UCHWAŁA  NR  XXV/101/2008

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA  11 lipca 2008 ROKU


w  sprawie  uznania skargi za bezzasadną


Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2001 roku  Nr  142,  poz.  1592 z  późn. zm.)  w związku z art. 229  pkt.  4  ustawy z dnia 14  czerwca  1960  roku  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  z 2000  r.,  Nr  98,  poz.  1071  z  późniejszymi zmianami),  Rada  Powiatu  
w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


§  1


Po rozpatrzeniu skargi Pana Piotra Pawlickiego z dnia 27 czerwca 2008 roku na działania Starosty Sochaczewskiego Pana Tadeusza Korysia związane z wydaniem Panu Markowi Gasińskiemu zezwolenia na odzysk odpadów, w ramach prowadzonej przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej na działce nr ewid. 84 we wsi Nowa Wieś Gmina Młodzieszyn - uznaje się tę skargę za bezzasadną.


§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie,  zobowiązując  go  do  poinformowania  skarżącego  o  sposobie  załatwienia  skargi.


§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.
U z a s a d n i e n i e


W  dniu  27  czerwca  2008  roku  do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  (podczas  sesji  tej  Rady)  wpłynęła  skarga  Pana  Piotra  Pawlickiego  m.in. na  Starostę  Sochaczewskiego, w  której skarżący  zarzucił    temu  organowi  administracji  publicznej  m.in.  to,  iż  nie  powstrzymuje  się  od  załatwienia  indywidualnej  sprawy  z  zakresu  administracji  publicznej,  a  dotyczącej  odzysku  odpadów  prowadzonego  przez  przedsiębiorcę  Marka  Gasińskiego  na  działce  Nr  84  w  miejscowości  Nowa  Wieś  gmina  Młodzieszyn.  
W  pozostałej  części  skargi  skarżący  opisuje  zjawiska  korupcyjne  towarzyszące - jego  zdaniem - postępowaniom  administracyjnym  związanym  z  wydaniem  szeregu  rozstrzygnięć  na  rzecz  tego  przedsiębiorcy.
Po  zapoznaniu  się  z  aktami  sprawy  Rada  Powiatu w  Sochaczewie  stwierdziła  co  następuje:
Zgodnie  z  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  (Dz.U.  z  2000 r.  Nr  98,  poz.  1071)  organ  administracji  publicznej  załatwia  indywidualne  sprawy  z  zakresu  administracji  publicznej  poprzez  wydanie  decyzji,  chyba  że  przepisy  tego  kodeksu  stanowią  inaczej.  Stosownie  do  art.  19  kpa  organy  administracji  publicznej  przestrzegają  z  urzędu  swojej  właściwości  rzeczowej  
i  miejscowej.  Tym  samym  skoro  przepisy  prawa  administracyjnego  przewidują  kompetencje  danego  organu  administracji  publicznej  do  rozstrzygnięcia  indywidualnej  sprawy  z  zakresu  administracji  publicznej,  to  taki  organ  nie  może  powstrzymać  się  
od  wykonania  takiego obowiązku.  Przepisy  prawa  nie  przewidują  bowiem  instytucji  „powstrzymania  się”  organu  administracji  publicznej  od  załatwienia  takiej  sprawy,  
w  formie  przepisanej  prawem.  Co  najwyżej  organ  administracji  publicznej  może  jedynie  wyłączyć  się  od  załatwienia  sprawy  dotyczącej  interesów  majątkowych  osób  określonych  przepisem  art.  25  kpa.  Organ  administracji  publicznej  rozpoznając  daną  sprawę  winien  sam  ocenić  czy  w  sprawie  tej  nie  zachodzą  okoliczności  stanowiące  podstawę  takiego  wyłączenia.  Podkreślenia  w  sprawie  wymaga  fakt,  iż  w  chwili  obecnej,  w  obrocie  prawnym,  nie  funkcjonuje  żadna  decyzja  Starosty  Sochaczewskiego  zezwalająca  Panu  Markowi  Gasińskiemu  na  odzysk  odpadów  w  ramach  prowadzonej przez  tego  przedsiębiorcę    działalności  gospodarczej  na  działce  w  miejscowości  Nowa  Wieś.  Uprzednia  decyzja  Starosty  Sochaczewskiego  z  dnia  7  października  2003  roku  wydana  w  tej  sprawie  została  wyeliminowana z  obrotu  prawnego  na  mocy  decyzji  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Warszawie  Nr  KO A/126/05  z dnia  
25  lutego  2005 r.  stwierdzającej  nieważność  tej  decyzji.  Aktualnie  Starosta  Sochaczewski  nie  prowadzi  żadnego  postępowania  administracyjnego  dotyczącego  wydania  temu  przedsiębiorcy  pozwolenia  na  odzysk  odpadów  na  działce  Nr  84  
w  miejscowości  Nowa  Wieś. W  sprawie  Pana  Marka  Gasińskiego  prowadzone  jest  natomiast  postępowanie  przez  inny  organ  administracji  publicznej  -  Wójta  Gminy  Młodzieszyn,  dotyczące  wydania  decyzji o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  
na  realizacje  przedsięwzięcia  polegającego  na  montażu  zestawu  sortująco -  kruszącego  na działce  Nr  84  we  wsi  Nowa  Wieś.  W  sprawie  tej  na  wniosek  tego  organu,  Starosta  Sochaczewski  w  ramach  współdziałania  administracyjnego  określonego  w  art.  106  kpa  w  związku  z  art.  51  ust.  3 i 4  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  (Dz.U.  Nr  62,  poz.  627  z  późniejszymi  zmianami) wyraził  swoją  opinie  
w  formie  postanowienia.  Postanowienie  to  zostało  zaskarżone  przez  Pana  Piotra  Pawlickiego.  Organ  odwoławczy  -  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Warszawie  uchyliło  to  postanowienie  Starosty  Sochaczewskiego  i  przekazało  sprawę  tej  opinii  temu  organowi  do  ponownego  rozpatrzenia,  z  uwagi  na  zbyt  ogólnikowość  opinii  
w  stosunku  do  zamiaru  obiętego  przedmiotem  raportu.  Powyższe  rozstrzygnięcie  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Warszawie  Pan  Piotr  Pawlicki  zaskarżył  do  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  (rozpoznanie  sprawy  przez  Sąd  w  toku).
Z  tych  też  względów  zarzut  skarżącego  dotyczący  nie  powstrzymywania  się  Starosty  Sochaczewskiego  od  załatwiania  spraw  należących  do  kompetencji  rzeczowej  
i  miejscowej  tego  organu  administracji  publicznej  należy  uznać  za  bezzasadny.
    W  dalszej  części  skargi  Pan  Piotr  Pawlicki  stwierdza,  iż  w trakcie  załatwiania  spraw  indywidualnych  z  zakresu  administracji  publicznej dotyczących  przedsiębiorcy  Marka  Gasińskiego (jego  zdaniem)  doszło  do  popełnienia  przestępstw  o  charakterze  korupcyjnym przez  różne  organy  administracji  publicznej.  Skarżący  nie  precyzuje  
na  czym  ta  korupcja  polega  i  nie  przedstawia  na  tą  okoliczność  żadnych  dowodów.  
Z  treści  skargi  wynika  jedynie,  iż  o  zaistnieniu  tych  przestępstw  zawiadomił  organy  ścigania  -  Prokuraturę  Rejonową  i  Okręgową.  W  związku  z  powyższym  wnosi  on  
o  przekazanie  wszystkich  materiałów  sprawy  do  Prokuratury  Rejonowej   
w  Sochaczewie.  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  nie  jest  władna  do  badania  tego  rodzaju  zarzutów.  Sprawy  tego  rodzaju  leżą  w  gestii  Policji  i  Prokuratury  (którą  jak  wynika  
z  treści  pisma  skarżący  zawiadomił  o  swoich  zarzutach).  Dokumenty,  o  których  pisze  Pan  Piotr  Pawlicki  a  dotyczące  wydanych  przez  organy  Powiatu  rozstrzygnięć  
w  powyższych  sprawach  znajdują  się  w  Starostwie  Sochaczewskim  i  są  odpowiednio  zabezpieczone.  Tym  samym,  w  razie  wszczęcia  przez  te  organy  postępowania  przygotowawczego  w  sprawach  o  których  pisze  skarżący  -  dokumenty  te  na  wniosek  tych  organów  zostaną  im  niezwłocznie  przekazane.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-05 10:55:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-05 10:55:43
  • Liczba odsłon: 1286
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460416]

przewiń do góry