Protokół Nr XV/ 2012

 

z obrad XV Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2012 r. o godz. 1400

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XIV Sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012;

c)      określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku;

d)     określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

5.       Informacja o sytuacji na rynku pracy za 2011 rok.

6.       Przedstawienie sprawozdania za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

7.       Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.

8.       Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2011 roku.

9.       Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 04.10.2011r. do 02.02.2012r.

10.   Rozstrzygnięcie odwołania dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg od wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie dotyczącego przeprowadzenia przetargu i realizacji inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa-Teresin Aleja XX-lecia w miejscowości Teresin”.

11.   Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

12.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

13.   Interpelacje i zapytania radnych.

14.   Wnioski i oświadczenia radnych.

15.   Sprawy różne.

16.   Zakończenie obrad.

Protokół Nr XV/ 2012

 

z obrad XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu

11.04.2012r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 11.04.2012r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni goście:

 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego               Mirosław Adam Orliński

Starosta Sochaczewski                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                         Janusz Ciura

Sekretarz Starostwa                        Zofia Romanowska

Skarbnik Starostwa                         Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Radosław Jeżak

Komenda Powiatowej Policji                                  kom. Paweł Dubielecki

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej       Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie              Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie    Krzysztof Wasilewski

p.o. Kierownika POIK                                Anna Krukowska

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie              Julia Jakubowska

Dyrektor ZSS w Erminowie                                   Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji            Bogusław Bęzel

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                            Bogusław Marcinkowski

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji, kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Dyrektor PCPR                                           w/z Bogusław Deperas

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                      Helena Bajurska

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                            Agnieszka Poryszewska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                  Monika Wojniak

Portal e-sochaczew.pl                                   Monika Figut

                                              

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdzając „Otwieram obrady XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adama Orlińskiego, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych, dyrektorów placówek oświaty oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również sochaczewskie media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 20 Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XV sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

Poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję zostały zaopiniowane i podpisane przez Radcę Prawnego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska nadmieniła, iż w dniu wczorajszym w całym kraju odbywały się uroczystości związane z rocznicą katastrofy polskiego samolotu wojskowego w Smoleńsku, do której doszło w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło w niej 96 osób: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy, tych, którzy zginęli pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku.

Rada Powiatu i wszyscy zebrani na sali uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy zginęli w katastrofie.

 

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad XV Sesji został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska odczytała proponowany porządek obrad.

 

 

Porządek obrad XV sesji Rady Powiatu:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032;

b)      zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012;

c)      określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku;

d)     określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy za 2011 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z  organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
 4. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2011 roku.
 5. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 04.10.2011r. do 02.02.2012r.
 6. Rozstrzygnięcie odwołania dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg od wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie dotyczącego przeprowadzenia przetargu i realizacji inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa-Teresin Aleja XX-lecia w miejscowości Teresin”.
 7. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszej sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 20 Radnych.

"Za” głosowało                     20 Radnych

"Przeciw"                                       ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 20 głosami „Za” przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

Ad. pkt 3        Przyjęcie protokołu z XIV sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad XIV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad XIV Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  18 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                             2 Radnych

 

Protokół z obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 18 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

Na obrady przybył Radny Szymon Ziółkowski. Od tej chwili Rada obraduje w 21 osobowym składzie.

 

 

Ad. pkt 4a)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że proponowane zmiany w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032 polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 682.275zł;

- zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.575.675zł;

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.257.950zł

Po stronie dochodowej zwiększa się dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 536.128zł.

Zwiększa się dochody z grzywien i kar o kwotę 20.000zł (środki te zapisane są po stronie wydatkowej w dziale Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego – 3 serwerów). Poprzednio była zapisana kwota 50.000zł, ale te środki są niewystarczające. Serwery te są niezbędne do funkcjonowania Starostwa.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych będą rekompensatą zmniejszonych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku od osób fizycznych. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zmniejsza się dochody o kwotę 536.135zł. 

Zwiększone zostały dochody z tytułu wypracowania środków za zajęcie pasa drogowego o kwotę    113.000zł z przeznaczeniem na wydatki w Powiatowym Zarządzie Dróg:

- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.„Budowa obwodnicy w miejscowości Żelazowa Wola” – droga powiatowa w kwocie 33.500zł.

- zwiększenie środków o kwotę 35.000zł na dokończenie sfinansowania zakupu koparko-ładowarki.

- na wydatki bieżące PZD - zakup materiałów do naprawy dróg – w kwocie 44.545zł.

Na podstawie umowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z Gminą - Miasto Sochaczew - powiat otrzymał dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie środki w wysokości 80.000zł z przeznaczeniem na dwa zadania:

- „Montaż pieców z osprzętem w celu wymiany czynnika grzewczego oleju opałowego na gaz ziemny” – w kwocie 42.973zł.

- na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie – z przeznaczeniem na zakup paliwa i oleju opałowego w kwocie 37.027zł –

 

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 449.327zł. z przeznaczeniem na działalność placówek oświatowych.

 

W wydatkach inwestycyjnych dodano dwa zadania.

Jedno zadanie w budynkach oświatowych pn.”Wymiana dachów w budynkach oświatowych w ZS RCKU w Sochaczewie oraz dachu na budynku dydaktycznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie. Wartość zadania 1.000.000zł.

Drugie zadanie inwestycyjne pn.”Działania energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku ZS RCKU – termomodernizacja. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek na dotację w wysokości 422.325zł a pozostałą kwotę stanowić będą dochody własne powiatu. Wniosek ten zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na podstawie otrzymanej promesy od Wojewody Mazowieckiego zostało wprowadzone zadanie pn.”Odbudowa drogi powiatowej Wólka Smolana-Strojec” – na kwotę 350.000zł. 

 

W planach finansowych jednostek zostały wprowadzone drobne korekty np.

- uzupełnienie środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą „13”;

- naliczenie funduszu socjalnego;

- wprowadzenie nowych paragrafów.

Są to przesunięcia środków w ramach danego planu jednostki. W żadnym z tych planów nie dokonano korekty, jeśli chodzi o plan wynagrodzeń.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032 i wysłuchaniu wyjaśnień p.Skarbnik pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032 poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       15 Radnych

" Przeciw”                                           --------------

" Wstrzymało się"                                6 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 15 głosami „za”, 6 głosami „ wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 3.

 

Ad. pkt 4b)         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Teresie Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, iż proponowane główne zmiany omówiła przy uzasadnianiu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej, a obecnie przedstawi autopoprawkę Zarządu Powiatu do proponowanych zmian w budżecie.

Autopoprawka: na podstawie otrzymanego pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmieniony został plan dotacji w rozdziałach:

- 75411 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 49.783zł.

- 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększenie w kwocie 120.700zł w PUP oraz zmniejszenie w kwocie 900zł w Domu Dziecka w Giżycach.

- 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie w kwocie 20.700zł w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie w kwocie 2.000zł w PCPR.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje zapisać kwotę 192.283zł w odpowiednim dziale i rozdziale wg klasyfikacji budżetowej po stronie dochodowej oraz wydatkowej.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Zbigniewowi Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Zbigniew Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 wraz z autopoprawką Zarządu Powiatu i wysłuchaniu wyjaśnień p.Skarbnik pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012 wraz z autopoprawką poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       16 Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się"                                 5 Radnych

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 16 głosami „za”, 5 głosami „ wstrzymującymi się” przy braku głosów „przeciwnych”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 4c)         Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu konsultantowi ds. osób niepełnosprawnych p. B. Deperasowi w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Pan B. Deperas poinformował, iż, jak co roku powiat sochaczewski otrzymuje środki z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W tym roku jest to wyższa kwota o ok. 400.000zł. Myślę, że to pozwoli nam na realizację tegorocznych potrzeb jak również na realizację wniosków pozostałych z ubiegłego roku z powodu braku środków w roku ubiegłym.

Z ogólnej kwoty proponujemy, aby kwota 150.000zł była przeznaczona na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, którą zajmuje się PUP a pozostałe środki będą realizowane przez PCPR.

Najwyższa kwota z tych środków jest przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej a pozostałe środki pozwolą zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby. Tak jak wspominała Pani Przewodnicząca projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały z zadowoleniem przyjęła informację o zwiększonych środkach, które pozwolą lepiej zaspokoić oczekiwania beneficjentów, do których adresowane są te środki i jednocześnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku poddała pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       21Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ----------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 21 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

Ad. pkt 4d)         Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu konsultantowi ds. osób niepełnosprawnych p. B. Deperasowi w celu przybliżenia projektu uchwały.

 

Pan B. Deperas poinformował, iż ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej weszła w życie z dniem 1 stycznia br. Zapisy tej ustawy powodują konieczność zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia bądź odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Nie jest to uchwała nowa, gdyż na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy o pomocy społecznej również tego typu uchwały obowiązywały. Uchwały te szczegółowo, w każdym przypadku określały zasady, do jakich mamy się stosować przy umarzaniu, odraczaniu lub rozłożeniu na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Ustawa określa szczegółowe warunki, najczęściej występuje tu taka sytuacja, że opłaty te jest trudno ściągnąć od rodziców biologicznych z tego względu, że rodziny te są najczęściej patologiczne, bez dochodów, utrzymujący się z dochodów uzyskanych z pomocy społecznej. Rodzice tych dzieci często przebywają w zakładach karnych lub są nieuchwytni i trudno jest ustalić ich aktualne miejsce pobytu. Przy ustalaniu pobytu pracownicy PCPR korzystają z pomocy ośrodków pomocy społecznej lub innych instytucji tak, aby ustalić dochód i miejsce pobytu i warunki tych osób.

Proponowana uchwała określa szczegółowe zasady, którymi będziemy się posługiwać a tracą moc poprzednio obowiązujące uchwały w tym zakresie. Były to dwie uchwały, jedna dotycząca dzieci przebywających w rodzinie zastępczej a druga określała zasady zwalniania z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Obowiązująca ustawa o pieczy zastępczej pozwala całość spraw zawrzeć w jednej uchwale.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

" Za"              przyjęciem głosowało                       21Radnych

" Przeciw"                                                                                           ----------------

" Wstrzymało się”                                ----------------

 

Uchwała została przyjęta przez Radę 21 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i „ wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

Czas 0.52.00

 

Ad. pkt 5        Informacja o sytuacji na rynku pracy za 2011 rok

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że Radni otrzymali pisemną informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2011 roku. Następnie poprosiła Dyrektora PUP Krzysztofa Wasilewskiego o przybliżenie informacji.

 

Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2010 roku w załączeniu - Załącznik Nr 7.

Dyrektor PUP K. Wasilewski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2011 roku.

Prezentacja w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian odniósł się do przedstawionych informacji i zapytał, jaka jest przyczyna, że w gm. Teresin i Sochaczew jest największy stopień bezrobocia w naszym powiecie skoro na terenie tych gmin są największe centra logistyczne? „Wydawałoby się, że w gminach tych powinni być wykorzystani wszyscy ci, którzy poszukują pracy a tak nie jest. Oprócz tego powinni z tych miejsc pracy skorzystać mieszkańcy innych gmin i miasta Sochaczewa.

Druga sprawa, niepokojąca to b. wysoki stopień bezrobocia wśród młodzieży. Jeśli młodzież nie ma pracy to b. często poszukuje zajęcia, nie zawsze zgodnego z prawem i to jest to niebezpieczeństwo.

Kolejna sprawa to poszukujący pracy wśród handlowców. Ludzie szukający pracy w handlu to często osoby z wyższym wykształceniem o innym profilu wykształcenia. Dlaczego szukają pracy w handlu? Dlatego, że innej pracy nie ma. Czasami zadaję pytanie osobie poszukującej pracy, dlaczego chce podjąć taką pracę? Odpowiedź jest taka, że wydaje jej się, iż najłatwiej znaleźć pracę w handlu.

Przedstawiony przez dyrektora PUP wskaźnik poszukujących pracy w handlu jest najwyższy i tu

wydaje mi się jest ta przyczyna, o której mówię. Wydawałoby się, że powstało w Sochaczewie tyle marketów i problem z pracą w handlu zniknie a okazuje się problem poszukujących pracy w handlu wzrasta”.

 

Odpowiedzi udzielił dyrektor K. Wasilewski:

- jeśli chodzi o centra logistyczne, to nie zawsze pracują w nich mieszkańcy naszego powiatu i z naszych gmin. Większość osób zatrudnionych w centrach, to osoby zatrudnione przez agencje zatrudnienia. Czas zatrudnienia jest zwykle dość krótki. Nie ma ciągłości zatrudnienia. Jest to praca, która zależy od tego czy jest towar. Często jest to praca na telefon. Stąd ten problem.

Współpracujemy z agencjami zatrudnienia, gdyż oni b. chętnie z nami współpracują, choć są odrębnym podmiotem. Niektóre urzędy pracy niechętnie z nimi współpracują.

Wiem, że np. do Teresina przywożeni są ludzie z powiatu płońskiego i płockiego. Z naszego powiatu jeżdżą ludzie do centrów w okolicy Błonia i Ożarowa Maz. Taki jest rynek pracy.

Jedna z agencji zwróciła się do naszego urzędu pracy o sfinansowanie dowozu pracowników, ale skoro mamy tak mało środków finansowych a agencje zarabiają na tych pracownikach to uważam, że nie powinniśmy tego finansować.

- jeśli chodzi o pracę w handlu to tendencje w naszym kraju i na świcie są takie, że coraz więcej osób będzie zatrudnionych w handlu i usługach. To się wiąże z tym, że będzie to zatrudnianie osób nie koniecznie wykształconych w tym kierunku. 

Trzeba pamiętać, że urząd pracy nie daje pracy a miejsca pracy tworzą pracodawcy. Ciągle mówi się o edukacji, ale trudno przewidzieć przy tak dynamicznych zmianach, jakie będą tendencje na rynku pracy. W tym roku chcemy zrobić takie badanie, w jakim kierunku będzie zmierzał rynek pracy. Nie wiem jak podejdą do tego pracodawcy, którym też niejednokrotnie trudno to przewidzieć.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu J. Popiołek wyraziła nadzieję, że dyrektor PUP w tym roku również pozyska dodatkowe środki, tak jak to miało miejsce w roku 2011.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska podziękowała dyrektorowi PUP p. K. Wasilewskiemu za przedstawienie merytorycznej Informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w 2011 roku.

 

Pan dyrektor K. Wasilewski przypomniał, iż w październiku ubiegłego roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o utworzeniu Centrum Aktywizacji Zawodowej. „Obecnie jesteśmy w końcówce tych działań, pozyskaliśmy nową powierzchnię po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i  w związku z tym mamy miejsce na klub pracy, salę konferencyjną, doradcy zawodowi pracują wg standardów, czyli każdy doradca ma oddzielny pokój. Zatem warunki pracy jak i obsługi ludzi znacznie się poprawiły”. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska ogłosiła 15 minutowa przerwę od godz. 1520 do godz. 1535.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska wznowiła obrady po przerwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 6.       Przedstawienie sprawozdania za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. znowelizowanej Karty Nauczyciela, Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

Następnie Przewodnicząca udzielił głosu dyrektorowi PZE p. Bogusławowi Bęzel w celu przedstawienia Radzie powyższego sprawozdania.

 

Dyrektor PZE p. B. Bęzel poinformował, że już od trzech lat zobowiązano organy prowadzące (w przypadku powiatu Zarząd) do opracowania analizy kształtowania średnich wynagrodzeń na poszczególnym stopniu awansu zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych, w naszym przypadku przez powiat. Analizy tej należało dokonać do dnia 20 stycznia. Do 31 stycznia powinny być wypłacone ewentualne wyrównania. Natomiast do dnia 10 lutego Zarząd powinien przedłożyć przygotowane na tej podstawie sprawozdanie, które określa wysokość środków, jakie zostały wydatkowane w poprzednim roku na poszczególnym stopniu awansu zawodowego. Następnie sprawozdanie to w ciągu 7 dni powinno być przedstawione organowi stanowiącemu, jakim jest Rada Powiatu jak również do RIO oraz poszczególnym szkołom i związkom zawodowym działającym na terenie powiatu.  Za rok 2011 Rada Powiatu takie sprawozdanie otrzymała w dniu 23 stycznia 2012r. Do sprawozdania zostało załączone szczegółowe zestawienie wynagrodzeń, które zostały wydatkowane w roku 2011 dla nauczycieli naszego powiatu. 

 

Dyrektor poinformował, że w roku 2011 na wynagrodzenie nauczycieli Powiat Sochaczewski wydał 18.711.000zł.  Kwota ta wzrosła w stosunku do roku 2010 a wynosiła ona wówczas 17.274.000zł, czyli wzrosła o ok. 1, 5 mln.zł.

Sprawozdanie przedstawia fakt, czy został osiągnięty pułap średniego wynagrodzenia, na każdym szczeblu awansu zawodowego. Dyrektor poinformował, iż pułap ten został osiągnięty i nie zachodziła potrzeba wyrównania wynagrodzenia a przedstawiało się ono następująco:

- dla nauczyciela stażysty przy przeciętnym wynagrodzeniu za 2011 rok uzyskana nadwyżka wynosi ok. 109zł. a w 2010 roku wynosiła 240, 32zł.

- dla nauczyciela kontraktowego uzyskaliśmy w 2011 roku 466zł nadwyżki a w 2010 roku była to kwota 522zł.

- dla nauczyciela mianowanego przy przeciętnym wynagrodzeniu za 2011 rok uzyskana nadwyżka wynosi 370zł a w 2010 roku była to kwota 424.29zł.

- dla nauczyciela dyplomowanego przy przeciętnym wynagrodzeniu za 2011 rok uzyskana nadwyżka wynosi 674zł a w 2010 roku wynosiła 575, 87zł.

 

Z tych wskaźników wynika, że regulamin wynagradzania nauczycieli funkcjonuje w naszym powiecie dobrze, w sposób właściwy spełnia swoją rolę w polityce płacowej nauczycieli a dyrektorzy szkół w odpowiedni sposób regulują płace w swoich placówkach.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowskiemu w celu przedstawienia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki T. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym szczegółowo analizowała omówione przez Pana dyrektora sprawozdanie. Otrzymaliśmy dodatkowe informacje od p. dyrektora, które dzisiaj również zostały przedstawione Państwu.

W naszym powiecie jest prowadzona przez dyrektorów szkół właściwa i dobra polityka kadrowa i płacowa. Sprawozdanie jest dość szczegółowe i widać, że dodatki motywacyjne i za wychowawstwo nie są zbyt duże, ale jest trochę godzin ponadwymiarowych i dzięki racjonalnemu gospodarowaniu tymi godzinami przez dyrektorów szkół we wszystkich szczeblach nastąpiło przekroczenie i nie musimy wypłacać nauczycielom wyrównań (za darmo).

Nie we wszystkich samorządach tak jest, niektórzy oszczędzają na dodatkach i godzinach ponadwymiarowych a to kosztuje. Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zamknęła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przyjęcie sprawozdania za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       21 Radnych

"Przeciw"                                              --------------

"Wstrzymało się"                                 --------------

 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w następującym głosowaniu: „za” głosowało 21 Radnych, głosów ”przeciwnych” i „wstrzymujących  się” nie stwierdzono.

 

Sprawozdanie za rok 2011 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

Ad. pkt 7.           Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2011     

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła Głównego Specjalistę ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Pana Z. Madeja o przedstawienie sprawozdania.

 

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Pan Z. Madej poinformował, że zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organ wykonawczy przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za poprzedni rok w tym przypadku za rok 2011.

Sprawozdanie to składa się z dwóch części, ze współpracy finansowej i pozafinansowej. Sprawozdanie to zostało również opublikowane na stronie internetowej BIP naszego Starostwa.

Żadna oferta biorąca udział w konkursie nie była odrzucona, wszystkie organizacje rozliczyły się z wydatkowania środków w ustawowym terminie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pana J. Żelichowskiego.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Pan J. Żelichowski poinformował, że Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznała się ze sprawozdaniem, ale go nie opiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad sprawozdaniem.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła do wiadomości powyższe sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 w załączeniu – Załącznik Nr 10

 

Ad. pkt 8.           Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2011 roku

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu przygotowały sprawozdania ze swojej pracy w 2011 roku. Komisje zaopiniowały swoje sprawozdania pozytywnie.

Następnie Przewodnicząca poinformowała, iż wszyscy Radni otrzymali sprawozdania na piśmie, dlatego też zaproponowała, aby nie czytać ich na sesji.

 

Przewodnicząca stwierdziła, iż jeśli są pytania to otwiera dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdań z pracy następujących stałych Komisji Rady Powiatu za 2011 rok:

-          Komisji Rewizyjnej,

-          Komisji Statutowo-Regulaminowej,

-          Komisji Budżetowej,

-          Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki,

-          Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

-          Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

-          Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

oraz

-          Sprawozdanie dotyczące kontroli planowych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie w 2011 roku.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych

 

"Za"                              głosowało       20 Radnych

"Przeciw"                                             --------------

"Wstrzymało się"                                  1 Radny

 

Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu oraz Sprawozdanie dotyczące kontroli planowych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sochaczewie w 2011 roku zostały przyjęte 20 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Sprawozdania w załączeniu – Załącznik Nr 11.

 

Ad. pkt. 9           Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu od 04 października 2011r. do 02 lutego 2012r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska przypomniała Radnym, że otrzymali pisemną informację dot. wykonania uchwał Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska o przybliżenie informacji poprosiła Starostę Pana T. Korysia

 

Starosta Pan T. Koryś wyjaśnił, że w materiałach, które zostały przesłane do Radnych znajdowała się informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 04.10.2011r. do 02.02.2012r. i nadmienił, że realizacja poszczególnych uchwał przedstawiona jest bardzo szczegółowo i poprosił Radnych o pytania w celu udzielenia bliższych informacji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska zapytała Radnych czy mają pytania odnośnie przedstawionej informacji.

 

Pytań dotyczących informacji z wykonania uchwał Rady Powiatu nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, że Rada Powiatu przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.

 

Informacja z wykonania uchwał Rady powiatu od 04.10.2011r do 02.02.2012r. w załączeniu – Załącznik Nr 12.

 

 

Ad. pkt. 10         Rozstrzygnięcie odwołania dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg od wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie dotyczącego przeprowadzenia przetargu i realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa-Teresin Aleja XX-lecia w miejscowości Teresin”

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19.01.2012r. zgodnie z § 17 Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie po przeprowadzeniu kontroli planowej przez zespół kontrolny w dniach od 17.11.2011r. do 21.12.2011r. dotyczącej przeprowadzenia przetargu i realizacji inwestycji pn. „Przetarg i realizacja inwestycji drogowej Al. XX-lecia w Teresinie” po zapoznaniu się z wyjaśnieniami do protokołu pokontrolnego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie z dn. 18.01.2012r sformułowała następujące wnioski i zalecenia. Wnioski i zalecenia były skierowane przez Komisję do Zarządu Powiatu jak również do kierownika jednostki kontrolowanej za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Powiatu, o czym Państwa informowałam na poprzedniej sesji. Dla informacji podam, że kierownik kontrolowanej jednostki w ciągu 14 dni może odwołać się do Rady Powiatu i rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne. Odwołanie wpłynęło w terminie a Państwu Radnym zostało przekazane w materiałach na sesję. Przewodnicząca zapytała czy odczytywać powyższe odwołanie. Radni nie wnieśli, aby odczytywać odwołanie.

Wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie dotyczące przeprowadzenia przetargu i realizacji inwestycji pn. „Przetarg i realizacja inwestycji drogowej Al. XX-lecia w Teresinie” w załączeniu – Załącznik Nr 13.

Odwołanie od wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie dotyczące przeprowadzenia przetargu i realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa-Teresin Al. XX-lecia w miejscowości Teresin” w załączeniu – Załącznik Nr 14.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pani H. Pędziejewska poinformowała, iż w związku ze skierowaniem wniosków i zaleceń do Zarządu Powiatu, Zarząd przygotował stanowisko w tej sprawie.

Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Staroście w celu przedstawienia stanowiska Zarządu Powiatu odnośnie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

Pan Starosta T. Koryś przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie dotyczących przeprowadzenia przetargu i realizacji inwestycji pn. „Przetarg i realizacja inwestycji drogowej Al. XX-lecia w Teresinie”.

Rada Powiatu w Sochaczewie.

 

Zarząd Powiatu w Sochaczewie poniżej przedstawia swoje stanowisko wobec przedstawionych przez Komisję Rewizyjną wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 

1)      Wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Topołowa-Teresin Aleja XX lecia w miejscowości Teresin” było konsorcjum firm Drogomex ·Sp. z o.o.  w Pruszkowie i Arex Skierniewice, wybrane na podstawie prawidłowo przeprowadzonego przetargu na wykonanie tego zadania publicznego (fakt bezsporny nie kwestionowany przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu ·w Sochaczewie), które w chwili dokonania tego wyboru dawało podstawy ·do uznania, iż jest ono zdolne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia.

2)      Zwłoka w wykonaniu tej inwestycji powiatowej wynikła wyłącznie z niesłowności Wykonawcy, który znacznie opóźnił się z wykonaniem robót, ·co spowodowało, iż ich część realizowana była po upływie umownego terminu ich wykonania i w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.  Dodać w tym miejscu trzeba, iż zwłoka ta nie była w jakikolwiek sposób zawiniona przez służby powiatu i  wystąpiłaby również gdyby nadzór nad inwestycją zlecono służbom zewnętrznym.

3)      Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie w trakcie realizacji tej inwestycji na bieżąco informował Zarząd Powiatu o przebiegu prac, zagrożeniach w ich wykonaniu, działaniach podejmowanych dla zapewnienia prawidłowego i terminowego ich wykonania i  prowadzonej w tym celu korespondencji z Wykonawcą inwestycji, w tym o przyczynach niemożności odbioru wykonanych robót w końcu 2010 roku i na początku 2011 roku (zła, jakość wykonanych robót wykonywanych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych).

4)      Okoliczność, iż  wykonane  roboty  mogą  nie odpowiadać  standardom,  była  powodem podjęcia  decyzji  o  sporządzenie  ekspertyzy  jakości  wykonanych  przez  Wykonawcę    na  przełomie  2010/2011  robót  drogowych  przez  wyspecjalizowana  instytucję.  Przeprowadzenie  tych  badań  zlecono  Instytutowi  Badań  Dróg  i  Mostów w  Warszawie.  Opinia  tego  Instytutu  potwierdziła  zastrzeżenia  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Sochaczewie  co  do  jakości  i  prawidłowości robót  zrealizowanych  przez  Wykonawcę.  Ta  jednostka  badawcza   w  swojej  opinii  wskazała  propozycje  naprawy  i  usunięcia  ujawnionych  w  tych  robotach  wad.  Na  podstawie  tej  opinii  Wykonawca  został  zobowiązany  do  przedstawienia  programu  naprawczego  wykonanych  robót,  posiadającego  aprobatę  tego  Instytutu.  Zarząd  Powiatu  zaakceptował  ten  program  naprawczy  i  zobowiązał  Wykonawcę  do  jego  wdrożenia.  Mając  na  celu  wzmożenie  nadzoru  nad  jego  realizacją,  z  uwagi  na  przyjęte  w  nim  rozwiązania  technologiczne,  podjęto  decyzję  o  konieczności  zapewnienia  nadzoru  uzupełniającego  nad  robotami  wykonywanymi  przez  Wykonawcę  z  zastosowaniem  siatki  szklano – węglowej.  Podjęte  przez  Zarząd  Powiatu  w  porozumieniu   z  Dyrektorem  Powiatowego Zarządu  Dróg  w  Sochaczewie  działania  doprowadziły  do  ostatecznego  wykonania  tej  inwestycji  zgodnie  ze  sztuka  budowlaną, w sposób  zapewniający  jej  prawidłowe  funkcjonowanie,  choć  ze  znacznym  opóźnieniem,  nie  wynikającym  jednak  z  przyczyn  zawinionych  przez  Powiat.

5)      Przed  podjęciem  działań  naprawczych  Zarząd  Powiatu  rozważył  możliwość  odstąpienia  od  umowy  zawartej  z  Wykonawcą  tej  inwestycji  z  jego  winy,  uznając  jednak  to  rozwiązanie  za  mniej  korzystne  dla  powiatu  z  przyczyn  szczegółowo  przedstawionych  w  piśmie  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Sochaczewie  skierowanym  do  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie.

6)      Wszelkie  działania  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Sochaczewie, 
w  ramach  przedmiotowej  inwestycji,  podejmowane  były  w  uzgodnieniu  z  Zarządem  Powiatu  lub  za  jego  wiedzą  i  zgodą.  W  działaniach  dyrektora  Zarząd  Powiatu 
nie  dopatrzył  się    jakichkolwiek  znamion  zaniedbywania  lub  lekceważenia  obowiązków  służbowych,  a  wręcz  przeciwnie  jego  działania  cechował profesjonalizm,  zaangażowanie  i  szczególna  troska  o  zabezpieczenie  interesów  powiatu.

7)      Z  tytułu  opóźnienia    w  wykonaniu  tej  inwestycji  Wykonawca  został  obciążony  karami  umownymi,  potrąconymi  z  jego  wynagrodzenia.  Dodatkowo  został 
on  obciążony  karami  z  tytułu  wad  trwałych  oraz  kosztami  badań  laboratoryjnych.  Istnieją  także  podstawy  do  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania  przewyższającego naliczone  kary  umowne  do  wysokości  poniesionej  przez  niego  rzeczywistej  szkody  (w  tym  również  z  tytułu  utraty  dotacji).

                                                                                                

W  tym  stanie  faktycznym  tej  sprawy  Zarząd  Powiatu  nie  widzi  podstaw 
do  wyciągnięcia  konsekwencji  służbowych  w  stosunku  do  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Sochaczewie  zwłaszcza,    ustalenia  faktyczne  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  dokładnie  nie  precyzują  na  czym  polegają  zawinienia  tego  pracownika  samorządowego,  ograniczając  się  do  bardzo  ogólnikowych  niezasadnych  stwierdzeń.   Podkreślenia  w  sprawie  wymaga  również  fakt,    problem  opóźnień  w  realizacji  dużych  inwestycji  nie  dotyczy  tylko  tej  powiatowej  inwestycji,  ale  jest   problemem  ogólnokrajowym,  z  którym  muszą  się  zmierzyć  między  innymi  samorządy  podejmujący  takie  inwestycje.

Z  tych  też  względów  Zarząd  Powiatu  nie  widzi  również  podstaw   faktyczno – prawnych  do  zalecanego  przez  Komisję  Rewizyjną  zgłoszenia  organom  ścigania  zawiadomienia  o podejrzeniu   popełnienia  przestępstwa  z  art.  231  kk.  Przepisy  procedury  karnej,  w  przepisie  art.  304 Kpk  nakazują  każdemu  (w  tym  również  instytucjom  państwowym  i  samorządowym),  kto  dowiedział  się  o  popełnieniu  przestępstwa ściganego  z urzędu  zawiadomienie  o  tym  fakcie  organów  ścigania.  Tym  samym nic  nie  stoi 
na  przeszkodzie,  aby  Komisja  Rewizyjna  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  (jeżeli  ma  odmienny  pogląd  w  tej  sprawie  i  dysponuje  stosowną  wiedzą  w  tej  kwestii)  korzystając  z  dyspozycji  tego  przepisu  prawa  zgłosiła  sama  takie  zawiadomienie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję.

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski „powiedział, że zacznie od sprawy porządkowej, gdyż pomieszany tu został chyba tryb postępowania w tej sprawie. Radny odwołując się do § 42 pkt 5 Statutu Powiatu, w którym mówi się „Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli …”. Z tego  co jest mi wiadome, takie sprawozdanie nie zostało Państwu przedstawione a więc skąd Rada ma wiedzieć, jakie są wyniki kontroli. Komisja Rewizyjna jest powołana po to, aby nadzorować działania Zarządu i jednostek organizacyjnych.  Komisja się z tego wywiązała. Sporządziła protokoły, wg statutu przedstawiła je do akceptacji i ustosunkowania się. Uważam, że ten punkt paragrafu nie był dopełniony i dlatego trudno jest Radzie Powiatu głosować nad tym, gdy ktoś chce obciąć część protokołu Komisji Rewizyjnej a także uważam, iż trudno jest podejmować decyzję, że wszystko jest w porządku tylko, dlatego, że Starosta powiedział wspólnie z Panią dyrektor PZD, iż wszystko jest w porządku. 

Ja nie jestem funkcyjnym ani w Komisji Rewizyjnej ani w Radzie Powiatu więc jak gdyby myślałem, że będzie to trochę inaczej  a dziś się dowiaduję, że mam podjąć decyzję w sytuacji gdy tak naprawdę Komisja Rewizyjna nie przedstawiła wyników swoich prac. Jest to wg mnie jakieś nieporozumienie. Pani dyrektor wnioskuje o obcięcie części wniosków i zaleceń, które sformułowała Komisja Rewizyjna  i dlatego uważam, że należy się do tego ustosunkować i przekazać Państwu pełną informację na ten temat.

Wymowa dokumentu, jaki otrzymaliśmy od Pani dyrektor jak i tego, który odczytał Pan Starosta jest w skrócie mówiąc taka, że wszystko jest w porządku, wszyscy w powiecie wywiązali się z tego w sposób właściwy a cała wina za te nieprawidłowości, przypominam, iż inwestycja ta cały czas nie jest formalnie rozliczona, kwoty do rozliczenia są rzędu kilku milionów złotych.

 

Radny powiedział, iż najpierw ustosunkuje się do tego, co napisała Pani dyrektor a następnie, co powiedział Pan Starosta aczkolwiek wymowa obydwu stanowisk jest identyczna.

Niedobrą jest rzeczą, że tego typu dokument, który kieruje do nas dyrektor  PZD posiłkuje się rzeczami, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Wg mnie Pani dyrektor przekazuje nam informacje nieprawdziwe, niemające wiele wspólnego z samą kontrolą i zastrzeżeniami, które skierowała Komisja Rewizyjna i niewiele wnoszą do sprawy. Wybierając z tego, co najważniejsze chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie. Prawdą jest, że inwestycja ta nie była realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę a więc nie trzeba było powoływać inspektora nadzoru z mocy prawa i nie trzeba było prowadzić dzienników budowy. Niemniej jednak  nie do końca jest to prawda, gdyż w tej sprawie obowiązuje umowa. Pan Starosta podpisał umowę z wykonawcą i ona formułuje wszystkie prawa i obowiązki zarówno jednej jak i drugiej strony.   Z tej umowy wynika jednoznacznie, mimo, iż ustawa czy rozporządzenie nie zobowiązuje powiatu do powoływania inspektora nadzoru czy prowadzenia dzienników budowy to umowa mówi jednoznacznie, że te kwestie winny zostać zrealizowane. Wg mojej oceny, o tym wyraźnie mówiliśmy Pani dyrektor na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i nie wiem, dlaczego Pani powtarza te nieprawdziwe informacje nie argumentując ich dodatkowo? Miała Pani obowiązek powołać inspektorów nadzoru i prowadzić dzienniki budowy.

Na dowód tego Radny przytoczył zapisy z ogólnych warunków na wykonanie robót budowlanych: w punkcie zobowiązania zamawiającego – do obowiązków zamawiającego należy, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Odnośnie dzienników budowy: w punkcie obowiązki i zadania wykonawcy – wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu następujących dokumentów niezbędnych do wydania dziennika budowy. Z tego wynika, że taki dziennik miał być prowadzony a wykonawca był zobowiązany, aby dostarczyć wszelkie niezbędne informacje, ażeby taki dziennik budowy powstał. Nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, ponieważ z tych punktów po części Zarząd się wywiązał jednak uważam, że trzeba mówić od początku do końca prawdę, bo mieli Państwo obowiązek powołać inspektora nadzoru i prowadzić dzienniki budowy. Jeżeli idzie o następne Pani sformułowanie: nadzór sprawowany był przez inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane o wymaganej prawem specjalności. To także rozstrzygaliśmy w obecności Pani dyrektor i inspektora na posiedzeniu Komisji. Tutaj jest podawana kolejna informacja, ponieważ rozporządzenie Ministra Infrastruktury mówi wyraźnie, że w tego typu inwestycjach, gdzie przekroje rur, które są układane w ramach wykonywanych robót są rzędu 400 i więcej milimetrów to musi być powołany inspektor nadzoru. W tym przypadku inspektor nadzoru nie był powołany. Powołaliście Państwo inspektora nadzoru, który nie tak jak Pani pisze, bo nie posiadał uprawnień odnośnie prac kanalizacyjnych a posiadał uprawnienia odnośnie prowadzenia robót drogowych. Jestem w posiadaniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Następna kwestia - Pani dyrektor PZD domaga się w odwołaniu, aby spośród protokołu Komisji wyłączyć zapis dotyczący punktu 5 wniosków oraz punktu 1 zaleceń”.

W odwołaniu tym pisze Pani dyrektor m.in. cyt. „kwestia ewentualnych roszczeń odwoławczych, w tym związanych z utratą tych dotacji z winy Wykonawcy była uregulowana w umowie, która przewidywała prawo Zamawiającego do naliczania kar umownych oraz dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne do wysokości poniesionej przez niego rzeczywistej szkody. Przedmiotowe uregulowanie umowne jest, jak wynika z powszechnie obowiązującej praktyki, wystarczającym zabezpieczeniem roszczeń odszkodowawczych. Ze względu na powyższe trudno zrozumiały jest pkt 5a) wniosków pokontrolnych – nie wiadomo, bowiem, na czym miałoby polegać takowe zabezpieczenie od strony prawnej”. Ja się dziwię, czemu Pani chciałaby wyłączenia tego punktu. Komisja Rewizyjna z dbałości o to, aby zabezpieczać interes Powiatu przedstawiła te argumenty. Mówiliśmy na Komisji, na czym to miało polegać. Chodziło nam o to, aby w umowie na przyszłość w przypadku korzystania z jakiejś formy dotacji w sposób szczegółowy i jednoznaczny zapisywać, że w przypadku nie wywiązania się z umowy wykonawca zobowiązuje się do pokrycia strat. My nie wiedzieliśmy ani nie wiemy w tej chwili czy jest to do końca możliwe. Jednak, co stoi na przeszkodzie, aby umowy zawierały taki aneks, który jednoznacznie wskaże na odpowiedzialność wykonawcy za straty poniesione z tego tytułu. Sytuacja w tym przypadku jest taka, że w razie braku takiego zapisu my mamy jedynie prawo dochodzenia, ale nie mamy gwarancji wg mnie małe są nadzieje, żeby takie odszkodowanie otrzymać. Pan Starosta, choć pytałem się o to niejednokrotnie do dnia dzisiejszego nie przedstawił informacji odnośnie tego czy skorzystał z tego punktu zapisu umowy i czy dochodzi na dzień dzisiejszy o odszkodowania z tytułu utraconych dotacji. Jeżeli to możliwe Panie Starosto to prosiłbym jeszcze w tym punkcie o takie informacje. Jeżeli jest sytuacja tego typu, że zapisaliśmy tylko jakieś prawo o ubieganie się o odszkodowanie a Pan nawet z tego nie korzysta to tym bardziej, wniosek Komisji Rewizyjnej idący nieco dalej, żeby sztywno zapisywać prawo powiatu do egzekwowania należności z tego tytułu strat był umieszczany w kolejnych umowach. Pani dyrektor i Panie starosto ja tutaj zupełnie nie rozumiem, do czego zmierzacie, bo myślę, że jakieś porozumienie w tych pismach jest, w tworzeniu tych pism między Państwem do tego, żeby ten punkt wyrugować z protokołu Komisji Rewizyjnej. Idąc dalej do cytatów związanych z wypowiedzią Pani dyrektor, pisze Pani „usunięte dotychczas nieprawidłowości w wykonaniu robót objętych tą inwestycją, w oparciu o ten program daje gwarancję, iż inwestycja została w końcu wykonana solidnie. Natomiast z tytułu opóźnień w wykonaniu tego zadania i wad w jego wykonaniu, Wykonawca został obciążony karami umownymi z tytułu zwłoki, karami z tytułu wad trwałych, (które nie mają znaczenia dla użytkowania tej drogi) oraz kosztami badań laboratoryjnych, które to należności zostały potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. Tym samym uważam, iż nadzór nad realizacją inwestycji zarówno z mojej strony jak i inspektora nadzoru był prawidłowy”.  A mianowicie zmierzamy do kwestii najważniejszej w tej sprawie do nadzoru nad tą  inwestycją. W tym przypadku, o którym Pani pisze chciała Pani pokazać, że coś nadzorowała, ale traktując ten tekst bezpośrednio, literalnie nie pisze Pani o nadzorowaniu inwestycji. Pani pisze o fragmencie, nadzorowaniu umowy tej inwestycji. Sam nadzór inwestycji to tak jak formułuje to Komisja Rewizyjna, ten nadzór prowadzony nie był. Jeśli chodzi o dowody na tę tezą to są one także rozliczne i były przedstawiane w pracach. Uważam, że także powinny być przedstawione Państwu w tej chwili, abyście mięli Państwo świadomość jak ten nadzór w rzeczywistości wyglądał. Jeśli chodzi o braki w realizowanym przez Państwa nadzorze – nie powołaliście Państwo inspektorów nadzoru do prac kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Powołaliście inspektora bez odpowiednich uprawnień, Pan Kłos nie ma uprawnień na budowy kanalizacyjne. W okresie od początku budowy do 30.12.2011r., czyli do dnia, kiedy naprawdę miał się odbyć odbiór końcowy a do niego nie doszło ten nadzór nie był prowadzony. W okresie do dnia 5.11., do czasu, kiedy zobaczyliście, że to nie przelewki i terminy nie są praktycznie realne do utrzymania, do tego okresu ani Pani, ani Zarząd Powiatu ani Pan Kłos nie monitorowaliście wykonywania tych prac. Dziennik budowy, do którego prowadzenia byliście zobowiązani prowadzony był w sposób wielce niedoskonały. Znajdowały się tam ogólne zapisy, trwał spór wcześniej, gdy na ten temat zajmowałem swoje stanowisko odnośnie prac zanikowych i potwierdzania wykonania tych prac w dziennikach budowy. Twierdziliście Państwo, że nie byliście Państwo zobowiązani, że takich protokołów odbioru nie było. Formalnie tak, jak nakazuje to rozporządzenie i ustawa oraz umowa, którą podpisaliście z tego zadania się nie wywiązywaliście. Trudno nam było powiedzieć w Komisji Rewizyjnej, na czym ten nadzór polegał. Natomiast możemy się tutaj prześcigać na zapisy i notatki, które są w dzienniku budowy ale największym dowodem  w tej sprawie, potwierdzającym brak nadzoru jest ekspertyza, którą na Państwa zlecenie wykonał Instytut Budowy Dróg i Mostów. Ekspertyza ta szczegółowo mówi, czego nie wykonano. Wy Państwo stoicie na stanowisku, że wszystko to jest wina wykonawcy natomiast w moim przekonaniu jest to wina na to, iż prace te nie były nadzorowane. Gdyby ktoś te prace nadzorował i odpowiedzialnie podchodził do swoich obowiązków zapisanych m.in. w ogólnych warunkach umowy wówczas do takiej sytuacji by nie doszło. Ja Państwu przekażę kilka fragmentów z tych dwóch ekspertyz. Znamienne jest, że Pani dyrektor ani Pan Starosta w żaden sposób do tego opracowania się nie odnosicie. Zostały zrobione dwie ekspertyzy, pierwsza była to ekspertyza geotechniczna czyli dotyczyła tego, co zostało wbudowane w ramach budowy kanalizacji i podbudowy  pod asfalt a druga ekspertyza dotycząca warstwy powierzchniowej, czyli tego po czym jeździmy. Przedstawię cztery wnioski z ekspertyzy geotechnicznej. Po pierwsze niedostateczne zagęszczenie zasypki wykopu  po wykonaniu kanalizacji. Po drugie zastosowanie w warstwie podbudowy złej, jakości kruszywa łamanego (złej, jakości materiały), po trzecie odbiegające od projektowanej grubości warstwy podbudowy, nie dość, że nie te materiały to jeszcze nie w takiej grubości oraz brak wykonania stabilizacji na obszarach zasypki przykanalików. Ten ostatni błąd wychodzi po dzień dzisiejszy i długo jeszcze będzie wychodził. Przykanaliki to są te fragmenty kanalizacji, które łączą studzienki z kolektorem głównym. One idą w większości w poprzek drogi i możecie się Państwo przejechać Al. XX lecia to zobaczycie, że w tych miejscach droga się opuszcza i zapada i to są konsekwencje źle wykonanej i nienadzorowanej pracy.

Odnośnie drugiej ekspertyzy, dotyczącej nawierzchni: podsumowując nie można uznać wykonanych robót budowlanych za zgodne z projektem. W celu doprowadzenia nawierzchni do stanu użytkowania należałoby, co najmniej:

 1. Uregulować krawężniki i studzienki, włazy kanalizacyjne, sfrezować warstwę ścieralną wraz z nadaniem profilu umożliwiającego wbudowanie 5 cm warstwy ścieralnej,
 2. Wykonać warstwę  ścieralną z zachowaniem właściwego zagęszczenia i właściwej grubości.
 3. Powyższe czynności naprawcze będą możliwe pod warunkiem pozytywnych wyników badań geotechnicznych.

Na to zwracam Państwa uwagę. Wyniki geotechniczne przedstawiłem Państwu przed chwilą. Były one pod każdym względem niewłaściwe. To były zalecenia IBDiM i na podstawie tych zaleceń miała się odbyć naprawa tej drogi.

Odnośnie ekspertyzy mówiącej o badaniach geotechnicznych przedstawiono dwie metody naprawy:

 1. Polegać może ona na usunięciu warstw konstrukcyjnie wykonanej nawierzchni i wymianie nienośnych gruntów zasypki.

Obszary wymiany powinny być wskazane na podstawie zwiększonej ilości otworów geotechnicznych mających na celu lokalizację zasypek wykonanych z gruntów spoistych lub mało spoistych i zastąpienia ich gruntami niespoistymi dobrze zagęszczalnymi. Nowo wbudowany materiał należy zagęszczać warstwami nie grubszymi niż 40-50cm. Na przygotowanym jw. podłożu  należy wykonać przewidzianą projektem warstwę stabilizowaną spoiwem hydraulicznym, wbudować nadległe warstwy podbudowy i konstrukcji nawierzchni. Prace powinny być pod nadzorem i podlegać systematycznym odbiorom jakościowym robót zanikowych. Jest to pierwsza metoda a naprawa ta miała polegać na zdjęciu wierzchniej warstwy asfaltowej, wybraniu tej niewłaściwej grubości z niewłaściwego materiału i niewłaściwie zagęszczonych warstw, które były wbudowane nad kanałem kanalizacyjnym i zrobienia tego od początku a prace powinny być pod nadzorem i podlegać systematycznym odbiorom jakościowym robót zanikowych, co rzecz jasna nie było robione od początku budowy, bo gdyby było robione, to w zaleceniach by tego niepodkreślano.

2.      Metoda druga. Podjęcie prób wzmocnienia istniejącej nawierzchni metodami uwzględniającymi aktualny stan podłoża i podbudowy, zastosowanie tej metody wymagać będzie dodatkowych specjalistycznych badań i obliczeń konstrukcji. Tutaj nie wiadomo, o co chodzi. Ja odbierałem to, jako swoistą furtkę, w którą można coś wkomponować. W tę furtkę coś wkomponowano a mianowicie sprawę oddając samemu wykonawcy, bo inwestor nie wykazał żadnej inicjatywy, oddał to wykonawcy i kazał mu opracować metodę wg punktu drugiego. Wykonawca opracował taką metodę, która polegać miała na sfrezowaniu 5cm warstwy asfaltu, położeniu siatki i przykryciu jej kolejną warstwą asfaltu. Miała polegać na zaklajstrowaniu wierzchniej warstwy. Nikt nie myślał, co się dzieje pod spodem. A wniosek płynie z tego taki. Tego typu naprawa wychodzi jedynie naprzeciw interesów wykonawcy. Oddala ona naprawy gwarancyjne wynikające z powodów słabej podbudowy i zapadaniu się drogi, ponieważ została ona wzmocniona siatką a powiat do tego co się wydarzy za dwa, trzy lata będzie musiał dokładać pieniądze, a wydarzy  się bez wątpienia, bo już się to dzieje, ta droga przy studzienkach się zapada.

Komisja  Rewizyjna nie miała zastrzeżeń i nieformułowała wniosków wobec tego o czym w większości Pani dyrektor pisze. Główne zastrzeżenie było takie, że nie był sprawowany nadzór. Jeżeli Państwo w oparciu o to, co zostało zgromadzone w tym materiale, a przede wszystkim o tę ekspertyzę twierdzicie, że  jeżeli jest wszystko źle zrobione to wy za to nieodpowiadacie prowadząc nadzór inwestorski, to z tym zgodzić się nie można. Jeżeli chodzi o same wnioski, które formułuje i jej zalecenia Komisja Rewizyjna układają się wg swoistej logiki. Logiki, która skupia się wokół tego, że nie był sprawowany nadzór w tej sprawie. Zarówno nadzór prowadzony przez inspektora nadzoru jak i przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz przez Zarząd Powiatu. Oczywiście dziękuję Panu Staroście za podpowiedź, że każdy może w tej sprawie zgłosić zawiadomienie do Prokuratury i nie wiem czy cała Komisja Rewizyjna na pewno jej część czy chociażby ja, bo jestem przekonany, iż do nadużyć i złamania prawa tutaj doszło, taki wniosek do Prokuratury złożę.

Chciałbym poinformować Państwa, ponieważ w tej sprawie pojawiło się zdanie odrębne, które wyraziłem w trakcie kontroli. Moje wnioski i wyrażone przez Komisję Rewizyjną zmierzają do tego, aby dla wyjaśnienia sprawy skierować sprawę do rozpatrzenia przez Prokuraturę. Komisja Rewizyjna sformułowała zastrzeżenia odnośnie przepisów prawa, które mówią o niedopełnieniu obowiązków i działaniu na szkodę interesu publicznego. Wniosek został sformułowany w protokole i wiąże się on bezpośrednio z nieprowadzeniem nadzoru inwestorskiego a tym samym z możliwością doprowadzenia do szkody, jaka powstała z tego tytułu. W moim zdaniu odrębnym ja formułuję wniosek idący nieco dalej, ponieważ w mojej ocenie istnieje uzasadnione podejrzenie  naruszenia art. 271, czyli potwierdzenia nieprawdy i szczegółowo w swoim wystąpieniu przytaczam dowody na to, kiedy do tego mogło dojść. Z tego, co się odbywało na Komisji Rewizyjnej, nikt tych moich argumentów nawet nie próbował podważyć”.

Radny odniósł się do wystąpienia Pana Starosty. „Zwłoka wyłącznie wynikała z niesłowności wykonawcy, zwłoka nie była zawiniona przez służby Powiatu. Z tym Panie Starosto nie mogę się zgodzić, ponieważ to, że ta inwestycja została odebrana dopiero po roku wynikała z błędów popełnionych. Błędy były popełniane nie tak jak Pan mówi wyłącznie, Pan zaklina rzeczywistość, to nie było żadne wyłącznie. Ja w rozmowie z osobą, która jest radcą prawnym w urzędzie, ta osoba powiedziała mi, iż wina prawdopodobnie (bo tu nikt nie chce przesądzać żadnych kwestii), leży po stronie wykonawcy w stosunku 70:30, więc nawet osoby niezależne, które są związane z tym urzędem ale potrafią się zdobyć na obiektywizm  twierdzą, że to nie jest tak, że jest to wyłącznie. Zresztą każdy logicznie myślący człowiek, jeżeli dociera do niego, że nadzór nie był sprawowany to wiąże się to z jakimś zaniedbaniem. Następnie jest tu akceptacja dla  prac naprawczych”. Radny odniósł się do wypowiedzi „wszelkie działania dyrektora w porozumieniu z Zarządem” i powiedział, „iż nie wątpił, że wszelkie były w porozumieniu z Zarządem, bo gdyby było inaczej, to ktoś,  jakiś „wyłom” by w tej sprawie zrobił a tu jest zmowa milczenia, wszystko jest dobrze i nikt nie popełnił żadnego błędu. Największy błąd popełnił inspektor nadzoru a potem w kolejności ci, co go nadzorowali. Pan Starosta mówił o profesjonalizmie, zaangażowaniu i trosce o interes powiatu. Wszystko jest to rozmijanie się z prawdą. Profesjonalizmu tu nie było, zaangażowanie może po 30 grudnia, gdy nie odebrano tych prac a troska o interes powiatu, w Państwa wykonaniu polegała na tym, że za wszelką cenę chcieliście uzyskać  dotację. A to doprowadziło Was do tego, że na pewnym etapie realizacji tej inwestycji zaczęliście wchodzić w takie niepisane porozumienie a może i pisane, bo porozumienia w tej sprawie deklarował, że istnieją  sam wykonawca a zmierzały one na uzyskanie dotacji od Wojewody, za wszelką cenę. Niestety okoliczności były takie, że to się nie udało, więc dopóki mieliście nadzieję współpracowaliście z wykonawcą a później, ponieważ uznaliście, że ta współpraca będzie działała na waszą niekorzyść odcięliście się od tego. Aczkolwiek z drugiej strony nie dbaliście o interes powiatu ponieważ naprawa tego poprzez założenie siatki na wierzchu i zatkanie tego całego bałaganu pod spodem, bałaganu którego nie potrafiliście zrealizować tak jak należy, zgodnie z projektem  obciąża nie kogo innego a tylko Was.

Głos zabrał Wiceprzewodniczący RP J. Łopata nadmienił, iż słucha tego bodajże drugi rok, bo ta budowa trwała trochę za długo. Następnie powiedział „kolega chce koniecznie zaistnieć medialnie, on to robi na siłę i się ze wszystkich nas śmieje. To są głupoty, które on opowiada, tego się słuchać nie da. Ile można stękać i wystękać przez około godzinę a my wszyscy musimy cierpieć i czekać. Chyba nie po to przyszedłem na sesję, żeby zajmować się non stop technologią budowy drogi w Teresinie. Sam jestem z Teresina i jak widzę kolega, który też jest z okolic Teresina jak na razie śmiało jeździ tą drogą i to mu w ogóle nie przeszkadza. Bez przerwy widzę go na tej drodze, bo on się tą drogą porusza. Bez przerwy „pluje” na to, co zostało zrobione.

Oczywiście wstępnie to zostało zrobione źle, ale trzeba wziąć pod uwagę jedno, że zaistniały wypadki losowe.

Pierwsza sprawa to chyba to, że nie został wybrany najlepszy wykonawca, ale decyduje cena.

I w tym momencie przepisy są głupie, dlatego, że nie można zakwestionować ceny. Jeśli ktoś da najmniejszą cenę to wybiera się tego wykonawcę. A już na samym początku jest wiadomo, że będą kłopoty.

Druga sprawa to pogoda. Nie da się „zakląć” pogody. Jest to sprawa, na którą sam wykonawca też nie ma wpływu, jak również Pan Starosta ani żaden Radny łącznie z p. Ziółkowskim, który uważa się za „Boga” i uważa, że wszystko może załatwić tylko jak na razie tej pogody też nie załatwił.

A jak to było z tą pogodą? Było to tak, że przez kilka miesięcy lał deszcz, ludzie, którzy weszli na tę budowę weszli za późno a potem było za późno, aby kontynuować te prace. Babrano się w błocie, tam wszystko było zalewane. Na połowie tej drogi robiono kanalizację, doły, które tam były, zagrażały bezpieczeństwu pracy. Następnie przyszły sążniste mrozy. Przepisy też są głupie, jeśli chodzi o otrzymaną dotację. Dotację otrzymaliśmy na określoną robotę. W związku z tym jeśli pogoda jest jaka jest to wykonawca powinien przerwać tę robotę  a środki powinny być przeniesione na następny rok tak abyśmy w spokoju mogli dokończyć tę robotę. Uważacie Państwo, że są to dobre przepisy? Ja uważam, że są to bardzo złe przepisy. To są przepisy, jakie były za komuny, że kończymy np. do 22 lipca a później przepadały nam środki. To jest nie do przyjęcia. Uważam, że przepisy należałoby zmienić, bo sprawa nie dotyczy tylko drogi w Teresinie Al. XX-lecia, lecz jest to bolączka, która dotyczy całej Polski. My mówimy o odcinku 2km i 200m drogi w Teresinie a zauważcie Państwo, jakie problemy ma Generalna Dyrekcja Dróg, która dysponuje potężnymi środkami, budują autostrady, które miały być oddane do czerwca br. w 100%  a niestety mówi się, że będzie oddane tylko 40%.  Tegoroczna zima doprowadziła do tego, że nastąpiło kilkaset pęknięć nawierzchni w poprzek autostrad. Czy ktokolwiek może to przewidzieć? Czy prokurator, któremu zgłosi się tego typu problemy to on rozwiąże problem? Proszę Państwa żaden prokurator nie naprawi ani drogi w Teresinie ani autostrady A2 czy innej.  Tutaj chodzi o to, aby szukać pretekstu do "zadymy". Ja uważam, że jesteśmy od tego, aby budować.  Aby ludzie coś z naszej działalności mięli. Powinniśmy się razem wziąć za to i przegłosować takie przepisy, które będą mogły przynajmniej na naszym terenie lokalnym pozwolić na budowę tych dróg w sposób normalny z poszanowaniem prawa. Nie można napadać jeden na drugiego tylko, dlatego, że znalazł się pretekst do tego, żeby mu „przywalić”. To są rzeczy, z którymi ja się nigdy do końca nie zgodziłem i nie zgodzę się, czy będę w opozycji czy w grupie ludzi, którzy tworzą koalicję rządzącą”.

 

Głos zabrał Radny, J. Chocian nadmienił, iż nie ma takiej wiedzy jak przedmówcy, zwłaszcza Radny Sz. Ziółkowski, który zagłębił się w ten temat. „Ja chciałbym zabrać głos może nie tyle,  jako Radny samorządowiec, ale chcę spojrzeć na sprawę, jako również odpowiedzialny za swoje przedsiębiorstwo, jako dyrektor. Ja Panią dyrektor PZD traktuję nie tylko, jako pracownika samorządowego, ale jako dyrektora odpowiedzialnego za firmę. Myślę, że tak jak powiedział Radny Łopata, na pewne sprawy nie mamy wpływu.  Panie Radny my nie zmienimy procedury przetargowej, chociaż potwierdzam, że procedury te nie są dobre. Niska cena to nie znaczy, że dobra jakość. A wybieramy właśnie przede wszystkim patrząc na wykonawcę, który daje najniższą  cenę, a później mamy problemy. Do tego przyczyniła się również tak jak powiedział Radny pogoda. Ja nie zamierzam mówić o 100% i bronić p. dyrektor ale chciałbym powiedzieć tak, bo skupiliśmy się tutaj na nadzorze, że wcale nie jest prawdą, że  gdyby p. dyrektor zatrudniła inspektora nadzoru a nie swojego własnego człowieka, że byłoby lepiej. Ja, co roku prowadzę inwestycje i co roku zmieniam inspektora nadzoru. Co roku wydaje mi się, że mam dobrego inspektora a po analizie, po oddaniu okazuje się, że zawsze mam jakieś uwagi, zastrzeżenia inspektora nadzoru, jeśli chodzi o wykonywane prace”.

Radny odnośnie odwołania, powiedział, że wg niego uzasadnienie ma sens, ja nie neguję go, każdy ma prawo do obrony, ja to rozumiem. Ja gdybym był atakowany również bym się bronił, różnymi sposobami. Radny przytoczył fragment odwołania „w uzgodnieniu z Zarządem Program ten został zobowiązany do wykonania Programu Naprawczego źle wykonanych robót. Program ten został opracowany na koszt Wykonawcy przez profesjonalną Jednostkę Badawczą – Instytut Badawczy Dróg i Mostów i został on zaakceptowany przez Zarząd Powiatu . Usunięte dotychczas nieprawidłowości w wykonaniu robót objętych tą inwestycją, w oparciu o ten program daje gwarancję, iż inwestycja została w końcu wykonana solidnie. Natomiast z tytułu opóźnień w wykonaniu tego zadania i wad w jego wykonaniu, Wykonawca został obciążony karami umownymi z tytułu zwłoki, karami z tytułu wad trwałych (które nie mają znaczenia dla użytkowania tej drogi) oraz kosztami badań laboratoryjnych, które to należności zostały potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy” i powiedział, że tak właśnie się robi a następnie  postawił p. dyrektor pytanie czy zostało dokonane rozliczenie całościowe tej inwestycji? Właśnie to jest dla nas najważniejsze i dla budżetu powiatu.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski nadmienił, iż p. dyrektor w odwołaniu prosi, aby nie uwzględniać punktu dotyczącego zatrudnienia inspektora nadzoru spoza jednostki, jasno określając jego obowiązki.

„Szanowni Państwo dla mnie nie ulega wątpliwości, że głównym zarzutem w tej sprawie jest kwestia braku nadzoru. W przeszłości mam doświadczenie z pracy z inspektorem p. Kłosem (będąc wójtem gm. Teresin on także nadzorował inwestycję). Taki inspektor zatrudniany był i jest, wiem, że i w tej chwili - na dodatkową umowę, która określa jednoznacznie jego obowiązki. W tych obowiązkach zawsze było zapisane, że ten człowiek odpowiada, za jakość wykonania nadzorowanych przez siebie prac. Co jest złego w tym, aby na inspektora nadzoru nałożyć taki obowiązek? Mówicie Państwo, że głupie jest to prawo, ponieważ każe wybierać ofertę najtańszą a z drugiej strony uważacie, że b. mądrze się robi, jeżeli się wybiera najtańszego inspektora nadzoru. To są dwie sprzeczności. Praktyka pokazała w przypadku inspektora, który pełnił swoje obowiązki w powiecie sochaczewskim, czyli p. Kłosa, że największe nieprawidłowości, jakie rodziły się ze strony inspektora, czyli ze strony powiatu wynikały właśnie z niewłaściwej pracy w nadzorze i o tym mówi Komisja Rewizyjna. Ja wiem, że  nie wszyscy byli jednomyślni, bo „za”  nie było 5 członków, ale jednak Komisja przyjęła takie stanowisko. Zastanówcie się Państwo, czy nie zaklinacie tej rzeczywistości broniąc za wszelką cenę Pana inspektora nadzoru. Gdyby on odpowiadał za to. On tak naprawdę za nic nie odpowiada no, bo za co odpowiada. Żadnych konsekwencji nawet nie można wyciągnąć, gdyby się okazało, że źle postępował, no może poza zwolnieniem, jeśli uznałaby Pani, że jest winny. Ten człowiek nie poniesie a inwestycja za miliony jest spaprana i nie wiadomo jak będzie rozliczona. Zaklinacie Państwo rzeczywistość, że wszystko było dobrze. Nie było dobrze i o tym mówi protokół Komisji Rewizyjnej.  Błędy były w nadzorze i proszę Państwa Radnych, abyście rzeczy, która formułuje wniosek prawny w tej sprawie, żeby rzecz najistotniejszą przy każdej inwestycji, czyli inspektora nadzoru powołać z zewnątrz i nakładać na niego obowiązki i odpowiedzialność za to, co robi, żeby tego z protokołu nie usuwać”.    

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu dyrektorowi PZD p. M. Dębowskiej, która odniosła się do wypowiedzi Radnych. Nadmieniła, iż tak wiele było wątków w wypowiedzi Pana Radnego, że nie jestem pewna czy spamiętam wszystkie i może prosiłabym o sformułowanie pytań.

Na pytanie Radnego J. Chociana odnośnie rozliczenia całościowego p. dyrektor odpowiedziała: „z końcem roku 2011 roboty zostały odebrane i rozliczone. Jest protokół odbioru i w tym protokole są zapisy odnośnie potrąceń z tytułu wad trwałych, z tytułu wykonanych badań laboratoryjnych, co było potwierdzone umową zawartą z wykonawcą, że w przypadku, kiedy badania laboratoryjne wyjdą negatywne wówczas wykonawca podnosi koszty jak również wykonawca został obciążony notą za nieterminową realizację robót.   O tym wszystkim byliście Państwo poinformowani na poprzedniej sesji Rady Powiatu. W tym momencie takim rozliczeniem robót dysponujemy. Była również poruszona kwestia przekazania kwoty wysokości 102.000zł do depozytu sądowego z tego tytułu, że ujawnił się podwykonawca, o którym wcześniej inwestor nie wiedział i mogły wystąpić ze strony podwykonawcy roszczenia w stosunku do inwestora i po to, aby się zabezpieczyć doszliśmy do wniosku, że te środki, które wynikałyby z rozliczenia, czyli te 102.000zł zostaną zdeponowane w depozycie sądowym i wtedy to sąd już rozstrzygnie, kto te środki otrzyma”.

 

Następnie dyrektor PZD odniosła się do wypowiedzi Radnego Ziółkowskiego odnośnie inspektora nadzoru. „Potwierdzę jeszcze raz, że zgodnie z prawem budowlanym nie mięliśmy obowiązku zatrudnienia inspektora nadzoru w tym również inspektorów branżowych. W związku z tym również inspektorów nadzorów branżowych czyli inspektora kanalizacji sanitarnej, o co podnosi  Pan Radny. W przypadku nawet takim, kiedy rozporządzenie ten wymóg nakłada  (przy średniej powyżej 400mm), jeśli nie mamy takiego obowiązku, to nie musimy zatrudniać.

W związku z tym tacy inspektorzy nadzoru, w myśl prawa nie musieli być zatrudniani – tutaj nie było takiego wymogu.

Natomiast nie mówimy nic na temat kierownika budowy. Umowa była zawarta z wykonawcą, kiedy to właśnie kierownik budowy odpowiada za należyte wykonanie robót w myśl prawa budowlanego, o tym nic nie mówimy, zapomnieliśmy. Mówimy tylko o inspektorze nadzoru. To właśnie  kierownik budowy wskazany w ofercie przez wykonawcę robót był zobowiązany do nadzorowania, kontrolowania, przedstawiania inspektorowi nadzoru robót zanikających, o tym nie mówimy. Chciałam zwrócić uwagę na to, że instytucja kierownika budowy została tutaj pominięta. Inspektor nadzoru był pracownikiem PZD. Szczerze powiem, że dokonano tego z oszczędności. Mamy „wyżyłowane” środki na każdą inwestycję, dlatego przyjęłam taką zasadę, zresztą wszystkie inwestycje powiatowe (realizowane głównie na zgłoszenie) są realizowane przez pracownika PZD z uprawnieniami budowlanymi. Pracownik ten posiada zakres obowiązków i w tym zakresie ma wpisany punkt dotyczący nadzorowania inwestycji realizowanych przez PZD. Na podstawie tego zakresu obowiązków świadczył nadzór”.

Następnie p. dyrektor odniosła się do propozycji naprawy. Pan Radny mówił, że metoda druga, czyli podjęcie prób wzmocnienia istniejącej nawierzchni metodami uwzględniającymi aktualny stan podłoża i podbudowy, zastosowanie tej metody będzie wymagać wykonania dodatkowych specjalistycznych badań i obliczeń – była opracowana przez wykonawcę. To jest nieprawda.

Tę metodę opracował Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Jednostka badawcza, która najpierw wykonała badania wiedziała, jakie są nieprawidłowości w wykonanych robotach. Potem opracowała na zlecenie wykonawcy robót tę metodę, która została przez nas zastosowana. W tej sytuacji ja nie widzę podstaw, aby kwestionować metody zaproponowane przez Instytut.

My staraliśmy się, aby należycie były wykonane te prace, tak jak tu w odwołaniu jest wskazane. Był jeszcze dodatkowy nadzór nad należytym ułożeniem siatki. Poza tym, jeśli wystąpią jakieś nieprawidłowości w trakcie gwarancji to mamy właśnie gwarancję. Mamy zatem zabezpieczenie należytego  wykonania umowy przesunięte od terminu wykonania na okres trzyletni. Będziemy monitorować tę inwestycję i ewentualnie zgłaszać do naprawy w okresie gwarancji roboty nienależycie wykonane. Należyte wykonanie tej inwestycji dodatkowo w umowie zabezpieczyłam poprzez inspektora nadzoru z własnej jednostki Dziennik budowy był dziennikiem wewnętrznym, z troski o należyte wykonanie tej inwestycji. On nie był zarejestrowany w myśl prawa budowlanego w Wydziale Architektury. Była to korespondencja pomiędzy wykonawcą a inwestorem.

 

Obrady opuścił Radny T. Głuchowski. Od tej chwili Rada obraduje w 20 osobowym składzie.

 

Głos zabrał Radny A. Grabarek poinformował, iż przekazał do Przewodniczącej sprawozdanie dotyczące  kontroli planowych za 2011 rok. Sprawozdanie to jest w materiałach na sesję przekazanych Radnym. Zostało ono w taki sposób zaprezentowane Państwu Radnym.

 

Jeśli chodzi o prace Komisji Rewizyjnej to powiem, że było to b. trudne doświadczenie, bo inwestycja była rzeczywiście, po raz pierwszy b. trudna z różnych względów. Przede wszystkim powiat utracił b. wysoką dotację, jak na finanse powiatu. Kierując się pewną troską, aby nasze pieniądze nie przepadały staraliśmy się, jak najdokładniej przejrzeć tok postępowania i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście trafiliśmy na b. mało solidną firmę i na złe warunki atmosferyczne.

Można powiedzieć, że Zarząd miał podobne doświadczenie z Domem Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Tam wcale nie było łatwiej. Chodziło o większą stawkę niż tutaj. Wtedy zdecydowane działania przyniosły efekt natomiast tutaj takiego zdecydowanego działania ze strony Zarządu nie było. Aż tak drastycznego. Tym niemniej widać, że wycofała się gm. Teresin, na której terenie znajdowała się inwestycja, został opracowany program naprawczy, czyli można powiedzieć, że w toku tej inwestycji były problemy, nie wszystko było dobrze zrobione, trzeba było pewne działania podejmować i tym niemniej nie można powiedzieć, że wszystko było dobrze zrobione. W moim odczuciu prace Komisji Rewizyjnej powinny dawać impuls zarówno dla dyrektora, który prowadzi inwestycję i dla Zarządu Powiatu, aby taka sytuacja w przyszłości się nie powtórzyła. Taki jest główny sens tego wszystkiego. Aby dokonać rzetelnej oceny, ja nie jestem zwolennikiem natychmiastowego karania, ale rzetelnej oceny i powiedzenia, że to, co było złe powiedzieć, że jest złe a to, co dobrze, że jest dobre. Nie można powiedzieć, że Komisja wszystko zanegowała, ponieważ powiedziała, iż przetarg był przeprowadzony prawidłowo, przy DPS-ie – dokonaliśmy pozytywnej oceny. Nie będę powtarzał tego, co zostało powiedziane, ale powiem tak jak powiedział Radny Sz. Ziółkowski, iż nie wszystkie wnioski były przyjęte jednogłośnie. Myślę, że każdy ma prawo do własnej oceny, do oceny w najlepszej wierze, jaką każdy reprezentuje.

W imieniu Klubu Sochaczewskiego Forum Samorządowego powiem, że zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy nad przygotowanym materiałem przez p. dyrektor w sprawie odwołania i stwierdzamy, że dobrze, iż trafiło to na forum Rady Powiatu. Taka publiczna dyskusja jest niezbędna i potrzebna, żeby to wszystko wyjaśnić, aby w przyszłości taka sytuacja nie miała miejsca. Klub uznał argumenty przedstawione przez p. dyrektor  za takie, które przyjmujemy i poprzemy. Natomiast chcielibyśmy, aby w najbliższym czasie p. Starosta dokonał oceny i informacji pełnej na temat rozliczenia tej inwestycji. Kierując się troską o finanse publiczne powiatu na pewno się na tym nie zakończy. Chcemy być na bieżąco informowani. Wiem, że wpłynęły protest czy odwołanie firmy Drogomex w tej kwestii. Chcemy wiedzieć, jaki jest stan techniczny tej drogi, czy na  tej drodze (bo przechodziła swoje dzieje) widać jakieś widoczne uchybienia, które powstały po pół roku użytkowania. Myślę, że jest to dla nas istotne, bo wiemy, jaki jest stan innych dróg powiatowych i gdyby nam przyszło zapłacić ponad 2mln.700tys.zł za to, że  firma nas pozwie do sądu byłoby bardzo niekorzystne dla finansów powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Mecenasowi Radosławowi Jeżakowi.

 

Mecenas R. Jeżak poinformował, iż jest radcą prawnym i opiekuje się omawianą  inwestycją od pewnego momentu. Mógłbym udzielić pewnych informacji prawnych, które mają miejsce w tej sprawie. Była podniesiona kwestia rozliczenia końcowego i obecnych roszczeń firmy Drogomex, co do kar. Za chwilę do tego przejdę.

Obecnie Mecenas odniósł się do sprawy podniesionej przez Radnego Sz. Ziółkowskiego i znajdującej się we wnioskach i zaleceniach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Nadmienił, iż  wymaga ona wyjaśnienia od strony prawnej. „I tak, jeśli chodzi o pkt 5  kwestionowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w sprawie cyt. „zapisywania w umowach konkretnych zabezpieczeń inwestora przed utratą dotacji zewnętrznej” a sugestia Pana Radnego była taka, aby zapisywać wprost, p. Mecenas powiedział. Proszę Państwa zasada, iż wykonawca jest odpowiedzialny za utratę przez inwestora dotacji zewnętrznej – Mecenas poinformował, iż zapis umowy odnośnie tego, iż nalicza się kary umowne za wszelkie zdarzenia negatywne typu: opóźnienie w inwestycji, w terminowości, opóźnienie w usuwaniu wad i   tego typu zjawiska plus co jest kluczowe, że inwestor będzie mógł dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną jest zapisem w pełni wyczerpującym gwarancję, którą możemy dać (nie licząc zabezpieczeń rzeczowych typu hipoteka i inne). Jeżeli byśmy dodatkowo dopisali zdanie, że w przypadku utraty dotacji wykonawca ma także obowiązek pokrycia szkody jest czystym powtórzeniem tego zapisu, który przytoczyłem. Z proponowanym zapisem przez Radnego nie ma żadnej gwarancji, iż  jakiekolwiek roszczenie będzie bardziej skutecznie realizowane niż będzie.  A niewątpliwie będzie, gdyż Zarząd Powiatu realizuje wszystkie uprawnienia, które powiat ma wobec firmy Drogomex, wobec konsorcjum, którego liderem była ta firma. Pierwszym elementem tych uprawnień było naliczenie kar umownych, które zostały w nocie wyspecyfikowane i zostały potrącone z wynagrodzenia.

Pytanie, jak ta sprawa będzie się toczyć?

Proszę Państwa kara umowna jest sprawą bolesną dla każdego wykonawcy i trzeba sobie zdawać sprawę, że mało, który wykonawca będzie się godził z tym, że ta kara została naliczona i została potrącona. Jako prawnik spodziewam się roszczenia polegającego na próbie zmiarkowania tej kary umownej. Jest to takie uprawnienie z prawa cywilnego, iż obciążony karą umowną dłużnik ma prawo domagać się przed sądem powszechnym obniżenia tej kary umownej, – czyli jej tzw. miarkowania. Z reguły takie roszczenia są kierowane po to, aby te kary obniżyć. To jest kwestia uznaniowa, czy sąd obniży taką karę czy pozostawi w takiej wysokości, w jakiej została naliczona. Są pewne elementy, które mają duży wpływ na kwestie decyzji sądu. Takim elementem, bardzo istotnym jest fakt czy inwestor poniósł szkodę czy nie. Najczęściej w tego typu inwestycjach tej szkody w sposób wymierny nie ma, ponieważ mamy do czynienia ze zwłoką, ale fizycznie szkody nie ma, gdyż nie ma kwestii budżetowania, jak tutaj w powiecie.

U nas jest sprawa dotacji, w związku, z czym szkoda jest ewidentna a co za tym idzie argument przeciwko miarkowaniu jest kluczowy. Wydaje mi się, że jest pozycja b. dobra do tego, aby bronić wysokości kary, która została naliczona. Takie będzie stanowisko w procesie.

Dlatego też nie obawiałbym się tutaj. Do Pana Radnego jest odpowiedź kwestii takiej, że te kary zmiarkowane będą do zera. Z doświadczenia życiowego, moim zdaniem sprawa zupełnie nieprawdopodobna. Nie przesądzamy tej kwestii, bo jest to materiał, które orzecze sąd powszechny.

Jeśli są inne kwestie dotyczące obecnych losów tego roszczenia, to b. proszę ja będę starał  się na miarę moich możliwości wyjaśnić.

 

Głos zabrał Radny  Sz. Ziółkowski. „Radny powiedział, iż nie ma podstaw nie wierzyć w to, co Mecenas przedstawił, ale opiera się to jak gdyby na jakimś Pana przekonaniu. Ja bym był wdzięczny, aby pojawiła się, jakaś opinia prawna, która mówi, że to, co zostało zapisane w umowie, czyli możliwość dochodzenia odszkodowań jest równoznaczna z zapisem, iż wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za utraconą dotację. Jeżeli coś jest zapisane to i w trakcie negocjacji działa na plus inwestora i wówczas, kiedy sąd będzie uwzględniał dogłębnie prawa wykonawcy, że ktoś się do czegoś zobowiązał a w tym przypadku musiałby zobowiązać się do olbrzymiej kwoty i odpowiedzialności. Skoro było realne, że to stracimy, to, czemu tego nie zapisać. Gdyby Pan w oparciu, o jakieś przesłanki prawne i precedensy mógł potwierdzić, że jest to równoznaczne, iż  zapisany w umowie (a zapis, który był), to ja bym bardzo serdecznie o to prosił. Skoro już Pan złożył deklarację, to przypuszczam, że zamiast Pana Starosty może odpowiedzieć na pytanie a jeśli nie to Pan Starosta, jakie zostały podjęte działania odnośnie tej dotacji, czy zostały podjęte? Radny zapytał, jak wygląda kwestia odwołania wykonawcy, od czego on się odwołał i jakie są nasze kroki? Proszę o udzielnie takiej informacji. Po pierwsze, jakie podjęte zostały działania w kwestii utraconej dotacji i jak wygląda spór prawny i wymiana dokumentów na chwilę obecną?”

 

Mecenas R. Jeżak poinformował, iż sięgać opinii prawnych w tym zakresie nie ma głębszej potrzeby, ponieważ nie ma zagadnienia prawnego. Jesteśmy  w stanie,  w każdej chwili pomóc Zarządowi, wesprzeć go opinią w sprawie, iż postanowienie umowy, o którym mówiłem wyczerpuje wszelkie gwarancje pisemne, jakie mogliśmy uzyskać dla powiatu w przedmiocie niesolidności wykonawcy, bo tak w istocie jest. Gdyby w umowie nie było takiego stwierdzenia, iż byśmy mogli dochodzić roszczenia przewyższającego kary umowne to byłoby tak, że nie mięlibyśmy gwarancji w pełnym zakresie. Ponieważ znalazło się to stwierdzenie, wykonawca to podpisał jest wniosek zasadny i gwarancja 100%, że możemy dochodzić każdego odszkodowania, które wynika z poniesionej szkody.

Pytanie, na jakim etapie znajduje się ta sprawa, jeśli chodzi o roszczenie Drogomex-u – Wykonawcy. Mecenas odpowiedział, iż nieuchronnym jest roszczenie o miarkowanie tej kary umownej, które będzie rozpatrywał sąd. W moim odczuciu wynika to z zasad prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. Zarząd dłużnika musi „spróbować”. On odpowiada przed Radą Nadzorczą, przed  akcjonariuszami przedsiębiorstwa i muszą podjąć taką próbę. Gdyby tego nie podjęli mięliby zarzut  ze strony wymienionych przeze mnie podmiotów dlaczego nie próbują zmniejszyć tej kary. Chciałbym, aby Państwo mięli pełną jasność. W związku z potrąceniem tak wysokiej kary umownej ta szkoda rzeczywista z tytułu utraconej dotacji jest w tej chwili już  znacznie zmarginalizowana, ponieważ karę zalicza się na odszkodowanie. Szkoda jest nieco wyższa niż wysokość kary w związku z czym, jeżeli dojdzie do procesu a z pewnością dojdzie, będziemy jeszcze podnosić powództwo wzajemne o  zapłatę odszkodowania uzupełniającego i w ten sposób realizować nasze roszczenie w 100% wysokości. 

Myślę, że to jest nie tylko należyta staranność, którą Zarząd przykładał do tej sprawy, ale szczególna staranność. Wiadomo, że są tutaj środki publiczne, a do tego te, które nie wpłynęły a miały wpłynąć w związku, z czym taka staranność jest jedną z możliwych.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski nadmienił, iż prawdopodobnie w ostatnim czasie ze względu, na co raz częstsze przypadki zapominania przez wykonawców o podwykonawcach wprowadzone zostały takie regulacje prawne, które na inwestora nakładają obowiązek zadbania o to, aby widzieć w całym procesie podwykonawcę. Czy to pozostawienie pieniędzy w depozycie, o których mówiła p. dyrektor to jakby ono wypełnia to niebezpieczeństwo, że gdyby pieniądze wziął wykonawca  a potem podwykonawca domagałby się zwrotu, to w tym momencie budżet powiatu byłby obciążony dodatkowymi pieniędzmi związanymi z roszczeniami podwykonawcy. Jeżeli jest w istocie tak jak tutaj dedukuje, to dostrzegam kolejny element, który pokazuje, że Państwo z jakąś troską w całej tej sytuacji do końca postępują.

Radny powiedział, iż rozumie emocje i osobiste podejście członków Komisji do całej sprawy, ale chyba czas najwyższy, abyśmy przystąpili do finalizowania tego punktu.

 

Mecenas R. Jeżak w kwestii depozytu powiedział, iż dokładnie tak jest jak powiedział Radny. W sytuacji kiedy mamy roszczenie podwykonawcy kierowane do inwestora a mięliśmy takie roszczenie jest niebezpieczeństwo, że inwestor  będzie odpowiedzialny wobec podwykonawcy solidarnie z wykonawcą generalnym Co do szczegółów przesłanek czy będzie odpowiedzialność czy nie są pewne rozbieżności w doktrynie i w orzecznictwie. Natomiast skierowanie sumy do depozytu sądowego jest najlepszym z wyjść w tej sytuacji, ponieważ uwalnia w zupełności inwestora z odpowiedzialności w tym zakresie. Kwestia roszczenia podwykonawcy w momencie kierowania sumy do depozytu przestaje być zmartwieniem inwestora.

 

Wiceprzewodniczący Rady powiatu J. Łopata poparł propozycję Radnego J. Żelichowskiego o kończenie tego punktu i zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym punkcie.

 

Głos zabrał Radny Sz. Ziółkowski powiedział, iż spodziewa się, że Pan Mecenas będzie reprezentował powiat w tej sprawie.

 

Pan Mecenas odpowiedział, iż będzie to decyzja Zarządu.

 

Radny Sz. Ziółkowski kontynuując zapytał Pana Mecenasa czy jego zdaniem ze strony powiatu pod względem nadzoru były wypełniane wszystkie obowiązki, bo przecież wykonawca będzie to podnosił, jako element swojej obrony? Na ile może spłynąć tu zagrożenie na powiat w tej kwestii?

 

Mecenas R. Jeżak poinformował, iż w jego odczuciu nie ma błędów w nadzorze. Błędy są czysto wykonawcze. Opinia IBDiM jednej z najbardziej renomowanej instytucji w Polsce jest w tym względzie jednoznaczna. Konstrukcja, którą Pan Radny zakłada, że gdyby nie błędny nadzór nie byłoby błędów wykonawczych w moim odczuciu oznaczałoby to, że możliwy jest taki nadzór ażeby w ogóle nigdy nie było błędów wykonawczych w robotach, szczególnie w budowlanych i drogowych, ale chyba trzeba byłoby być wykonawcą a nie inspektorem nadzoru. Wg mnie nie ma takiej możliwości. Dlatego, że Ja proszę Państwa pracuję z tą sprawą od jakiegoś czasu, widzę dokumentację, która się nagromadziła, widzę dziennik budowy i wydaje mi się, że zasadny jest wniosek, że inspektor nadzoru pełnił swoje obowiązki profesjonalnie w zakresie tych uwag, które były kierowane do wykonawcy bezpośrednio. Niesolidność wykonawcy jest ewidentna.

Podnosi się sprawy pogodowe, proszę Państwa, gdyby nie opóźnienie wykonawcy z rozpoczęciem tej inwestycji nie byłoby tematów pogodowych w ogóle, bo miała być ona zakończona do końca 2010 roku. Zima by nie przeszkodziła. Wykonawca jest w 100% odpowiedzialny za to, co się stało. Prawdopodobnie była to niewielka inwestycja dla firmy Drogomex, mięli większe i dlatego też potraktowali nas „po macoszemu”, za co naliczone zostały te kary.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Rada Powiatu musi w dniu dzisiejszym rozstrzygnąć odwołanie p. dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  od wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie dotyczących przeprowadzenia przetargu i realizacji inwestycji pn: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa-Teresin Al.XX-lecia w miejscowości Teresin” w drodze głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała, kto jest za uznaniem odwołania p. dyrektor PZD za zasadne a tym samym za odrzuceniem wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu i poddała propozycję pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 20 Radnych.

 

" Za"              przyjęciem głosowało                       14 Radnych

" Przeciw"                                                                                            1 Radny

" Wstrzymało się"                                 5 Radnych

 

Rada Powiatu uznała odwołanie za zasadne i tym samym odrzuciła wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej w sprawie inwestycji pn: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa-Teresin Al. XX-lecia w miejscowości Teresin”  14 głosami „za”, 5 głosami „ wstrzymującymi się” i 1 głosie „przeciwnym”.


Ad. pkt 11      Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 15

 

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Starosta nadmienił, iż jeśli jest potrzeba rozszerzenia punktów zawartych w informacji z prac Zarządu, to bardzo proszę o pytania.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski poprosił p. Starostę o rozszerzenie pkt 13 informacji dotyczącego przebiegu przygotowań do realizacji inwestycji budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Gawłowska-Płocka. „Ostatnio pojawiają się sprzeczne informacje, funkcjonujące w mediach o tym, że rzekomo Zarząd Powiatu blokuje wykonanie sygnalizacji świetlnej. Wiem, że dyskutowano ten temat na sesji Rady Miejskiej, tam radni też mięli prezentowane stanowisko Zarządu Powiatu i dlatego proszę o przybliżenie Radzie Powiatu, jak ta sytuacja wygląda i gdzie ta racja się znajduje?”

Drugą prośbę chcę skierować do Pana Starosty związaną z punktem 18 – „punkt ten mówi, że zapoznano się z wystąpieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z propozycją przekazania Powiatowi filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie. Myślę, że temat jest b. ważny dla środowiska nie tylko miasta Sochaczewa, ale wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego. Mowa jest o placówce, która działa od pierwszych lat powojennych, była tworzona z inicjatywy środowisk miasta i powiatu sochaczewskiego i myślę, że wspólne działania spoczywające na barkach nie tylko Zarządu  ale na przedstawicielach pozostałych samorządów powiatu, są b. wskazane. Zastanawiam się czy p. Starosta ewentualnie nie widziałby takiej potrzeby i możliwości, aby to Stowarzyszenie, które zostało założone w powiecie z myślą o wspieraniu szpitala skoro na dziś takiej potrzeby nie ma, to może Państwo wzięliby pod uwagę Bibliotekę Pedagogiczną. To jest trudne do wyobrażenia, aby tej filii w naszym środowisku mogło zabraknąć”. Proszę, zatem o informację.

 

Głos zabrał Radny S. Lewandowski poprosił o rozszerzenie punktu 10 informacji.

 

Głos zabrał Radny J. Chocian poprosił o przybliżenie punktu 1 informacji dotyczącego konkursu na stanowisko dyrektora szpitala.  Radny zapytał jak duże jest zainteresowanie tym konkursem i kiedy nastąpi rozstrzygnięcie tego konkursu?

Radny zapytał odnośnie punktu 10 informacji, – czym będzie zajmował się członek Zarządu p. Gaik, co zostało mu podporządkowane i za ile się p. Gaik sprzedał, ile to nas, powiat kosztuje?

 

Głos zabrał Radna A. Ulicka odnośnie punktu 4 informacji dotyczącego zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu wysokość miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca DPS w Młodzieszynie i wychowanka Domu Dziecka w Giżycach na 2012 r. i zapytała, jakie to są kwoty.

Odnośnie punktu 11 dotyczącego zabezpieczenia utwardzonych miejsc postojowych w związku z przeniesieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do nowej siedziby zapytała - ile będzie kosztowała dokumentacja dla tego zadania?

 

W sprawie ul. Gawłowskiej odpowiedzi udzieliła dyrektor PZD p. M. Dębowska. Poinformowała, iż w związku z tym, że samorządy: powiatowy i miejski zabezpieczyły w sowich budżetach środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Gawłowskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gawłowskiej i Płockiej”  przygotowaliśmy projekt porozumienia między samorządami dotyczący zasad finansowania i rozliczenia przewidzianego do realizacji zadania. Taki projekt porozumienia został opracowany w oparciu o:

- ustalony zakres prac w roku 2011 przed złożeniem wniosku do Narodowego Programu Przebudowy (ten zakres prac nie został  zmieniony w żaden sposób);

- uwzględnienie decyzji o warunkach zabudowy prywatnego inwestora, który  w zakresie swoich prac ma przebudowę odcinka ul. Gawłowskiej od skrzyżowania z ul. Hugo-Badera z ul. Płocką.

To porozumienie było opracowane w oparciu o te dwa punkty.

W odpowiedzi na naszą propozycję porozumienia otrzymaliśmy z miasta inną propozycję umowy, która przewidywała realizację i dofinansowanie tylko i wyłącznie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gawłowskiej i Płockiej, na co miasto przeznacza kwotę 400 tys. zł. Ta umowa nie została jeszcze podpisana, jesteśmy na etapie uzgodnień zapisów umowy, wiem, że planowane jest spotkanie z p. Burmistrzem w związku z doprecyzowaniem zapisów i ustaleniem  ostatecznego zakresu robót, który będzie realizowany.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski odniósł się do wypowiedzi p. dyrektor PZD i uściślił. „Porozumienie, o którym Pani mówi, mogę je zaprezentować nosi tytuł umowa. Umowa zawiera etapowanie i rozciągnięte jest to w czasie i dziwi mnie to, ponieważ na inwestycję tę są zabezpieczone środki zarówno ze strony miasta i powiatu, bo taką uchwałę przyjęliśmy. Jak Pan Starosta i Pani Przewodnicząca wie, że jeżeli Rada danego samorządu podejmuje uchwałę o wspomożeniu zadania inwestycyjnego nie na swoim terenie tylko w obrębie innej gminy, to musi nadać jej tytuł. Nie mogą to być pieniądze na dofinansowanie zadania „X”, tylko określamy, co w tym zadaniu finansujemy. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Rada Miejska taką uchwałę podjęła z konkretnym tytułem - dofinansowanie sygnalizacji na ul. Gawłowskiej i Płockiej. Ja nie będę odczytywał całej tej umowy, co Pani nazwała porozumieniem, co Pani proponuje, ale uważam, że dla samorządu, który finansuje konkretne zadanie jest to nie do przyjęcia. Nie uważam, aby samorząd finansował nam nakładkę na ul. Gawłowskiej skoro pieniądze na tę nakładkę zabezpieczyliśmy we własnym budżecie. Bilansuje nam się całe zadanie inwestycyjne, do nikogo nie musimy wyciągać ręki o dodatkowe pieniądze, bo w informacji z realizacji uchwał napisano, że zrealizujemy tę inwestycję z własnych środków, mimo, że nie otrzymaliśmy (był złożony wniosek) dofinansowania na tę inwestycję. Ja dysponuję również oświadczeniem inwestora, który chce realizować w obrębie tego skrzyżowania inwestycję pn. Budowa pawilonu handlowego. Radny zacytował część tego oświadczenia z dnia 28.03.2012r. „niniejszym oświadczamy, że jesteśmy gotowi podjąć działania związane z realizacją decyzji nr 3/2012 o warunkach zabudowy z dnia 19 stycznia br. w zakresie robót w granicach pasa drogowego ul. Gawłowskiej-Płockiej w terminach wyznaczonych haromonogramem realizacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Gawłowskiej z droga gminną ul. Płocką w Sochaczewie opracowanym przez PZD. Jednocześnie informujemy, że zrealizowanie przebudowy skrzyżowania przed planowaną przez nas budową obiektu handlowego ułatwi obsługę komunikacyjną inwestycji w trakcie jej trwania a jednocześnie zminimalizuje uciążliwości związane z utrudnieniami w ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu spowodowane intensyfikacją   ruchu samochodów obsługujących budowę”.   Mamy, zatem kolejnego inwestora, który za własne pieniądze chce zrobić tzw. prawoskręt na tym skrzyżowaniu. Dziwi mnie to, że unikamy realizacji tej inwestycji. Ja nie będę się rozwodził nad tą sprawą, ale zacytuję słowa Wiceprzewodniczącego Rady J. Łopaty, które padły dzisiaj na tej sali – jesteśmy od tego, aby budować, bez względu na to czy jesteśmy w koalicji czy opozycji”.

 

Głos zabrał Wicestarosta J. Ciura odniósł się do wypowiedzi Radnego Dobrowolskiego stwierdzając, „demagogia, demagogia, demagogia – przestańmy. Pani dyrektor PZD, Pan Starosta Koryś i ja usiedliśmy w miesiącu listopadzie ubiegłego roku z dżentelmenem p. Burmistrzem, ustaliliśmy zasady gry  i w czasie gry została piłka zmieniona, gra się zmieniła. W związku z tym nie rozumiem Pańskiego wystąpienia. Było ustalone. Pan nie był przy tych rozmowach. Są świadkowie, jesteśmy w trójkę, cieszyliśmy się, że będziemy razem robić ul. Staszica i ul. Gawłowską. Byliśmy b. zadowoleni z tego powodu. W związku z tym chcieliśmy realizować skrzyżowanie jak i przebudowę ul. Gawłowskiej, całej ulicy łącznie ze światłami. W związku z tym może poczekajmy, przestańmy dyskutować na ten temat, żeby nie „zaorać” tematu, poczekajmy na Burmistrza, na spotkanie, które ma nastąpić, na dżentelmena i zakończymy rozmowę, bo to do niczego nie doprowadzi, będzie tylko „pyskówka”, pogadamy sobie i po co? Jest przewidziane spotkanie w przyszłym tygodniu, uważam, że na ten temat zakończymy rozmowę, uważam, że  jak dżentelmeni  rozpoczęli rozmowę tak ją skończą w sposób prawidłowy i będzie przebudowa ul. Gawłowskiej  jak i dalsze zadania, które były ustalone na okres trzech lat. Takie porozumienie na okres trzech lat zawarliśmy. Jest tu świadek jeden, drugi, trzeci. Szkoda, że Pan Burmistrz sam nie przychodzi, bardzo proszę na przyszłość przyjść z Burmistrzem, bo Pan jest „prawą ręką”, proszę bardzo. Dogadamy temat. Nie ma problemu Panie Darku”.   

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zaapelowała do Radnych, aby ustosunkowali się do powyższego tematu merytorycznie. Będzie spotkanie z p. Burmistrzem, myślę, że każdemu z nas tym bardziej radnym z miasta zależy na tym, żeby rozwiązać ten problem.  Ja sama jestem zaskoczona, iż tak się zmieniło w tej sprawie. Uważam, że niezbędne jest spotkanie p. Burmistrza z p. dyrektor PZD i Starostą. Wówczas ustosunkują się Państwo, wyjaśnią i wtedy będziemy Radę informować.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski powiedział, „iż on reprezentuje Radę i mieszkańców i informacja Pana Starosty, że jestem „prawą ręką” i w kuluarach rozgrywamy jakieś … , wie Pan to nie jest tajemnica, jesteśmy w samorządzie, wszystkie dokumenty są dostępne dla każdego i tajemnic nie ma, zarówno finansowych i jeśli chodzi o dokumenty. Dany Wydział na życzenie, takie dokumenty udostępnia a po prostu mnie zależy na zrealizowaniu inwestycji a nie na „gierkach politycznych”, dlatego pozwoliłem sobie na pewien trud i takie dokumenty dzisiaj posiadam. Panie Starosto cieszę się z tej deklaracji, Pani Przewodnicząca też pewne deklaracje złożyła i ja w tym momencie zakończę dyskusję na temat ul. Gawłowskiej i będę Panią Przewodniczącą trzymał za słowo, że ta inwestycja doczeka się realizacji w krótkim okresie czasu. Szanowni Państwo jesteśmy tu po to na tej sali, aby nie grać w piłkę nożną, nie grać w gry polityczne  a realizować pewne inwestycje, które są nieodzowne i niezbędne dla mieszkańców zarówno miasta jak i powiatu”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska nadmieniła, że zależy Panu Radnemu i Wicestaroście J. Ciurze bardziej zależy, bo on tam mieszka.

 

Głos zabrał Radny A. Grabarek powiedział, że dla jego wyborców, mieszkańców gm. Rybno, Iłów i Młodzieszyn wjazd do Sochaczewa jest nieodłącznie związany, (w większości, ja nie mówię, że wszyscy) z wjazdem od strony ul. Płockiej. Wszyscy z wielkim zadowoleniem cieszyli się z tych informacji prasowych, mnie pytali i cieszyli się, że będzie wreszcie można po ludzku prosto przejechać ul. Płocką. Teraz, kiedy się pojawiły, jakieś informacje prasowe, ja przede wszystkim chciałbym tutaj prosić, że dla większości tamtych mieszkańców najważniejsze jest skrzyżowanie. Nie wiem, co ma być pierwsze. Ja chciałbym, aby wszystko było na raz, ale najważniejsze jest tak naprawdę skrzyżowanie. To jest przede wszystkim bezpieczeństwo. W imieniu mieszkańców o to się przede wszystkim zwracam.

 

Głos zabrał Radny T. Przywoźny odnośnie pkt 20 Informacji podpunktu dotyczącego powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych, składane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapytał, czy Rada Powiatu ma swojego członka w tej komisji i jeśli taka osoba to, kto to jest.

 

Starosta T. Koryś udzielił odpowiedzi na pytania:

 • Odnośnie pkt 1 Informacji – wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szpitala.

Pan Starosta poinformował, iż dzisiaj mija termin składania ofert, do chwili wyjścia na sesję złożono 4 oferty. Nie wiem, czy do godz. 1600 wpłynie jeszcze jakaś oferta. W poniedziałek o godz. 830 odbędzie się pierwsze posiedzenie zgodnie z wymogami.

 

 • Odnośnie pkt 4 – wysokość miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca DPS i DD w 2012 roku.

Pan Starosta poinformował, iż w DPS stawka wynosi 2.900zł a w DD 3.415zł.

 

 • Odnośnie pkt 10 -  dotyczącego etatowego członka Zarządu Powiatu.

Pan Starosta poinformował, iż Zarząd wskazał na etatowego członka Zarządu Pana Przemysława Gaika. Zakres obowiązków – Wydział Rozwoju i inwestycje i Wydział Komunikacji. O element wynagrodzenia proszę  kontaktować się z zainteresowanym, gdyż ja nie mogę go ujawniać.

 

 

 • Odnośnie pkt 13 dotyczącego ul. Gawłowskiej Starosta powiedział, iż tak jak mówiła p. dyrektor PZD i Wicestarosta dojdzie do spotkania, ja osobiście jestem z Burmistrzem umówiony. 

Ja powiem, z czego to zamieszanie się tak naprawdę wzięło. „Pamiętamy, że składaliśmy wniosek o środki z tzw. schetynówki – do przebudowy dróg lokalnych, wniosek nie znalazł akceptacji. My z Burmistrzem zapisaliśmy jasno, klarownie, że finansujemy inwestycję po połowie. Ja rozumiem, że jeżeli wniosek nie przeszedł to finansujemy po połowie. Połowa byłaby taka, że do podziału byłoby 70% a nie 100%.  Kwota pojawi się w momencie przetargu. W między czasie pojawił się wykonawca, który będzie wykonywał inwestycję w okolicy skrzyżowania. Trudno powiedzieć, jaka to będzie firma, ale na pewno handlowa. To, co cytował Radny a mianowicie oświadczenie wykonawcy tej inwestycji handlowej to chcę powiedzieć, że my wcześniej mięliśmy spotkanie m.in. z tym Panem, on nam wyraźnie powiedział, że najpierw on będzie realizował swoją inwestycję a dopiero w drugim etapie będzie realizował rozwiązania, które mu narzuciliśmy, czyli na odcinku od ul. Hugo Badera do ul. Płockiej z rozwiązaniem rozjazdu na ul. Płockiej. Następnie pojawiło się pismo p. Burmistrza, że nie akceptuje naszych warunków, jeżeli chodzi o porozumienie, że p. Burmistrz przekazuje środki na skrzyżowanie, na rozwiązanie sygnalizacji świetlnej. Myśmy się umawiali, że na całą część ul. Gawłowskiej łącznie z rozwiązaniem infrastruktury skrzyżowania. Takie mięliśmy uzgodnienia. Stąd nasze pismo do p. Burmistrza, że coś się „po drodze” pojawiło. W odpowiedzi p. Burmistrz wystosował nam pismo z załączeniem oświadczenia prywatnego inwestora, który będzie realizował to zadanie, że ten inwestor b. chętnie wcześniej to zadanie wykona. Nie wiem czy Państwo wiedzą, że po stronie tego inwestora są sygnalizatory, które zabezpieczają stronę powiatu. Pan Burmistrz deklarując środki na rozwiązanie skrzyżowania przekazuje je na własną drogę a nie w partnerstwie z powiatem, bez kolejnej złotówki dołożonej do drogi powiatowej, czyli ul. Gawłowskiej. To są rzeczy prawdziwe, posiadam pismo p. Burmistrza. Ja myślę, że nie dyskutujmy tu dalej, choć to pismo mogę pokazać. Uważam, że do spotkania musi dojść  i wówczas się domówimy”.

Pan Starosta przypomniał, powołując się na pamięć Radnych z poprzednich kadencji, że „w poprzednich kadencjach głównym tematem był chodnik przy ul. Gawłowskiej. Nie było przebudowy tej ulicy a chodziło o chodnik, szczególnie spotęgowane to było nieszczęśliwymi wypadkami na tej ulicy. Przebudowę ul. Gawłowskiej rozpoczynaliśmy od Żukowa, czyli na terenie gm. Sochaczew. Potem udało się w ramach środków, RPO zrobić tę ulicę aż do ul. Batalionów Chłopskich. Zrealizowano ten etap bez udziału środków innego samorządu. Pierwsza część na terenie gm. Sochaczew była z udziałem środków tej gminy plus pozyskane przez nas środki ze środków Marszałka Województwa. Obecnie byłby ostatni etap prac na tej ulicy łącznie z rozwiązaniem sygnalizacji świetlnej i chyba niepotrzebnie ta sytuacja powstała, może w ferworze różnych prac ten błąd powstał. Zobaczymy po spotkaniu z p. Burmistrzem czy podtrzyma te swoje stwierdzenia zawarte w piśmie. Ja jestem dobrej myśli, jeżeli mamy kontynuować inne inwestycje. No, bo jak my możemy teraz spojrzeć w oczy samorządowi gm. Nowa Sucha, który wykłada 1 mln.zł do budowy mostu a miasto Sochaczew ani złotówki do ulicy powiatowej Pozostawiam to bez odpowiedzi i uważam, że na tym etapie nie ma, co dalej dyskutować”.

 

 • Odnośnie pkt 11 dotyczącego zabezpieczenia utwardzonych miejsc postojowych w związku z przeniesieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do nowej siedziby i  kosztów dokumentacji dla tego zadania p. Starosta poinformował, iż jest to kwota ok. 8.000zł. .

 

 • Odnośnie pkt 18 dotyczącego wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego o przekazanie samorządowi powiatowemu Biblioteki Pedagogicznej.

Pan Starosta powiedział, iż Zarząd Powiatu zajął się tym tematem, nie podejmując żadnych decyzji. Najpierw musieliśmy rozstrzygnąć możliwości prawne, bo my ze swoich środków dokładamy do Biblioteki Miejskiej, która realizuje zadania powiatowe – ok. 55.000zł na ten rok. Do Biblioteki Pedagogicznej dołożyć nie możemy. Jeden z samorządów powiatowych podjął się takiego wyzwania Marszałka, jest to powiat piaseczyński – przejął on Bibliotekę Pedagogiczną ale nie prowadzi jej lecz przekształcił ją w Publiczną Bibliotekę  Powiatową.

My prowadzimy rozmowy w tej sprawie, rozmawialiśmy z Radnym Wojewódzkim, w piątek będziemy rozmawiać z Marszałkiem Województwa. Urząd Marszałkowski posiada obiekty kubaturowe na naszym terenie i może z któregoś rozwiązania skorzystamy. Rozważamy też zwrócenie się o obniżenie dotychczasowego czynszu, który nalicza spółdzielnia mieszkaniowa za dotychczas wynajmowane pomieszczenia przez Bibliotekę. Pan Starosta nadmienił, iż obecna wysokość czynszu jest jednym z największych czynszów w powiecie sochaczewskim, bo prawie 380 tys. zł.

 

Odnośnie pkt 20 Pan Starosta poinformował, iż odpowiedzi udzieli  Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Zbigniew Madej.

 

Z sali zabrano głos z pytaniem o wynagrodzenie etatowego członka Zarządu p. P. Gaika.

 

Pan Starosta powiedział, iż nie może podawać wysokości wynagrodzenia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że nie można podać wynagrodzenia tak samo jak i Pani Radnej wynagrodzenia nie możemy podać i zapytała Radnej Fastyn, czy chciałaby podać swoje wynagrodzenie do wiadomości.  Ja do Pani mówię stwierdziła Przewodnicząca.

 

Radna B. Fastyn zapytała, jakie środki zaplanowano w tegorocznym budżecie na to wynagrodzenie i skąd zostały przesunięte, bo przecież nie były zaplanowane.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska stwierdziła, że cieszy się, że Pani Radna zabrała głos.

 

Pan Starosta poinformował, iż nie zostały jeszcze żadne środki przesunięte, jeszcze żadne operacje na ten temat nie zostały poczynione.

 

Głos zabrał Radny A. Grabarek zwrócił się do p. Starosty i powiedział, że z jednym się nie może zgodzić. Mianowicie, jeśli się nie mylę ul. Płocka jest ulica miejską natomiast ul. Gawłowska jest ulicą powiatową. Natomiast rozwiązanie skrzyżowania należy do zarządcy wyższego rzędu i myślę, że tak naprawdę mało ważne jest czyje jest skrzyżowanie, ale zróbcie wszystko, żebyśmy my od tamtej strony mogli logicznie wjeżdżać.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zwróciła się do Radnego Grabarka i stwierdziła, że dołączył Pan do radnych miejskich i będziemy o to walczyć.

 

Radny B. Jakubowski zabierając głos z sali powiedział, iż ważne są rozwiązania, o których dyskutujemy, ale  nie należy zapominać o powiecie. Aby te warunki były jednakowe.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu p. Zbigniewowi Madejowi, który poinformował odnośnie pkt 20 informacji. Komisja konkursowa składa się z 4 osób w tym 3 przedstawicieli organu wykonawczego i 1 przedstawiciela organizacji pozarządowej. Wymóg ustawowy nakazuje, aby w komisji był przedstawiciel organizacji pozarządowej i taki był.

Nie ma przeszkód, aby w przyszłym roku organ wykonawczy powołał przedstawiciela Rady Powiatu do komisji.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski powiedział, iż chce poinformować Radnych, iż skrzyżowanie dróg Gawłowska – Płocka jest Powiatu. Radny powiedział cyt. „szacunkowa wartość zadania stanowiącego przedmiotową umowę wynosi 400tys. zł.”. Mówimy o skrzyżowaniu ul. Gawłowska – Płocka. Jeżeli później strony uznają, że ul. Gawłowską chce się partycypować, gdyby te koszty przerosły 400tys.zł, bo mówimy o nakładce  na odcinku ul. Gawłowskiej to jeśli całość inwestycji skalkulowałaby się powyżej 100tys.zł to mamy jeszcze trzeciego potencjalnego inwestora, który do tej inwestycji się dokłada. Mówiąc szczerze to dopiero wyłonienie wykonawcy wskaże, jakie będą całkowite koszty tej inwestycji. Natomiast 400tys. zł jest na roboty, które są praktycznie na naszej powiatowej drodze.  Skrzyżowanie należy do powiatu”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska powiedziała, że my to wiemy i czekamy na spotkanie.

 

Wicestarosta J. Ciura zabierając głos zapytał Radnego D. Dobrowolskiego, czy widział  dokumentację związaną ze skrzyżowaniem? Nadmienił, iż rozwiązanie samej ul. Gawłowskiej nic nie daje. To musi być rozwiązanie zjazdu z Łowicza, zjazdu z Kątów a nie tylko z ul Gawłowskiej. Zwrócił się do Radnego Dobrowolskiego „Panie Radny przestańmy, to nic nie da. Tam jest kompleksowe rozwiązanie z każdej strony. Jak Pan ma wszystkie dokumenty to proszę zobaczyć”.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska powiedziała, żeby nie przedłużać tej rozmowy, poczekajmy na spotkanie i o tym poinformujemy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska nadmieniła, iż nam wszystkim zależy, aby tę inwestycję wykonać.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zaapelowała o zakończenie dyskusji przy stole.

 

 

Ad. pkt 12.     Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie pomiędzy sesjami, jako Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu uczestniczyliśmy w imprezach organizowanych przez placówki powiatu sochaczewskiego i tak:

- w uroczystym wręczeniu stypendiów brała udział Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani J. Popiołek,

- Brałyśmy udział w spektaklu w ZSS w Erminowie z okazji Świąt Wielkanocnych,

-  w spotkaniach Wielkanocnych w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie uczestniczyłam ja i Wiceprzewodniczący J. Łopata,

- uczestniczyliśmy w powiatowej imprezie „Wielkanocne Tradycje” w Chabrowym Dworku,  która objęta była patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady Powiatu wpłynęły życzenia wielkanocne dla całej Rady, za które podziękowała w imieniu wszystkich Radnych.

 

Życzenia przekazali nam:

1.      Poseł na Sejm – Maciej Małecki.

2.      Biskup Łowicki Andrzej Dziuba.

3.      Poseł na Sejm – Marek Opioła.

4.      Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Franciszek Pasiak.

5.      Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki w Sochaczewie

6.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pani Maria Olędzka.

7.      Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego – Pan Waldemar Orliński.

8.      Dyrekcja i pracownicy PCPR

9.      Kierownik i pracownicy POIK

10.  Dyrektor – Małgorzata Dębowska – oraz pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

11.  Przewodniczący Rady Gminy - Wiesław Olczak i Wójt Gminy Młodzieszyn - Joanna Szymańska.

12.  Przewodniczący Mariusz Mikulski i Wójt Rady Gminy Nowa Sucha Maciej Mońka.

13.  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy oraz Młodzież Zespołu Szkół w Teresinie.

14.  W imieniu całej społeczności szkolnej dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Pani  Julia Jakubowska.

15.  Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

16.  Dyrektor ZS RCKU w Sochaczewie Pan Dariusz Miłkowski.

17.  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie Pan Adam Radożycki.

18.  Siostry Niepokalanki.

19.  Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie.

20.  Społeczność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie i dyrektor Aldona Szymańska

21.  Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy S.I. Jutrzenka wraz ze Społecznością WTZ Sochaczew.

22.  Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Pan Jerzy Misiak

23.  Dyrektor i pracownicy MOK w Sochaczewie

24.  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie wraz z pracownikami.

25.  Pracownicy, Kierownictwo oraz dyrekcja MOSiR w Sochaczewie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapytała o pytania.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. pkt 13        Interpelacje i zapytania radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głos zabrał Radny D. Dobrowolski zapytał Pana Starostę, na jakim etapie jest zbycie następujących nieruchomości:

- DPS w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej.

- ZSS w Sochaczewie przy ul. H. Sawickiej.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski i zapytał odnośnie utrzymywania czystości ulic powiatowych na terenie miasta. Pojawia się taka uszczypliwość w stronę powiatu, że zapomina o swoich ulicach na terenie miasta. Myślę tu o ul. Ks. Janusza w okolicach stacji PKP, ul. Staszica i Trojanowskiej. Powiatowa jest chyba ul. Botaniczna i ul. Sienkiewicza, lecz przy stacji trudno jest sprzątać przy tak zaparkowanej ulicy. Chcę zapytać czy jest jakiś harmonogram sprzątania tych ulic.

 

Obrady opuścił Radny J. Chocian. Od tej chwili Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Głos zabrał Radny A. Grabarek zapytał o harmonogram naprawy dróg wiosną na terenie gm. Iłów, Rybno i Młodzieszyn. Byłem na sesji w tych gminach pytano i zgłaszano mi b. zły stan dróg powiatowych te ich terenach.  Chcę prosić o informację na temat harmonogramu naprawy tych dróg, aby móc odpowiedzieć. Chcę wiedzieć, kiedy będą one naprawiane?

 

Głos zabrała Radna A. Ulicka zapytała odnośnie dodatkowych prac w związku z przeniesieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie. Chcę wiedzieć, jakie to będą prace i na jaką kwotę.

 

Głos zabrał Radny T. Przywoźny poprosił o przyspieszenie naprawy drogi w Młodzieszynie w kierunku na Chodaków. Droga ta po prostu się zapadła. Przedwczoraj była tam kolizja całe szczęście, że drobna.

 

Na pytanie Radnej A. Ulickiej odpowiedzi udzielił dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska p. S. Grefkowicz.

Pan dyrektor odpowiedział odnośnie dodatkowych prac w Poradni. Dodatkowe prace zostały wykonane na kwotę ok. 50.000zł. Składało się na to:

- projektant nie przewidział ogrzewania w wiatrołapach i tu wykonano dwie instalacje;

- uwzględniono wnioski dyrektora Poradni o wentylowanie dwóch pomieszczeń;

- dokonano zmiany miejsca lokalizacji serwera;

- dokonano drobnych przebudów dla lepszego funkcjonowania placówki;

- dokonano dostosowania stacji, TRAFO, która jest na terenie powierzchni Poradni (zmieniony został układ wentylowania).

Jeśli chodzi o zbycie nieruchomości przy DPS i ZSS w Sochaczewie to Zarząd Powiatu ogłosił kolejne rokowania, termin rokowań upłynął 11.04.br., potencjalni oferenci byli zobowiązani do złożenia ofert i wpłacenia zaliczek do dnia 6.04.br., żadna oferta i zaliczka nie wpłynęła. Myślę, że na kolejnym posiedzeniu Zarządu zostanie zadecydowane o dalszych działaniach związanych z tymi nieruchomościami.

 

Pani M. Dębowska dyrektor PZD odpowiedziała na pytania odnośnie dróg i ulic powiatowych. Przed świętami został ustalony harmonogram sprzątnięcia dróg i ulic miejskich przy krawężnikach.  Obecnie finalizujemy te prace. Część tych robót została wykonana na zlecenie a część siłami własnymi pracowników PZD. Ulica Staszica wysprzątana była przed świętami, ul. Młynarska i Trojanowska jest w trakcie sprzątania. Ulica Towarowa, Sienkiewicza, Botaniczna,  Inżynierska i Boryszewska jest obecnie sprzątana przez pracowników PZD. Ulica Gawłowska również została wysprzątana. Nie ukrywam, że sprzątaliśmy przez tzw. "łopatowanie", ale możecie Państwo stwierdzić ponowne zanieczyszczenie tych ulic. Nie wynika to z faktu nienależytego wykonania robót, ale z faktu np. na ul. Gawłowskiej prowadzone są prace z zakresu kanalizacji sanitarnej i nanoszona jest przez samochody ziemia z tych robót. Nie jesteśmy w stanie utrzymać porządku na bieżąco na tej ulicy (w każdym kierunku). To samo dotyczy ul. Towarowej, ponieważ ze stacji kolejowej transportowane jest kruszywo na budowę autostrady. Samochody transportujące zanieczyszczają ul. Towarową, rozmawialiśmy i nadal rozmawiamy z firmą  przewożącą te kruszywa w uzgodnieniu z policją o bieżące sprzątanie ulicy Towarowej ale obecnie zmieniła się firma i podejmiemy rozmowy z tą firmą. Pani dyrektor poinformowała, iż drogi powiatowe krzyżują się z drogami gruntowymi i również są zanieczyszczane przez samochody, wyjeżdżające z tych dróg. To wpływa na stan naszych dróg.

Remonty cząstkowe dróg po zimie. Jesteśmy na etapie przeglądu tych dróg. Niezależnie od tego realizujemy roboty w zakresie przeglądów. Aktualnie remontujemy drogę Ruszki-Rybno, remontowaliśmy ul. Wyzwolenia w ciągu drogi Iłów-Młodzieszyn i sukcesywnie będziemy prowadzić prace remontowe. PZD posiada zamiatarkę, ale została ona zamontowana na widłach naszej koparko-ładowarki. Nie bardzo nam się ten sposób zamontowania sprawdza. Jest ona mało stabilna. Producent dopuszcza taki sposób montażu zamiatarki, ale jeśli nam się nie uda ten sposób wykorzystania zamiatarki to spróbujemy dorobić szybkozłącza, które spowodują, że będzie ona stabilniejsza. Mamy w planach raz w miesiącu tę zamiatarkę wykorzystywać.

 

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 14.     Wnioski i oświadczenia radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 15.     Sprawy różne

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zapytała o głosy w sprawach różnych.

 

Głos zabrał Radny J. Żelichowski nawiązał do nieudanego podejścia o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Miałem dużą nadzieję, że uda się zdobyć to dofinansowanie na termomodernizację obiektów ZS RCKU. Niestety nic z tego nie wyszło, ale pozytywną dobrą informacją jest to, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o częściowym realizowaniu zadania związanego z ociepleniem dachów tej placówki.

Chciałbym podzielić się z Zarządem informacją z dnia 8.04.br., która pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska a mianowicie, iż uruchamiana jest kolejna edycja, ona rusza w miesiącu maju. Chciałbym uczulić i prosić, aby spróbować potraktować temat trochę szerzej, gdyż w informacji mówi się również o szpitalu. O takich możliwościach, aby łączyć inwestycje nie tylko oświatowe. Jest do termomodernizacji duża część tamtego obiektu a propozycja jest taka, że udział własny wynosiłby 10% natomiast 30% mogłaby stanowić dotacja a pozostałą część pożyczka, która byłaby spłacana z efektu ekologicznego, jaki uzyskuje się. Takie są założenia. Myślę, że warto byłoby spróbować podejść do tego tematu trochę szerzej, bo tu progi inwestycyjne są istotne, minimum 2 mln. zł  są wskazane dla takiego wniosku. Jeśli byłoby to potraktowane szerzej, a wiem, że taki wniosek był składany przez gminy, które razem połączyły siły i przebrnęły przez „sito” NFOŚ. Wierzę, że Zarząd nie przepuści tej okazji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poinformowała, iż do Radnych Rady powiatu wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego.

Z tego pisma wynika, że grupa Radnych złożyła wniosek z zarzutami do Pana Wojewody celem sprawdzenia podjętej przez nas uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego J. Łopatę o odczytanie powyższego pisma. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 16.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poinformowała, iż Stowarzyszenie Mieszkańców Boryszewa i Zatorza wystosowało pismo do Starostwa a nam przekazało je do wiadomości Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego J. Łopatę o odczytanie powyższego pisma. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 17.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poinformowała, iż wpłynęło również pismo Komendy Powiatowej Policji, jest ono skierowane do Pana Starosty oraz do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Ja to pismo skieruję do Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu a obecnie poprosiła Wiceprzewodniczącego RP o jego odczytanie.

Wiceprzewodniczący RP J. Łopata odczytał powyższe pismo. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 18.

 

Kolejne pismo, które wpłynęło do Przewodniczącej Rady Powiatu to pismo Kierownika Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sochaczewie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego J. Łopatę o odczytanie powyższego pisma. Pismo w załączeniu – Załącznik Nr 19.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska udzieliła głosu Wicestaroście J. Ciurze, który powiedział, iż trudno, aby nie odpowiedzieć na pismo Stowarzyszenia, które za wszelką cenę chce, by  powstały na obwodnicy ekrany. Wicestarosta poinformował, iż od miesiąca budowane są ekrany przez Generalną Dyrekcję, demontowane są stare a zakładane nowe.

Chcę poinformować, iż powstały dwie grupy osób w tym grupa przeciwników budowy ekranów. Są to osoby, które mieszkają przy obwodnicy i mają usługi przy tej obwodnicy. Jest to grupa, która nie chce tych ekranów i tu się staje problem, bo przychodzą do nas, protestują, że  nie chcą ekranów. My nie możemy od tego odstąpić, po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy wykonawcą, właścicielem drogi ani terenu ani nie wydawaliśmy pozwolenia na budowę tych ekranów. Pozwolenie na budowę wydał Wojewoda. W związku z tym jesteśmy w trudnej sytuacji. Niemniej realizujemy to, co Stowarzyszenie sobie wywalczyło przez kilka lat, czyli powstają ekrany przy obwodnicy.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska przypomniała o obowiązku składania przez Radnych oświadczeń majątkowych za 2011 rok w terminie do 30.04.2012r.

Oświadczenie wg stanu na dzień 31.12.2011r. należy złożyć w Biurze Rady.  Oświadczenie w dwóch egzemplarzach należy złożyć wraz z kopią zeznania podatkowego z wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni.

 

Ad. pkt 16.            Zakończenie obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad XV Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „ Zamykam obrady XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1900.

 

Protokołowała: Anna Szymańska

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 13:16:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 13:16:26
 • Liczba odsłon: 1382
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459404]

przewiń do góry