Zarząd Powiatu w Sochaczewie

Zarząd powiatu jest kolegialnym organem wykonawczym powiatu, w jego skład wchodzi: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech osób. Zarządowi powiatu przewodniczy starosta wybierany przez radę powiatu bezwzględna większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada powiatu na wniosek starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. 

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności :
 1. opracowywanie i przedstawianie radzie powiatu wszystkich spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,
 2. przedkładanie wniosków o zwoływanie sesji rady,
 3. wykonywanie uchwał rady, określanie sposobu ich wykonywania oraz składanie radzie sprawozdań z ich wykonania,
 4. gospodarowanie mieniem powiatu,
 5. wykonywanie budżetu i zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej powiatu,
 6. zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał rady oraz swych ustawowych i statutowych kompetencji do  wysokości ustalonej przez radę,
 7. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.     

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Rozstrzyganie spraw należących do kompetencji zarządu, wyrażanie opinii i stanowisk zarządu następuje w formie uchwał. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokoły, które są udostępniane do publicznego wglądu o ile nie narusza to tajemnic i praw chronionych ustawowo.  

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-18 11:07:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 10:13:05
 • Liczba odsłon: 1594
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460612]

przewiń do góry