UCHWAŁA  NR  IX/33/2007

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA  29  MARCA  2007  ROKU

w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  
przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala Powiatowego
w  Sochaczewie


Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  45 ust. 1 pkt.  1  lit. b  i  pkt.  2  lit. a  i   b  oraz  ust.  8  w  związku  z  art.  8  ust.  1  pkt. 3  ustawy  z  dnia  
30  sierpnia 1991  roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj.  Dz.U.  z  2007 r.  Nr  14, poz.  89),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

§  1

Powołuje  się  Radę  Społeczną  przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  
w  Sochaczewie  w  składzie:
1. Przewodniczący  -  Piotr Osiecki        -  Wicestarosta  Sochaczewski
2. Członkowie:
a) Wojciech  Zbytniewski        -  Przedstawiciel  Rady  Powiatu  w Sochaczewie
b) Grzegorz  Wierzbicki            -  Przedstawiciel  Miasta  Sochaczew
c) Czesław  Ćwikliński            -  Przedstawiciel  Gminy  Sochaczew
d) Monika  Wideńska            -  Przedstawiciel  Gminy  Brochów
e) Roman  Kujawa            -  Przedstawiciel  Gminy  Iłów
f) Wiesława  Bryńska            -  Przedstawiciel  Gminy  Młodzieszyn
g) Czesław  Chodakowski        -  Przedstawiciel  Gminy  Nowa  Sucha
h) Monika  Gadzińska            -  Przedstawiciel  Gminy  Rybno
i) Antonina  Gigier            -  Przedstawiciel  Gminy  Teresin
j) Wiesław  Domagalski        -  Przedstawiciel  Wojewody  Mazowieckiego


§  2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

§  3

Traci  moc  Uchwała  Nr  VII/25/2003    Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  14  lutego  2003  roku  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej   przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego w  Sochaczewie.

§  4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


UZASADNIENIE


    Zgodnie  z  ustawą  o  Zakładach  Opieki  Zdrowotnej  przy  publicznym  zakładzie  opieki  zdrowotnej  działa  rada  społeczna,  która  jest  organem  inicjującym  i  opiniodawczym  podmiotu,  który  utworzył  zakład,  oraz  organem  doradczym  kierownika  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej.  Radę  Społeczną  przy  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  powołuje  organ  założycielski  Szpitala  tj.  Rada  Powiatu.
Ustawa  określa  także  skład  Rady  Społecznej,  tj.  przewodniczącego – Starostę  lub  osobę  przez  niego  wyznaczoną  i   członków:  przedstawiciela  Wojewody  oraz  przedstawicieli  wybranych  przez  rady  gmin  z  terenu  powiatu  sochaczewskiego.
Starosta  Sochaczewski  wyznaczył  Wicestarostę,  który  w  jego  imieniu  będzie  pełnił  funkcję  przewodniczącego  Rady  Społecznej,  Wojewoda  Mazowiecki  wskazał  swego  przedstawiciela,  a  Gminy  w  formie  uchwał  swoich  przedstawicieli  do  Rady  Społecznej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 10:22:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 10:22:14
  • Liczba odsłon: 1507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460456]

przewiń do góry