XIV Sesja Rady Powiatu 29.05.2020r. g. 11.00

 

Porządek obrad:


1.     Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.

4.      Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2019 roku:

a)   rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu, w tym debata nad raportem;

b)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

5.   Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i  informacją o stanie mienia powiatu oraz sprawozdaniem z prac Wydziałów Starostwa Powiatowego.

6.   Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2019, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i wniosku w sprawie absolutorium.

7.      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2019 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8.      Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

11.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)     zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b)     zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020;

c)      przekazania skarg organowi właściwemu do ich rozpatrzenia;   

d)     rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

e)     pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

f)      przekazania wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia;

g)     pozostawienia skargi bez rozpoznania;

h)   założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Sochaczewie i włączenia jej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie ;

i)   zwiększenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych;

j)   określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku;

k)     oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2019 rok;

l)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r. - (sprawozdanie do wglądu w biurze Rady Powiatu)

12.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie za 2019 rok.

13.   Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim za 2019 rok.

14.   Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu służącemu działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie za rok 2019.

15.   Przedstawienie informacji o działalności placówek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Sochaczewski w 2019 roku.

16.   Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2019 rok.

17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu   Sochaczewskiego z  organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

18.   Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Sochaczewskim w 2019 roku.

19.   Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

20.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

21.   Wnioski i oświadczenia radnych.

22.   Sprawy różne.

23.   Zakończenie obrad.

 

Wyniki głosowań:

głosowanie wniosek formalny 1 link

głosowanie pkt 2 link

głosowanie pkt 3 - link

głosowanie pkt 4b) - link

głosowanie pkt 9 - link

głosowanie pkt 10 link

głosowanie pkt 11a) - link

głosowanie pkt 11b) link

głosowanie pkt 11c) link

głosowanie wniosek formalny 2 link

głosowanie pkt 11d) link

głosowanie pkt 11e) link

głosowanie pkt 11f) link

głosowanie pkt 11g) link

głosowanie pkt 11h) link

głosowanie pkt 11i) link

głosowanie pkt 11j) link

głosowanie pkt 11k) link

głosowanie pkt 11l) link

 

Protokół: - link

Nagranie: - link

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-01 12:25:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-07 15:17:32
  • Liczba odsłon: 959
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459351]

przewiń do góry