieś pytania jest dyskusja i w trakcie dyskusji każdy zadaje pytania, potem przechodzimy do głosowania, po głosowaniu stwierdzamy, że uchwała została przyjęta bądź nie i przechodzimy do następnego punktu. Wydaję mi się, że czas na odczytanie projektu uchwały to każdy z radnych, kiedy otrzymał materiały na tydzień wcześniej to ma czas żeby się zapoznać. Taka jest moja propozycja i to jest mój wniosek formalny.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez Starostę:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 radnych.

" Za"                                        głosowało  14 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     5 radnych

 

Wniosek formalny o nieczytanie podjętych uchwał został przyjęty 14 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     1 radny

 

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

 

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców w załączeniu – załącznik Nr 4.

 

Ad. pkt 4 c)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 radnych.

" Za"                                        głosowało  19 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

Ad. pkt 4 d)   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu                   Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski udzielił głosu Pani Staroście.

                       

Starosta J. Gonta „W związku z tym, że tak jak było zapowiadane na poprzedniej sesji, po głębszym rozeznaniu podtrzymaliśmy swoją decyzję, Zarządu, aby stanowisko etatowego członka zarządu zlikwidować, gdyż biorąc pod uwagę koszty, które to stanowisko generowało i związane z tym nasze obciążenie budżetu, uznaliśmy, że nie ma potrzeby takie dodatkowego członka, płatnego, etatowego, nie ma potrzeby aby funkcjonowało to stanowisko. W związku z tym tą uchwałą wracamy do poprzedniego stanu, sprzed wprowadzenia do statutu tego zapisu o powołaniu etatowego członka zarządu.”

 

Radny P. Gaik opuścił obrady sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

Ad. pkt 4 e)    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian składu Rady Społecznej Szpitala                    Powiatowego w Sochaczewie

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował zebranych, że następuje zmiana w projekcie uchwały w paragrafie 2, zamiast Pani Moniki Wideńskiej, będzie Pani Wanda Dragan.

 

Starosta J. Gonta „Funkcjonuje przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie tak zwana Społeczna Rada Szpitala Powiatowego. Jest to ciało doradcze, opiniotwórcze, służące pomocą Dyrektorowi w zarządzaniu Szpitalem. W skład tej Rady są powoływani członkowie z różnych środowisk, między innymi przedstawiciele samorządów. W związku z tym, że były przedstawiciel Rady Powiatu, Pan Jerzy Żelichowski, nie jest już Radnym, to mamy tutaj wakat. Jest propozycja taka, aby Przewodniczącym Rady był Starosta Powiatu, do tej pory było tak, że przewodniczącym był starosta bądź wicestarosta. Z racji tego, że zostałam Starostą to jest propozycja abym to ja była Przewodniczącą tej Rady Społecznej.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie zmian składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Uchwała w sprawie zmian składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w sprawie zmian składu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

Ad. pkt 4 f)    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia                      badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie                   za rok 2014

 

Sekretarz Powiatu Z. Romanowska „Zgodnie z ustawą o rachunkowości każdego roku, po zakończeniu roku budżetowego, sprawozdanie finansowe ZOZ Szpitala Powiatowego podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Oferty na badanie tego sprawozdania wpłynęły do Zarządu Powiatu i Zarząd Powiatu zaproponował ofertę firmy Continuum Consulting Group Poland z Poznania, za kwotę 12 tys. złotych netto. Uzasadniając tym, że była to firma, która poinformowała o największej liczbie badań sprawozdań finansowych w szpitalach. Dwie z pozostałych oferty nie przedstawiły żadnego doświadczenia w tym względzie, a trzecia miała mniejsze doświadczenie. Ponieważ do kompetencji Rady należy przyjęcie i zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta stąd ta propozycja.”

 

 Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2014 poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2014 została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2014 w załączeniu – Załącznik
Nr 8.

 

Ad. pkt 4 g)   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z                      usunięciem i przechowywaniem pojazdów

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

T. Jaworski „Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym art. 130a od 2011 roku usuwanie i przechowywanie pojazdów jest zadaniem własnym powiatu. Jeśli chodzi o stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdów corocznie te stawki swoim obwieszczeniem ustala Minister Finansów, natomiast Rada Powiatu przyjmuje je w formie uchwały. Te stawki, które zostaną uchwalone obowiązują właścicieli pojazdów, które zostały usunięte i te pojazdy odbierają. Dlatego staramy się je zawsze uchwalać w formie i wielkości takiej, jaką ustalił w swoim obwieszczeniu Minister Finansów, dlatego, że jest też to pewna forma „straszaka” i ludzie starają się tych pojazdów nie porzucać, żebyśmy mieli mniej kłopotu.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął dyskusję.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 18 radnych.

" Za"                                        głosowało  18 radnych

" Przeciw"                                                  _________

" Wstrzymało się"                                     _________

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

 

 

Ad. pkt 5        Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

Starosta J. Gonta „Zarząd Powiatu zapoznał się z projektami uchwał i projektem porządku posiedzenia planowanej na dzień dzisiejszy sesji Rady Powiatu. Podczas posiedzenia Zarządu unieważniono drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości powiatowej. Był to przetarg na pięć nieruchomości i w stosunku do tego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, ale w związku z tym, że oferent nie wyraził zgody na tak zwane postąpienie to ten przetarg nie mógł być dalej rozstrzygnięty. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony po upływie miesiąca od daty podjęcia decyzji przez Zarząd. W tym wykazie, gdzie było pięć nieruchomości teraz będą tylko cztery, w związku z tym, że jedną z nich była działka położona w Chodakowie, to jest działka, która została kiedyś przekazana darowizną przez Gminę Miasto Sochaczew, a na jednej z ostatnich sesji Rada Miasta podjęła decyzję o anulowaniu tej darowizny. Zatwierdzono zapytanie ofertowe, które dotyczy świadczeń usług ochrony fizycznej w budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego, to zapytanie dotyczy okresu dwóch lat. Dodatkową sprawą była kwestia zapytania ofertowego, skierowanie go do firmy zajmującej się holowaniem i usuwaniem pojazdów, również na okres dwóch lat. Zarząd Powiatu zatwierdził wystąpienie do Kuratorium Oświaty w Warszawie, o opinię w sprawie planowanego odwołania Pani Aldony Szymańskiej ze stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Jak wiecie Państwo tam jest taka sytuacja, że Pani Dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim i ostatnio otrzymaliśmy informację, ze Prokuratura wszczęła postępowanie także odnośnie tej Pani. Zarząd Powiatu wystąpił do Kuratorium o ocenę formalno-prawną tej sytuacji. Chcę ze swojej strony poinformować, że otrzymałam informacją od Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie o wypowiedzeniu umowy na płatny parking przy Szpitalu. Po analizie tej umowy okazało się, że jest tam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W związku z tym okresem umowa została wypowiedziana w normalnym trybie, zgodnie z okresem wypowiedzenia, w związku z tym zakładamy, że na koniec marca ten parking będzie już ogólnodostępny, tak jak to było wcześniej. Podjęłam decyzję o tym, aby Starostwo Powiatowe w Sochaczewie pracowało, na razie w jeden dzień, z przesunięciem godzin pracy. Są dwa kluczowe miejsca, pierwsze to jest Wydział Komunikacji, który będzie czynny do 17.30, to znaczy do tej godziny będą wydawane numerki z systemu. Pozostałe wydziały będą pracowały do godziny 18.00, od godziny 10.00 do 18.00. W przyszłości przymierzamy się do takiego systemu, żeby Urząd był czynny od 8.00 do 18.00, ale wiążę się to z zapewnieniem zastępstw w poszczególnych komórkach. I chcemy mieć pewność, że nie będzie takiej sytuacji, że jeśli ktoś wypadnie to dany wydział nie będzie mógł przyjmować interesantów.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał, czy Radni mają jakieś pytania do przedstawionej Informacji.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 6        Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przedstawił informację dotyczącą wygaśnięcia mandatu Pana Piotra Osieckiego oraz Marka Fergińskiego, otrzymaną od Komisarza Wyborczego w Płocku oraz zakomunikował, że nie przyszło żadne zawiadomienie w sprawie powołania nowych radnych.

 

Powiadomienie Nr 290/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w załączeniu - załącznik nr 10

 

Powiadomienie Nr 302/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w załączeniu - załącznik nr 11

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował, że członkowie Prezydium Rady uczestniczyli w:

·         Dniu Animatora Kultury w Kramnicach Miejskich

·         II Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie

·         Kiermaszu Bożonarodzeniowym „Boże Narodzenie na Mazowszu”

·         Spotkaniu wigilijnym Powiatowej Straży Pożarnej

·         Jasełkach Przedszkola nr 4 w MOK Boryszew

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski przypomniał Radnym o konieczności składania oświadczeń majątkowych w Biurze Rady.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu M. Wideńska odczytała nadawców kart świątecznych skierowanych do Rady Powiatu:

1.      Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk – Połubińska

2.      Dyrektor, Pracownicy i Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie

3.      Dyrektor Zespołu Szkół w Teresinie Wojciech Kruszewski

4.      Wójt Gminy Brochów Piotr Szymański

5.      Wójt Gminy Nowa Sucha Maciej Mońka oraz Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Mikulski

6.      Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz społeczność uczniowska Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie

7.      Dyrekcja, Mieszkańcy i Pracownicy DPS w Młodzieszynie

8.      Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie Dariusz Miłkowski

9.      Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie z pracownikami

10.  Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

11.  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Monika
Radwańska – Komosa

12.  Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Piotr Szenk

13.  Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Kaczmarek

14.  Prezes i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sochaczewie Helena Bajurska

15.  Społeczność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” w Sochaczewie

16.  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz społeczność szkolna Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

17.  Pracownicy i Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

18.  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Uczniowie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza

19.  Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie

20.  Chórzyści Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej

21.  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Krzysztof Werłaty

22.  Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Sławomir Szadkowski

23.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Maria Olędzka

24.  Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Oddział w Sochaczewie Danuta Radzanowska

25.  Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” Zdzisław Maszkiewicz

26.  Prezes Fundacji Autonomia Michał Jakubowski

Ad. pkt 7        Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacji ani zapytań nie stwierdzono.

Ad. pkt 8        Wnioski i oświadczenia radnych

Wniosków ani oświadczeń nie stwierdzono.

 

Ad. pkt 9        Sprawy różne

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski poinformował Radnych, że w związku z upływem kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, działającej przy Staroście występuje potrzeba powołania jej nowego składu. Zaproponował, aby do tej Komisji delegować Panią Annę Ulicką i Panią Monikę Wideńską.”

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zapytał czy ktoś z Radnych ma uwagi lub inne propozycje.

 

Uwag ani propozycji nie zgłoszono.

 

Głosu udzielono Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu „Przede wszystkim chcę podziękować poprzez Państwa, jako przedstawicieli mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego za udział w tych wyborach samorządowych. Chcę ze swojej strony pogratulować wszystkim Radnym, bo sam, jako Radny, wiem jak ciężko i jak trudno jest powalczyć o ten mandat społeczny, o to zaufani, o te głosy wyborców, które przecież tak trudno się zdobywa i to ludzkie zaufanie bardzo ciężko jest utrzymywać i  wiem jak wiele z Państwa ten mandat utrzymało i otrzymało po raz kolejny, bardzo serdecznie gratuluję. Chcę także za pośrednictwem Państwa podziękować za swoje głosy, za to wsparcie. Myślę, że z wieloma z Państwa znamy się od lat, współpracujemy, czy to poprzez szkoły, czy instytucje kultury, czy prywatnie, także za to bardzo serdecznie dziękuję. Ponieważ jesteśmy w okresie przedświątecznym chcę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt spędzonych w takiej polskiej, rodzinnej atmosferze z najbliższym, z przyjaciółmi, w gronie osób, które są nam bliskie i które kochamy, i kiedy na co dzień Państwo, jako przedstawiciele samorządu wiecie, że nie mamy tego czasu tak dużo to żebyśmy w te święta ten czas znaleźli, byli razem, potrafili się pojednać i spędzić te święta tak, jak my potrafimy najlepiej, łamiąc się opłatkiem i składając sobie najserdeczniejsze życzenia.”

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski podziękował za życzenia.

 

Starosta J. Gonta „W tym naszym ostatnim spotkaniu przed Świętami Bożego Narodzenia chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych, rodzinnych Świąt, spędzonych w miłej atmosferze radości, w atmosferze, która pozwoli oderwać się od problemów życia codziennego.”

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski „Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym gasną wszelkie waśnie, kłótnie, spory. Rodzina stara się żeby być razem, żeby ta choinka zaświeciła w gronie rodzinnym. Proszę żebyśmy się nie zapędzili tak, że nawet nie zauważymy, że są to narodziny Najjaśniejszego Jezusa Chrystusa, który niesie nam nadzieję. Serdeczne życzenia, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia”.

 

Ad. pkt 10      Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Powiatu A. Kierzkowski zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady II Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

 

Protokołowała: Anna Radkowska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-06 15:33:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06 15:33:08
  • Liczba odsłon: 1296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460065]

przewiń do góry