Protokół Nr XII/ 2007

 

 

z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 29 czerwca 2007 r. o godz. 1200

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XI sesji.

4.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

5.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust.5 ustawy o pomocy społecznej,

c)        warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z  opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art.80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,

d)       zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2006r. – 31.12.2006r.,

e)        ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XII / 2007

 

 

z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 29. 06. 2007 r. o godz. 12 00 w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

              W posiedzeniu XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 29. 06. 2007 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Podczas otwarcia obrad wg złożonych podpisów na liście obecności na sali było 17 Radnych. W trakcie sesji na obrady przybyli: Radny J. Łopata i Radna J. Popiołek.

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny W. Domagalski i Radny T. Głuchowski.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

 

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Teresin                                             Lech Kaźmierczak

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Radca Prawny                                                                                            Grażyna Błaszczyk

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu                                         Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami                                                               Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju                                                  w/z Tadeusz Jaworski

p.o. Dyrektora PCPR                                                                                 Mirosława Świerczewska

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych                                             Zbigniew Madej

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                         Helena Bajurska

Redakcja Echo Powiatu                                                                             Anna Syperek

           

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

 

                    Otwarcia obrad XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XII Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Teresin Lecha Kaźmierczaka, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych, delegacje szpitala, a także media oraz szczególnie tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze obecnie 17 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny W. Domagalski i Radny T. Głuchowski.

Usprawiedliwienie Radnego W. Domagalskiego w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego T. Głuchowskiego w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu a zatem obrady XII sesji Rady Powiatu są prawomocne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu całej Rady Powiatu i wszystkich zebranych przekazał życzenia imieninowe Panu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu. Życzył wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pracy na zajmowanym stanowisku.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XII Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XI sesji.

4.      Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)     warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust.5 ustawy o pomocy społecznej,

c)      warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z  opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art.80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej,

d)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2006r. – 31.12.2006r.,

e)      ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie.

6.      Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.      Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.      Interpelacje i zapytania radnych.

9.      Wnioski i oświadczenia radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad.

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XI sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XI Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 17 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                            --------------

 

Protokół z obrad XI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

 

 

 

 

Ad. pkt 4.       Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację o funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Następnie poprosił Pana Dyrektora Szpitala Franciszka Pasiaka o bliższe uzasadnienie problemów, które występują w szpitalu.

 

Na sesję przybył Radny J. A. Łopata. Rada obraduje w 18 osobowym składzie.

 

Dyrektor Szpitala F. Pasiak zaprezentował na slajdach informację nt. działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

Poinformował, iż budowa "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie ujęta była w planach dawnego województwa warszawskiego  w latach 70. Miał to być Szpital na 410 łóżek z 4 podstawowymi oddziałami takimi jak: interna, chirurgia, oddział dziecięcy i ginekologiczno - położniczy. Oprócz tego miały być dobudowane 2 oddziały neurologiczny i toksykologiczny. Potrzeba stworzenia tych 2 oddziałów wynikała z toksycznego działania dwusiarczku węgla na pracowników zatrudnionych w "Chemitexie" przy produkcji włókien chemicznych. Po reformie województw Sochaczew znalazł się w województwie skierniewickim i zadanie to przejęło nowe województwo. Województwo skierniewickie nie posiadało zaplecza dla leczenia psychicznie i nerwowo chorych. W związku z  tym istniała potrzeba wybudowania Szpitala Psychiatrycznego, dlatego też przy zamiarze budowy Szpitala w Sochaczewie w pierwszej kolejności przystąpiono do budowy Szpitala Psychiatrycznego. Środki finansowe na budowę tego pawilonu były zarezerwowane w budżecie centralnym, a na budowę Szpitala w Ministerstwie Zdrowia i budżecie wojewódzkim. Dokumentacja budowy Szpitala była oparta na dokumentacji z początku lat 70-tych, więc była trochę przestarzała jak na okres kiedy podjętą decyzję o budowie. Budowa przy szpitalu obiektu na 126 łóżek dla psychiatrii wymagała przeprojektowania mediów. Przy okazji budowano również budynki mieszkalne więc należało przeprojektować kotłownię, instalacje grzewcze, itp. Przeprojektowano także położnictwo z oddziałem noworodkowym na tzw. ruming in. Matka przebywa na sali razem z dzieckiem. Sale są 3 lub 4 łóżkowe i mają zaplecze sanitarne. Na bloku operacyjnym doprojektowano trzecią salę operacyjną. Dzięki temu na poszczególnych salach można  wykonywać zabiegi kostne, laparoskopowe oraz operacje tradycyjne. Jest to jakiś porządek i ład pod względem sanitarnym, a dwie sale byłyby niewydolne jak na wzrost ilości zabiegów. Oczywiście te przeprojektowania pociągały za sobą zwiększone koszty budowy i wydłużały ją w czasie. Właściwie cała budowa Szpitala trwała prawie 20 lat. Pawilon psychiatryczny został oddany do użytku w 1994 roku, a szpital główny 2 lata później tzn. w 1996 roku. Przy budowie szpitala budowano również obiekty towarzyszące, chodziło głównie o mieszkania dla kadry. Udało się doprowadzić do końca budowę budynku hotelowego, zaś 2 bloki mieszkalne wybudowano w stanie surowym. Budynki te przekazano miastu rezerwując 5 mieszkań dla niezbędnej kadry, jako mieszkania funkcyjne.

Szpital główny jest 4 kondygnacyjny.

-          I piętro zajmuje oddział ginekologiczno-położniczy, blok porodowy z salą operacyjną do cięć cesarskich,

-          II piętro chirurgia ogólna i urazowa,

-          III piętro oddział wewnętrzny,

-          IV piętro oddział dziecięcy i chirurgia dziecięca.

Parter zajmują SOR, apteka szpitalna i laboratorium. W oddziale ratunkowym jest tzw. sala do nagłych zachorowań. Jest ona na 4 łóżka  wyposażona w respiratory, kardiomonitory. Jest możliwość wykonania przy łóżku diagnostyki rentgenowskiej, ultrasonograficznej, badań hematologicznych. Oddział ratunkowy posiada również doraźną salę operacyjną wyposażoną w niezbędny sprzęt.

Szpital Powiatowy posiada 350 łóżek, wyposażony jest w  nowoczesną aparaturę medyczną, posiada przestronne sale chorych, wygodne szlaki komunikacyjne.

Blok B - to parterowy budynek w którym mieści się blok operacyjny, w skład którego wchodzą 3 sale operacyjne. Mieści się tam również OIOM, RTG,USG,CT i diagnostyka komputerowa.

Blok C - to poradnie specjalistyczne, administracja szpitalna, rehabilitacja i kaplica.

Blok D - to kuchnia i pralnia.

Szpital posiada również budynki towarzyszące: anatomia patologiczna, warsztaty, budynek agregatów prądotwórczych, budynki przeznaczone do stacji dializ.

Należy podkreślić, iż szpital ma lądowisko, które zostało oddane do użytku w ub. roku.

 

Następnie Pan Dyrektor F. Pasiak omówił tabele zawierające dane nt.:

-          ilości łóżek na poszczególnych oddziałach,

-          ilości pacjentów leczonych w Szpitalu i udzielonych porad i zabiegów operacyjnych,

-          średniego pobytu pacjenta i obłożenia oraz wykorzystania łóżek szpitalnych,

-          wykonanych badań diagnostycznych,

-          udzielonych porad specjalistycznych

-          struktury zatrudnienia,

-          wpływów z Funduszu od 2002 roku,

-          zestawienia kosztów i wartości przychodów za punkt na podstawie danych za okres styczeń - kwiecień 2007r. w szpitalu oraz poradniach specjalistycznych.

Od lat Szpital generuje z roku na rok zadłużenie. Czynione starania w celu zwiększenia kontraktu z NFZ lub podwyższenia wartości jednego punktu, jak dotychczas nie dały żadnego efektu. Szpital Powiatowy jest obiektem nowym, posiada bardzo dobrą infrastrukturę, z dobrym zapleczem diagnostycznym i dobrze wyszkoloną kadrą medyczną. SOR usytuowany jest na parterze z możliwością szybkiej diagnostyki i terapii, posiada lądowisko. Szpital ma certyfikat jakości, marzeniem i zamiarem Pana Dyrektora jest aby Szpital znalazł się w sieci Szpitali. Na chwilę obecną spełnia wszelkie wymogi z tym związane, tzn. krótki okres pobytu pacjenta, wykorzystanie łóżek szpitalnych, dobre leczenie, należyta ilość udzielanych porad. Gdyby Szpital znalazł się w sieci wówczas obowiązywałyby trochę inne zasady finansowania.

 

Omawiana informacja dotycząca Szpitala Powiatowego wraz z tabelami zawierającymi szczegółowe dane w załączeniu do protokołu - Załącznik Nr  5.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Panu Dyrektorowi Szpitala za przedstawienie informacji. Następnie otworzył dyskusję. Poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o ustosunkowanie się do omawianego materiału i problemów szpitala.

 

Na sesję przybyła Radna J. Popiołek. Rada obraduje w 19 osobowym składzie.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja obradowała w 3 osobowym składzie w dniu 26 czerwca br. Na posiedzeniu Komisji obecny był Pan Dyrektor F. Pasiak, który omówił materiały dotyczące sytuacji Szpitala. Komisja bazowała na dokumentach, które wcześniej otrzymała. Okazało się, że są błędy jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia. W dniu wczorajszym Przewodniczący Komisji otrzymał poprawione dane. Jest o ok. 20 etatów mniej jeśli chodzi o zatrudnienie w pewnych grupach zawodowych, oprócz tego innym błędem jest wykaz białego personelu - 482, a powinno być 492. Przewodniczący poprosił aby dokumenty, które są przekazywane Radnym były przygotowywane należycie. Jeśli osoba przygotowująca materiał myli się o 20-30 osób to jest coś nie tak. Poradził Panu Dyrektorowi aby się zainteresował kto przygotowywał ten materiał, bo Komisja straciła dużo czasu na dyskusji nad tematem którego nie było.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż Komisja zdaje sobie sprawę, że pieniądze które otrzymuje Szpital są takie a nie inne. Aby wyjść na swoje Szpital musi zmniejszyć koszty stałe, ewentualnie otworzyć jakąś nową działalność. Patrząc na oddziały szpitalne to wszystkie są niedoszacowane oprócz jednego, ale jest to chyba kreatywne wyliczenie, bo tylko pododdział neonatologiczny (noworodkowy) jest zyskowny. Koszty utrzymania wchodzą w oddział ginekologiczno-położniczy, a zysk zapisano w oddział pediatryczny aby obniżyć koszty jego utrzymania. Przesunięcia te są nieuzasadnione i trzeba powrócić do łączności położniczo-noworodkowej, a nie pediatryczno-noworodkowej.

Przewodniczący poinformował, iż Komisja na swym posiedzeniu zwróciła uwagę na szerszy aspekt, a mianowicie Szpital musi zwrócić do ZUS-u pieniądze, które nie zostały odprowadzone. Komisja zwraca się więc do Rady aby tą sprawę przesłać do Komisji Rewizyjnej, a następnie do organów ścigania, bo dyrektor który nie zapłacił ZUS-u odpowiada karnie. Jeżeli to jest przestępstwo to wniosek Komisji jest taki aby przesłać tą sprawę do Komisji Rewizyjnej, a później Prokuratura o ściganie dyrektora Milczarka.

Następnie Przewodniczący A. Papierowski w imieniu Komisji zwrócił się z prośbą do Pana Dyrektora Pasiaka o przygotowanie następujących informacji:

1)      Rocznych sprawozdań z ilości kadry kierowniczej z okresu od 2003 roku do dnia dzisiejszego, tzn. jak ona wzrastała czy też może malała.

2)      Imiennego wykazu droższych szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy szpitala od 2003 roku do dnia dzisiejszego. Mniej więcej jaki był koszt danego szkolenia, bo różne sumy padają. Chodzi o to aby była jasność nawet dla pracowników którzy uważają, że część pracowników kadry kierowniczej jeździła na bardzo drogie szkolenia absolutnie nie związane bezpośrednio z pracą. Ponoć były nawet fundowane lekarzom studia menedżerskie.

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że informacja nt. szpitala zawiera dane dotyczące zatrudnienia grupowego w szpitalu. W poprzedniej kadencji obiecywano plan zmniejszający ilość pracowników administracyjno-gospodarczych, jak widzimy w tym temacie nic się nie zmieniło. Jeśli nawet ktoś odchodził to na jego miejsce zatrudniano nową osobę. Także cały czas pozostaje ta sama liczba. Nie ubyło pielęgniarek, chociaż było słychać, że pielęgniarek nie ma i nie będzie. Tymczasem od 2003 praktycznie jest stała liczba. Natomiast przybyło położnych pomimo, że liczba porodów spada. To są drobne rzeczy ale obrazują, że polityka do tej pory była trochę mało konkretna. Najbardziej nas martwi to, że o 15% spadła liczba lekarzy i niestety nadal jest tendencja spadkowa bo następnych 3 lekarzy ma odejść. Najgorsze jest to, iż nie ma nowej kadry, nie przychodzą stażyści do pracy. Od kilku lat przyszło może ze 2 stażystów. Jest to tragiczna sytuacja bo do sochaczewskiego szpitala nie chcą przychodzić lekarze nawet ci, którzy tu mieszkają tylko szukają pracy gdzie indziej. To się wiąże z tym, że nasz szpital ma jedne z najniższych płac i to jest główna przyczyna.

Przewodniczący Komisji nadmienił, iż dyrektor Pasiak jako pierwszy pokazał nam zbiorczy materiał na którym można się trochę oprzeć, chociaż zawiera on małe niejasności. Mamy dane dotyczące kosztów i strat poszczególnych oddziałów. Myślę, że część kosztów oddziałowych i ewentualnych strat jakie niektóre oddziały mogą przynosić będą dla Pana Dyrektora wskaźnikiem aby przedstawił jakiś kierunek poprawienia sytuacji finansowej. Nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na to, że będziemy w sieci.

Następnie Radny A. Papierowski poinformował, że w 2003 roku dyrektor szpitala utworzył tzw. sekcję czystościową. Według danych zawartych w informacji nt. szpitala zwiększyła się liczba etatów o 20. Okazuje się jednak, iż jest to błąd i wcale tak nie jest. Jednak mimo wszystko ta rewolucja kosztowała zwiększenie w 2002 roku o 6 osób w sekcji czystościowej. Radny uważa, że poprzedni system był o wiele lepszy, bardziej wydajny i uczciwy. Powinno się do niego powrócić, bo te innowacje do niczego nie prowadzą.

Radny zwrócił uwagę, iż można zauważyć spadki liczby pracowników. Wiąże się to jednak z tym, że oddano laboratorium i personel z wyższym wykształceniem odszedł. Zwolnienia były tylko i wyłącznie wśród lekarzy, cały czas liczba lekarzy spada i nic nie wskazuje na dzień dzisiejszy, że przybędzie ktoś nowy do pracy. Obecnie Dyrektor ma ogromne trudności z zapewnieniem dyżuru na oddziałach, szczególnie jeśli chodzi o SOR, NPLiP. Oddziały jeszcze sobie jakoś radzą, choć na niektórych zostaje w tej chwili 5 lekarzy i oprócz tego muszą jeszcze obstawić poradnie. Boimy się, że naturalną drogą same się zamkną. Nie ma lekarzy ale niestety taka jest tendencja w całej Polsce. Owszem kliniki mają zapewnioną ilość pracowników i  osób szkolących się. A u nas już na niektórych oddziałach nie ma komu pracować. O dziwo na dzień dzisiejszy mamy dobrą sytuację jeśli chodzi o pielęgniarki i położne.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że oczywiście zgodnie z art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może zlecać kontrole Komisji Rewizyjnej. Poprosił zatem aby Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej dokładnie sprecyzował wniosek Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż chodzi o zbadanie przez Komisję Rewizyjną sprawy niezapłaconych składek ZUS od tzw. odszkodowań zapłaconych pracownikom z tytułu "ustawy 203".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że taki wniosek formalny po zamknięciu dyskusji podda pod głosowanie. Następnie Przewodniczący zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

 

Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska poinformowała, iż materiał który otrzymali Radni wg. jej oceny jest bardzo przejrzysty. Radni zostali zapoznani z rodzajami udzielanych porad specjalistycznych, wykonaniem badań diagnostycznych i wieloma innymi danymi, które przedstawiają nam rzeczywistość jaka jest w szpitalu. Radna poinformowała, że jedna tabela zwróciła jej szczególną uwagę, a mianowicie przedstawiająca strukturę zatrudnienia. Przedmówca zwrócił uwagę na sprawę pielęgniarek. Mówiło się, iż pielęgniarek brakuje, natomiast tabela pokazuje, że ich liczba trzyma się na poziomie z lat poprzednich. Radna zwróciła uwagę na sprawę salowych i sprzątaczek. Zapytała Pana Dyrektora jaka jest relacja i zależność pomiędzy sprzątaczką i salową. Z przedstawionej informacji wynika, iż jest to 67 etatów, jest to dość duży % zatrudnienia. Co należy więc do obowiązków salowej a co do sprzątaczki.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytania.

 

Dyrektor Szpitala F. Pasiak poinformował, iż jeśli chodzi o sprawę pielęgniarek to jest prawdą, że ich ubywa. Z personelu szpitala ubędzie 9 osób w stosunku do przedstawionego sprawozdania. Pielęgniarki w sierpniu odchodzą bo złożyły już wypowiedzenia. Jest to niepokojące, a podobno związane jest to z finansowaniem. Warszawa i Grodzisk Maz. mają stawki dla pielęgniarek o wiele wyższe niż w naszym Szpitalu. U nas wypłacone pieniądze w formie odszkodowania z tytułu "ustawy 203" nie rzutowały na wynagrodzenie zasadnicze. Było to odszkodowanie jednorazowe a angaż został niezmieniony. Gdzie indziej robiono to w ten sposób, że dodawano to do angażu i to skutkuje wyższymi wynagrodzeniami. To był jakiś błąd i nie wiem z czego on wynikał.

Jeśli chodzi o zatrudnienie to spadek nastąpił w 2002 r. i 2003 r. i utrzymuje się cały czas na tym poziomie. Każdy ma jakieś zadanie przydzielone, administracja była taka jaka jest ale sprawozdawczość jest coraz większa, coraz więcej dokumentów się przerabia. Nie jest to wcale takie proste aby zmniejszyć etaty, aczkolwiek przeglądu kadry nie związanej bezpośrednio z białym fartuchem musimy dokonać. Co z tego wyniknie trudno w dniu dzisiejszym stwierdzić.

Ekipa sprzątająca, która powstała dała pewien przyrost etatów, ale nastąpił spadek salowych. System ten sprawdza się jeśli chodzi o działalność bo jest porządek jeśli chodzi o środki czystościowe, a salowa nie sprząta tylko wykonuje inne czynności. Ale tutaj rezerwy jakieś pewnie są i również musimy dokonać przeglądu tej kadry i zastanowić się co będzie można uzyskać.

W sprawozdaniu nastąpiła pomyłka ale nie chodzi o to czy były przesunięcia w takim czy innym pionie. Pana dyrektora interesowały główne ostatnie cyfry, które dotyczyły poszczególnych grup pracowników. Natomiast było tak, że zwalniano z jednego stanowiska a przyjmowano na inne. To był ruch wewnątrzzakładowy, który nie dawał efektu w sensie zmniejszenia etatu. Jaka nastąpi zmiana w tym roku to trudno powiedzieć. W  szpitalu jest niepokój i wynika z pewnych błędów w zarządzaniu, jest nieufność kadry w stosunku do dyrekcji i poszczególnych grup pracowniczych. Zadaniem Pana dyrektora jest rozwiązać ten problem tak aby wszystkim było dobrze i aby nie ucierpiał na tym chory. Pan dyrektor zdaje sobie sprawę z zadłużeń ale pewne rozwiązania w sensie ich likwidacji mamy. Sprzedajemy cegiełki, występujemy do zakładów pracy, tworzymy Stowarzyszenie. Pan dyrektor prosiłby aby to Stowarzyszenie stworzyć gdyż jest to jakaś przyszłość dodatkowego finansowania szpitala. W całej Polsce mówi się, iż Fundusz nie wytrzymuje i musi być dodatkowe źródło finansowania. My musimy ratować naszych podopiecznych, nie możemy doprowadzić do sytuacji żeby nasz chory ucierpiał.  W związku z tym musi to być wysiłek nas wszystkich. Pan Dyrektor był już w Gminach naszego powiatu, prosiłby aby cegiełki, które wyemitował szpital znalazły się kieszeniach naszych mieszkańców, żeby hasło stwórzmy Stowarzyszenie zostało zrealizowane. Dyrektor nadmienił, iż ma już decyzje o przystąpieniu niektórych Gmin na piśmie, a w najbliższym czasie ma jeszcze  zaproszenie na sesję do 2 innych samorządów gminnych. Tam również będzie o to apelował i prosił.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o dalsze głosy w dyskusji.

 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący J. A. Łopata, który poinformował, że radnym jest już drugą kadencję. W poprzedniej kadencji monitorował i cały czas zabierał głos w temacie Szpitala Powiatowego z myślą aby ten szpital lepiej funkcjonował. Radny wielokrotnie mówił, że struktura poziomu zatrudnienia ludzi w poszczególnych działach jest nie taka jak powinna być. Ten szpital tak naprawdę przez wszystkie lata funkcjonowania w nowej reformie służby zdrowia od 1999 roku nie poddał się żadnej restrukturyzacji. Ci sami ludzie którzy byli w opozycji wobec dyrektora Milczarka godzili się z uwagami Radnego które kierował w ubiegłej kadencji co do konieczności wprowadzenia zdecydowanych zmian tzn. zmniejszenia ilości pracowników Szpitala Powiatowego. Radny dbał w ten sposób o to aby zmniejszyć koszty związane z jego utrzymaniem. A więc urealnić wszystkie stawki leczenia pacjentów. Bo niepotrzebny każdy pracownik który pracuje w szpitalu to jest taka swoista walka struktur powiatowych z bezrobociem na terenie powiatu sochaczewskiego. Bo do tego wszystko się sprowadza aby zmniejszyć ten wskaźnik. A jednocześnie nie da się ukryć, że środowisko Szpitala Sochaczewskiego to są  pewne powiązania, gdyż są to całe rodziny który tam pracują, to są ludzie którzy są znajomymi znajomych, itd. Są na dzień dzisiejszy jeszcze dodatkowe powiązania z racji tego, że organem założycielskim Szpitala Powiatowego jest powiat. Jest to szczebel niżej w stosunku do wcześniejszego okresu sprzed 1999 roku, kiedy organem założycielskim był Urząd Wojewódzki. W związku z tym ludzie, którzy pracowali w szpitalu byli w stosunku do Urzędu Wojewódzkiego i ludzi tam pracujących bardziej anonimowi. Na dzień dzisiejszy ta anonimowość jest coraz mniejsza. Każdy z nas dostrzega te patologie jakie niewątpliwie za tym się kryją. Znajomy dzwoni do znajomego bo ktoś z rodziny czy znajomych nie ma pracy. Gdzie go umieścić? W zakładzie publicznym bo tak jest najłatwiej. Tylko zakład publiczny i jego budżet nie są z gumy. Od wielu lat szpital jest na minusie. Szpital mniej zarabia a więcej wydaje. Ten zakład jest zakładem publicznym. W takim razie jak jest z zakładami niepublicznymi, które muszą zmieścić się w określonych ramach. Szpital publiczny i tak dostaje dość dużą pomoc i wsparcie od Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Kupowany jest różny sprzęt, dofinansowywanie jest na różnym szczeblu, czym inne jednostki niepubliczne nie mogą się pochwalić. Radny poinformował, iż niezależnie od tego kto rządzi w tym kraju to mówi, że robi to dla społeczeństwa. A jak się okazuje to zarobki jako takie mają ale ci, którzy są na górze. Pracownicy służby zdrowia tak naprawdę uwzględniając inflację, to co roku zarabiają mniej. Nikt się nie martwi o to aby pracownik miał przynajmniej ten wskaźnik inflacji zagwarantowany, żeby od nowego roku zarabiał więcej. Nie ma tego. Natomiast w samorządowych strukturach takich jak powiat, gmina, struktury rządowe  to jednak ten wskaźnik jest uwzględniany. Musimy uwzględnić pewne realia jakie niewątpliwie czekają nas przy coraz większym zadłużeniu szpitala, przy kłopotach jakie będą miały miejsce. Bo w pewnym momencie okaże się, iż żaden bank nie udzieli nam kredytu. Jeśli nie ma dopływu pieniędzy z zewnątrz, spoza  NFZ to są kłopoty i zaczynają się schody. Ile lat Zarząd sprawujący nadzór nad szpitalem będzie tłumaczyć pracownikom szpitala, że nie ma pieniędzy. Te pieniądze można pozyskać, tylko i wyłącznie poprzez zwolnienie pracowników, którzy tam są zbyteczni. Trzeba wreszcie powiedzieć sobie prawdę. Jeśli się nie zmniejszy kosztów własnych oszczędzając pieniądze na redukcji zatrudnienia, restrukturyzacji i nie podniesie się pensji tym pozostałym to to o czym mówił dr Papierowski sprawdzi się. Lekarze będą wybywać z tego szpitala i okaże się, że szpital ten trzeba będzie zamknąć z jednego powodu. Po prostu nie będzie miał kto w tym szpitalu pracować. Pozostaną salowe i urzędnicy, którzy decydują ile zarabiać ma lekarz i zaczynają podział środków praktycznie od siebie. Pielęgniarki sobie poradzą, bo Warszawa "wchłonie" te dwieście parę osób personelu średniego i da pensje o 70% wyższe.

Radny nadmienił, iż w szpitalach w całej Polsce jest bardzo dużo socjalizmu wynikającego z formy zarządzania szpitalami publicznymi.

Radny w imieniu pacjentów szpitala poprosił aby Ci którzy odpowiadają za służbę zdrowia w Sochaczewie wzięli do serca sobie jego słowa. W interesie pacjentów jest to aby ta restrukturyzacja w szpitalu sochaczewskim się jednak odbyła.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Głos zabrała Radna U. Pawlak, która poinformowała, że kilka miesięcy temu dyrektor szpitala przedstawiając sytuację szpitala stwierdził, iż największym zagrożeniem dla szpitala są zobowiązania jakie wynikają z niewypłaconych świadczeń pracownikom z tytułu "13" i "ustawy 203". Radni przyjęli więc uchwałę pozwalającą Zarządowi Powiatu wystąpić o kredyt długoterminowy, który by  pozwolił oddalić zagrożenie komornicze. Radna nadmieniła, że w materiałach jakie radni otrzymali na sesję napisano, iż kredyt już jest. W związku z tym Radna zapytała, czy są już te pieniądze i czy zostały jakieś wynagrodzenia wypłacone pracownikom i czy "widmo" zagrożenia komorniczego się oddala.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala celem ustosunkowania się do głosów w dyskusji.

 

Dyrektor Szpitala F. Pasiak poinformował, że kredyt dla szpitala już jest. W dniu wczorajszym razem z Panem Starostą podpisali umowę z bankiem. Dyrektor myśli, iż po 15 lipca pieniądze będą wypłacane. Zobowiązał swoich pracowników do przygotowania odpowiednich list. Marzenie Pana Dyrektora spełniło się, ono nie zadłuża szpitala, zmienia tylko charakter zadłużenia na bardziej bezpieczne. Bo gdyby nie było tych pieniędzy to wkroczyłby komornik. Oczywiście każde zadłużenie trzeba spłacić i dyrektor pewne rozwiązania podsunął. Są one na dobrej drodze. Naszym zadaniem będzie tylko wyrobić świadomość wśród naszych mieszkańców, że potrzebna jest dodatkowa żyła dopływu finansów. Nasz szpital nie jest odosobniony jesteśmy w tej grupie szpitali, które są zadłużone w całej Polsce. Nie jest prawdą, że szpital sprywatyzowany jest taki dobry, że wszystko załatwia. On załatwia to co uważa, ogranicza się do takich działalności, która się jemu opłaca. Natomiast szpital publiczny musi załatwiać wszystko, dlatego też tego funduszu jest za mało bo jest za dużo potrzeb. Co do restrukturyzacji szpitala to przecież każdy z zatrudnionych pracowników ma określone zadanie. Ktoś musi wysprzątać lądowisko z dnia na dzień, a nieraz i z godziny na godzinę, ktoś musi dopilnować energii elektrycznej, porządku wokół szpitala, itd. Przecież dyrektor sam nie będzie tego robił. Jeśli chodzi o pracowników fachowych, to rzeczywiście jest ich mało. Ale lekarzy jest mało wszędzie. W naszym województwie brakuje 40% chirurgów. Nie ma chętnych do szkolenia, a ci którzy się wyszkolili wyjeżdżają. My nie znamy w tej chwili możliwości zatrzymywania tych ludzi. Także tych, których mamy musimy szanować, nie możemy im dawać dodatkowych obciążeń. Zatrudniona sekretarka, czy rejestratorka jest po to aby odciążyć tą działalność czysto medyczną. Aby lekarz zajął się tylko tą częścią, która do niego należy. Restrukturyzacja, która w tej chwili powinna być zrobiona to niewykorzystane łóżka. Na niektórych oddziałach wykorzystanie łóżek wynosi 42% czy 48% a powinno być 85%. Oznacza to, że takie łóżko "martwe" pociąga za sobą koszty stałe i powinno być zagospodarowane. Pan dyrektor ma program aby te oddziały, które mają łóżka niewykorzystane zmniejszyć, a stworzyć łóżka tzw. długoterminowe i zachowawcze na które Fundusz może dać środki. To byłaby dobra perspektywa.

Do 2008 roku szpital musi złożyć wniosek o przystąpienie do sieci. A tam są inne wymogi. Sieć będzie wymagała w przeciągu pierwszych lat dostosowania oddziałów do warunków europejskich. Będzie trzeba na każdej sali zrobić sanitariat (łazienka + WC). Żeby to zrobić trzeba znaleźć miejsce, czyli zamiast 5 łóżek na sali będą musiały zostać 3. Tym samym podniesiona zostaje ranga oddziału i szpital wchodzi do sieci. Ta restrukturyzacja, którą Pan Dyrektor wcześniej by zastosował może stanąć na niczym. Dlatego też Pan Dyrektor czeka co przyniosą ustalenia Ministra, czy program o sieci szpitali nadal będzie aktualny i wdrażany. Jeśli tak to trzeba cierpliwie ten rok przeczekać i przygotowywać się do tego aby wejść do sieci. Szansa dla Sochaczewa jest, bo są budynki, dobra diagnostyka, kadra.

Pan Dyrektor poinformował, że na pewno będą musieli dokonać przeglądu niektórych stanowisk. Ale proszę się nie spodziewać, iż będzie to rewolucyjne działanie, gdyż każdy pracownik miał jakieś obowiązki powierzone. Jeśli chodzi o samą administrację, to mamy  bardzo dużo problemy gdyż wymagane są elektroniczne sprawozdania. U nas tego nie ma gdyż żeby wprowadzić odpowiednią elektronikę to trzeba na to mieć pieniądze. Program taki też mamy i będziemy do niego wracać.

Szpital poszukuje oszczędności. Chce sprzedać usługi kuchni szpitalnej, szacujemy, iż ok. 300.000 zł rocznie będziemy mieć ze sprzedaży posiłków dla odpowiedniej firmy.

Jest w programie ocieplenie szpitala, złożony jest już wniosek na środki. A wiadomo, że jeśli się zrobi termoizolację to jest 30% oszczędności energii. Skoro szpital wydaje na ten cel 1,2 mln zł to już 400tys. zł pozostaje w kieszeni.

Pan Dyrektor nadmienił, iż mają zamiar przebudować główne wejście do szpitala, zrobić odpowiedni podjazd dla karetek. Taki wniosek do Urzędu Marszałkowskiego jest złożony.

W tej chwili w szpitalu jest wielu pracowników gospodarczych, których może i nie musiało by być. Ale w tej chwili oni malują wszystkie oddziały, korytarze, itd. Odbywa się to po małych kosztach. Gdyby wynająć firmę z zewnątrz to narobiliby dużo bałaganu, rozkradli połowę materiału a dyrektor poniósłby duże koszty. Swoją załogą jest to łatwiej zrobić. Mamy w planie przebudować oddział psychiatryczny, po to żeby zyskać wyższe referencje. Też będziemy wykonywać to własną kadrą. Jest to myślenie trochę gospodarskie. Mamy zamiar przebudować chociażby schody do piwnicy w pawilonie psychiatrycznym, bo są za niskie. Sanepid nakazuje je podwyższyć i też będziemy to robić własną ekipą. Także poszukujemy różnych metod żeby środki znajdować, albo zamieniać wydatki poprzez wykonywanie niektórych prac przez naszych pracowników. Nie można powiedzieć, że jest to jakaś niegospodarność, ale jest za krótko aby mieć jakieś konkrety.

Pan Dyrektor poinformował, iż na pewno lepsza jest opieka jeśli chodzi o SOR, chociażby poprzez powołanie drugiego dyżuru. Pociąga za sobą koszty, ale spowodowało to, iż nie ma kolejek, narzekań. W tej chwili w dyrekcji na palcach można policzyć pretensje zgłaszających się ludzi, natomiast jeszcze w styczniu-lutym było to prawie że masowe.

Na pewno Szpital robi jakiś krok do przodu, a już na pewno nie jesteśmy do tyłu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Głos zabrała Radna U. Pawlak, która poinformowała, że Szpital stara się o przyjęcie do sieci, a jednym z kryteriów jest wymóg posiadania specjalistycznej kadry w odpowiedniej ilości. Radna nadmieniła, iż sygnalizuje się, że ta kadra jednak wypływa z tego szpitala i nie ma chętnych na miejsce osób, które odchodzą. Jest to niewątpliwie problem. Radna zapytała jak zamierzamy sobie  z tym poradzić, czy są jakieś pomysły, jak można pomóc.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Szpitala celem udzielenia odpowiedzi.

 

Dyrektor Szpitala F. Pasiak poinformował, iż gdyby to dotyczyło tylko Sochaczewa to by sobie poradził, ale to dotyczy całego kraju, a już szczególnie Polski południowej gdzie niektóre szpitale się zamykają. W tej chwili są ostrzeżenia protestujących, że ci którzy złożyli wypowiedzenia  nie powrócą na te stanowiska. W związku z tym wiele szpitali będzie zamkniętych. Pan Dyrektor chciałby tylko aby ta kadra, która jest pozostała. Czy się coś zwiększy w tym zakresie to nie ma na to gwarancji. Mamy 5 etatów dla stażystów i jak na razie na ten rok nie ma zgłoszeń. Mamy również możliwość szkolenia 3 chirurgów i też nie ma zgłoszeń.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji.

 

Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję w tym punkcie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zlecenie przez Radę Powiatu dla Komisji Rewizyjnej zbadania sprawy niezapłaconych składek ZUS od wypłaty odszkodowań z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń z tzw. "ustawy 203" poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 17 Radnych. Nieobecny był Radny J. Gołębiowski i Radny J. A. Łopata.

 

"Za"                              głosowało     17 Radnych

"Przeciw"                                                        ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się” Rada Powiatu zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie sprawy niezapłaconych składek ZUS od wypłaty odszkodowań z tytułu niezapłaconych wynagrodzeń z tzw."ustawy 203".

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w związku z otrzymaniem w ostatnich dniach zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remonty oraz otrzymaniem dotacji dla Straży Zarząd przygotował 2 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok. Poprosił zatem aby zebrała się w tej chwili Komisja Budżetowa celem przeanalizowania autopoprawek Zarządu Powiatu. Przewodniczący ogłosił 20 min. przerwy do godz. 1420.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek wznowił obrady po przerwie.

 

 

 

 

Ad. pkt 5 a)               Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu przybliżenia uzasadnienia proponowanej uchwały oraz autopoprawek Zarządu Powiatu.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak  poinformowała, iż chciałaby uzupełnić informacje zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otóż zwiększone zostały dochody i wydatki budżetowe w kwocie 300tys.zł. Na kwotę tę składają się dwie pozycje:

-          100.000zł są to środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą przebudowa drogi Paprotnia-Teresin-Szymanów-Aleksandrów.

-          200.000zł są to środki uzyskane na drodze podpisanego porozumienia z Wójtem Gminy Teresin na zadanie drogowe - przebudowa drogi Paprotnia-Teresin-Szymanów-Aleksandrów.

 

W związku z podpisaną umową z Bankiem Ochrony Środowiska na emisję obligacji wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu przychodów z tytułu emisji obligacji w roku 2007 w wysokości 800tys. zł oraz jednocześnie zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o tę kwotę.

 

Kwota 577.950zł są to przesunięcia środków pomiędzy paragrafami. W ramach tych przesunięć utworzony został budżet Powiatowego Zespołu Edukacji w kwocie 279.974zł.

 

Przesunięte zostały środki na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych z rozdziału 80120 do rozdziału 80114. Jest to tzw. urealniony zapis, te środki były zapisane w budżecie. W związku z tym, że PZE będzie realizował te przelewy nastąpiła konieczność przesunięcia tych środków.

 

Urealnione zostały zapisy w załączniku inwestycyjnym poprzez zsumowanie środków na dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Kamion-Witkowice-Sochaczew w miejscowości Gawłów i ul. Gawłowska w kwocie ogółem 80.500zł. Urealnione zostały również plany dochodów własnych.

 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały są 2 autopoprawki Zarządu Powiatu:

 

Autopoprawka 1

 

Decyzją Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 63.772zł. Jest to dotacja celowa na wydatki w tejże placówce.

 

Autopoprawka 2

 

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 207.586 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych. Kwota ta została zapisana w dziale oświata w paragrafie remontowym.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetowej Z. Pakuła w celu wyrażenia opinii Komisji na temat projektu uchwały i autopoprawek.

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, iż Komisja obradowała dwukrotnie tzn. w dniu 26 czerwca br. oraz w dniu dzisiejszym. Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik  zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok jak i 2 autopoprawki Zarządu Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głos zabrał Starosta T. Koryś, który poinformował, iż Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawkę dotyczącą zwiększenia subwencji oświatowej o ponad 200 tys. zł na remonty w szkołach powiatowych. Pan Starosta w tym miejscu w imieniu Zarządu bardzo serdecznie podziękował Radnej J. Popiołek za to, że podjęła się pilotowania wniosku złożonego do MEN i dzięki temu otrzymaliśmy tą dotację.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek w imieniu całej rady Powiatu przyłączył się do podziękowań. Następnie Przewodniczący zapytał o inne głosy w dyskusji .

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję w tym punkcie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok  wraz z 2 autopoprawkami poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     18 Radnych

"Przeciw"                                          ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

 

Ad. pkt. 5 b)              Uchwała w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust.5 ustawy o pomocy społecznej

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p.o. Dyrektora PCPR M. Świerczewskiej celem przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały.

 

p.o. Dyrektora PCPR M. Świerczewska poinformowała, iż przedstawi od razu uzasadnienia do projektów uchwał 5b) i 5c), ponieważ uchwały są bardzo podobne tzn. jeden dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych a drugi rodzin zastępczych. Otóż umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych odbywa się na koszt powiatu. Konkretnie jest to ze środków własnych powiatu, na te dzieci nie przychodzi dotacja. Dzieci korzystające z tych form pomocy przeważnie są ze środowisk patologicznych, takich gdzie patologia jest głęboka. Przede wszystkim jest to przemoc fizyczna, seksualna, narkomania, alkoholizm. W placówkach tych umieszczane są również dzieci ze środowisk, gdzie nie występuje tego typu patologia, natomiast rodzice są niewydolni wychowawczo. Są również przypadki, że dzieci są umieszczane ze środowisk gdzie rodzice są niewydolni ekonomicznie. Przy umieszczaniu dziecka czy w rodzinie zastępczej czy też placówce opiekuńczo-wychowawczej po wykonaniu postanowienia Sądu przeprowadzany jest wywiad. Okazuje się, że niektóre rodziny mają dochody mniejsze bądź większe, ale mają. Niektóre dzieci mają rentę czy zasiłek opiekuńczy. Ustawa o pomocy społecznej dopuszcza możliwość częściowego zwolnienia z odpłatności biologicznych rodziców, opiekunów bądź kuratorów, którzy dysponują środkami. Chodzi tu przede wszystkim o środowiska te najbardziej ubogie. Ustawa nakłada też obowiązek wydawanie wszystkich decyzji, niezależnie od tego czy zwalniamy częściowo czy całkowicie z odpłatności rodziców bądź opiekunów czy naliczamy odpłatność. W wywiadach okazuje się, że część rodziców ma dochody. Ustawa o pomocy społecznej określa też kryterium dochodowe co 2-3 lata. W tej chwili kryterium dochodowe na 1 członka samotnie gospodarującego wynosi 477zł miesięcznie, na członka rodziny min. 2 osoby 351 zł oraz 207 zł miesięcznie z hektara przeliczeniowego. Zasady zwalniania częściowego bądź całkowitego z odpłatności musi ustalić Rada Powiatu, dlatego też przedkładamy projekty uchwał. Sposób naliczania odpłatności jest dość skomplikowany, jeśli będzie taka potrzeba to mogę przedstawić. Trzeba takie zasady ustalić tym bardziej, że od 2004 roku została kilkakrotnie znowelizowana ustawa o pomocy społecznej, a ostatnie zapisy mówiące o sposobie naliczania odpłatności w lutym br. Zmieniły się również kryteria dochodowe, te wspominane wcześniej są już aktualne. W tej chwili przy naliczaniu odpłatności dla rodziców na starych zasadach, które były przyjęte w 2004 roku, dochodziło do tego, że rodzic musiał płacić za dziecko w rodzinie lub placówce opiekuńczo-wychowawczej więcej niż stanowiły jego miesięczne dochody.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w celu wyrażenia opinii Komisji do projektu uchwały 5b) i 5c).

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, iż Komisja w dniu 26 czerwca br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty uchwał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust.5 ustawy o pomocy społecznej poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

Ad. pkt 5 c)                Uchwała w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z  opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art.80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że uzasadnienie oraz opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do omawianego projektu uchwały została już przedstawione w pkt 5b). Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z  opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art.80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

Ad. pkt 5 d)               Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2006r. – 31.12.2006r.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście Piotrowi Osieckiemu celem przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż Radni wraz z projektem uchwały otrzymali raport i opinię biegłego rewidenta. Jak wiemy bilans szpitala podlega corocznie badaniu. Dokonał tego badania biegły rewident, wnioski i opinie zostały Państwu Radnym przekazane. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w terminie 6 miesięcy od daty bilansowej, czyli w tym wypadku od dnia 31 grudnia 2006 roku organ założycielski jakim jest Rada Powiatu musi takie sprawozdanie zatwierdzić.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2006r. – 31.12.2006r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2006r. – 31.12.2006r. poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 9.

 

 

 

Ad. pkt 5 e)                Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Pana Marka Fergińskiego o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.

 

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania M. Fergiński  poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały jest niezbędnym dokumentem do tego aby określić wynagrodzenia pracowników, którzy od 1 lipca będą zatrudnieni w PZE. W uchwale dotyczącej zmian w budżecie powiatu został utworzony budżet tej jednostki. Natomiast tak jak w przypadku wynagrodzeń nauczycieli największy składnik tego budżetu dotyczy wynagrodzeń pracowników. Poziom określony uchwałą Rady Powiatu mówiący o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym i wartości punktu odnosi się do stawek jakie obowiązują dla pracowników zatrudnionych w Starostwach. Stąd też wysokość punktu 8 zł i minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 800zł. Jest to niezbędny dokument do tego aby można było określić wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w nowej jednostce.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki w celu wyrażenia opinii Komisji.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki J. Popiołek  poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Fergińskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         ---------------

"Wstrzymało się"                                 ---------------

 

Uchwała  została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 10.

 

 

 

 

Ad. pkt 6.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. W uzupełnieniu podał informację z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu, na którym Zarząd:

1)      Przyjął uchwałę zatwierdzającą regulamin organizacyjny Powiatowego Zespołu Edukacji.

2)      Został zapoznany z wynikami prac zespołu koordynującego nabór elektroniczny do szkół powiatowych. Z informacji wynika, iż Powiatowi Sochaczewskiemu nie grozi w tym roku szkolnym niż demograficzny. Także subwencja oświatowa pozostanie na poziomie roku 2006/2007.

Następnie Pan Starosta zwrócił uwagę na pkt 4 i 11 informacji z prac Zarządu Powiatu, gdzie jest mowa na temat przeprawy mostowej na ul. Młynarskiej. Starosta nadmienił, iż uczestniczył z Panem Wicestarostą i Panią Dyrektor PZD M. Dębowską w spotkaniu z Panią Konserwator Zabytków w Płocku. Przekazano Pani Konserwator stosowne pismo, wystąpiono również z pismem do Pana Burmistrza w tej sprawie. Wicestarosta P. Osiecki i Pani Dyrektor M. Dębowska uczestniczyli w Sesji Rady Miasta, na której przedkładali informacje na ten temat.

Starosta o rozszerzenie tej kwestii i zapoznanie Radnych ze stanowiskiem Zarządu jakie zajmowano na Sesji Rady Miasta poprosił Wicestarostę P. Osieckiego.

 

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście P. Osieckiemu celem uzupełnienia sprawozdania Pana Starosty.

 

Wicestarosta P. Osiecki poinformował, iż 31 maja rozstawaliśmy się w przeświadczeniu, że aktualna jest propozycja Zarządu Powiatu skierowana do Pana Burmistrza, przejęcia tego ciągu ul. Młynarskiej wraz z mostami przez samorząd gminy Miasta Sochaczew. Taka prośba pisemna została złożona 17 maja. Takie wystąpienie uzasadnialiśmy tym, że inwestor czyli samorząd gminy Miasta Sochaczew będzie jednocześnie organem wydającym decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i będzie to jednocześnie organ, który ustala plan przestrzennego zagospodarowania terenu. 13 czerwca na spotkaniu z udziałem Pana Burmistrza i Pana Starosty przedstawiono nam odpowiedź na tą propozycję. Dla Zarządu Powiatu i sądzę, że dla wszystkich Radnych jest to propozycja nie do zaakceptowania. Ponieważ Pan Burmistrz proponuje przejęcie tych mostów przy ul. Młynarskiej, a w zamian za to zobowiązuje samorząd powiatowy do przejęcia ciągu ul. Warszawskiej wraz z przeprawą mostową na Bzurze. Sądzę, iż w żaden sposób jest to nierównoważna propozycja i takie jest stanowisko Zarządu Powiatu. Jednak wielka uciążliwość mostu na ul. Młynarskiej powoduje, iż musimy podjąć szybkie działania. Powstała koncepcja, że mosty zostają w samorządzie powiatowym natomiast będziemy starali się je odbudować w parametrach i w architekturze dotychczasowej. W tym celu tak jak wspomniał już Pan Starosta odbyliśmy w dniu 22 czerwca spotkanie z Panią Konserwator, która naszą koncepcję zaakceptowała. Niezależnie od tego zwróciliśmy się również do Pana Burmistrza aby wydał nam opinię czy ta koncepcja jest zgodna z planem przestrzennym zagospodarowania terenu. Naszym zdaniem jest zgodna, ponieważ mamy aktualny wypis tego planu, który jednoznacznie mówi, że na tych terenach można dokonywać adaptacji istniejących przepraw. My takiej adaptacji chcemy dokonać w związku z tym nie sądzimy aby tym razem była odpowiedź negatywna. Tak jak już Pan Starosta wspomniał w ostatni wtorek 26 czerwca odbyła się Sesja Rady Miasta gdzie w porządku obrad był punkt dotyczący informacji o stanie tych przepraw mostowych. W sesji brał udział Wicestarosta wraz z Panią Dyrektor Dębowską. Przedstawiono stanowisko Zarządu Powiatu, koncepcję jaką wybrano. Oczekujemy ze strony samorządu gminy Miasto Sochaczew współpracy na etapie procedury administracyjnej. A jeśli samorząd gminy Miasto Sochaczew dojdzie do wniosku, że należy nas wspomóc też i finansowo, to będziemy bardzo wdzięczni za taką współpracę.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Ad pkt  7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących uroczystościach i spotkaniach:

-       Pikniku z  okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Cała Polska czyta dzieciom" w DPS w Sochaczewie,

-       XV Europejskich Biegach Młodych Olimpijczyków w Bielicach,

-       Powiatowym Święcie Ludowym w Sochaczewie,

-       Uroczystej Sesji Rady Miasta w Sochaczewie,

-       Uroczystościach religijnych z okazji I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej w Sochaczewie,

-       Posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Sochaczewie,

-       Sesji Rady Gminy w Iłowie,

-       Obchodach Dnia Strażaka KPPSP w Sochaczewie i uroczystych obchodach 90-lecia powstania OSP w Paprotni,

-       Spotkaniu komitetu organizacyjnego meczu z Orłami Górskiego,

-       Meczu piłki nożnej Orły Górskiego, Oldboje Sochaczewa i Powiatu,

-       Uroczystym podsumowaniu IX Świętojańskiego Rajdu Motocykli Zabytkowych w Budach Starych,

-       2 posiedzeniach Zespołu ds. opracowania WPI w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

 

W wielu w/w uroczystościach i spotkaniach uczestniczyli też Radni.

Pani Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska ponadto uczestniczyła w:

-       festynie integracyjnym w ZSS w Sochaczewie,

-       uroczystości 30-lecia przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie,

-       uroczystości zakończenia roku szkolnego 2006/2007 w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

 

Pan Wiceprzewodniczący Rady J. Łopata uczestniczył w Dniach Teresina, gdzie pracował też jako lekarz zabezpieczając teresińskie uroczystości.

 

Do Przewodniczący Rady Powiatu wpłynęło pismo Pana H. Bryły i Pana P. Ostromęckiego osób prowadzących Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Sochaczewie o ponowne przeanalizowanie regulaminu udzielania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i podjęcie działań by był on sprawiedliwy i zgodny z prawem. Powyższe pismo zostało przekazane do Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki celem omówienia tego problemu. Przewodniczący nadmienił, iż takie posiedzenie Komisji miało miejsce w dniu 27 czerwca, poprosił zatem Zastępcę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie zajętego stanowiska w wobec przedstawionego pisma.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki J. Popiołek  poinformowała, że w dniu 27 czerwca br. Komisja zapoznała się  z pismem właścicieli szkoły odnośnie zmian regulaminu. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Dyrektora Fergińskiego, przeanalizowaniu wszystkiego "za" i "przeciw" Komisja nie widzi potrzeby zmian regulaminu udzielania dotacji.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż powyższy regulamin, który stanowi integralną część uchwały został jak zawsze przedłożony nadzorowi prawnemu. Nadzór prawny nie wniósł żadnych zastrzeżeń pod względem zasad prawnych. Dlatego też nie ma najmniejszego powodu abyśmy ten regulamin zmienili. Przewodniczący Rady podziękował Komisji za zajęcie się tą sprawą. Nadmienił, iż stosowna odpowiedź w tym temacie zostanie udzielona wnioskodawcom.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że na ostatniej sesji Rady Powiatu Radny T. Głuchowski zadał pytanie. Przewodniczący poprosił zatem Pana Starostę o poinformowanie czy odpowiedź została Radnemu udzielona i czy ewentualnie Pan Starosta chciałby coś jeszcze przedstawić Radnym.

 

Starosta T. Koryś poinformował, iż na poprzedniej Sesji Radny T. Głuchowski złożył interpelację dotyczącą procedury udzielania kredytu dla Szpitala Powiatowego, a konkretnie chodziło o specyfikację do przetargu. Po uzyskaniu pisemnej informacji ze Szpitala Powiatowego również na piśmie przekazaliśmy ją Radnemu T. Głuchowskiemu. Myślę, że była ona zadowalająca.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do udzielonej odpowiedzi.

 

Pytań nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Biura Rady nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 10.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o głosy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski wyraził podziękowania dla niektórych naszych służb, które w sposób bezinteresowny wspierały w ostatnim okresie czasu imprezy, które Radny miał przyjemność organizować. Radny podziękował przede wszystkim Policji Sochaczewskiej, która bezinteresownie w sposób profesjonalny współzabezpieczała imprezę pn. Mecz z Orłami Górskiego, oraz KP PSP. Nadmienił, iż również obecna była karetka pogotowia, ale tego tematu nie chciałby szerzej rozwijać. W każdym razie podziękował Panu Staroście za pomoc w tym temacie.

Radny nadmienił, iż Starostwo uczestniczy w wielu imprezach, które organizuje miasto i to jest bardzo dobre. Podkreślił aktywny udział w meczu piłki nożnej niektórych dyrektorów, radnych, którzy grali bardzo walecznie. Jedynym strzelcem bramki okazał się pracownik Starostwa Pan Zenon Grąbczewski. W meczu grali Radny Z. Pakuła, dyrektor M. Fergiński. Radny Głuchowski wszystkim serdecznie podziękował za udział w imprezie. Wyraził nadzieję, że taki mecz odbędzie się również za rok.

Następnie Radny M. Głuchowski odniósł się do sprawy mostu na. ul. Młynarskiej. Poinformował, iż uczestniczył w Sesji Rady Miejskiej, która była chyba jedną z najdłuższych, bo trwała do godziny 23. Radny nadmienił, iż podobały mu się wyważone zdania, które wypowiedział Pan Wicestarosta w imieniu Zarządu na Sesji Rady Miejskiej. Spowodowały one akceptację ze strony Przewodniczącej Rady jak i wielu Radnych. Burmistrz zajął stanowisko pozytywne i w końcu zakończyło to się myślę, że trwalszą współpracą. Myślę, że to się zmaterializuje również pozytywnymi decyzjami. Obydwa samorządy powinny się coraz bardziej zbliżać jeśli chodzi o współpracę. Wielu Radnych powiatowych reprezentuje miasto i zależy nam na tym aby ta współpraca była coraz lepsza, bowiem to może tylko wpływać pozytywnie dla jednego i drugiego samorządu. Dlatego cieszę się, iż głos Pana Starosty był w duchu pozytywnym i to się wszystkim podobało.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnej U. Pawlak.

 

 

 

Radna U. Pawlak zgłosiła 2 tematy, które dotarły do niej od mieszkańców Sochaczewa:

1)      Na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Traugutta od kilku dni uszkodzona jest sygnalizacja świetlna. Jest prośba aby to możliwie szybko naprawić.

2)      Chodzi o skoszenie trawy tuż za Szkołą Muzyczną.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Pani Dyrektor PZD celem udzielenia odpowiedzi.

 

Dyrektor PZD M. Dębowska poinformowała, że PZD znana jest sprawa uszkodzenia sygnalizacji świetlnej. Podpisana jest umowa z Firmą Podkowa, która wykona prace naprawcze. Równocześnie w naszym imieniu w momencie kiedy zostanie poznany sprawca uszkodzenia Firma ta postara się wyegzekwować świadczenie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Mieniem S. Grefkowiczowi celem udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie.

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem S. Grefkowicz poinformował, jeśli Radnej chodzi o teren tuż za Szkołą Muzyczną to nie jest to teren Starostwa. Natomiast trochę dalej jest już  nasza działka, która jest w trwałym zarządzie dyrekcji CKU. Jeśli chodzi o tą działkę to niezwłocznie dyrekcja CKU będzie o tym powiadomiona. Jednakże Pan Dyrektor nie przypuszcza by dyrekcja dopuściła do takiego stanu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach. Życzył przyjemnych wakacji, udanych urlopów, gdyż jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to następna sesja odbędzie się na początku września.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 15 15.

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:21:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:21:29
  • Liczba odsłon: 1363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448695]

przewiń do góry