Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016

Nr XIII/77/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 238, art. 242, art. 247 art. 235, art. 236, art. 237,  art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

  

1.Dochody w łącznej kwocie 67.705.227 zł, w tym:

1)      dochody bieżące w kwocie: 67.305.227 zł,

2)      dochody majątkowe w kwocie: 400.000 zł,

­   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 


§ 2

 

1. Wydatki w łącznej kwocie 65.562.502 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące w kwocie 63.892.502 zł,

2)      wydatki majątkowe w kwocie 1.670.000 zł,

­   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

 

1.        Różnicę między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 2.142.725 zł, która zostanie przeznaczona na :

- spłatę pożyczek – 92.725 zł,

- wykup papierów wartościowych – 2.050.000 zł.

2.    Rozchody budżetu w wysokości 2.142.725 zł.

­   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

 

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  188.000 zł.         

2. Rezerwy celowe  w wysokości  92.000 zł,

w tym na: 

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 92.000 zł,

 

 

§ 5

 

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów                     lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie        z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6

 

1.      Dotacje podmiotowe w 2016 roku dla:

1)   Działających na terenie powiatu niepublicznych szkół, placówek oświatowo – wychowawczych i innych podmiotów,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 7

 

 

1.      Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć                         do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 8

 

 

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

 


 

§ 9

 

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie                z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 234.000zł.

 

 

§ 10

 

 

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.

 

 

§ 11

 

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu.

2)        dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3)        dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

 

 

§ 12

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.


uzasadnienie_xiii_77_2015.doc

zalaczniki_do_budzetu_na_2016r._xiii_77_2015.xls


zalacznik_nr_8_inwestycyjny_2016r_xiii_77_2015.xls

zalacznik_nr_2_wydatki_xiii_77_2015.xls

zalacznik_nr_1_dochody_xiii_77_2015.xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-19 11:06:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-19 11:06:22
  • Liczba odsłon: 1545
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448631]

przewiń do góry