Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy.


WYMAGANE DOKUMENTY
 • 
  Wniosek
  
 • fotografia,
  
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
  
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów dla instruktorów,
  
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
  
 • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
  
 • dowód wpłaty za wydanie legitymacji
  
Do wglądu:
 • dowód osobisty
  
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. M.J.Piłsudskiego 65
Wydział Komunikacji i Transportu,
Kontakt: Paweł Masłowski poniedziałki w godz.10.00 - 17.00, pozostałe dni w godz.8,00 - 15,00
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy w drodze decyzji administracyjnej
Art.105 i 106 ustawy Prawo o ruchu drogowym; § 66 i 67 rozporządzenia z dnia 27 października 2005 r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów /Dz.U.nr.217 poz.1834 z późn.zmianami/.


OPŁATY

 • 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów, płatne w kasie Starostwa.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DODATKOWE INFORMACJE
Instruktorem jest osoba , która:

 1. posiada prawo jazdy:
  a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 8. jest wpisana do ewidencji instruktorów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania instruktora.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jerzy Bolimowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-21 10:51:18
 • Liczba odsłon: 1509
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441787]

przewiń do góry