Uchwała Nr XVII/74/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia   20 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu   na rok 2008.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ).

    

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu powiatu w wysokości 47.672.084 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

1.        Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.868.828 zł , zgodnie z załącznikiem       nr 2

2.        Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku) .

3.        Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 490.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

 

§ 3

1.       Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.196.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wpływu ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie   196.744 zł

-   wolnych środków, jako nadwyżki   środków pieniężnych na rachunku bieżącym   budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek           z lat ubiegłych w kwocie   2.000.000 zł

 

2.       Przychody budżetu w wysokości 5.075.000 zł, rozchody w wysokości               2.878.256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie                       -                                  390.000 zł

1)   ogólną w wysokości                                                       -                                 365.000 zł

2)   celową na zarządzanie kryzysowe                              -                                      25.000 zł

                       

 

§ 5

 

 

1.        Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2.        Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3.        Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

 

§ 6

 

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 447.850 zł; wydatki – 533.450 zł, zgodnie                    z załącznikiem nr 9.

 

 

§ 7

 

1.       Dotacje podmiotowe dla:

działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół  i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości   -   2.859.131 zł,   zgodnie              z załącznikiem nr 10.

2.       Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i  nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 30.000 zł, zgodnie              z załącznikiem nr 11.

 

§ 8

 

1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody    -               172.000 zł,

2)      wydatki         -               150.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2.    Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1)    przychody     -              620.000 zł,

2)    wydatki         -              620.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

 

 

§ 9

 

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów                       i pożyczek zaciąganych na:

-      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.275.000 zł

-     sfinansowanie   planowanego deficytu - 196.744 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.878.256 zł

 

§ 10

 

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 

1)   zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.275.000,

2)   zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

3)   dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)   przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

 

§ 11

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

 

 

§ 12

 

Ustala się dochody związane z realizacją zadań rządowych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa   w wysokości 502.000 zł, zgodnie z załącznikiem      nr 15.

 

§ 13

 

Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 16.

 

 

 

§ 14

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 


Załączniki:

Załącznik do budżetu Powiatu na rok 2008

Objaśnienia do informacji

Część opisowa 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-26 14:05:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-27 13:15:06
  • Liczba odsłon: 1262
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459991]

przewiń do góry