Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.–Prawo o ruchu drogowym ( t.j.Dz.U.z 2020 poz.110 tekst jednolity ).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn.zm).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).

5) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r. poz.1288).

6) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670).

7) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 854.).

8) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1546.).

9) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tekst jednolity.)

Wymagane dokumenty

    -  Wypełniony formularz wniosku

 

Załączniki w oryginale:

 • dowód rejestracyjny wraz z aktualnym badaniem technicznym lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • tablice rejestracyjne
 • dowód własności pojazdu (faktura, rachunek, umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, orzeczenie Sądu itp.)
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

      W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu ,jeżeli była wydana dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

     Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami - jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.

 

 

    W przypadku przedstawienia do rejestracji pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie , zaopatrzonego w „białe” tablice rejestracyjne nie zachodzi konieczność wnoszenia opłaty za tablice. Strona przedkłada wówczas tablice rejestracyjne jedynie w celu zmiany znaku legalizacyjnego.

 

 

Do wglądu:

 

     - Dokument określający tożsamość:

a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

b) przedstawiciela właściciela pojazdu.

- W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

-  W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nierejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

 

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik .

 

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90. Stanowisko 5-9,

 

 

Czynne :

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30,

w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.  

 

UWAGA!

W poniedziałek w godz. 8.00-10.00 i 16.00-17.30 jest ograniczona liczba stanowisk.

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za pozwolenie czasowe - 13,50 zł
 • za tablice:

a.        zwyczajne:

·          na samochód - 80,00 zł

·          na przyczepę - 40,00zł

·          na motocykl - 40,00 zł

·          na motorower - 30,00zł

b.        indywidualne :

·          na pojazd samochodowy - 1000,00 zł

 • za dowód rejestracyjny - 54, 00 zł
 • za komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 • za nalepkę kontrolną - 18,00zł.

Opłata ewidencyjna

w wysokości wielokrotności 0,50 zł. za wydanie: pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej.

 

 

 

  -Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Termin i sposób załatwienia

 

 

Po złożeniu kompletnego wniosku przez właściciela lub osobę upoważnioną organ dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wydając tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe.

Termin ważności pozwolenia może być w razie konieczności przedłużony o 14 dni.

Po zakończeniu postępowania organ odbiera od strony pozwolenie czasowe i dokonuje rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny. Informacja o tym czy dowód rejestracyjny można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl .

W przypadku niezgłoszenia się strony po odbiór dowodu rejestracyjnego organ dokonuje rejestracji, po zakończeniu postępowania, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

 

 

Kontakt: Aneta Wlazło, Aneta Fabisiak, , Karol Adamczyk, Karolina Słowińska, Weronika Klekowicka,  Joanna Wągrodzka

w  poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni w godz.8.00-15.00.

 

 

 

Do pobrania:

 

wniosek_rejestracja_pojazdu.pdf
 
upowaznienie_rejestracja.pdf
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

- interesant ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a  następnie przechowywane do czasu archiwizacji akt wynikającej ze stosownych przepisów.

- interesant ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

- Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

- Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pani Kinga Oklińska.
 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Wlazło
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-31 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-20 11:10:21
 • Liczba odsłon: 19044
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441637]

przewiń do góry