UCHWAŁA  NR XI/61/2011

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  07GRUDNIA 2011 ROKU

w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Ochrony 

Zdrowia  Psychicznego  na  lata  2011 – 2015

 

 

Na  podstawie  art.  4  ust.  1  pkt.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.),  art.  1  ust.  1  ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994  roku  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  (Dz.U.  z  2011 r.  Nr  231,  poz.  1375)  oraz  §  4  ust.  1  pkt.  3  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia  2010  roku  w  sprawie  Narodowego  Programu Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  (Dz.U.  z  2011 r.  Nr  24,  poz.  128)  Rada  Powiatu 
w  Sochaczewie  uchwala,  co następuje:

 

 

§  1

  

Przyjmuje  się  Powiatowy  Program Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na  lata  2011 – 2015,  stanowiący  załącznik  do  uchwały.

 

§  2

  

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 §  3

  

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia  2010  roku  w  sprawie  Narodowego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  (Dz.U.  z  2011  r.  Nr  24,
poz.  128)  i  załącznika  Nr  1  do  tego  rozporządzenia  samorządy  powiatów  i  gmin  zobowiązane  są  do  opracowania  i  realizacji  lokalnego  programu  ochrony  zdrowia  psychicznego.

Na  mocy  w/w  rozporządzenia  Zarząd  Powiatu  uchwałą    Nr  39/2011  z  dnia 
27  września  2011  roku   powołał  zespół  koordynujący  realizację  Powiatowego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego.  Zespół  koordynujący  składa  się  z  8  osób, reprezentujących  Starostwo,  jednostki  organizacyjne  i  organizacje  pozarządowe.  Zespół  pozytywnie  zaopiniował  projekt  Powiatowego  Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na lata  2011 – 2015  dla  Powiatu  Sochaczewskiego.

W  związku  z  powyższym  zasadnym  jest  podjęcie  przez  Radę  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwały o  przyjęciu  tego  programu.


Załącznik do Uchwały Nr XI/61/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

na lata 2011-2015 dla Powiatu SochaczewskiegoSochaczew 20111. Wprowadzenie


Zdrowie psychiczne wg światowej Organizacji Zdrowia WHO oznacza nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa ale także stan pełnego fizycznego, umysłowego
i społecznego dobrostanu czyli dobrego samopoczucia.

Inna definicja zdrowia psychicznego mówi nam o tym, że jest to stan człowieka wolny od zaburzeń psychicznych, jest to maksimum sprawności życiowej, dojrzałości, przystosowania społecznego, dobrego samopoczucia i samorealizacji.

Zaburzenia psychiczne są uznane za przejaw choroby psychicznej. Zaburzenia psychiczne to utrudnienia funkcjonowania społecznego, psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół głównego objawu choroby. Posiadają określoną dynamikę etiologię, patogenezę i symtopatologię. Choroby psychiczne charakteryzują się zakłóceniem w wypowiedziach czy zachowaniu. Prawie zawsze zmiany w kontakcie z otoczeniem budzą dezaprobatę środowiska, wyobcowanie chorego. Bywa i tak, że zaburzenia psychiczne są bardzo głębokie i całościowe wówczas funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie staje się niemożliwe. Pomimo różnorodności chorób psychicznych można wyróżnić parę cech wspólnych tego typu zaburzeń: zmiana w sposobie przeżywania, cierpienie, utrudnianie lub zerwanie kontaktu z otoczeniem, zmiany w systemie wartości, brak krytycyzmu.

Podstawowym wskaźnikiem stanu zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym także związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, leków.

W ciągu 18 lat, od roku 1990 do 2007, wskaźnik rejestrowanego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł o 119% (z 1629 do 3571 na 100 tyś ludności) w opiece ambulatoryjnej i o 50% (z 362 do 542 na 100 tyś ludności) w opiece stacjonarnej. Przy czym o ile do roku 2005 wskaźniki sukcesywnie wzrastały, to między rokiem 2005
a 2007 wskaźnik rozpowszechnienia w opiece ambulatoryjnej spadł o 2%, a wskaźnik

2

hospitalizacji wzrósł zaledwie o 1%. zjawisko to spowodowane zostało w większym stopniu spadkiem zapadalności( liczba rejestrowanych pacjentów po raz pierwszy zgłaszających się do leczenia)niż spadkiem liczby pacjentów leczonych w poprzednich latach. W latach 1990- 2005 zapadalność w opiece ambulatoryjnej wzrosła wzrosła
o 132%, a w opiece całodobowej o 86%, natomiast w latach 2005-2007 zapadalność
w opiece ambulatoryjnej spadła o 10%(z 1029 do 930 na 100 tyś. ludności) a w opiece całodobowej o 7% (z 240 do 223 na 100tyś. ludności).

W opiece ambulatoryjnej w ciągu 18 lat, wystąpił wzrost wszystkich kategorii zaburzeń psychicznych. Ponad trzykrotnie wzrosło rejestrowane rozpowszechnienie zaburzeń psychotycznych, a zaburzenia niepsychotyczne wzrosły o 73%. Najwyższy prawie ośmiokrotny wzrost, wystąpił w przypadku zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych; upośledzenie umysłowe wzrosło o 153%,
a zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu o 82%. Jednakże w ostatnim czasie(między rokiem 2005 i 2007) rozpowszechnienie zaburzeń spowodowanych

używaniem substancji psychoaktywnych zmniejszyło się o 6% i zaburzeń psychotycznych o 5%. Wzrosło natomiast rozpowszechnienie zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu o 2%.

Istotna jest obserwowana w opiece ambulatoryjnej zmian proporcji między wskaźnikami zaburzeń psychotycznych i niepsychotycznych o ile w roku 1990 wskaźnik zaburzeń niepsychotycznych był o 76% wyższy niż psychotycznych, to
w roku 2000 o 9% wyższy, w roku 2007 zaledwie o 1%.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Program opracowany jest do realizacji na lata 2011-2015 obowiązki z tym związane określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. Z 2011 r. Nr 24, poz. 128)


3

  Program realizowany będzie przez:


    • ministrów właściwych ze względu na cele programu

    • Narodowy Fundusz Zdrowia

    • samorządy województw, powiatów i gmin

Partnerami wymienionych podmiotów w realizacji zadań Programu mogą stać się m. in. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje i samorządy zawodowe.

Najbardziej narażeni na zaburzenia psychiczne są ludzie żyjący w złych warunkach społecznoekonomicznych lub w biedzie, mniejszości etniczne, imigranci, uchodźcy
i bezdomni, grupy pozostające pod wpływem stresów społecznych w związku ze zmianami społecznopolitycznymi i ekonomicznymi, osoby niepełnosprawne, rodziny
i opiekunowie osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby z przewlekłymi chorobami somatycznymi, oraz ludzie, którzy przechodzą zmiany życiowe takie jak: utrata pracy, rozwód, śmierć kogoś bliskiego im wszystkim szczególnie zagrażają zaburzenia psychiczne i problemy ze zdrowiem psychicznym, do których należy: maltretowanie
i molestowanie dzieci, zespół stresu pourazowego, depresja, lęk, zaburzenia związane
z używaniem substancji psychoaktywnych, agresja, przemoc i zachowania samobójcze. Na przykład 33% chorych na raka cierpi na depresję. Ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym w późniejszym wieku jest wyższe o 50% wyższe
w przypadku dzieci, których rodzice są psychicznie chorzy. Ponadto osoby z grupy ryzyka mają trudności z integracją społeczną, trudniej im znaleźć stałą pracę i częściej korzystają z zasiłków opieki społecznej przez dłuższy czas. Obciążenie społeczne
i ekonomiczne związane z grupami ryzyka jest znaczne i obejmuje zwiększone koszty opieki zdrowotnej, zwiększone koszty opieki społecznej, a także podwyższone wskaźniki przestępczości, urazów, rozwodów oraz różnych innych konsekwencji społecznych i ekonomicznych.

Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi lokuje się w czterech obszarach: medycznym, rodzinnym, wspólnotowym i rehabilitacyjnym.


4

Obszar medyczny to: wczesne rozpoznanie, informacja o chorobie i leczeniu, opieka medyczna, hospitalizacja, wsparcie psychologiczne;


Obszar rehabilitacyjny to: wsparcie socjalne, edukacja, wsparcie zawodowe, opieka dzienna, opieka długoterminowa, zaspokojenie potrzeb duchowych


Obszar rodzinny to: wyrabianie umiejętności opieki nad osobą chorą, umacnianie spójności rodziny, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, wsparcie finansowe, tworzenie sieciowego systemu wsparcia z udziałem rodzin;


do obszaru wspólnotowego należy pełne uczestnictwo społeczne , unikanie stygmatyzacji i dyskryminacji, przestrzeganie praw człowieka.


Na poziomie lokalnym powinna nastąpić praktyczna integracja sektorów ochrony zdrowia, pomocy społecznej i zatrudnienia. Niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne oraz promujące zdrowie psychiczne oparte na aktywności środowiska medycznego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środków masowego przekazu.

Zdrowie psychiczne mimo wielu zaniedbań i uprzedzeń zaczyna być w Polsce traktowane jako nieodłączny składnik zdrowia. Należy mieć nadzieję, że osoby
z zaburzeniami psychicznymi będą zyskiwały coraz większe zrozumienie, co
w konsekwencji doprowadzi do zasadniczej zmiany podejścia do problemów psychicznych. Nadal dominującym odczuciem wobec problemów zdrowia psychicznego jest przerażenie, bezradność, obojętność, niewielka znajomość problemu oraz stereotypowe postrzeganie osób dotkniętych chorobami psychicznymi. Stąd tak istotne jest budowanie i promowanie zintegrowanych systemów pomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w ramach których oferowana jest pomoc medyczna, socjalna, prawna i edukacyjna.


5

Od wejścia w życie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (1995r.)rozwijają się nowe formy oparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo. Są to głównie środowiskowe domy samopomocy
i specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane w miejscu zamieszkania pacjenta. Inną formą pomocy są warsztaty terapii zajęciowej finansowane częściowo ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przeznaczone również dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Działania na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi prowadzi też kilkadziesiąt stowarzyszeń samopomocowych zrzeszających pacjentów i ich rodziny.

Ochronę zdrowia psychicznego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane

do zadań organów administracji rządowej należy:

wojewodowie organizują wojewódzkie ośrodki poradnictwa i pomocy społecznej
w celu realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

do zadań samorządu województwa należy:

tworzenie i prowadzenie zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej zgodnie
z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności województwa.

Samorząd województwa realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 02. 147. 1231)
w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a polegające na:

 1. tworzeniu warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu,

 2. działalności wychowawczej i informacyjnej,

  6

 3. ustalaniu odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju,

 4. ograniczaniu dostępności alkoholu,

 5. leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu.

do zadań powiatów należy:

organizowanie i zapewnienie usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

do zadań gminy należy:

 1. dostosowywanie usług opiekuńczych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,

 2. organizowanie, prowadzenie i finansowanie środowiskowych domów samopomocy,

 3. pomoc mieszkaniowa w formie udostępniania miejsc w środowiskowych domach samopomocy.

Wymienione zadania realizowane są jako zadania zlecone gminom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej.

W tych działaniach mogą tez brać udział: fundacje, samorządy zawodowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Mogą one pomagać poprzez:

 1. promocje zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznymi

 2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym

 3. kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych na zrozumieniu, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu dyskryminacji.

7

2. DIAGNOZA DOTYCZĄCA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
W POWIECIE SOCHACZEWSKIM


Powiat sochaczewski jest położony w zachodniej części Mazowsza, na równinie Łowicko-Błońskiej, nad dolnym odcinkiem rzeki Bzury. Obejmuje powierzchnię 731 km². Stolica powiatu- miasto Sochaczew leży w odległości 55 kilometrów od Warszawy, 60km od Płocka i 80km od Łodzi.

Powiat sochaczewski jest położony w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i graniczy:

 • na północy - z powiatami: płockim i płońskim

 • na wschodzie - z powiatami: nowodworskim, warszawskim zachodnim
  i grodziskim

 • na południu - z powiatem żyrardowskim

 • na zachodzie - z powiatem gostynińskim oraz powiatami skierniewickim
  i łowickim, będącymi w strukturach administracyjnych województwa łódzkiego.8

Powiat tworzy miasto Sochaczew oraz 7 gmin – Sochaczew, Teresin, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Brochów i Iłów.

W powiecie sochaczewskim jest znacznie mniej bezrobotnych z wykształceniem wyższym (8,4%), niż wynosi średnia wojewódzka (9,6%).


9

  3.BAZA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO SŁUŻĄCA WSPARCIU
  I OPIECE NAD OSOBAMI ZE SCHORZENIAMI PSYCHICZNYM


Baza to wszystkie placówki, instytucje, organizacje itp., działające na rzecz osób niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych psychicznie.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, które wspiera osoby chore psychiczne w ramach realizowanych zadań, programów i projektów oraz dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie,

  dysponujący środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz realizujący programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu sochaczewskiego.

 1. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

  Udziela szybkiej doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,prowadzi poradnictwo rodzinne, mediacje małżeńskie
  i rodzinne,zabezpiecza potrzeby ludności w nagłych sytuacjach kryzysowych przez krótki okres czasu.

 2. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie

  Przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

  5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” w Załuskowie

  Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów patologicznych zachowań poprzez liczne oddziaływania resocjalizacyjne, a także zaspokajanie zasadniczych potrzeb psychicznych młodego człowieka, jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości i przynależności. Stopniowe niwelowanie deficytów poznawczych i emocjonalnych, nauka właściwych relacji interpersonalnych

  oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Cele te realizowane są

  10

  poprzez: zintegrowaną działalność dydaktyczną, korekcyjno – wyrównawczą, opiekuńczą i terapeutyczną, przygotowanie do pracy zawodowej i odnalezienia się na europejskim rynku pracy, współpracę z rodzicami oraz współdziałanie
  z organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi, którym bliskie są problemy współczesnej rodziny. Placówka jest przeznaczona dla 75 dziewcząt.

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sochaczewie

  Kierując sie zasadami zawartymi w Konwencji Praw Dziecka zapewnia dzieciom i młodzieży pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, także udziela rodzicom i nauczycielom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży.

  Do zadań Poradni należy:

   • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży oraz prowadzenie terapii w zależności od rozpoznanych potrzeb,

   • wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży zarówno niepełnosprawnych, niedostosowanych oraz zagrożonych niedostosowaniem jak i szczególnie uzdolnionych w rozwijaniu ich indywidualnych możliwości
    i predyspozycji,

   • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

   • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

   • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka,

   • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

Istnieje konieczność zatrudnienia lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży do lat 18, który zapewniłby opiekę lekarską dla tej grupy społecznej.
11

  7. Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

  Domy pomocy społecznej to jednostka, której zadaniem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, społecznych
  i religijnych, przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską oraz opiekę lekarza POZ i specjalistów:
  neurologa,diabetologa, psychiatry, psychologa, opiekę socjalną - organizowanie zajęć w czasie wolnym, pomoc
  w rozwiązywaniu problemów życiowych. DPS oferuje 99 miejsc pobytu.

  8. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Chodakowskiej 10

  Celem warsztatu jest: aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej
  w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich
w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Obecnie w WTZ przebywa 50 uczestników.

9. Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności

Zespół orzeka dla dwóch powiatów, żyrardowskiego i sochaczewskiego.

Do zakresu działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Powiatowy Zespół wydaje:

1) orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
12

3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie lub niezgodności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy, zwanej dalej „orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień”,
4)legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Powiatowy Zespół współdziała z jednostkami administracji rządowej
i jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach:

1) pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

2) toczących się postępowań wymagających dokumentacji będącej w posiadaniu organów rentowych i instytucji realizujących ubezpieczenia społeczne”.
Informacja o ilości wydanych orzeczeń w powiecie sochaczewskim, zawierających symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P – „choroby psychiczne”.


Rok

Dzieci

Dorośli

2007r

7

118

2008r

6

102

2009r

18

120

2010r

5

105

Razem

36

445

 • 10. Szpital Powiatowy w Sochaczewie dla osób ze schorzeniami psychicznymi

  Liczba łóżek:
  Oddział Psychiatryczny I – 53
  Pododdział Detoksykacji – 10

  13

  Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

  Odział Psychiatryczny I jest oddziałem męskim i liczy 53 łóżka, natomiast Pododdział Detoksykacji dysponuje 10 łóżkami.

  Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji składa się z następujących części:

     A – oddział obserwacyjny;
     • B – pododdział detoksykacji
     • C i D – oddziały otwarte na I piętrze.
     Oddział A i B są oddziałami zamkniętymi.

     Oddział posiada nowocześnie wyposażone sale szpitalne i zabiegowe dostosowane do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi, również do potrzeb niepełnosprawnych z szeroko rozbudowanym oddziałem terapii zajęciowej.


     Oddział Psychiatryczny I przyjmuje pacjentów ze wszelkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
     W szczególności oddział zajmuje się leczeniem depresji, schizofrenii, uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

 • Diagnostyka i leczenie w przypadku zaburzeń psychicznych obejmuje:

   • badania diagnostyczne wykonywane pod opieką personelu – EKG, EEG, TK, RTG oraz konsultacje lekarzy innych specjalności,

   • farmakoterapię i psychoterapię,

   • ścisłe monitorowanie stanu psychicznego poprzez badania lekarskie
    i obserwacje pielęgniarskie.
14

     Poza leczeniem farmakologicznym pacjenci przebywający w szpitalu mogą korzystać:

    • z pomocy psychologicznej (praca indywidualna i grupowa)

    • z psychoedukacji (pomoc w rozumieniu objawów choroby
     i wzbudzanie motywacji do leczenia, pomoc w rozpoznaniu emocji, radzenia sobie ze stresem, sytuacje interpersonalne, problematyka uzależnień)

    • z zajęć z psychorysunku;

    • treningów relaksacyjnych

    • z terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, okolicznościowe imprezy artystyczne, konkursy szachowe z nagrodami, terapia
     w czynnościach dnia codziennego).

  Zajęcia prowadzone są przez psychologów i terapeutów zajęciowych, odbywają się regularnie, pacjenci uczestniczą w nich na zasadzie dobrowolności.

  Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych i pracowników socjalnych oraz personel pomocniczy, który stale podnosi swoje kwalifikacje dając gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

  Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji spełnia wymagania
  i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażów cząstkowych specjalizacji lekarskich.


  W Oddziale Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji jest przestrzegane prawo pacjenta zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.


15

 • Liczba łóżek – 63

  Możliwości diagnostyczne i lecznicze

 • Oddział Psychiatryczny II jest oddziałem żeńskim, który dysponuje 63 łóżkami
  w pokojach 2, 4 i 5 osobowych. Oddział składa się z następujących części:

    Oddział A i B są oddziałami zamkniętymi
    • C i D – oddziały otwarte na I piętrze.

  Oddział posiada nowocześnie wyposażone sale szpitalne i zabiegowe dostosowane do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi, również do potrzeb niepełnosprawnych z szeroko rozbudowanym oddziałem terapii zajęciowej.

  Oddział Psychiatryczny II przyjmuje pacjentki ze wszelkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. W szczególności oddział zajmuje się leczeniem depresji, schizofrenii, uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

  Diagnostyka i leczenie w przypadku zaburzeń psychicznych obejmuje:

   • badania diagnostyczne wykonywane pod opieką personelu – EKG, EEG, TK, RTG oraz konsultacje lekarzy innych specjalności,

   • farmakoterapię i psychoterapię,

   • ścisłe monitorowanie stanu psychicznego poprzez badania lekarskie
    i obserwacje pielęgniarskie.

  Poza leczeniem farmakologicznym pacjenci przebywający w szpitalu mogą korzystać:

   • z pomocy psychologicznej (praca indywidualna i grupowa);

   • z psychoedukacji (pomoc w rozumieniu objawów choroby i wzbudzanie motywacji do leczenia, pomoc w rozpoznaniu emocji, radzenia sobie ze stresem, sytuacje interpersonalne, problematyka uzależnień);

   • z zajęć z psychorysunku;

   • z treningów relaksacyjnych; 16

   • z terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, okolicznościowe imprezy artystyczne, konkursy szachowe z nagrodami, terapia w czynnościach dnia codziennego).

  Zajęcia prowadzone są przez psychologów i terapeutów zajęciowych, odbywają się regularnie, pacjentki uczestniczą w nich na zasadzie dobrowolności.

  Oddział Psychiatryczny II zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych
  i pracowników socjalnych oraz personel pomocniczy, który stale podnosi swoje kwalifikacje dając gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

  Oddział Psychiatryczny II spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażów cząstkowych specjalizacji lekarskich.

  W Oddziale Psychiatrycznym II jest przestrzegane prawo pacjenta zgodnie
  z Kartą Praw Pacjenta.

  W strukturach szpitala powiatowego funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień.


  Przed reformą administracyjną w 2001 roku oddziały psychiatryczne obsługiwały woj. skierniewickie czyli obecne powiaty sochaczewski, łowicki, skierniewicki, rawski, część żyrardowskiego. Obecnie od września br. wprowadzono
  w woj. mazowieckim rejonizację, nasz szpital świadczy usługi dla powiatu sochaczewskiego, żyrardowskiego i zachodniej części powiatu warszawskiego zachodniego. W woj. łódzkim nie powstały nowe łóżka dla pacjentów z powiatu łowickiego i skierniewickiego.

  Aby wypełnić dyspozycje zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego powinno składać się z :

  17

   1. oddziału całodobowego

   2. poradni zdrowia psychicznego

   3. poradni leczenia uzależnień

   4. form opieki pośredniej- oddziału dziennego i zespołu leczenia środowiskowego.

  Obecnie spełniamy wymagania w pkt.1,2,3. Brakuje form opieki pośredniej, która powinna funkcjonować jako oddział dzienny wraz z Zespołem Lecznictwa Środowiskowego.

10. Ośrodki Pomocy Społecznej, które na poziomie gmin prowadzą działania w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej zobowiązane są do udzielania pomocy zarówno osobom niepełnosprawnym jak i ich rodzinom. W powiecie sochaczewskim są to:

   • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie

   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie

   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Teresinie

   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej

   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie

   • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie

   • Organizacje pozarządowe w większości w swoich statutach maja zapis
    o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych a w tej grupie mieszczą się także osoby z zaburzeniami psychicznymi.18


 1. PRIORYTETY CELE I ZAŁOŻENIA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO


Celem programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy uniemożliwiających życie w środowisku rodzinnym i społecznym.


Niezwykle ważnym elementem systemu ochrony zdrowia psychicznego są instytucje działające w systemie pomocy społecznej z domami pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, środowiskowymi domami samopomocy oferującymi opiekę dzienną, miejscami całodobowymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo bez względu na stopień upośledzenia organizuje się naukę i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze w szczególności w szkołach, w przedszkolach, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno- wychowawczych, w domach pomocy społecznej i zakładach opieki zdrowotnej, a także w domu rodzinnym.


Priorytety ochrony zdrowia psychicznego dla powiatu sochaczewskiego
na lata 2011-2015


Cel główny 1:

promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Cel szczegółowy:

1.1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań
i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu


19

Zadania:

1.1.1. ustalenie priorytetów promocji zdrowia psychicznego;

wskaźnik monitorujący: przygotowana lista priorytetów

1.1.2. opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego;

wskaźniki monitorujące: przygotowane programy

1.1.3. realizacja lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego;

realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: odsetek populacji biorącej udział w programie/rok

Cel szczegółowy:

1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Zadania:

1.2.1. opracowanie programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole
i w środowisku lokalnym;

wskaźnik monitorujący: przygotowany program

1.2.2. realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole
i w Środowisku lokalnym z uwzględnieniem istniejących regulacji prawnych;

realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: odsetek populacji biorącej udział w programie/rok

Cel szczegółowy:

1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadania:

1.3.1.przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;

Zadania:

1.3.1. przygotowanie lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających

postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji

wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;

wskaźniki monitorujące: przygotowane programy

20

1.3.2. realizacja lokalnych programów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających po-

stawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi;

realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: odsetek populacji, do której kierowany jest program,

biorącej udział w programie/rok

Cel szczegółowy:

1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego

Zadania:

1.4.1. tworzenie lokalnych ośrodków pomocy kryzysowej oferujących poradnictwo

i pomoc w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu;

termin realizacji: POIK istnieje na terenie Powiatu

wskaźnik monitorujący: liczba utworzonych ośrodków

  Cel główny 2:

  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomoc niezbędnych do życia
  w środowisku rodzinnym i społecznym

  Cel szczegółowy:

  2.1 upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej

  Zadania:

  2.1.1. opracowanie lokalnego programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym zwłaszcza form niezbędnych do tworzenia centrów zdrowia psychicznego:

  leczenia ambulatoryjnego

  leczenia w zespołach środowiskowych

  leczenia w oddziałach dziennych,

  leczenia w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, dla dzieci,

  młodzieży i dorosłych – zgodnie z zalecanym poziomem wskaźników zawartych
  w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 21

  wskaźnik monitorujący: przygotowany program

  2.1.2. realizacja programu zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności
  w dostępie do różnych form psychiatrycznej opieki zdrowotnej w powiecie lub gminie; termin realizacji: realizacja ciągła

  wskaźnik monitorujący: odsetek placówek biorących udział w programie/rok

  2.1.3. integrowanie działalności placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez

  tworzenie lokalnego centrum zdrowia psychicznego, zapewniającego mieszkańcom powiatu lub gminy kompleksową, środowiskową (stacjonarną i niestacjonarną) opiekę w zakresie zdrowia psychicznego – modelowe zasady organizacji funkcjonowania centrum zawiera załącznik B do niniejszego harmonogramu; termin realizacji: do 12.2013

wskaźnik monitorujący: schemat struktury organizacyjnej działającego centrum, liczba utworzonych centrów, populacja objęta opieką centrum w odniesieniu do ogółu populacji jednostki samorządu terytorialnego

Cel szczegółowy:

2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego

Zadania:

2.2.1. opracowanie lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania

pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie pomocy: bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej, samopomocy środowiskowej;

wskaźnik monitorujący: przygotowany program

2.2.2. realizacja lokalnego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześniania

pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: wzrost liczby osób korzystających z poszczególnych

form pomocy i oparcia społecznego/rok

2.2.3. wspieranie finansowe samopomocowych projektów służących rozwojowi form

oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: liczba zrealizowanych projektów/rok 22

2.2.4. zapewnienie ciągłości wsparcia finansowego projektom pozarządowym realizującym takie formy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

które wymagają działania ciągłego.

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: liczba projektów wymagających działania ciągłego

2.2.5.zwiększenie udziału zagadnień pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi

w działalności powiatowych centrów pomocy rodzinie;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: % udziału wydatków na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w ogólnych wydatkach PCPR

Cel szczegółowy:

2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadania:

2.3.1. opracowanie lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego

zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób

z zaburzeniami psychicznymi;

wskaźnik monitorujący: przygotowany program

2.3.2. realizacja lokalnego programu rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób

z zaburzeniami psychicznymi;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: odsetek placówek, przedsiębiorstw i osób objętych

projektem

2.3.3. zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: liczba osób objętych różnymi formami działalności/rok

2.3.4. przygotowanie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi;

wskaźnik monitorujący: program kampanii 23

2.3.5. prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: odsetek populacji, do której adresowana jest kampania, objętej programem/rok

2.3.6. zwiększenie udziału zagadnień zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi

w działalności powiatowych urzędów pracy;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: liczba osób z zaburzeniami psychicznymi podejmujących zatrudnienie na skutek działań PUP/rok

Cel szczegółowy:

2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy

Zadania:

2.4.1. powołanie lokalnego zespołu koordynującego realizację Programu z zadaniami:

opracowania regionalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, potrzeby ludności powiatu lub gminy w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej,

realizacji, koordynowania i monitorowania Programu.

Skład zespołu powinien zapewniać właściwą reprezentację samorządu powiatu lub gminy, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, pozarządowych organizacji samopomocowych. Zarząd powiatu zapewni działaniom zespołu niezbędną pomoc administracyjną;

termin realizacji: zrealizowano

wskaźnik monitorujący: dokument powołujący

2.4.2. opracowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego, zawierającego szczegółowy harmonogram, uwzględniającego w szczególności harmonogram realizacji działań: 1.1.3, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2,

2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 i 2.3.6;

wskaźnik monitorujący: przygotowany program 24

2.4.3. realizacja, koordynowanie i monitorowanie lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: odsetek populacji objętej programem/rok

2.4.4. przygotowanie aktualizowanego corocznie przewodnika informującego
o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

termin realizacji: realizacja ciągła

wskaźnik monitorujący: publikacja.

25


PROPOZYCJE PRIORYTETÓW DLA SOCHACZEWSKIEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO


 1. ZABURZENIA DEPRESYJNE

 2. SAMOBÓJSTWA

 3. ZABURZENIA SPOWODOWANE PICIEM ALKOHOLU

 4. ZABURZENIA GERIATRYCZNE, ZWIAZANE ZE STARZENIEM SIĘ

 5. PRZEWLEKŁE I NAWRACAJACE CHOROBY PSYCHOTYCZNE
  I AFEKTYWNE

 6. ZABURZENIA SPOWODOWANE ZAŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 7. ZABURZENIA ZWIAZANE Z TRAUMATYCZNYMI PRZEŻYCIAMI (M.IN. PRZEMOC DOMOWA, PRZEMOC W SZKOLE, WSZELKIEGO RODZAJU WYPADKI NP. ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY )

 8. ZABURZENIA WYNIKAJĄCE Z UBÓSTWA I BEZROBOCIA

 9. PRZEWLEKŁY STRES”(ZBYT WYSOKIE WYMAGANIA WOBEC SIEBIE, STRES ZWIAZANY Z PRACĄ)26


Harmonogram działań

L.p.

Treść przedsięwzięcia

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1

Realizacja programu zdrowia psychicznego

Realizacja ciągła

Główny Spec. d.s. pol. społ.
i zdr.oraz podmioty wymienione w programie

2

Realizacja programów zapobiegania przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym

Realizacja ciągła

Placówki oświatowe i POIK

3

Realizacja programu informacyjno- edukacyjnego sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Realizacja ciągła

Placówki oświatowe
i podmioty wymienione
w programie

4

Realizacja programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie: rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Realizacja ciągła

PCPR

5

Realizacja programu rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi

Realizacja ciągła

PUP

6

Zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Realizacja ciągła

PUP

7

Przygotowanie kampanii szkoleniowo- informacyjnej skierowanej do pracodawców, promującej zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizacja ciągła

PUP

8

Zwiększenie udziału zagadnień zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi

Realizacja ciągła

PUP

9

Przygotowanie przewodnika informującego o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Realizacja ciągła

Starostwo

Powiatowe i oddział psychiatryczny ZOZ

publikacja w magazynie informacyjnym Starostwa Powiatowego

10

Utworzenie oddziału dziennego opieki pośredniej i zespołu leczenia środowiskowego w oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego

Do 2015 roku

Szpital Powiatowy

Samorząd Powiatowy


Źródła finansowania:


Środki unijne, środki Narodowego Funduszu Zdrowia, budżet państwa, budżet powiatu, budżety gmin.

28

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-04 09:43:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 09:43:03
 • Liczba odsłon: 1177
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459437]

przewiń do góry