UCHWAŁA NR XXXIII/118/2009

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA  29 STYCZNIA 2009 ROKU

 

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego

 

Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1.      Uchwała określa zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkalnego  Powiatu Sochaczewskiego.

2.      Zasób mieszkaniowy,  o którym w ust. 1 tworzą lokale stanowiące własność Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 2

 

1.      Lokale wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości są wynajmowane  pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych .

2.      Lokale, o których mowa w ust. 1 mogą być wynajmowane także innym osobom niż określone w ust. 1, jeżeli w pełni zaspokojone zostały potrzeby mieszkaniowe pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

 

§ 3

 

1.       Decyzję w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego podejmuje zarząd powiatu, kierując się przesłankami określonymi w ust. 2 i 3.

2.       Lokal mieszkalny może być wynajęty  jedynie osobom, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.          

 

3.      Kwalifikacji osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład powiatowego zasobu mieszkalnego  dokonuje zarząd powiatu w oparciu o dane tych osób  dotyczące ich przydatności zawodowej, sytuacji materialnej,  rodzinnej  i mieszkaniowej, przy czym preferencje w wyborze najemcy winny przysługiwać:

1)      pracownikom posiadających wysokie kwalifikacje bądź dodatkowe uprawnienia  zawodowe,

2)      osobom zamieszkałym w lokalach wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkalnego:

a)      pozbawionych tego lokalu w wyniku katastrofy budowlanej bądź innej klęski żywiołowej,

b)      położonych w budynku przeznaczonym do rozbiórki,

c)      wykwaterowanym z tego lokalu z ważnych przyczyn, podyktowanych potrzebami powiatu.

3)      osobom, u których  dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych  i 100 % tej kwoty
w gospodarstwach wieloosobowych,

4)      osób zamieszkałych w lokalach w których na jednego członka rodziny przypada mniej niż 5 m2.

4.      Osoba ubiegająca się o najem lokalu winna złożyć stosowny wniosek.

5.      Wniosek, o którym mowa w ust.4 powinien zawierać:

1)      imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,

2)      miejsce pracy, wykształcenie z podaniem dodatkowych uprawnień zawodowych,

3)      opis dotychczasowych warunków mieszkaniowych,

4)      liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą, z podaniem stopnia pokrewieństwa,

5)      w przypadku powołania się na preferencje w wyborze , o których mowa w ust. 3, wskazanie tych preferencji oraz ich udokumentowanie,

6)      oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

 

 

§ 4

 

 

1.      Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala zarząd powiatu w formie uchwały, na podstawie stawek tego czynszu stosowanej przez gminę, na terenie, której znajduje się lokal wchodzący w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego, z uwzględnieniem czynników wpływających na obniżenie lub podwyższenie stawki tego czynszu, określonych odpowiednio w ust. 2 i 3.

2.      Ustala się czynniki obniżające stawkę czynszu:

1)  lokal bez centralnej ciepłej wody – 10%,

2)      lokal bez centralnego ogrzewania – 20 %,

3)      lokal na parterze, IV i poddaszu – 5 %,

4)      lokal bez kanalizacji – 20 %,

5)      lokal bez łazienki lub WC – 20 %,

3.      Ustala się czynniki podwyższające stawkę czynszu:

1)      wyposażenie budynku i lokalu mieszkalnego w przewodową instalację gazową - 10 %,

            2)  wykonany remont kapitalny w ostatnich trzech latach:

            a)   dachu wraz z termomodernizacja – 5 %,

b)      elewacji wraz z termomodernizacją – 5 %.

4.      Łączna obniżka stawki czynszu, przy uwzględnieniu czynników, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 50%.

 

 

§ 5

 

Umowę najmu z najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego ustalonego przez zarząd powiatu   zawiera kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej w zarządzie której znajduje się budynek wraz z lokalem podlegającym wynajmowi a w pozostałych przypadkach zarząd powiatu.

 

§ 6

 

1.      Zawarcie umowy najmu  lokalu uzależnione jest od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu.

2.      Kaucja nie może przekroczyć 6 – krotności  miesięcznego czynszu za dany lokal, obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu.

 

 

§ 7

 

1.      Lokal mieszkalny wchodzący w skład powiatowego zasobu mieszkalnego może być – za zgodą zarządu powiatu - przedmiotem zamiany na inny lokal wchodzący w skład tego zasobu.

2.      Zamiana, o której mowa w ust. 1 może polegać na :

1)      dostarczeniu przez wynajmującego wolnego lokalu w zamian za lokal dotychczas zajmowany przez  najemcę,

2)      wzajemnej zamianie między najemcami zainteresowanymi zamianą lokali, o których mowa w ust. 1.

 

3.      Zamiana lokali następuję na pisemny wniosek najemcy lub najemców.

4.      Zezwolenie na dokonanie takiej zamiany może być udzielone przez zarząd powiatu, gdy jest to podyktowane słusznym interesem najemcy, a w szczególności:

1)      występującym zagęszczeniem w lokalu dotychczas zajmowanym przez najemcę,

2)      względami zdrowotnymi uzasadniającymi konieczność zmiany miejsca zamieszkania,

3)      względami rodzinnymi uzasadniającymi konieczność zmiany miejsca zamieszkania,

4)      dostosowaniem miejsca zamieszkania do miejsca pracy.

5.      Zarząd powiatu może odmówić zgody na zamianę lokalu (lokali) w uzasadnionych przypadkach , w szczególności jeżeli najemca zalega z opłatami z tytułu najmu.

6.      Najemca lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład powiatowego zasobu mieszkaniowego  może również - za zgodą zarządu powiatu – dokonać zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny lokal znajdujący się w innych zasobach. Zamiana ta wymaga zgody właściciela innego lokalu podlegającego takiej zamianie. Przepis ust. 4 i 5 stosuję się odpowiednio.

 

 

 § 8

 

Wyboru najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2  dokonuje zarząd powiatu w trybie przetargu, mającego na celu wybór najkorzystniejszej stawki czynszu.

 

§ 9

 

1.      Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy obowiązane są do wydania lokalu najpóźniej  z upływem sześciu miesięcy od śmierci najemcy lub opuszczenia lokalu przez najemcę.

2.      W przypadku wystąpienia przez osobę zamieszkująca w lokalu mieszkalnym
z powództwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy, opróżnienie lokalu wstrzymuje się do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.

3.      W przypadku orzeczenia sądu o braku uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu przez osobę o której mowa w ust. 2, wzywa się ja do opuszczenia lokalu mieszkalnego
w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego w tej sprawie.

 

 

§ 10

 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 11

 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dania jej ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 14:22:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 14:22:11
  • Liczba odsłon: 1308
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448999]

przewiń do góry