UCHWAŁA Nr IX / 40 /2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

wpisanej do rejestru zabytków

 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami), w związku z art.67 ust.2 i art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 roku, Nr 261, poz.2603 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, położonej w Sochaczewie, obręb Karwowo, przy ulicy Gawłowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 170/10, o łącznej powierzchni 34.728 metrów kwadratowych (dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 16137) – bonifikaty w wysokości 10 % od ceny tej nieruchomości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z wymogami art.68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. Aby zastosować procedurę sprzedaży nieruchomości po innej cenie, niż tej wynikającej z cytowanego powyżej artykułu, Zarząd Powiatu musi uzyskać zgodę od Rady Powiatu na inną wysokość bonifikaty. Bonifikata może być wyższa, co spowoduje, że nabywca będzie płacił mniej za nabywaną nieruchomość, bądź też niższa – i wtedy cena nabycia nieruchomości wzrośnie. Brak zgody Rady Powiatu spowoduje, że wskazana nieruchomość, zajmowana dotychczas przez Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie, musiałaby zostać sprzedana za 50% jej wartości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po zapoznaniu się z opinią rzeczoznawcy w zakresie wyceny nieruchomości, Zarząd Powiatu przyjął, że wartość nieruchomości wynosi: 2.100.000 PLN (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych). Zarząd Powiatu wnioskuje, by bonifikata została obniżona do wartości 10%. Po udzielonej bonifikacie, nieruchomość będzie mogła być zbyta w postępowaniu przetargowym, w którym cena wywoławcza wynosić będzie 1.890.000 PLN (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 12:42:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 12:42:18
  • Liczba odsłon: 1501
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441695]

przewiń do góry