Protokół  Nr XII/2011

 

 

z obrad  XII Sesji IV kadencji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu  30 grudnia 2011 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65

 

 

 

 

Tematyka  Sesji:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XI sesji.

4.      Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok:

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b)     odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032;

c)      odczytanie opinii komisji stałych;

d)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

e)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

f)       odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

h)     podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012;

i)        podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032.

5.      Informacje z Prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.      Interpelacje i zapytania radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia radnych.

9.      Sprawy różne.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XII/2011

 

z obrad XII Sesji Rady Powiatu  w Sochaczewie, która odbyła się  w dniu

30.12.2011 r.  o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

                              W posiedzeniu XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 30.12.2011 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 21 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania uchwał.

 

Lista obecności Radnych - Załącznik Nr 1.

 

Zaproszeni  goście:

 

Starosta Sochaczewski                                Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                         Janusz Ciura

Wójt Gminy Nowa Sucha                           Maciej Mońka

Sekretarz  Starostwa                                   Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                   Teresa Pawelak

Radca Prawny                                             Grażyna Błaszczyk

Komendant Powiatowej Policji                              Janusz Patury

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie              Franciszek Pasiak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   Małgorzata Dębowska

Dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie Maria Olędzka

Dyrektor PUP                                              Krzysztof Wasilewski

Kierownik POIK                              Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                Adam Radożycki

Dyrektor ZS CKP w Sochaczewie             Julia Jakubowska

Dyrektor ZS w Sochaczewie                                   Hanna Bonecka

Dyrektor ZSS w Erminowie                                   Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                        Bogusław Bęzel

 

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                       Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu               Paweł Masłowski

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki

Nieruchomościami                            Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki          Marcin Podsędek

Dyrektor PCPR                                           Barbara Bogiel

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

 i Spraw Obronnych                        Tadeusz Jaworski

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej            Zbigniew Madej

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                    Krystyna Łapczyńska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego                  Waldemar Orliński

Redakcja Ziemi Sochaczewskiej                            Jolanta Sosnowska

Redakcja Ekspressu Sochaczewskiego                  Paulina Dyczewska

 

Lista obecności gości w załączeniu - Załącznik Nr 2.

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

                    Otwarcia obrad XII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska  stwierdzając "Otwieram  obrady XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska przywitała wszystkich Radnych Rady Powiatu, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Januszem Ciurą, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów, przedstawicieli związków zawodowych oraz pozostałych zaproszonych gości, jak również media.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska na podstawie listy obecności stwierdziła, iż w sesji udział bierze 21 Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska stwierdziła, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XII Sesji Budżetowej Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała, że proponowany porządek obrad XII Sesji Budżetowej został dostarczony Radnym w ustawowym terminie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytała o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska uwag i propozycji nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska odczytała proponowany porządek obrad XII Sesji Budżetowej.


Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu:

 

1.Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji.

4.Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok:

a)      odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b)     odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032;

c)      odczytanie opinii komisji stałych;

d)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

e)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej;

f)       odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

h)     podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012;

i)        podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032.]

5.Informacje z Prac Zarządu Powiatu między sesjami.

6.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Wnioski i oświadczenia radnych.

9.Sprawy różne.

10.Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Popiołek o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na XII Sesji Rady Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska przyjęcie porządku obrad XII Sesji Budżetowej Rady Powiatu w Sochaczewie poddała go pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 21 Radnych.

"Za"                              głosowało  21  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 21 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 3)     Przyjęcie protokołu z XI  sesji

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała, że protokół z obrad XI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie zostały zgłoszone do niego żadne uwagi. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała o uwagi do protokołu z obrad XI Sesji Rady Powiatu.

 

Głos zabrał Radny p. S. Ziółkowski, który powiedział, że ma przed sobą program dzisiejszej sesji i nie ma w nim takiego punktu, który mówi o przyjęciu protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska wyjaśniła Radnemu aby spojrzał na drugą kartkę o zwołaniu Sesji Budżetowej i tam na pewno znajduje się ten punkt.

 

Radny p. S. Ziółkowski przeprosił i powiedział, że chciał jedynie wyjaśnić tę sprawę. „A jeśli chodzi o protokół z XI Sesji, jest tam pewne przekłamanie, a raczej pomyłka. Chciałem więc złożyć poprawkę, a mianowicie w pkt. 8 protokołu z XI Sesji, gdzie znajduje się jedynie moja wypowiedź. W trzecim akapicie jest zdanie, które brzmi: „Radny złożył wniosek, aby zarządzający Starostwem Powiatowym niezwłocznie doprowadzili do wypełnienia wymogów tej Ustawy i stanęli na przeszkodzie nieprzestrzegania prawa w Starostwie”. Oczywiście nie chodziło mi o to żeby ktokolwiek stawał na przeszkodzie do przestrzegania prawa w Starostwie i prosiłbym aby to zmienić na „ i nie stali na przeszkodzie do przestrzegania prawa w Starostwie”. Ale jeśli nie mamy, aż tak zasadniczo zmieniać tego zdania to prosiłbym o tą drobna poprawkę. Prosiłbym, aby tę poprawkę zamieścić w protokole z XI Sesji, która odbyła się 07 grudnia nanieść”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapewniła Radnego, że poprawka zostanie naniesiona.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapytała o dalsze uwagi dotyczące protokołu z XI Sesji.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Powiatu poddała pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            4 Radnych

 

Protokół z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

 

 

 

Ad. pkt 4a)    Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok: odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska wyjaśniła, że prace prowadzone nad Budżetem Powiatu  na rok 2012 były prowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Sochaczewie z dn. 30 września 2010 roku w sprawie programu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej został dostarczony Radnym w ustawowym terminie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu p. Jana Łopatę o odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p.  J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu            T. Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak wyjaśniła, że na wszystkich komisjach starała się w miarę możliwości przybliżyć Radnym zapisy, które zostały zawarte w projekcie uchwały. „Przypomnę tylko najważniejsze założenia, a więc:

-          Dochody zaplanowane zostały na podstawie wskaźników otrzymanych z Ministerstwa Finansów jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość dochodów zamyka się kwotą 66 740 154 zł. Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 69 991 658 zł z uwzględnieniem wskaźników wzrostu cen i usług – 2,8 %. Jak również przewidywanej podwyżki od 1 września 2012r. w dziale dot. oświaty - 3,8%.

-          Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 4 541 305 zł i są to środki własne, nie uwzględniają one zapisów – środki do pozyskania, stanowią one 6,5% wydatków ogółem i 23,9% wydatków ponoszonych z dochodów własnych.

-          Po stronie przychodowej zapisana została kwota 4 803 075 zł w tym: 3 003 149 zł jako wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń finansowych z lat ubiegłych; 1 799 926 – planowana do zaciągnięcia pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z złożonym wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji CKU

W 2012 roku zaplanowano rozchody w kwocie 1 558 571 zł z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 258 571 zł i wykupu raty emisji obligacji w kwocie 1 300 000 zł.

Planowane zadłużenie w roku 2012 po uwzględnieniu planowanej pożyczki wynosi 14 796 926 zł i w stosunku do planu dochodów wskaźnik zadłużenia wynosi 22,17%.

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak, Przewodnicząca Rady Powiatu     p. H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

 

 

Ad. pkt 4b)    Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok: odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032;


Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu J. Łopatę o odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032..

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu          p. T. Pawelak w celu uzasadnienia projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu p. T. Pawelak przypomniała Radnym najważniejsze punkty w sprawie Uchwały Budżetowej, a teraz chciałaby przybliżyć uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. „Ten projekt zawiera dane, które są zawarte w projekcie uchwały w sprawie budżetu. Zawiera wszystkie zapisy jeśli chodzi o stronę dochodową, stronę wydatkową, stronę przychodową jak również rozchodową. Projekt zawiera przedsięwzięcia, które są planowane na rok bieżący i przedsięwzięcia, które są rozciągnięte w czasie. Na każdej komisji starałam się Radnym przybliżyć zapisy jeśli chodzi o projekt WPF. Jest on skonstruowany do roku 2032 z tego powodu, że do tego właśnie roku zapisane jest poręczenie jakie Powiat udzielił na pożyczkę dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Na wykonanie niektórych punktów powiat nie ma wpływu, a konkretnie chodzi tu o udział powiatu w podatku od osób fizycznych, gdzie dostajemy wytyczne z Ministerstwa Finansów i tak samo jeśli chodzi o wysokość subwencji oświatowej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu p. T. Pawelak przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

 

 

Ad. pkt 4c)                Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok: odczytanie opinii komisji stałych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska powiedziała, że zgodnie z Harmonogramem Pracy Rady Powiatu wszystkie Komisje Stałe Rady Powiatu zaopiniowały Budżet Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok. Opinie poszczególnych Komisji dotyczące budżetu, jak również WPF wpłynęły przez Biuro Rady do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jak również do przewodniczącego Komisji Budżetowej. Opinie wyżej wymienionych Komisji zostały przekazane do Zarządu Powiatu.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poprosiła Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie swych opinii na temat projektu Budżetu Powiatu sochaczewskiego na 2011 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. A. Grabarkowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. A. Grabarek poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 12.12.2011r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032, pozytywnie je zaopiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej p. J. Chocianowi w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. Chocian poinformował, iż Komisja Statutowo-Regulaminowa na posiedzeniu w dniu 05.12.2011r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032, jednogłośnie pozytywnie  je zaopiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki p. T. Głuchowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 -2032.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki                 p. T. Głuchowski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 14.12.2011 r. zapoznała się z projektem budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 r. wraz z  projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032.             

Komisja analizowała projekt budżetu w szczególności w działach: oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.

Komisja po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032 zaopiniowała je pozytywnie w w/w działach.

Komisja zwróciła uwagę, że w działach kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz  kultura fizyczna i sport tak słabego dla oświaty budżetu nie pamięta.

Przewodniczący Komisji p. T. Głuchowski powiedział, że „nie przewiduje się praktycznie żadnych inwestycji na przyszły rok. Przeglądając budżety poszczególnych szkół zauważamy, że zabezpieczone są płace, pochodne płac, fundusz socjalny, zakup energii, paliwa, ponieważ wiadomo, że te rzeczy muszą być zabezpieczone. Jako Komisja zwróciliśmy uwagę zwłaszcza na trzy punkty takie jak: zakup pomocy naukowych, gdzie przewiduje się 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł. Ja naprawdę nie wiem, co za to można kupić. Następnie jest zakup usług remontowych 2000 zł czy 3000 zł to jest naprawdę niewiele. Mamy nadzieję, jako Komisja, że coś się zmieni, tak jak pani Skarbnik powiedziała. Może będą dodatkowe dotacje, powtórne przeliczenia, miejmy nadzieję, bo jest to naprawdę mizerne to co tu zostało nam przedstawione. Byliśmy z Komisją w szkołach i wiemy jakie są potrzeby i jakie są warunki w szkołach. Niestety na to środków nie ma na przyszły rok. Jeśli chodzi o dział dot. kultury fizycznej - 40 000 zł to jest mizeria rzeczywiście bardzo. Na kulturę przeznaczonych jest 20 000 zł i naprawdę nie wiadomo na co to przeznaczyć. Myślę, że dla oświaty to będzie ciężki rok i jest to w zasadzie budżet przetrwania”.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej p. J. Żelichowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 -2032.

Przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej p. J. Żelichowski poinformował, iż Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej na swym posiedzeniu w dniu 07.12.2011r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. T. Przywoźnemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012-2032.                                        

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. T. Przywoźny poinformował, iż Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 09.12.2011r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032,  pozytywnie je zaopiniowała.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. B. Jakubowskiemu w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 -2032.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. B. Jakubowski poinformował, iż Komisja w dniu 15.12.2011r. po omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień odnośnie przedstawionego projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 r. wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032 po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami Komisji stałych Rady Powiatu, pozytywnie          i jednogłośnie go opiniuje.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej p. Z. Pakule w celu wyrażenia opinii Komisji odnośnie projektu budżetu powiatu na 2012 rok wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej p. Z. Pakuła poinformował, iż Komisja Budżetowa na posiedzeniu 16.12.2011r. po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady i omówieniu projektu budżetu powiatu sochaczewskiego na 2012 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032, oraz zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała projekt budżetu powiatu sochaczewskiego na 2012 rok wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032, pozytywnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska w imieniu Prezydium podziękowała wszystkim Komisjom za pracę nad projektem budżetu na rok 2012, a ich Przewodniczącym za dotrzymanie terminów i sprawne zaopiniowanie projektu budżetu.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

Ad. pkt 4d.    Uchwalenie budżetu powiatu sochaczewskiego na 2012 rok: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała, że opinia RIO składa się z uchwały, jak również z uzasadnienia. Zapytała czy Radni zgadzają się na odczyt samej Uchwały bez uzasadnienia.

Rada Powiatu przyjęła przez aklamację propozycję Przewodniczącej Rady Powiatu aby odstąpić od odczytania uzasadnienia.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu p. J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr Pł.501.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt budżetu na 2012 rok został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO odnośnie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok w załączeniu - Załącznik Nr 3.

 

Ad. pkt.4e)     Uchwalenie budżetu powiatu sochaczewskiego na 2012 rok: odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej


Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska zwróciła się do Radnych ponownie z pytaniem czy wyrażają zgodę na odstąpienie od czytania uzasadnienia opinii RIO dot. Wieloletniej Prognozy finansowej.

Rada Powiatu przyjęła przez aklamację propozycję Przewodniczącej Rady Powiatu aby odstąpić od odczytania uzasadnienia.

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu p. J. Łopacie w celu odczytania opinii RIO odnośnie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał Uchwałę Nr Pł.500.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032 został zaopiniowany przez RIO pozytywnie.

 

Uchwała Składu Orzekającego RIO odnośnie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011-2032 w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

Ad. pkt.4f      Uchwalenie budżetu powiatu sochaczewskiego na 2012 rok: odczytanie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska udzieliła głosu Staroście Sochaczewskiemu p. T. Korysiowi w celu odczytania stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji.

 

Starosta p. T. Koryś poinformował, iż Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała do Zarządu Powiatu opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetowej Rady Powiatu dotyczących opinii stałych Komisji Rady odnośnie projektu budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032.

Starosta p. T. Koryś poinformował, że nie pojawiły się wnioski z poszczególnych Komisji więc Zarząd Powiatu nie musiał procedować tej kwestii na swoim posiedzeniu. „W imieniu Zarządu Powiatu, zwracam się z prośbą do wysokiej Rady o uchwalenie Budżetu Powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

 

Ad. pkt 4g)    Uchwalenie budżetu powiatu sochaczewskiego na 2012 rok: dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

 

Głos zabrał Radny p. S. Ziółkowski który powiedział, „w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość chciałem przedstawić Państwu stanowisko odnośnie budżetu. A mianowicie jako Klub będziemy się wstrzymywać od głosu. A uczynimy to tylko ze względu na fakt i wolę realizacji inwestycji, które w budżecie są zapisane. A które, jak do nas dotarła informacja, bez zatwierdzenia tego budżetu mogłyby być nie zrealizowane. Jesteśmy zasadniczo przeciwni budżetowi z tego względu, iż jest to budżet administracyjny. Nastawiany na administrowanie Starostwem Powiatowym, a inwestycji jest niewiele ponieważ zostały poprzekładane na rok 2013 lub 2015. Oczywiście możemy przyjąć, że istnieją czynniki obiektywne, takie że po prostu nie ma pieniędzy i trudno jest je zdobyć. Nie dostrzegamy jednak w tym budżecie żadnych oszczędności o które prosiliśmy. Ja przypomnę, że sam Pan Starosta na posiedzeniu Sądu Pracy uzasadniał zwalnianie ludzi oszczędnościami. W roku Chopinowskim było dużo pracy, późnej było mało pracy, więc ludzi trzeba było zwolnić ponieważ trzeba było oszczędzać. Inną sprawą jest to, że tam tych oszczędności mimo zwolnienia tych ludzi, którzy złożyli wnioski nie było. Dlatego uważamy tak samo, są inwestycje, jest dużo pracy, potrzebne duże nakłady i dużo osób do ich realizacji. W porządku. Kiedyś inwestycje były, teraz ich nie ma. Ja nie mówię, że trzeba zwalniać ludzi. Natomiast oczekujemy już od roku jakiegoś planu oszczędnościowego, jakiejś reorganizacji. Pokazania, że jeżeli jest trudno, to chcemy w ten sposób rozwiązać przez podjęcie oszczędności. Drugą kwestią jaką chciałbym poruszyć to jest dostrzeganie przez nas wielkiej dziury budżetowej, o której nikt nie mówi. Dziurę, którą wiąże z jakąś kreatywną księgowością, ponieważ nie mogę się zgodzić, że inwestycja jaką jest Aleja XX-lecia nie figuruje w tym budżecie. Jakieś tam po prostu wyjaśnienia pani Skarbnik składała. Natomiast fakty są takie, że ta inwestycja została odebrana. Być może pani Skarbnik ma już fakturę. Jak to jest, coś się buduje działają jednostki Starostwa, odbierane są budowy, składane są faktury, a tego nie ma w budżecie. Za chwile w związku z tą inwestycją może być zagrożony nie tylko ten budżet, ale i następne. Z moich informacji jakie posiadam, wykonawca może domagać się kwoty przeszło        3 000 000 zł na dzień dzisiejszy i prawdopodobnie tak właśnie będzie. Natomiast ze strony Zarządu Powiatu jest cisza. Do dnia dzisiejszego nie znamy koncepcji rozstrzygnięcia tego problemu, jest nieustanna gra na zwlokę. Natomiast realia są takie, bo docierają do mnie głosy, z innych komisji, ponieważ w mojej obecności się o tym wprost nie mówi, że były ponoć naliczone kary umowne, że będziemy domagali się odszkodowania, że jeszcze na plus tutaj wyjdziemy. Szanowni Państwo nie słyszałem tego osobiście ale jeżeli takie głosy są, to przepraszam ale te osoby, które takie opinie wyrażają i przedstawiają po prostu się ośmieszają.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poprosiła Radnego o konkretną wypowiedź, a jeśli chce zabrać dłuższy głos, aby wypowiedział się w sprawach różnych.

 

Radny p. S. Ziółkowski odpowiedział, że właśnie mówi o samych konkretach i poprosił by mu nie przerywano wypowiedzi, która jest na temat i kontynuował swoja wypowiedź. „Dlatego z Aleja XX-lecia mamy wielką dziurę, która zagraża temu i przyszłorocznym budżetom. I to jest drugi powód dla którego nie możemy poprzeć tego budżetu. Trzecią sprawą jest sprawa, która również wiąże się z Aleją XX-lecia, ale nie tylko, a mianowicie ja widzę zagrożenia od takiej strony, że nie bardzo według mnie można liczyć na Zarząd, że właśnie ten budżet, który wiąże się z Aleja XX-lecia, nie będzie w stanie go zrealizować. I może to ściśle nie wiąże się z cyframi i liczbami ale wiedzą, którą posiadam chociażby po posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, wskazuje na to, że dochodziło ze strony pracowników organizacyjnych jak i ze strony Zarządu Powiatu do zaniedbań, które ja bym określił jako działania na szkodę Powiatu. Dlatego dzisiaj chcę zasygnalizować, że według mnie ten Zarząd, może się okazać niezdolny do realizacji swoich zadań, do realizacji tego budżetu.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu p. A. Grabarkowi.

 

Radny p. A. Grabarek powiedział, że budżet roku 2012 skrojony jest na miarę takich możliwości, jakie daje ustawa o dochodach i finansach publicznych dla powiatów. „Myślę, że w dochodach niewiele można więcej coś zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, to te wydatki powinny być sprawiedliwiej podzielone. Tak podzielone, aby można było mówić, że nasz Powiat nie cofa się do tyłu, a że zaczyna się rozwijać. Bardzo cieszę się, że w tym budżecie znajduje się inwestycja mostu na rzece Bzurze, termomodernizacja szkoły, że są jakieś zakupy dosyć poważne dla PZD. Jednak tak naprawdę nie ma większych środków na zadania inwestycyjne, na bezpieczeństwo i oświatę, służbę zdrowia. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to oprócz mostu tak naprawdę nie ma żadnych innych inwestycji. Państwo pamiętają, że wielokrotnie składałem wnioski, mówiłem o sytuacji dróg powiatowych w Gminie Iłów. Składałem również wnioski do budżetu na rok 2012 i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi mimo, iż informacja z prac zarządu na poprzedniej sesji mówiła, że Radni dostaną taką informację. Moje pytanie dotyczy tego, jak Zarząd widzi rozwiązanie tego problemu. Otóż Radni Gminy Iłów zrezygnowali z części budowy swoich dróg gminnych na rzecz budowy drogi powiatowej deklarując wstępnie 100 000 zł. Oczywiście drogi Wszeliwy – Kiernozia. Chciałem powiedzieć, że z wielkim smutkiem przyjąłem tez odłożenie za rok inwestycji wykonywanej dokumentacji na drogę powiatową Iłów – Młodzieszyn. Szanowni Państwo myślę, że za rok wcale nie będzie lepiej, a wszystko na to wskazuje, że może być jeszcze trudniej i będziemy musieli znów przekładać na następny rok. Nie będziemy składać wniosku o przesunięcia ponieważ myślę, że Zarząd w trakcie roku naprawdę dokona przesunięć na inwestycje drogowe, bo trudno teraz odrzucić deklaracje konkretnych pieniędzy z gminy, bo jak wytłumaczyć mieszkańcom, że nie chce im się w jakiś sposób pomóc. Mieszkańcy gminy pytają za co my mamy kochać Powiat Sochaczewski. Ja stoję w bardzo trudnej sytuacji, myślę że wszyscy Radni doświadczamy tego na każdej sesji. Czy są możliwości przesunięć, myślę że tak, ja widzę takie możliwości. Nie są one duże i na pewno nie jest łatwo. Ale takie możliwości przesunięć na jedną drobną inwestycję na pewno istnieje. O co gorąco zwracam się do Zarządu Powiatu. Moje stanowisko popiera Klub Sochaczewskiego Forum Samorządowego. W tym stanie rzeczy, jeśli nie ma żadnej inwestycji drogowej w Gminie Iłów – Młodzieszyn będziemy się wstrzymać od głosu”

 

Głos zabrał Radny p. J. Żelichowski – „w swojej niekrótkiej pracy samorządowej widziałem już wiele budżetów i muszę tutaj powiedzieć, z dużym uznaniem dla Zarządu, spoglądam na te propozycje budżetowe na ten rok, gdyż możliwości są rzeczywiście bardzo ograniczone. Mam możliwość porównywać ten budżet z budżetami innych samorządów, gdzie dochody są zdecydowanie większe, a racjonalizm wydatków jest na poziomie porównywalnym z ilością dochodów. Chciałbym tu mocno podkreślić, że można te niewielkie pieniądze jakie są na inwestycje w Powiecie rozdrobnić i pokazać rzeczywiście kilkanaście inwestycji i mówić, że zaawansowanie inwestycyjne jest duże. Ale te okoliczności, które mamy w tym roku i następnym powodują, że Powiat musi bardzo mocno koncentrować swoje wydatki inwestycyjne na dwóch dużych inwestycjach. Jedną z nich jest inwestycja, która nie ulega wątpliwości musi być natychmiast realizowana, a na którą Zarząd czyni duże starania na pozyskanie środków zewnętrznych, jak również pomocy finansowej gminy, której tez nie jest łatwo. Gmina, która w swoim budżecie wyasygnowała środki, myślę tu o remoncie mostu w Kozłowie Szlacheckim, która to inwestycja przekonuje nas że musi być priorytetowo potraktowana w budżecie na 2012 rok. Tak się właśnie stało i stąd można uzasadnić wszystkie inne oczekiwania, które musza być troszeczkę w czasie odłożone. Na pewno w ciągu roku jeśli sytuacja na to pozwoli i będzie ulegała poprawie i środki zewnętrzne będą pozyskiwane, wtedy będzie można te słuszne oczekiwania zgłoszone przez Radnego Andrzeja Grabarka podjąć. Ten temat tez leży na sercu wielu Radnym i o tym w tym roku była również mowa, myślę tu o drodze Iłów – Młodzieszyn. Drugą ważną inwestycją, możliwe że przewodniczącemu Komisji Oświaty mogło to umknąć uwadze a może koncentracja na jednej inwestycji powoduje to, że innej się nie widzi. Mianowicie to, że termomodernizacja ZS CKU jest tez bardzo niezbędną inwestycją i cieszę się że znajduje ona uznanie Zarządu Powiatu i pojawia się w budżecie na 2012 rok. Ja myślę, że realizacja tej inwestycji będzie pewną kwestią dziejową dla tej szkoły. Do dzisiaj po transakcji polegającej na sprzedaży Pól Czerwonkowskich ta szkoła nic z tego nie ma i zrobienie tej inwestycji będzie jakby zamknięciem tamtego etapu. Chciałbym bardzo, pozytywnie głosować za Wieloletnią Prognozą Finansową i myślę, że jakby ten element mi w tym pomoże. Zrealizowanie tej inwestycji będzie zakończeniem moich wątpliwości, które mi ciągle towarzyszą i stąd zawsze się wstrzymuje od głosu, ale to nie jest objaw dezaprobaty z mojej strony dla Zarządu. Uważam, że tamta transakcja bardzo rzutuje również na finansowe możliwości Powiatu dzisiaj. Mogło to być o wiele lepiej zorganizowane aniżeli to się stało. Reasumując środowisko, które ja reprezentuję i z którym konsultuję swoje poczynania, jak najbardziej te wspomniane przeze mnie dwie inwestycje uważa za wyjątkowo ważne i ich zrealizowanie pozwala pozytywnie spoglądać w przyszłość i poprzeć ten budżet przygotowany Zarząd Powiatu.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu p. T. Głuchowski.

 

Radny p. T. Głuchowski – „ja chciałem powiedzieć mojemu przedmówcy jedną rzecz, że nam jako Komisji nie umknęła inwestycja termomodernizacji. Ile lat można o tym mówić, że coś będzie zrobione, a nie jest robione. Tak jak Pan Radny zauważył termomodernizacja miała zostać zrobiona ze środków pochodzących ze sprzedaży Pól Czerwonkowskich. Ta cała sytuacja ciągnie się już 8 lat. Ile można jeszcze o tym mówić. Tym się chwalić, że to się zrobi. Zróbmy to, dopiero się pochwalmy.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy dotyczące tego punktu obrad.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zamknęła dyskusję nad projektem uchwały budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2012 i przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

 

 

 

Ad. pkt 4h)    Uchwalenie budżetu powiatu sochaczewskiego na 2012 rok: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska projekt uchwały budżetu powiatu sochaczewskiego na rok 2012 poddała pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   12 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                              9 Radnych

 

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2012 została przyjęta 12 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”.

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 5.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

Ad. pkt 4i)     Uchwalenie budżetu powiatu sochaczewskiego na 2012 rok: podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 – 2032.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032 poddała pod głosowanie.

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych  21 Radnych.

 

"Za"                              głosowało   11 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                            10 Radnych

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032 została przyjęta 11 głosami „za” przy 10 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych” .

 

Uchwała w załączeniu - Załącznik Nr 6.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Halina Pędziejewska w imieniu Prezydium Rady pogratulowała Zarządowi Powiatu przyjęcia przez Radę  budżetu na 2012 rok. Życzyła dalszych pomysłów, wytrwałości w pozyskiwaniu środków budżetowych, aby Powiat w 2012 roku bez zagrożeń, jak dotychczas mógł realizować swoje zamierzenia, jak również wypełniać powinności na niego nałożone, a także rozwijać się aby służyć jak najlepiej mieszkańcom naszego Powiatu Sochaczewskiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

 

 

Ad. pkt 5.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Staroście p. T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji.

 

Starosta p. T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Następnie Starosta w uzupełnieniu poinformował, że pkt 1. Informacji z prac Zarządu Powiatu dot. zaplanowanego terminu odbioru Alei XX-lecia na 23.12.2012 stał się faktem. Pan Starosta poinformował Radę Powiatu, że 22.12.2012 roku została otwarta oferta na sprzedaż nieruchomości po dawnym DPS na ul. Gawłowskiej i ZS Specjalnych na ul. Ziemowita. Pan Starosta poinformował również, że na przetarg dotyczący DPS-u nie wpłynęła żadna oferta, natomiast na przetarg dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita, wpłynęła jedna oferta. „Wartość tej nieruchomości to 1 000 358 zł, a oferta która się pojawiła, była na kwotę   550 000 zł. Pomimo przeprowadzonych rokowań oferent nie podwyższył tej kwoty, więc Zarząd Powiatu unieważnił przetarg na tę nieruchomość. Nie możemy myśleć o sprzedaży za taka niską kwotę tej nieruchomości. Kolejny przetarg zostanie uruchomiony po aktualizacji ceny przez rzeczoznawcę na poszczególne nieruchomości.” Pan Starosta powiedział, że jeśli Radni będą mieli pytania odnośnie informacji z prac Zarządu to chętnie na nie odpowie.

 

Informacja w załączeniu - Załącznik Nr 7.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu Szymonowi Ziółkowskiemu.

 

Radny p. S. Ziółkowski poprosił o przedstawienie sytuacji związanej z Aleja XX-lecia. „Dokonano odbioru i co dalej panie Starosto. Czy wpłynęła faktura, jaka jest dalsza koncepcja rozwiązania tej sytuacji. Starałem się zrozumieć Zarząd do tej pory i nie wadzić w jakiś tam w Państwa nieformalnych działaniach. Ale dzisiaj chyba nie ma już nic do ukrycia i chyba nie jest tak, że Zarząd Powiatu czekał z chwilą odebrania inwestycji, żeby mieć koncepcję na rozstrzygniecie tego. Nam Radnym należy się informacja jak Zarząd Powiatu zamierza tę sprawę dziury budżetowej rozwiązać, informacja o wielkich zobowiązaniach, jakie mogą na nas spać i wielkich dochodach o jakich Pan Starosta marzy. Jak Zarząd Powiatu zamierza to rozstrzygnąć. Proszę to przedstawić w tej chwili, bo pewnie następna sesja odbędzie się za miesiąc albo jeszcze później. Chciałbym aby pan otwarcie powiedział do protokołu to, o czym Pan mówi do niektórych, o tych odszkodowaniach na które Pan liczy, o tych karach umownych. Dowiedzmy się o tym wszystkim jeśli by Pan zechciał nam o tym wszystkim powiedzieć to będziemy wszyscy bardzo wdzięczni.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poprosiła o udzielenie wyjaśnień Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. M. Dębowską.

 

Dyrektor PZD p. M. Dębowska poinformowała Radnych, że 23.12.2011 roku zostały odebrane prace związane z przebudową Alei XX-lecia przez Komisję. „W dniu wczorajszym wykonawca przedstawił zabezpieczenia wykonania umowy, które obejmowało okres zabezpieczenia o rok wydłużony z uwagi na to, że prace zostały wykonane z rocznym opóźnieniem. Wystawił również faktury, które aktualnie są sprawdzane pod względem zgodności z umową, mamy na to 14 dni.”

 

Głos zabrał Radny p. S. Ziółkowski, który powiedział: „nie wiem czy jeszcze ktoś zaważył, ale odpowiedź na moje pytanie zasadniczo nie padła. Panie Starosto niech Pan wyjdzie i powie jakie są propozycje rozwiązania tej sprawy. Prosiłbym, żeby Pan nas potraktował poważnie. Ja wiem, że można robić wszystko nieformalnie, po cichu i jeszcze aby w pewnych wypadkach pewne ustawy nie istniały, ale na litość proszę wyjść i powiedzieć to otwarcie.”

 

Głos zabrał Starosta p. T. Koryś, który wyjaśnił, że na dziś Radny p. S. Ziółkowski nie otrzyma odpowiedzi na te pytania, ponieważ trwają czynności. „Wpłynęły faktury, które są sprawdzane pod kątem prawym i zgodnością z umową. Przyjdzie czas, że będziemy informowali jakie kroki Zarząd Powiatu podjął w tej kwestii.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapytała czy Radni mają jeszcze pytania odnośnie Informacji z prac Zarządu Powiatu

 

Pytań nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zamknęła dyskusję i przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

Ad. pkt 6.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała, że Prezydium Rady pełniło dyżury w każdy piątek w godz. 1400  - 1600  w Biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu H. Pędziejewska poinformowała że w okresie pomiędzy sesjami, jako Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentowali całą Radę uczestnicząc w spotkaniach wigilijnych w:

-          ZS Specjalnych w Erminowie

-          Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie

-          Warsztatach Terapii Zajęciowej

-          Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej

-          Uniwersytecie Trzeciego Wieku

-          60 rocznicy powstania Domu Dziecka

Przewodnicząca poinformowała, że do Biura Rady Powiatu wpłynęły życzenia bożonarodzeniowe dla całej Rady, za które podziękowała w imieniu wszystkich Radnych.

 

Lista otrzymanych życzeń Bożonarodzeniowych w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapytała o pytania.

  Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.


Ad. pkt 7        Interpelacje i zapytania Radnych.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała, że w okresie między sesjami do Przewodniczącej nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytała Radnych, czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Radnemu p. J. Chocianowi.

 

Radny p. J. Chocian zapytał, czy w związku z krążącymi informacjami dotyczącymi Szpitala Powiatowego, jest prawdą, że Dyrektor Szpitala p. Franciszek Pasiak złożył rezygnacje z pełnionej funkcji. „Chciałbym zapytać Zarząd Powiatu, ponieważ też takie informacje otrzymywałem, że na to stanowisko ma być powołany jeden z Radnych. Kilka nazwisk się przewijało. Czy dyrektor Pasiak złożył rezygnację, czy został odwołany? Czy pojawiają się jakieś propozycje objęcia przez niektórych Radnych tego stanowiska? I chciałbym zapytać Zarząd czy to jest prawdą. Ponieważ nie chciałbym komentować tych informacji.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska w celu wyjaśnień udzieliła głosu Wicestaroście p. J. Ciurze.

 

Wicestarosta p. J. Ciura odpowiedział Radnemu, że dyrektor nie złożył rezygnacji, ani nie został odwołany z funkcji dyrektora. Wyjaśnił, że nie ma prowadzonych żadnych dyskusji dotyczących tego stanowiska, nie ma żadnego tematu, a ktoś robi niepotrzebny szum.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała Radnych i zgromadzonych gości, że na obrady XII Sesji przybył Poseł na Sejm p. Maciej Małecki.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapytała czy Radni jeszcze mają jakieś pytania lub interpelacje.

 

Pytań lub interpelacji nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

 

Ad. pkt 8        Wnioski i oświadczenia Radnych

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapytała o głosy.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska przeszła do kolejnego punktu obrad.

 

 

 

Ad. pkt 9        Sprawy rózne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Posłowi na Sejm p. M. Maełckiemu.

 

Poseł na Sejm p. M. Małecki podziękował za udzielenie głosu, „wiem ,że Sesja Budżetowa rządzi się swoimi prawami. Bardzo mi zależało na tym, aby zjawić się tutaj i poruszyć temat, który nie wiąże się z budżetem bezpośrednio. Wiąże natomiast się z Sochaczewem, Powiatem Sochaczewskim i planowaną likwidacją Sądu Rejonowego w naszym Powiecie. Ja domyślam się, że na kolejnej sesji będzie przyjmowane w tej sprawie stanowisko. Niestety ze względu na zaplanowane wcześniej sprawy nie będę mógł być obecny. Ale chciałem Państwa zapewnić, jako Sochaczewianin, o swojej 100% pomocy w tej sprawie. Każdą procedurę, którą będziemy mogli wykorzystać, ja jestem do Państwa dyspozycji w każdej sprawie każdego dnia. Ja z samorządu wychodzę. Ale każdy z nas samorządowców zdaje sobie sprawę, że to działanie jest pierwszym krokiem do likwidacji Powiatu Sochaczewskiego. Nikt nie ma w tej sprawie wątpliwości. Można przypuszczać, że za jakiś czas okaże się, że nie ma pieniędzy na budowę Komendy Policji w Sochaczewie. Jest to kolejne działanie do obniżenia rangi Powiatu Sochaczewskiego. Słyszy się o tym, że powiatów jest za dużo. Wiadomo, które powiaty mogą być redukowane. Natomiast w mojej ocenie nie ma żadnych argumentów merytorycznych do tej decyzji. Ja będę chciał się spotkać z Ministrem Sprawiedliwości w tej sprawie. Zależy mi aby na tym spotkaniu też uczestniczyli samorządowcy z Powiatu Sochaczewskiego, żeby można było przedstawić argumenty za tym dlaczego nasz Sąd Rejonowy powinien u nas być. Ja nie chcę mówić, że ma być u nas w Sochaczewie zamiast innego miejsca. Mówię tutaj o Sochaczewie, o powiecie który jest położony niecałe 60 km od Warszawy gdzie mieszka ponad 80 000 mieszkańców. Którego główne miasto ma 40 000 mieszkańców. I ta instytucja powinna być w Sochaczewie. Doświadczenie pokazuje, że możemy się różnić w wielu sprawach. Czy w Radzie Miasta, czy Radzie Powiatu, czy różnych gminach. Jednak w takich sytuacjach ja naprawdę liczę na jeden front i ja wieżę, że on będzie. Wszystkich samorządów, wszystkich radnych, bardzo mi na tym zależy. Jednocześnie jeszcze raz ponawiam swoją deklaracje, że jestem do Państwa dyspozycji. Korzystając z okazji, że udzielono mi prawa głosu chciałbym zaprosić wszystkich na Konferencję w dn. 10.01.1012 organizowaną przez nasz Klub PIS na temat samorządów w Polsce. Dotykamy coraz większej liczby problemów, które spadają na samorządy. Kolejnych obowiązków, za którymi nie idą środki, z myślą że samorząd sobie jakoś poradzi. Takie zaproszenie zostało do wszystkich urzędów wysłane, ale teraz osobiście chciałbym Państwa zaprosić na tą konferencję. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku wielu sukcesów samorządowych, łask bożych, ale i zdrowia dla was i dla waszych bliskich. A jako osoba, która pełni służbę z woli mieszkańców życzę, żeby nam udało się zrealizować te najważniejsze zamierzenia i to wyzwanie przed którym teraz stoimy i abyśmy obronili to co powinno służyć mieszkańcom.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska w imieniu wszystkich Radnych złożyła życzenia noworoczne Posłowi na Sejm M. Małeckiemu. I Zapewniła, że współpraca będzie i jeśli zaistnieje taka potrzeba poproszą posła o pomoc.

 

Głos  zabrał Starosta p. T. Koryś. „Jeśli chodzi o kwestię którą poruszył Pan Poseł, chciałbym Pana poinformować i wysoką Radę, że odbyło się spotkanie 27.12.2011 samorządowców z Powiatu Sochaczewskiego na którym uczestniczył Prezes naszego Sądu Rejonowego. Narzuciliśmy Takie tempo ponieważ są procedowane kwestie konsultacji. W związku z tym że w tym tygodniu odbywają się sesje praktycznie w każdym samorządzie i już niektóre samorządy podjęły takie stanowiska odnośnie likwidacji Sądu Rejonowego. Stanowisko nasze kierowane jest przez samorządy, ponieważ takie uzgodnienia zapadły na spotkaniu. Wysyłamy je do Ministra Sprawiedliwości, Premiera, Prezesa Sądu Okręgowego i naszych parlamentarzystów okręgu płocko – ciechanowskiego.”

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska udzieliła głosu Wójtowi Gminy Nowa Sucha  Maciejowi Mońka.

 

Wójt Gminy Nowa Sucha Maciej Mońka pogratulował przygotowania i uchwalenia budżetu. „Jednocześnie chciałbym podziękować, ponieważ najważniejsza inwestycja jaka się w nim znajduje ma miejsce na terenie naszej gminy. Wczoraj, również uchwalaliśmy budżet gminy        i 1 000 000 zl przeznaczyliśmy na dofinansowanie tej inwestycji. Jest to bardzo duży wydatek dla naszej gminy i mam nadzieje, że wszystkie etapy tej inwestycji uda się zrealizować. Również na wczorajszej Sesji Rady Gminy przyjęliśmy Stanowisko Rady Gminy w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Sochaczewie. Chciałbym je przekazać na ręce Pani Przewodniczącej. Stanowisko to nasi radni przyjęli jednogłośnie.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała Radnych, że do Biura Rady wpłynęło podpisane pismo Radnego p. Z. Pakuły oświadczające, że z dniem 8.12.2011r. rezygnuje z przynależenia do Klubu Radnych Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zapytała o dalsze głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.


Ad. pkt 10      Zakończenie obrad

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska poinformowała, iż porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu został wyczerpany i podziękowała wszystkim za udział w obradach.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu p. H. Pędziejewska zamknęła obrady stwierdzając „Zamykam obrady XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

Obrady zakończono o godz. 1330.

 

Protokołowała: Izabela Beta

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-22 10:15:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 10:15:38
  • Liczba odsłon: 1376
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460066]

przewiń do góry