Protokół Nr XVI/ 2007

 

 

z obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 30 listopada 2007 r. o godz. 1300

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

Tematyka Sesji:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XV sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,

c)        zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2007,

d)       zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.

5.       Informacja dotycząca zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w roku 2007.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XVI / 2007

 

 

z obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się

w dniu 30. 11. 2007 r. o godz. 13 00 w Sali Konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

 

 

W posiedzeniu XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się w dniu 30. 11. 2007 r. udział wzięli:

 

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 19 Radnych. Skład Rady Powiatu władny do podejmowania  uchwał. 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radny Z. Pakuła i Radny T. Połeć.

 

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

 

Zaproszeni goście:

Starosta Sochaczewski                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                        Piotr Osiecki

Sekretarz  Starostwa                                                                                  Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                  Teresa Pawelak

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                           Paweł Kubiak

Dyrektor SP ZOZ w Sochaczewie                                                             Franciszek Pasiak

Powiatowy Lekarz Weterynarii                                                                Wojciech Wojciechowski

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                           Małgorzata Dębowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie         Dorota Klawenek

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Załuskowie              Joanna Kamińska

Dyrektor ZSO w Sochaczewie                                                                   Mirosław Szczepanowski

Dyrektor ZS w Sochaczewie                                                                      Hanna Bonecka

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Sochaczewie                              Hanna Milcarz

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem                                                Stefan Grefkowicz

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa                                   Jarosław Sobotta

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                       Stanisław Wódka

Główny Specjalista ds. współpracy z zespolonymi służbami                   Tadeusz Wachowski

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                             Waldemar Orliński

           

Lista gości w załączeniu – Załącznik Nr 2.

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                  Otwarcie obrad

 

 

 

                    Otwarcia obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XVI Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie".

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, wszystkich Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz pozostałych zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych, media oraz tych, których być może pominąłem, stwierdził.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na podstawie listy obecności stwierdził, iż w sesji udział bierze 19 Radnych.

Nieobecność swą usprawiedliwili Radny Z. Pakuła i Radny T. Połeć.

Usprawiedliwienie Radnego Z. Pakuły w załączeniu - Załącznik Nr 3.

Usprawiedliwienie Radnego T. Połcia w załączeniu - Załącznik Nr 4.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, że jest kworum do podejmowania uchwał Rady Powiatu w Sochaczewie, a zatem obrady XVI Sesji Rady Powiatu są prawomocne i mogą być podejmowane uchwały.

 

 

 

Ad. pkt 2.                  Przyjęcie porządku obrad

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że proponowany porządek obrad  XVI Sesji  został dostarczony Radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie zapytał o pytania i uwagi do porządku obrad.

 

Uwag i pytań nie zgłoszono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Halinę Pędziejewską o liczenie głosów podczas przeprowadzanych głosowań na dzisiejszych sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XVI sesji Rady Powiatu w Sochaczewie i poddał go pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  19  Radnych

"Przeciw"                                        ----------------

"Wstrzymało się"                           ----------------

 

Porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 19 głosami „Za”, przy braku głosów „Przeciwnych” i „Wstrzymujących się”.

 

 

 

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XV sesji.

4.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zmian w budżecie powiatu na 2007 rok,

b)       przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,

c)        zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2007,

d)       zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.

5.       Informacja dotycząca zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w roku 2007.

6.       Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie obrad.

 

 

 

Ad pkt 3.                   Przyjęcie protokołu z XV sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że protokół z obrad XV Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i nie wpłynęły do niego żadne uwagi. Następnie Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z obrad XV Sesji Rady Powiatu.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali obecnych było 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało  17 Radnych

"Przeciw"                                         --------------

"Wstrzymało się"                              2 Radnych

 

Protokół z obrad XV Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został przyjęty 17 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

 

 

Ad. pkt 4 a)               Uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. A. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. A. Łopata odczytał w/w projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu w celu przybliżenia uzasadnienia proponowanej uchwały oraz 2 autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

 

Skarbnik Powiatu T. Pawelak poinformowała, iż chciałaby uzupełnić informacje zawarte w projekcie uchwały.

Na kwotę zwiększającą dochody i wydatki w wysokości 3.030.105zł składają się następujące pozycje:

-          Decyzją Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dotacji o kwotę 80.000zł z przeznaczeniem na "Budowę nowych i modernizację użytkowanych obiektów" w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

-          Na podstawie decyzji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 790.000zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu "R" z wyposażeniem, aparatu RTG oraz aparatu do znieczulania ogólnego.

-          Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej przyjmowania podań i wydawania paszportów została przyznana dotacja w kwocie 2.738zł, jest to dotacja na II półrocze.

-          W związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Starostwem został zwiększony plan dochodów w kwocie 436.224zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w celu poprawy jakości pracy.

-          W dziale pomocy społecznej został zwiększony plan dotacji w wysokości 328.000zł, w tym 28.000zł są to środki na bieżące utrzymanie DPS i 300.000zł na wykonanie kanalizacji i przyłącza wodociągowego do budynku DPS w Młodzieszynie.

-          Na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych pn. "Zero tolerancji dla przemocy  w szkole" zwiększono plan dotacji w wysokości 5.515zł z przeznaczeniem na ten cel.

-          Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego przyznane zostały stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR w wysokości 1.600zł.

-          W związku ze zwiększeniem zadań oświatowych od 01.09. br. (przekształcenie MOS w MOW) została zwiększona subwencja oświatowa w kwocie 321.228zł, środki te wydatkowane będą na potrzeby w placówkach oświatowych.

-          Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Teresin zwiększono środki na inwestycje pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837 Paprotnia-Teresin-Szymanów-Aleksandrów" w wysokości 50.000zł.

-          W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 1.000.000zł, które przekazano na realizację zadania pn. Zakup aparatury medycznej oraz karetki "R". Pani Skarbnik przypomniała, iż na poprzedniej Sesji kwota ta zapisana była w budżecie jako środki do pozyskania.

Pani Skarbnik poinformowała, że pozostałe zmiany w budżecie polegają na urealnieniu planu wydatków poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami.

 

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła 2 autopoprawki do projektu uchwały.

I autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.:

 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2007 roku został zwiększony plan wydatków w wysokości 4.624zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje dokonać odpowiednich zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

 

II autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r:

 

Na podstawie otrzymanego pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 60.866zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejętą z dniem 1 stycznia 1999r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu proponuje dokonać odpowiednich zapisów po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetowej J. Łopacie w celu wyrażenia opinii Komisji na temat projektu uchwały.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej J. Łopata poinformował, iż Komisja zajmowała się projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok w dniu 28 listopada br. Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały wraz z 2 autopoprawkami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok  wraz z 2 autopoprawkami poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało     19 Radnych

"Przeciw"                                           ---------------

"Wstrzymało się"                               ---------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 5.

 

 

 

 

Ad. pkt. 4 b)              Uchwała w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście celem przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, że Zarząd Powiatu chciałby rozszerzyć § 1 projektu uchwały. Chodzi o nowe oddziały i pododdziały, które funkcjonowałyby w strukturach psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W związku z tym Wicestarosta poprosił o 10 min. przerwy aby radni mogli zapoznać się z nową wersją projektu uchwały i aby zaopiniowała go Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek ogłosił 10 min. przerwy do godz. 1335.

 

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania nowej wersji projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie poddał pod głosowanie:

 

W trakcie głosowania na sali było obecnych 18 Radnych.

"Za"                              głosowało       18 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 6.

 

 

 

Ad. pkt 4 c)                Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2007

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wicestaroście celem przedstawienia uzasadnienia do projektu uchwały.

 

Wicestarosta P. Osiecki  poinformował, że zgodnie ze stosownymi przepisami, tzn. ustawie o rachunkowości ZOZ Szpitala Powiatowego zobowiązany jest takie sprawozdanie finansowe sporządzać co roku. Takie roczne sprawozdanie Rada Powiatu będzie musiała w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego przyjąć. Wybór biegłego rewidenta został poprzedzony procedurą przetargową przeprowadzoną przez jednostkę, która się temu badaniu poddaje. Na nas ciąży obowiązek zatwierdzenia tego wyboru.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głos zabrał Radny T. Głuchowski, który zapytał za jaką kwotę biegły rewident dokona przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2007

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Pani Skarbnik T. Pawelak poinformowała, że do ZOZ  Szpitala Powiatowego na wybór biegłego rewidenta wpłynęły 2 oferty.

1.      Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych "WOKANDA" ze Skierniewic - kwota 8.500zł.

2.      Zespół Biegłych Rewidentów "WIDOK-II"Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni - kwota 10.000zł.

 

Po przeanalizowaniu ofert wybrano ofertę firmy Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych "WOKANDA" z uwagi na korzystniejszą cenę oraz posiadane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w placówkach służby zdrowia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy w dyskusji..

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zamknął dyskusję.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2007 poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 7.

 

 

 

 

Ad. pkt 4 d)               Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu  J. Łopacie w celu odczytania projektu uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu J. Łopata odczytał projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu p.o. Dyrektora PCPR p. M. Świerczewskiej celem uzasadnienia projektu uchwały.

 

p.o. Dyrektora PCPR p. M. Świerczewska poinformowała, że na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2007 roku zaplanowane było 259.300zł. Starosta na dzień dzisiejszy podpisał 154 umowy na łączną kwotę 254.293zł. Czyli na to zadanie pozostało tylko 5.000zł. Zwiększenie tego zadania o 20.000zł pozwoli nam zrealizować złożone wnioski. Aktualnie rozpatrywanych jest 11 wniosków na kwotę ok. 14.000zł. Do końca roku te pieniądze zostaną wydatkowane.

Natomiast zmniejszamy o 20.000zł zadanie pn. dofinansowanie i zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze. Na ten cel pozostanie jeszcze kwota 60.000zł i zabezpieczy ona w pełni pomoc w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej celem przedstawienia opinii Komisji do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej A. Papierowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku poddał pod głosowanie:

W trakcie głosowania na sali było obecnych 19 Radnych.

 

"Za"                              głosowało       19 Radnych

"Przeciw"                                                         --------------

"Wstrzymało się"                                 -------------

 

Uchwała została przyjęta 19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych" i „wstrzymujących się”.

 

Uchwała w załączeniu – Załącznik Nr 8.

 

 

 

 

Ad. pkt 5.                   Informacja dotycząca zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w roku 2007

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację do tego punktu obrad. Następnie udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowiczowi celem przybliżenia problematyki.

 

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska S. Grefkowicz poinformował, że informację dotyczącą zakresu zadań z ochrony środowiska realizowanych w Wydziale otrzymali Radni w formie pisemnej. Następnie Pan dyrektor przybliżył pokrótce przedmiotową informację. Otóż Wydział realizuje zadania Starosty jako organu administracji publicznej i są to zadania z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa, rolnictwa. Praca odbywa się w oparciu o akty normatywne i szereg  ustaw oraz przepisów wykonawczych, w tym Prawo Budowlane i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego w Wydziale zatrudnione są osoby z wykształceniem wyższym, są to specjaliści z ochrony środowiska. Sprawy z zakresu ochrony środowiska są pod względem formalno-prawnym i merytorycznym zaliczane do spraw trudnych. Mają one bardzo często charakter restrykcyjny, w związku z tym na wiele decyzji ich odbiorca nie wyraża zgody. Ma prawo odwołania się do organu II instancji, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Następuje to dlatego, że każda decyzja która pozwala na korzystanie ze  środowiska jest decyzją kosztowną dla podmiotu stąd odwołania, skargi i protesty.

W okresie roku zostało wydanych ponad 700 decyzji i postanowień z różnego zakresu wymagających postępowania administracyjnego. Najtrudniejszymi decyzjami, którymi zajmuje się Wydział są tzw. pozwolenia zintegrowane. W ubiegłym roku wydano 2 takie pozwolenia i dotyczyły one Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej Plecewice S.A. oraz Fermy Drobiu w Czerwonce. Sprawy te są trudne ponieważ czas pracy nad stworzeniem pozwolenia zintegrowanego wynosi ok. 6 miesięcy. Taki długi czas pracy wynika stąd, że to pozwolenie i warunki które dostaje zakład i które musi zrealizować wymagają całościowego podejścia do zagadnień. Czyli są tutaj określane warunki geologiczne, ochrony środowiska, wodnoprawne, emisji. Wymaga to ustalenia granicznych wartości tych wszystkich czynników, uzgodnień z innymi instytucjami, różnymi opracowaniami. Stąd jest to zadanie bardzo trudne i wymaga zaangażowania wszystkich pracowników. Każdym zagadnieniem w Wydziale zajmuje się jedna osoba.

Oprócz informacji zawartych w opracowaniu Wydział zajmuje się obsługą interesantów, doradztwem, współpracą z innymi instytucjami. Każda osoba w Wydziale zajmuje się odrębnym zagadnieniem. Praca Wydziału polega na częstych wyjazdach. Na przykład jeśli chodzi o gospodarkę leśną to w Powiecie Sochaczewskim obsługujemy ponad 3.600 ha lasów. Są to lasy prywatne, bo to należy do naszych kompetencji. Musimy określić całość prac wykonywanych na tych terenach, czyli określenie trzebieży, prac pielęgnacyjnych, wycinki. Osoba odpowiedzialna za ten dział musi pojechać w teren, określić i udokumentować te czynności zanim zostanie wydana jakakolwiek decyzja.

Wydział zajmuje się także wydawaniem decyzji na pozwolenie wycinki drzew, ale dotyczy to terenów, których właścicielem jest samorząd gminny lub miejski. Również jest to związane z tym, że pracownik musi wyjechać w teren i stworzyć całą dokumentację. Dopiero wtedy może wydać decyzję.

Pan dyrektor nadmienił, iż zadaniem Wojewody jest określanie terenów łowieckich. Starosta ma obowiązek ustalenia opłaty dzierżawnej za te tereny. Te opłaty nie wpływają na nasze konto, ale są przekazywane na rzecz funduszy gminnych na których te tereny się znajdują. Niemniej jednak wymaga to bytności fizycznej pracownika żeby to wykonać.

Na zakończenie Pan dyrektor powiedział, że zadania Wydziału są specjalistyczne, trudne, ale są realizowane w sposób prawidłowy.

Informacja dotycząca zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w roku 2007 w załączeniu - Załącznik Nr 9.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowskiemu celem przedstawienia opinii Komisji na temat przedstawionej informacji.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Głuchowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym analizowała przedstawioną informację i przyjęła ją jednogłośnie pozytywnie.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że bardzo dobrze iż dzisiaj Pan Dyrektor poza ustosunkowaniem się do informacji przybliżył zadania, które są realizowane przez Wydział.

Nazwa Wydziału nie zawsze odzwierciedla mnogość podejmowanych i wydawanych decyzji. Radni powinni mieć taką informację bowiem czasami mieszkańcy pytają gdzie załatwić daną sprawę.

Przedstawiony przez Wydział materiał Komisja ocenia pozytywnie ponieważ w tabelarycznym zestawieniu poza suchym wymienieniem spraw jest również podana informacja w jaki sposób te sprawy są załatwiane. Z przedstawionego materiału wynika, iż Wydział wydaje bardzo dużo decyzji i waga tych decyzji niejednokrotnie ma olbrzymie znaczenie.

Radny nadmienił, iż zgadza się z tym, że w Wydziale pracują kompetentni ludzie, gdyż miał do czynienia z pracownikami, którzy podejmują decyzje odnośnie wycinki drzew.

Dobrze byłoby aby w momencie omawiania kwestii związanych z funkcjonowaniem innych Wydziałów ich dyrektorzy podobnie jak to zrobił dyrektor Grefkowicz przybliżyli pracę Wydziału.

Radny na zakończenie podziękował Panu Dyrektorowi za bardzo solidnie przygotowany materiał.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek otworzył dyskusję.

 

Głosów w dyskusji nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 6.       Informacja z prac Zarządu Powiatu między sesjami

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż Radni otrzymali pisemną informację wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Staroście T. Korysiowi w celu przybliżenia informacji i ewentualnego uzupełnienia z ostatnich prac Zarządu.

 

Starosta T. Koryś poinformował, że Radni otrzymali informację z prac Zarządu Powiatu na piśmie. Następnie odniósł się do pkt 4 przedstawionej informacji dotyczącego mostu na ul Młynarskiej. Otóż w ubiegły piątek odbyło się spotkanie w gronie przedstawicieli powiatu (Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu), miasta (Przewodnicząca Rady Miasta), Politechniki Warszawskiej.  Na spotkaniu nie była obecna Pani Konserwator Zabytków ale przysłała opinię do omawianych materiałów. Na spotkaniu odbyła się prezentacja i dyskusja. Politechnika oceniła stan istniejący obiektów mostowych i wskazała najlepsze rozwiązanie na przyszłość. Strony podpisały się pod tą koncepcją, a Pani Konserwator przysłała opinię pozytywną. Są pewne sugestie ze strony miasta aby skorzystać ze "spec" ustawy dotyczącej budowy nie tylko przepraw mostowych ale i dróg. Instytut Dróg i Mostów będzie rozpracowywał tą "spec" ustawę czy możemy ją zastosować czy też nie. Równolegle opracowują wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i wniosek do Burmistrza w najbliższym czasie zostanie złożony.

Starosta nadmienił, iż w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie informacyjne z kilkoma mieszkańcami sąsiednich ulic z ul. Młynarską.

Starosta poinformował, iż odbędzie się spotkanie informacyjne na temat mostu w gronie Radnych Powiatowych i Miejskich w dniu 14 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa.

 

Następnie Pan Starosta w uzupełnieniu informacji podał informację z ostatnich posiedzeń Zarządu Powiatu, na których Zarząd: 

-          Zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu dotyczącym przeprowadzonej kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, której konsekwencją jest wniosek o skierowanie sprawy do Prokuratury. Takie wystąpienie otrzymał również Dyrektor jednostki kontrolowanej p. F. Pasiak, który ma 2 tygodnie na odwołanie się do Rady Powiatu. Jeśli tego nie uczyni to wniosek zostanie skierowany do Prokuratury. Zarząd Powiatu będzie monitorował tą kwestię.

-          Dokonał wyboru firmy, która wykona dokumentację wraz z uzgodnieniami dla obiektów Domu Pomocy Społecznej. Starosta nadmienił, że zgłosiły się 2 firmy. Jedna oferowała kwotę 475 tys. zł, a druga 262 tys. zł.

Starosta poinformował, iż jeśli będą pytania do przedstawionej informacji to udzieli na nie odpowiedzi.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w załączeniu - Załączeniu Nr 10.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał radnych o pytania i uwagi do przedstawionej informacji z prac Zarządu Powiatu między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek udzielił głosu Radnemu M. Głuchowskiemu.

 

Radny M. Głuchowski poinformował, że dobrze iż odbyło się spotkanie władz miasta i powiatu w sprawie ul. Młynarskiej. Jeszcze lepiej, że dojdzie do spotkania Radnych Powiatowych i Miejskich dlatego, że informacje krążące w obydwu samorządach mocno się różnią. Radny poprosił aby w przyszłości jeżeli spotykają się władze miasta i powiatu komunikat z tego posiedzenia był jeden. Nadmienił, iż źle jest postrzegane jeśli jeden komunikat ukazuje się o godz. 900  w internecie, a drugi o godz. 1200, te komunikaty się różnią i ludzie piszą na stronach internetowych swoje wypowiedzi bardzo krytyczne. Radny poinformował, że w obydwu samorządach są rzecznicy prasowi, poprosił żeby w przyszłości ujednolicili komunikat. Radny nie krytykuje kogokolwiek ale należy traktować nasze społeczeństwo poważnie. Radny jest przekonany, iż jak dojdzie do spotkania  w dnu 14 grudnia to temat powinien być ujednolicony. Radnemu zależy aby temat mostu na ul. Młynarskiej został rozwiązany i żeby zmobilizować obie władze aby w sprawach na zewnątrz przynajmniej mówić jednym głosem wykazanym komunikatem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne pytania.

 

Innych pytań nie stwierdzono.

 

 

 

Ad pkt  7.       Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej sesji

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami jako  Przewodniczący Rady Powiatu reprezentując całą Radę uczestniczył w następujących spotkaniach i imprezach:

-       Uroczystości zakończenia III Biegu Papieskiego Szlakiem Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie.

-       Święcie Myśliwych Koła Łowieckiego Żbik w Rzepkach.

-       Akademii z okazji Święta Niepodległości w Sochaczewie.

-       Uroczystej Mszy Świętej za Ojczyznę w Kościele Św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

-       Uroczystym koncercie inaugurującym XV Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu w Sochaczewie.

-       VIII Powiatowym Plenerze Plastycznym na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie.

-       Powiatowych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Dziecka w Giżycach.

-       Finale Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej drużyn LZS w Brzozowie.

W wielu z tych imprez uczestniczyli Radni.

Ponadto Wiceprzewodnicząca Rady H. Pędziejewska uczestniczyła reprezentując Radę Powiatu w:

-       Koncercie laureatów XV Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu w Sochaczewie.

-       Miejskich obchodach Dnia Pracownika Socjalnego w Sochaczewie.

-       Prezentacji założeń koncepcyjnych przywrócenia ruchu kołowego na przeprawie mostowej na rzece Utrata w ciągu ul. Młynarskiej w Sochaczewie, jaka miała miejsce w Starostwie Powiatowym.

 

Następnie Przewodniczący poinformował, iż w dniu 21.11.2007 roku Kolegium RIO w Warszawie rozpatrywało Uchwałę Rady Powiatu Nr L/225/2006 z dnia 08 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu powiatu sochaczewskiego. Przewodniczący nadmienił, iż uczestniczył w posiedzeniu kolegium RIO wraz z dyrektorem PZE p. M. Fergińskim. Kolegium uchyliło §8 i §9 w/w uchwały twierdząc, że zapisy te są niezgodne z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych. Kolegium nie przyjęło naszej argumentacji, że kontrolą pragnęliśmy objąć tylko liczbę uczniów na podstawie np. dziennika lekcyjnego co było zgodne z interpretacją MEN skierowaną do Pana Starosty J. Gołębiowskiego, a także kierowaliśmy się względami społecznymi m.in. oszczędnym gospodarowaniem naszymi środkami publicznymi. Kolegium RIO uznało, że względy społeczne są istotne ale na kontrolę nie pozwalają przepisy wynikające wprost z ustawy. Uchwała nadal może funkcjonować bez §8 i §9, Starostwo nie ma tylko możliwości kontroli podanych danych odnośnie liczby uczniów w tych szkołach. Ani Rada, ani Starosta nie mają kompetencji do cofania dotacji gdyż są to dotacje podmiotowe a nie celowe.

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie do Uchwały Nr 174/K/2007 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia nieważności w części załącznika określonego w § 1 Uchwały Nr L/225/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu powiatu sochaczewskiego.

Uzasadnienie w załączeniu - Załącznik Nr 11.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu z dnia 26 października 2007r. złożył osobiście oświadczenia lustracyjne Pani Sekretarz i Pani Skarbnik w Biurze Lustracyjnym IPN w Warszawie.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że w ramach prac nad projektem budżetu odbyły się posiedzenia wszystkich Komisji Rady Powiatu, za co serdecznie podziękował wszystkim Przewodniczącym i Radnym. Nadmienił, iż w dniu dzisiejszym wszystkie opinie i wnioski Komisji, a szczególnie Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przekazał do Zarządu Powiatu.

 

Przewodniczący poinformował, iż na wniosek dużej grupy Radnych ustalono, że Sesja Budżetowa odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007 roku w godzinach przedpołudniowych.

 

Do Przewodniczącego Rady wpłynął protokół pokontrolny Zespołu Kontrolnego powołanego przez Komisję Rewizyjną do zbadania sprawy niezapłaconych składek ZUS od wynagrodzeń z tytułu tzw. ustawy "203". Wpłynęło także wystąpienie pokontrolne, które zgodnie z § 42 ust. 2 statutu Przewodniczący przekazał Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. W dniu dzisiejszym w punkcie sprawy różne Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawi sprawozdanie  z wyników kontroli w tej sprawie.

Przewodniczący Rady na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zatwierdził Zespół Kontrolny do zbadania zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, tj. kontroli wynikającej z rocznego planu kontroli. W okresie międzysesyjnym do Przewodniczącego wpłynął protokół pokontrolny Zespołu Kontrolnego powołanego przez Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli wynikającej z rocznego planu kontroli. Wpłynęło już również wystąpienie pokontrolne, które zgodnie z § 42 ust. 2 statutu Przewodniczący przekazał Staroście i Zarządowi Powiatu. W dniu dzisiejszym w sprawach różnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawi sprawozdanie  z wyników kontroli w tej sprawie.

 

Do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęły następujące pisma:

-       Pismo grupy Radnych informujące, że na spotkaniu założycielskim w dniu wczorajszym Radni Rady Powiatu powołali Klub Radnych o nazwie Powiatowe Forum Samorządowe. Przewodniczącym Klubu został Pan Wiesław Domagalski. Pismo podpisali radni: W. Domagalski, A. Papierowski, A. Grabarek, P. Osiecki.

Pismo w załączeniu - Załącznik Nr 12.

-       Pismo Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie składu Rady i Zarządu Powiatu do celów lustracyjnych. Przewodniczący potwierdził składy przekazując stosowną informację zwrotną. Na poprzedniej sesji Rady Powiatu mówiąc o lustracji Sekretarza i Skarbnika Powiatu, która wynika z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Przewodniczący powiedział, że najprawdopodobniej lustracja nie obejmie Radnych tej kadencji. Wynikało to z artykułu, który był prezentowany we "Wspólnocie". W nawiązaniu do pisma Pana Wojewody wynika, że lustracją będą objęci ponownie wszyscy Radni i Członkowie Zarządu.

-       Pismo Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Warszawie zatwierdzające wystąpienie pokontrolne do Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Przewodniczący przekazał je do Zarządu celem wykorzystania służbowego.

-       W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Wójta Gminy Nowa Sucha w sprawie budowy mostu na rzece Bzura w m. Kozłów Szlachecki. Następnie Przewodniczący odczytał w/w pismo.

Pismo Wójta Gminy Nowa Sucha w załączeniu - Załącznik Nr 13.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Sochaczewskiego Komisje Rady Powiatu składają Radzie Powiatu plany pracy, a Komisja Rewizyjna także zgodnie z § 37 ust. 4 projekt rocznego planu kontroli. W związku z powyższym Przewodniczący zwrócił się do wszystkich Przewodniczących Komisji aby do dnia 18 grudnia br. dokonali zwołania posiedzeń Komisji i aby Komisje opracowały plany pracy na 2008 rok, a Komisja Rewizyjna również projekt rocznego planu kontroli. 

Przewodniczący poprosił również aby Komisje i Zarząd Powiatu przeanalizowały potrzeby omówienia na Sesjach w 2008 roku wybranych tematów istotnych dla działalności naszego powiatu i naszych mieszkańców. Złożone propozycje do 18 grudnia br. zostaną przeanalizowane przez Prezydium Rady w zakresie umieszczenia ich w Harmonogramie pracy Rady na 2008 rok.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż jest umówiony na poniedziałek na spotkanie z Przewodniczącą Rady Miasta Sochaczewa Danutą Radzanowską aby wspólnie wypracować możliwość spotkania się obu Rad w sprawie mostu na ul. Młynarskiej. Termin został narzucony przez Politechnikę Warszawską Instytut Dróg i Mostów. Spotkanie będzie 14 grudnia br. o godz. 1000. Przewodniczący w swoim imieniu zachęcił jak największą liczbę radnych do udziału w tym spotkaniu, aby poznać wszystkie problemy z tym związane a jednocześnie aby ta wiedza przybliżyła nas do podjęcia decyzji w sprawie rozwiązania problemu. Przewodniczący nadmienił, iż jeśli uda się z Przewodniczącą Rady Miasta ustalić zakres spotkania to Radni otrzymają pisemne zawiadomienie o takim spotkaniu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o pytania do przedstawionej informacji.

 

Głos zabrał Radny M. Głuchowski, który poinformował, iż wszyscy jesteśmy pod wrażeniem decyzji wydanej przez RIO odnośnie możliwości sprawdzenia czy liczba uczniów podawana w wykazach jest prawdziwa. Ale nad pewnymi decyzjami się nie dyskutuje. Radny nie wie czy jest jakieś odwołanie w tej sprawie czy też nie ale to zresztą nie ma to sensu. Radnemu nasunęła się refleksja, iż jakby był dyrektorem takiej szkoły to specjalnie zaprosiłby kogoś ze Starostwa aby pokazać, że jest wiarygodny i rzeczywiście liczba uczniów jest zgodna z tym co podaje. Radny nadmienił, iż mamy CKU i wierzy w to, że pojawią się od września oferty dla młodzieży, żeby dzieci nie płaciły za dokształcanie i uzupełnianie wykształcenia. Radny poparł powołanie dyrektora CKU tylko teraz żebyśmy mogli zrealizować coś dobrego dla naszej młodzieży, szczególnie tej nie mającej wielkiego zasobu finansowego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż od Uchwały RIO przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kolegium RIO w Warszawie. Przewodniczący nadmienił, iż wiadomo, że ustawy na podstawie których uchylono możliwość kontroli i tak nam na to nie pozwalają.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Więcej głosów nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 8.                  Interpelacje i zapytania radnych

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, że w okresie między sesjami do Przewodniczącego nie wpłynęła żadna pisemna interpelacja. Następnie zapytał Radnych czy chcieliby przedstawić interpelacje lub złożyć zapytanie.

 

Głosów nie stwierdzono.

 

 

 

Ad. pkt 9.                  Wnioski i oświadczenia radnych

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Głosów w tym punkcie nie stwierdzono.

 

 

 

 

Ad. pkt 10.                Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdań z wszystkich kontroli zleconych przez Radę Powiatu oraz z wszystkich kontroli, które zostały zaplanowane w rocznym planie kontroli. Przewodniczący poprosił zatem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdań.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński poinformował, iż w ostatnim czasie Komisja Rewizyjna zajmowała się dwoma kontrolami. Jedna kontrola dotyczyła kontroli planowej zgodnie z planem kontroli, a druga kontrola była zlecona przez Radę Powiatu i dotyczyła kontroli ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Przewodniczący Komisji przedstawił najpierw sprawozdanie z kontroli planowej.

Przewodniczący Komisji A. Chełpiński odczytał protokół pokontrolny zespołu kontrolnego z kontroli planowej w zakresie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych.

Protokół w załączeniu - Załącznik Nr 14.

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z kontroli zleconej przez Radę Powiatu na wniosek Radnego Artura Papierowskiego.

Przewodniczący Komisji A. Chełpiński odczytał protokół pokontrolny Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie z kontroli doraźnej w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie w zakresie zbadania niezapłaconych składek ZUS od wypłaty odszkodowań niezapłaconych wynagrodzeń z tzw. ustawy „203”.

Protokół w załączeniu - Załącznik Nr 15.

 

Przewodniczący Komisji przedstawił również wniosek Komisji odnośnie sprawy niezapłaconych składek ZUS od wypłaty odszkodowań za niezapłacone wynagrodzenie z tzw. ustawy „203”.

Wniosek w załączeniu - Załącznik Nr 16.

 

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał Protokół Nr  2 / 2007 z posiedzenia  Zespołu Kontrolnego składającego się z członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyło się  w dniu 18.09.2007r. o godz. 1400 w Biurze Rady Powiatu w Sochaczewie.

Protokół w załączeniu - Załącznik Nr 17.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek poinformował, iż Przewodniczący Komisji szerzej przedstawił sprawozdanie bo odczytał cały protokół z posiedzenia Komisji. Komisja mogła zrobić to w mniejszym zakresie ponieważ jest zobowiązana złożyć tylko sprawozdanie. Następnie Przewodniczący zapytał o głosy w tym punkcie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady J. Łopacie.

 

Wiceprzewodniczący Radny J. Łopata zapytał czy Komisja Rewizyjna sprawdzała jaki był stan konta Szpitala Sochaczewskiego w momencie odejścia jego dyrektora Pana Milczarka. Radny nadmienił, iż po odejściu Pana dyrektora gdy okazało się, że ZUS jest niezapłacony skontaktował się z nim telefonicznie. W rozmowie telefonicznej były dyrektor powiedział, iż zostawił pieniądze na koncie szpitala na uregulowanie tych należności. Wobec tego następny dyrektor powinien uruchomić te pieniądze i ten ZUS opłacić. Jednakże to nie było wykonane. Radny nie wie czy to co było przekazywane w rozmowie telefonicznej było kłamstwem, czy też prawdą. Dlatego Radny zadał pytanie Komisji Rewizyjnej czy znany jest jej stan konta szpitala na  moment opuszczenia stanowiska dyrektora przez Pana Milczarka.

Następnie Radny przedstawił swoje wewnętrzne refleksje dotyczące całej sytuacji. Otóż pracownika, któremu ZOZ był winny pieniądze nie obchodziło czy Pan dyrektor opłaci ZUS, podatek w Urzędzie Skarbowym. Pracownika interesowało tylko jedno aby otrzymał swoje pieniądze. Nie jest obowiązkiem pracownika martwić się o obowiązki dyrekcji. W związku z tym nie ma tu tak naprawdę szkód pracowniczych, bo pieniądze pracownikom zostały wypłacone. Obowiązkiem dyrekcji jest płacenie ZUS-u. Natomiast są jakieś przejściowe kłopoty kiedy pracodawca nie ma pieniędzy na podatek, ZUS, a pracownikom musi pieniądze wypłacić. Radny poinformował, iż jeśli była możliwość a nie było pieniędzy w kasie ZOZ-u żeby przeciągnąć temat posiłkując się opiniami prawnymi to może dobrze się stało, że ten ZUS nie został wypłacony. Bo w momencie gdyby został on wypłacony pracownicy szpitala nie otrzymaliby pieniędzy. Po drugie gdyby próbował Pan dyrektor wypłacić zaległości ZUS-owskie to Radny nie wie skąd wziąłby pieniądze, bo o ile wie to w tamtym okresie czasu nie mogliśmy otrzymać większego kredytu nawet gwarantując całością majątku szpitala. Radny zaznaczył, iż szpital jest zastawiony w banku za śmieszne pieniądze, także nie było możliwości żeby zdobyć te pieniądze. Gdyby uregulowano ZUS to pracownicy szpitala do dnia dzisiejszego nie otrzymaliby pieniędzy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej A. Chełpińskiemu celem udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Chełpiński odpowiedział, iż rozmawiał z Panem Dyrektorem Gajdą, który objął stanowisko po Panu Milczarku i konto szpitala było puste. Dopiero Szpital wystąpił o nową pożyczkę 721 tys. zł na restrukturyzację i z tej pożyczki były pokryte zaległości.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu A. Papierowskiemu.

 

Radny A. Papierowski poinformował, iż w protokole jest napisane, że w po odejściu Pana Milczarka przez miesiąc czasu pełniącą obowiązki dyrektora była pani Kalisiak, następnie przyszedł Pan Gajda. Czyli on się dowiedział dopiero po miesiącu czasu, że jest dług na szpitalu, który trzeba zapłacić. To było ukryte, nie było żadnego protokołu zdawczego, że sprawa jest w toku.  Pan Gajda dowiedział się dopiero po jakimś czasie. To było ukryte przed Panią Kalisiak i Panem Gajdą i myślę, że nadzór powiatowy o tym nie wiedział.  Jeśli odchodzi dyrektor na własną prośbę to jest protokół zdawczo-odbiorczy. Niestety tego nie było. Pan Gajda mówił wyraźnie, iż groziła utrata płynności finansowej w danym momencie i było to zagrożenie bezpośrednie dla istnienia tej jednostki.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu Radnemu W. Domagalskiemu.

 

Radny W. Domagalski poinformował, iż Komisja Rewizyjna próbowała dociec sedna problemu. To co poruszył Pan Łopata dotyczy jednej kwestii, a mianowicie wszystko co nazywa się wynagrodzeniem jest objęte ustawowo składką ZUS i szkoda pracownika polega na tym, że z tego tytułu w przyszłości będzie miał różne świadczenia. Niezapłacenie ZUS-u naraża go na tą utratę. Pomniejszenie wynagrodzenia o te składki jest szkodą i dlatego ustawodawca przewidział sankcje z tego powodu. Druga kwestia to Komisja chciała dociec czy decyzyjność w szpitalu polegała na wykonywaniu swoich obowiązków służbowych przez poszczególne wykształcone, kompetentne osoby, czy tylko była to jednoosobowa władza Pana Dyrektora. Konkluzja jest jedna wszystkie decyzje były narzucane i każda z tych spraw, które tutaj poruszyliśmy polegała na tym, że Dyrektor jednoosobowo nakazywał wykonywanie czynności. Nie można wypłacić wynagrodzenia nie składając stosownych załączników do wynagrodzenia.  Można fizycznie tego nie wykonać, czyli nie mieć środków budżetowych, ale czynności kancelaryjne należało wykonać, a tego nie wykonano. Na tą chwilę jako Komisja doszliśmy, że były to jednoosobowe decyzje Dyrektora, który wręcz wymuszała takie a nie inne postępowanie swoich służb. Radny uważa, że pracownicy szpitala powinni powiedzieć "nie" Panu Dyrektorowi, nie wie dlaczego tego nie zrobili. Ale nie jest to już przedmiotem jego oceny.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek udzielił głosu dyrektorowi Szpitala Panu Franciszkowi Pasiakowi w celu omówienia bieżących problemów szpitala.

 

Dyrektor Szpitala Franciszek Pasiak poinformował, że sytuacja szpitala była trudna na początku roku z powodów finansowych, o których mówiliśmy. Dzięki dobrym i trafnym decyzjom Panów Starostów i wielkiej pomocy Starostwa udało się ten kryzys opanować. Na dziś można powiedzieć, że wszystkie długi z tytułu wyroków sądowych: ustawy "203", "13", ugód zawartych do 2010 roku z pracownikami rozłożonych na raty zostały uregulowane. Uregulowana została również składka ZUS. Tym samym obniżyliśmy dług szpitala z 20 mln zł na 16 mln zł. Następnie Pan dyrektor poinformował, iż pojawił się następny problem. Myśli on, że trudniejszy bo wchodzą tu i finanse, czynnik ludzki i odpowiednie kodeksy, które utrudniają organizację pracy. Składa się na to brak kadry medycznej, brak pieniędzy na podwyżki przy rosnących z dnia na dzień żądaniach i nowy czas pracy unijny, który wiąże ręce organizatorowi jak zrobić żeby zachować ciągłość pracy tam gdzie ona musi być. Jak do tego wszystkiego doszło? Otóż wiemy że w maju był ogólnopolski strajk lekarzy. Reakcja na początku była taka, że pieniędzy nie ma i podwyżek nie będzie. A głównym postulatem strajku była podwyżka wynagrodzeń. Za jakiś czas dołączył się do tego protest pielęgniarek. Powiedziano wówczas, że będą podwyżki, należy poczekać jednak do jesieni. Brak porozumień, oczekiwania lekarzy i innego personelu, który się domaga podwyżek doprowadził do tego, że ci ludzie stwierdzili, iż nie zanosi się na lepsze zmiany i duża grupa wyjechała do krajów unijnych gdzie dobrze zarabia. Druga część poszła do sektora prywatnego gdzie wynagrodzenia są wyższe ponieważ są inne źródła dochodu. To spowodowało ubytek kadry i ten ubytek dotyka i nas. Utraciliśmy 25% lekarzy, nie z konfliktu międzyludzkiego i złych obietnic, tylko dlatego że ci ludzie znaleźli pracę w Warszawie a dojeżdżali z Warszawy, Łomianek. Mając propozycję pracy w Warszawie, nawet nie muszą mieć podwyżki aby zrezygnować z pracy w naszym szpitalu. Teraz lekarze przychodzą i pytają czy mogą oczekiwać na wyższe wynagrodzenie, bo Warszawa daje im tyle i tyle. Odpowiedź na dzień dzisiejszy brzmi "nie". Obietnice z akcji przedwyborczej są, tylko nikt nie wskazał źródła skąd na to wziąć pieniądze. I to jest cały problem. Związki lekarzy, związki zawodowe oczekują i oczekiwały na odpowiedź skąd będą pieniądze na podwyżki. Do dzisiejszego dnia odpowiedzi nie ma, co najgorsze to jest coraz gorzej. Nowy rząd nie jest przygotowany, nie ma tych pieniędzy. Minister ten który odszedł obiecywał podwyżki. W akcji przedwyborczej w Katowicach wypowiedział się, że podwyżki będą i są, zwracajcie się do pracodawców. Więc pracownicy szpitala powołując się na to oświadczenie przynieśli pismo, że dyrektor jest odpowiedzialny za podwyżki bo tak powiedział Minister. A pracodawca skąd ma środki, z Funduszy. Przeprowadza kalkulacje jakie będzie miał środki na rok przyszły i okazuje się, że w tej samej wysokości co w roku bieżącym. Przekazano nam wyrównanie do podwyżki 30%, która była wprowadzona, ale nie otrzymaliśmy jej w pełnej wysokości w stosunku do funduszu wynagrodzeń. Wskaźnik u nas wynosił 27,74% więc te 2% z końcówką nam teraz wyrównano i to jest podwyżka którą wprowadziliśmy. Jest to 50 zł na osobę podzielone równo będzie to dopisane w angażu. 30% podwyżka, którą otrzymaliśmy od ostatniego kwartału ub. jest rozpisana chociaż były naciski żeby dać ją od razu w formie angażów. Ponieważ nie były to pieniądze gwarantowane tylko dane nie wiadomo na ile czasu i w jakiej wysokości. Fundusz mówił, że ta podwyżka 30% będzie zależała od tego ile wypracuje się pieniędzy. Jak szpital wywiąże się z kontraktu i będzie miał pieniądze to może ją dać, jak nie będzie to nie musi jej dać. W związku z tym jako gospodarz, który dysponuje tymi pieniędzmi niepewnymi aby nie mieć problemów jakie były z ustawą "203" i "13" podjąłem decyzję, że dajemy te pieniądze do końca roku w formie dodatku 20-30% w zależności od grupy pracowników i to tak trwa. Ono skutkuje oczywiście we wszystkich pochodnych, tak jakby było to w wynagrodzeniu, ale z punktu widzenia prawnego gdyby nie strajk to tych pieniędzy by nie było.

Problemem następnym jest to, że mamy skrócony czas pracy, są ograniczenia dla lekarzy, że mogą pracować 48 godzin tygodniowo, podczas gdy dotychczas wychodziło u nas i do 100 godzin bo wymuszała to na nas ciągła praca i dyżury. W tej chwili lekarz będący na zatrudnieniu w tej formie może pełnić w ciągu miesiąca 2 dyżury. Czas etatowy wynosi 37 h 55 min. i praca powyższej tej liczby godzin jest nadliczbowa i płacony jest ze zwyżką 50% i 100% tak jak godziny nadliczbowe. Jest jeszcze druga forma zatrudnienia, która zezwala lekarzom za zgodą osobistą przedłużyć czas do 78 godzin i byłoby właściwe to co jest, ale interpretacja prawna jest różna. Po każdej pracy należy się 11godzin odpoczynku. Czyli rozumując w ten sposób to nie można zatrudnić pracownika w ciągu doby na dłużej niż 13 godzin. Czyli muszę wprowadzić pracę zmianową dzieloną, ale jeszcze muszę dać 24 godziny w tygodniu odpoczynku ciągłego. Wprawdzie bezpłatnego ale należnego. Niewyjaśniona jest również sprawa jak należy rozumieć dyżur szpitalny. Nasz biegły prawnik którego sprowadziliśmy z Inspekcji Pracy Państwowej odpowiedział, że dyrektor może dać dyżur 24 godzinny byleby dał później 11 godzin przerwy. I to byłoby dobrze bo prawo jest nieścisłe. Ale okazuje się, że inni prawnicy mówią nieprawda, przepis mówi jednoznacznie po każdej pracy należy się 11 godzin odpoczynku, to znaczy że nie wolno dać więcej zatrudnienia niż 13 godzin na dobę. Ta sprawa jest nie wyjaśniona. Będzie to rozważane na spotkaniu związkowym i ze związkiem lekarzy. Sytuacja jest taka, że pracownicy pytają jak będzie rozwiązana sprawa, jak mają pracować. Dyrektor odpowiada, że jeśli chodzi o wynagrodzenie to mamy takie jakie mamy, prosi o zdeklarowanie się kto chce pracować w systemie zatrudnienia etatowego na 48 godzin, kto chce pracować w systemie na 78 godzin, kto chce to może zawrzeć umowę cywilnoprawną, a kto nie chce niech wykaże w 4 rubryce, że nie interesuje go praca w sochaczewskim szpitalu. Ankiety będą rozesłane do poszczególnych pracowników. Jak to będzie zadeklarowane na piśmie dyrektor będzie miał wiedzę w okresie późniejszym. Generalnie z opinii jaka dociera do Pana Dyrektora to pracownicy nie podejmą pracy z takim wynagrodzeniem jakie my oferujemy. Żeby się przygotował na to, że może na święta zostać sam jako jedyny dyżurny w szpitalu. Ale oczywiście wszystko zależy od tego jak się potoczą rozmowy na szczeblu wyższym i sytuacja z dnia na dzień będzie się zmieniać i nastroje również. Dyrektor jest pełen optymizmu i wierzy głęboko w to, że nie może być gorzej u nas niż będzie gdzie indziej. Ten sam problem mają kliniki, instytuty. Wiadomo jest tylko, że ciężko będzie z kadrą, kadra która odeszła to jest największa strata. A wyszkolić pracownika to są długie lata.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zapytał o inne głosy.

 

Innych głosów nie stwierdzono.

 

 

Ad. pkt 11.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XVI Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 16 00.

 

 

Protokołowała: M. Semerowicz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-19 11:40:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-19 11:40:45
  • Liczba odsłon: 1346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441642]

przewiń do góry